Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009"— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009
OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA CNBOP Planowane zmiany w organizacji europejskiego systemu oceny zgodności wyrobów budowlanych Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009

2 Sektor budowlany Sektor strategiczny UE (stan na 2003):
11.8 miliona pracowników zatrudnionych w sektorze, 7% ogólnego zatrudnienia, 28% zatrudnienia w przemyśle (w krajach EU-15) ok. 26 milionów pracowników w EU-15 jest zależnych od sektora budowlanego inwestycje na poziomie ok. 910 bilionów Euro (10 % PKB) Polska Czechy i Węgry – obrót na poziomie 38 bilionów Euro Źródło:

3 Sektor regulowany UE Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych - 89/106/EWG (OJ L 40, , p.12), nazywana również Construction Products Directive (skrót CPD) Zmiany do Dyrektywy: Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy: …. 89/106/EWG (wyroby budowlane),….. (OJ L 220, , p.1) Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. …… (OJ L 284, , p.1)

4 Krajowy rynek wyrobów budowlanych
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy : w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Obwieszczenia Ministra Infrastruktury : w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych

5 Sektor budowlany w Polsce
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) Art Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 2) …….

6 Cel dyrektywy budowlanej
Głównym celem dyrektywy budowlanej 89/106/EWG (CPD) jest stworzenie warunków umożliwiających swobodną wymianę handlową wyrobami budowlanymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

7 Sektor MŚP Przedsiębiorstwa Średnie Małe Mikro

8 Strategia stopniowego upraszczania legislacji UE
Przegląd „nowego podejścia” Wspólne ramy wprowadzania produktów do obrotu

9 Strategia stopniowego upraszczania legislacji UE
Źródło:

10 Strategia stopniowego upraszczania legislacji UE
Brak czynności UE: brak zmian Brak legislacji Przegląd CPD Opcja preferowana Ocena wpływu określonych strategii postępowania

11 Projekt rozporządzenia CPR
Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (ang. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of the construction products) Projekt z 23 maja 2008 r., Ostatnie zmiany do projektu z 24 kwietnia 2009 r.

12 Zmiany w systemie oceny zgodności
CPD CPR system 1+ system 1 system 2 system 2+ system 3 ---- system 4 system 5

13 Zmiany w systemie oceny zgodności
Ocena zgodności (conformity assessment) Ocena i weryfikacja stałości cech użytkowych (assessment and evaluation of the constancy of the declared performance)

14 Zmiany w systemie oceny zgodności
właściwości użytkowe wyrobu budowlanego - oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do poszczególnych zasadniczych charakterystyk wyrażonych przez: wartość, poziom, klasę, wartości progowe, lub wyrażonych w sposób opisowy.

15 Środki do zastosowania
EAD - European Assessment Documents (EDO - Europejskie Dokumenty Oceny) ETA - European Technical Assessment (EOT - Europejska Ocena Techniczna) TAB – Technical Assessment Body (JOT - Jednostka ds. Oceny Technicznej)

16 Pozostałe zmiany Notyfikacja „witness testing”
Krajowe Punkty Kontaktowe (ang. National Contact Points)

17 Polityka wobec MŚP STD - Specific Technical Documentation (SDT - Specjalna Dokumentacja Techniczna) UWAGA! STD jest opisana, ale nie zdefiniowana w projekcie rozporządzenia CPR

18 Narzędzia STD Zwolnienie z badań (classified without testing) zwolnienie z dalszych badań (classified without further testing) uogólnienie wyników badań dla wyrobów określonego typu (shared TT results) kaskadowy przepływ wyników badań (cascading TT)

19 Wdrożenie CPR Wejście w życie rozporządzenia CPR przewiduje się na 1 lipca 2011 r. Wyroby budowlane wprowadzone na rynek zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2011 r. uznane zostaną za zgodne z omawianym rozporządzeniem.

20 Pytania??

21 Dziękuję za uwagę! Kontakt: Tomasz Kiełbasa
Jednostka Certyfikująca CNBOP tel: (+48) fax: (+48)


Pobierz ppt "Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009"

Podobne prezentacje


Reklamy Google