Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009 OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA CNBOP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009 OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA CNBOP."— Zapis prezentacji:

1 Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009 OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA CNBOP

2 Sektor strategiczny UE (stan na 2003): 11.8 miliona pracowników zatrudnionych w sektorze, 7% ogólnego zatrudnienia, 28% zatrudnienia w przemyśle (w krajach EU-15) ok. 26 milionów pracowników w EU-15 jest zależnych od sektora budowlanego inwestycje na poziomie ok. 910 bilionów Euro (10 % PKB) Polska Czechy i Węgry – obrót na poziomie 38 bilionów Euro Źródło: 2

3 Dyrektywa Rady Wspólnot Europejskich z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych Państw Członkowskich odnoszących się do wyrobów budowlanych - 89/106/EWG (OJ L 40, , p.12), nazywana również Construction Products Directive (skrót CPD) Zmiany do Dyrektywy: Dyrektywa Rady 93/68/EWG z dnia 22 lipca 1993 r. zmieniająca dyrektywy: …. 89/106/EWG (wyroby budowlane),….. (OJ L 220, , p.1) Rozporządzenie (WE) nr 1882/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 września 2003 r. …… (OJ L 284, , p.1) 3

4 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy : w sprawie próbek wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu w sprawie sposobu prowadzenia Krajowego Wykazu Zakwestionowanych Wyrobów Budowlanych w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ich wydawania kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu Obwieszczenia Ministra Infrastruktury : w sprawie wykazu mandatów udzielonych przez Komisję Europejską na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych mandatów w sprawie wykazu jednostek organizacyjnych państw członkowskich Unii Europejskiej upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych oraz wykazu wytycznych do europejskich aprobat technicznych 4

5 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 118 z późn. zm.) Art Obiekt budowlany wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi należy, biorąc pod uwagę przewidywany okres użytkowania, projektować i budować w sposób określony w przepisach, w tym techniczno-budowlanych, oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, zapewniając: 1) spełnienie wymagań podstawowych dotyczących: a) bezpieczeństwa konstrukcji, b) bezpieczeństwa pożarowego, c) bezpieczeństwa użytkowania, d) odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska, e) ochrony przed hałasem i drganiami, f) oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród; 2) ……. 5

6 Głównym celem dyrektywy budowlanej 89/106/EWG (CPD) jest stworzenie warunków umożliwiających swobodną wymianę handlową wyrobami budowlanymi na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 6

7 MikroMałeŚrednie Przedsiębiorstwa 7

8 8 Przegląd nowego podejścia Wspólne ramy wprowadzania produktów do obrotu

9 9 Źródło:

10 Brak czynności UE: brak zmian Brak legislacji Przegląd CPD Opcja preferowana 10 Ocena wpływu określonych strategii postępowania

11 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych (ang. Regulation of the European Parliament and of the Council laying down harmonised conditions for the marketing of the construction products) Projekt z 23 maja 2008 r., Ostatnie zmiany do projektu z 24 kwietnia 2009 r. 11

12 12 CPDCPR system 1+system 1 system 2 system 2+system 3 system system 3system 4 system 5

13 Ocena zgodności (conformity assessment) Ocena i weryfikacja stałości cech użytkowych (assessment and evaluation of the constancy of the declared performance) 13

14 właściwości użytkowe wyrobu budowlanego - oznaczają właściwości użytkowe odnoszące się do poszczególnych zasadniczych charakterystyk wyrażonych przez: wartość, poziom, klasę, wartości progowe, lub wyrażonych w sposób opisowy. 14

15 EAD - European Assessment Documents (EDO - Europejskie Dokumenty Oceny) ETA - European Technical Assessment (EOT - Europejska Ocena Techniczna) TAB – Technical Assessment Body (JOT - Jednostka ds. Oceny Technicznej) 15

16 Notyfikacja witness testing Krajowe Punkty Kontaktowe (ang. National Contact Points ) 16

17 STD - Specific Technical Documentation (SDT - Specjalna Dokumentacja Techniczna) UWAGA! STD jest opisana, ale nie zdefiniowana w projekcie rozporządzenia CPR 17

18 Z wolnienie z badań (classified without testing) zwolnienie z dalszych badań (classified without further testing) uogólnienie wyników badań dla wyrobów określonego typu (shared TT results) kaskadowy przepływ wyników badań (cascading TT) 18

19 Wejście w życie rozporządzenia CPR przewiduje się na 1 lipca 2011 r. Wyroby budowlane wprowadzone na rynek zgodnie z dyrektywą 89/106/EWG przed dniem 1 lipca 2011 r. uznane zostaną za zgodne z omawianym rozporządzeniem. 19

20 Pytania?? 20

21 Dziękuję za uwagę! Kontakt: Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP tel: (+48) fax: (+48)


Pobierz ppt "Tomasz Kiełbasa Jednostka Certyfikująca CNBOP Józefów 2009 OGÓLNOPOLSKIE SEMINARIA CNBOP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google