Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział V – Rozwijające się dziecko Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział V – Rozwijające się dziecko Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003."— Zapis prezentacji:

1 Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział V – Rozwijające się dziecko Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

2 V. Rozwijające się dziecko 1. 1.Początek cyklu życiowego 2. 2.Przyswajanie języka 3. 3.Rozwój poznawczy 4. 4.Rozwój społeczny i emocjonalny Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

3 Początek cyklu życiowego Genetyczne uwarunkowania zachowania Rozwój sensoryczny Kontrowersja: dziedziczenie – środowisko Wrodzone wyposażenie dzieci do przetrwania Ciągłość, stadia i okresy krytyczne Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

4 Genetyczne uwarunkowania zachowania Chromosomy i geny Rozwój fizyczny i dojrzewanie Kolejność dojrzewania funkcji lokomocyjnych Czynniki konstytucjonalne Rozwój tkanki nerwowej w pierwszym roku życia Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

5 Kolejność dojrzewania funkcji lokomocyjnych Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

6 Rozwój tkanki nerwowej w pierwszym roku życia Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

7 Wrodzone wyposażenie dzieci do przetrwania Reagowanie i adaptacja Interakcje społeczne Badania normatywne i podłużne Normy rozwoju umysłowego na podstawie skal Bayleya Wskaźniki procesów wewnętrznych Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

8 Stadia rozwoju we wczesnej fazie cyklu życiowego Philip Zimbardo, Psychologia i życie StadiumWiekNiektóre główne charakterystyki PrenatalnePoczęcie – narodziny Rozwój fizyczny NiemowlęctwoNarodziny w prawidłowym terminie – ok. 18 m-cy Lokomocja, podstawy języka, społeczne przywiązanie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

9 Stadia rozwoju we wczesnej fazie cyklu życiowego Philip Zimbardo, Psychologia i życie StadiumWiekNiektóre główne charakterystyki Wczesne dzieciństwo 18 m-cy – ok. 6 lat Dobrze opanowany język, zróżnicowanie płciowe, zabawy grupowe, kończy się gotowością do podjęcia nauki szkolnej Późne dzieciństwo Ok. 6 lat – ok. 13 lat Wiele procesów poznawczych osiąga dorosłą postać z wyjątkiem tempa ich funkcjonowania; zabawa w zespołach Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

10 Normy rozwoju umysłowego – 1 m-c Philip Zimbardo, Psychologia i życie Reaguje na dźwięki Uspokaja się, gdy zostanie podniesione Podąża wzrokiem za poruszającą się osobą Utrzymuje duży, łatwy do uchwycenia przedmiot umieszczony w jego rękach Niekiedy wydaje dźwięki (wokalizuje) Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

11 Normy rozwoju umysłowego – 2 m-ce Philip Zimbardo, Psychologia i życie Uśmiech społeczny Przejawia podniecenie antycypujące (przed karmieniem, podniesieniem) Rozpoznaje matkę Bada otoczenie Mruży oczy przed przedmiotem lub cieniem Unosi głowę i utrzymuje ją pewnie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

12 Normy rozwoju umysłowego – 3 m-ce Philip Zimbardo, Psychologia i życie Wokalizuje w odpowiedzi na uśmiech i mowę dorosłego Odwraca się w kierunku dźwięku Dokonuje antycypacyjnego przystosowania do podniesienia Reaguje na zniknięcie twarzy dorosłego Siedzi z podporą utrzymując prosto głowę Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

13 Normy rozwoju umysłowego – 4 m-ce Philip Zimbardo, Psychologia i życie Odwraca głowę za dyndającym kółkiem, znikającą łyżeczką i piłką toczącą się po stole Bada swoje ręce Przejawia świadomość obcych sytuacji Podnosi klocek, chwytając dłonią Siedzi z niewielkim podparciem Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

14 Normy rozwoju umysłowego – 5 m-cy Philip Zimbardo, Psychologia i życie Odróżnia znane osoby od obcych Wokalizuje w zróżnicowany sposób (np. gdy odczuwa przyjemność, pragnienie czegoś, zadowolenie) Czyni wysiłki, by siedzieć samodzielnie Przewraca się z pleców na bok Używa częściowo kciuka przy chwytaniu Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

15 Normy rozwoju umysłowego – 6 m-cy Philip Zimbardo, Psychologia i życie Sięga wytrwale, zręcznie podnosi klocek Przekłada przedmioty z ręki do ręki Podnosi filiżankę i uderza nią Uśmiecha się do swojego odbicia w lustrze i lubi dokazywać Sięga jedną ręka po małe przedmioty Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

16 Normy rozwoju umysłowego – 7 m-cy Philip Zimbardo, Psychologia i życie Wykonuje zabawne miny i gesty przed lustrem Utrzymuje w rękach dwa z trzech podawanych mu klocków Siedzi samodzielnie, stabilnie i pewnie Zgarnia kulki ze stołu Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

17 Normy rozwoju umysłowego – 8 m-cy Philip Zimbardo, Psychologia i życie Wokalizuje 4 różne sylaby Słucha wybiórczo znajomych słów Dzwoni dzwonkiem w zamierzony sposób Usiłuje uchwycić trzy podawane mu klocki Przejawia wczesne próby chodzenia Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

18 Aktywność EEG w półkulach mózgowych Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

19 Wrodzone predyspozycje do uczenia się języka Philip Zimbardo, Psychologia i życie Zdolność percypowania mowy Zdolność wytwarzania mowy LAD: Mechanizm przyswajania języka Doświadczenia prenatalne w zakresie słuchania Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

20 Rozwój słownika dziecka Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2002

21 Poglądy Piageta na rozwój umysłowy Philip Zimbardo, Psychologia i życie Schematy Asymilacja i akomodacja Stadia rozwoju poznawczego Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

22 Stadia rozwoju poznawczego wg Piageta Philip Zimbardo, Psychologia i życie Stadium sensoryczno-motoryczne (niemowlęctwo) Stadium przedoperacyjne (wczesne dzieciństwo) Stadium operacji konkretnych (średnie dzieciństwo) Stadium operacji formalnych (adolescencja) Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

23 Współczesne poglądy na rozwój poznawczy Philip Zimbardo, Psychologia i życie Nowe poglądy na rozwój percepcyjny i pojęciowy Bodźce wykorzystywane do zademonstrowania, że niemowlęta spostrzegają przedmioty i ich granice Schematyczne przedstawienie zdarzenia pokazywanego w fazie habituacji i zdarzeń testowych Umysł dziecka jako komputer Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

24 Bodźce wykorzystywane do zademonstrowania, że niemowlęta spostrzegają przedmioty i ich granice Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

25 Schematyczne przedstawienie zdarzenia pokazywanego w fazie habituacji i zdarzeń testowych Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

26 Rozwój społeczny i emocjonalny Philip Zimbardo, Psychologia i życie Nowe poglądy na rozwój percepcyjny i pojęciowy Uspołecznienie: przywiązanie i wsparcie społeczne Role związane z płcią Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

27 Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona 1 Philip Zimbardo, Psychologia i życie WiekKryzysWłaściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie 0–1,5Ufność vs nieufność Podstawowe poczucie bezpieczeństwa Niepewność, lęk 1,5–3Autonomia vs zwątpienie w siebie Postrzeganie siebie jako podmiotu zdolnego do kontrolowania własnego ciała i sprawcę działania Poczucie niezdolności kontroli przebiegu zdarzeń Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

28 Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona 2 Philip Zimbardo, Psychologia i życie WiekKryzysWłaściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie 3–6Inicjatywa vs poczucie winy Zaufanie do siebie jako inicjatora i twórcy Poczucie braku własnej wartości 6– okres dojrze wania Kompetencja vs poczucie niższości Opanowanie podstawowych umiejętności intelektualnych i społecznych Brak pewności siebie, poczucie klęski Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

29 Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona 3 Philip Zimbardo, Psychologia i życie WiekKryzysWłaściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie Adolescen cja Tożsamość vs pomieszanie ról Poczucie siebie jako osoby Poczucie fragmentacji własnego ja, niejasne poczucie siebie Wczesna dorosłość Intymność vs izolacja Zdolność do nawiązywania bliskich więzi i zaangażowania się wobec innych Poczucie osamotnienia i separacji, zaprzeczanie potrzebie bliskości Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

30 Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona 4 Philip Zimbardo, Psychologia i życie WiekKryzysWłaściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie Wczesna dorosłość Intymność vs izolacja Zdolność do nawiązywania bliskich więzi i zaangażowania się wobec innych Poczucie osamotnienia i separacji, zaprzeczanie potrzebie bliskości Średnia dorosłość Produktywno ść vs stagnacja Koncentracja troski poza ja – na rodzinie, społeczeństwie, przyszłych pokoleniach Troska o siebie, brak orientacji na przyszłość Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

31 Stadia rozwoju psychospołecznego według Eriksona 5 Philip Zimbardo, Psychologia i życie WiekKryzysWłaściwe rozwiązanie Niewłaściwe rozwiązanie Późna dorosłość Integralność ego vs rozpacz Poczucie pełni, podstawowa satysfakcja z życia Poczucie bezowocności życia, rozczarowanie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

32 Lektury uzupełniające Birch A., Malim T. (1999) Psychologia rozwojowa w zarysie. Od niemowlęctwa do dorosłości, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Bühler Ch. (1999) Bieg życia ludzkiego, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Brzezińska A., Trempała J. (2000) Wprowadzenie do psychologii rozwoju, W: J.Strelau (red.). Psychologia – podręcznik akademicki T.1. (str. 229 – 283), Gdańsk, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne. Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

33 Lektury uzupełniające Harwas-Napierała B., Trempała J. (red) (2003) Psychologia rozwoju człowieka. T. 2 Charakterystyka okresów życia człowieka, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Harwas-Napierała B., Trempała J. (red) (2003) Psychologia rozwoju człowieka. T. 3 Rozwój funkcji psychicznych, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Przetacznik-Gierowska M., Tyszkowa M. (2003) Psychologia rozwoju człowieka. T. 1 Zagadnienia ogólne, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003

34 Lektury uzupełniające Piaget J. (1977) Psychologia i epistemologia, Warszawa, PWN Piaget J. (1966) Studia z psychologii dziecka, Warszawa, PWN Przetacznik-Gierowska M., Włodarski Z. (2002) Psychologia wychowawcza. T. 1-2, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Wyrwicka W. (2001) Naśladownictwo w zachowaniu się ludzi i zwierząt, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN Philip Zimbardo, Psychologia i życie Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003


Pobierz ppt "Philip G. Zimbardo Psychologia i życie Rozdział V – Rozwijające się dziecko Copyright © Wydawnictwo Naukowe PWN SA 2003."

Podobne prezentacje


Reklamy Google