Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w indywidualnych ubezpieczeniach komunikacyjnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w indywidualnych ubezpieczeniach komunikacyjnych"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w indywidualnych ubezpieczeniach komunikacyjnych
prezentacja szkoleniowa 4 października 2013 r. 4 października 2013 / Departament Taryfikacji i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych

2 1 2 Spis treści 3 4 5 6 Zmiana taryfy autocasco (AC)
Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC” 3 Zmiana OWU autocasco (AC) 4 Zmiana OWU Car Assistance (CA) 5 Zmiana OWU ochrony prawnej (OP) 6 Usprawnienia w systemie Felicja

3 Zmiana taryfy autocasco
1 Zmiana taryfy autocasco

4 Zmiana taryfy autocasco
Pozyskiwanie nowych klientów Czynniki w oparciu, o które powstała nowa taryfa: informacje od Agentów analiza ofert konkurencji potencjał sprzedażowy dane szkodowe Czynniki wspierające pozyskiwanie Klientów: poprawa taryfy dla wybranych, rentownych segmentów, przy zachowaniu jej ogólnej konkurencyjności promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC” możliwość ubezpieczania pojazdów do 12. roku eksploatacji utrzymanie zniżki kompetencyjnej dla umów nowych, na niezmienionym poziomie do 10% rozszerzenie możliwości ubezpieczenia w ramach AC, CA, OP pojazdów o specjalnym charakterze użytkowania (opisane na slajdach 13, 24 i 27)

5 Zmiana taryfy autocasco
Utrzymanie portfela Rozwiązania chroniące wznowienia: ograniczenie zmian w stosunku do dotychczasowej taryfy porównanie nowej składki ze składką ubiegłoroczną dla każdego Klienta i wyeliminowanie znaczących różnic kampania CRM dla wyselekcjonowanych wznowień promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC” utrzymanie zniżki kompetencyjnej dla umów wznawianych na niezmienionym poziomie do 5% Rozwiązania poprawiające rentowność: zmiana wysokości zniżki za wznowienie umowy z 5% na 4% przy jednoczesnym wprowadzeniu zniżki w kampanii CRM podniesienie składki do 120 zł, a w pakiecie VIP – do 60 zł za Klauzulę „Ubezpieczenie Szyb” zróżnicowanie stawek dla osób fizycznych i firm anulowanie możliwości odstępowania od zwyżki za młody wiek Klienta

6 2 Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC”

7 Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC”
Warunki Umowy nowe i wznowienia Promocja dotyczy nowych umów autocasco i wznowień o kodzie ryzyka 112. Osoby fizyczne Promocja dotyczy osób fizycznych oraz osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.  Samochody osobowe i ciężarowe do 2t Promocja dotyczy samochodów osobowych, ciężarowych o dopuszczalnej ładowności do 2 ton lub ciężarowo-osobowych o dopuszczalnej ładowności do 2 ton. Posiadanie maksymalnie 5 pojazdów Promocja dotyczy Klientów, którzy w dniu zawarcia umowy znajdują się w posiadaniu nie więcej niż 5 pojazdów, również pojazdów ubezpieczonych poza Allianz. Wszystkie posiadane pojazdy Klienta to każdy pojazd, którego Klient jest właścicielem, współwłaścicielem albo użytkuje w ramach umowy kredytowej lub leasingowej.

8 Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC”
Warunki 5 klasa w AC za 9 klasę w OC Promocja dotyczy Klientów legitymujących się w dniu zawarcia umowy 9 klasą Bonus-Malus w ubezpieczeniu OC na danym pojeździe, zgodnie z zasadami określonymi w „Instrukcji dotyczącej zawierania indywidualnych ubezpieczeń komunikacyjnych”. Ważne, opłacone i bezszkodowe OC W momencie zawierania ubezpieczenia AC, Klient musi posiadać w Allianz ważną polisę OC dotyczącą tego pojazdu (ryzyko 100, 103, 144, a w przypadku zmiany nabywcy 115, 120, 131), przy czym wyżej wymieniona polisa powinna mieć opłaconą minimum pierwszą ratę składki. Promocja może być zastosowana również w przypadku równoległego zawarcia ubezpieczenia OC i AC na ten sam pojazd. W momencie zawarcia umowy Klient musi legitymować się 12-miesięcznym bezszkodowym okresem w ubezpieczeniu OC na wszystkich posiadanych w tym okresie pojazdach. Dotyczy również pojazdów ubezpieczonych w ramach OC poza Allianz. Do skorzystania z Promocji uprawnieni są również ci Klienci, którzy w okresie 12 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy AC, nie znajdowali się w posiadaniu żadnego pojazdu. 36 miesięcy bez szkód w AC lub brak AC Promocja dotyczy Klientów, którzy w ciągu 36 miesięcy poprzedzających zawarcie umowy ubezpieczenia byli bezszkodowi w ubezpieczeniu AC lub nie posiadali ubezpieczenia AC w tym okresie. Warunek ten dotyczy wszystkich pojazdów będących w posiadaniu Klienta.

9 Promocja zniżka za zniżkę „5 klasa w AC za 9 klasę w OC”
Rejestracja System Felicja Stosowanie Promocji nie jest obligatoryjne. Agent wskazuje w systemie Felicja klasę Bonus-Malus AC nie wyższą niż 5 (czyli klasę 1, 2, 3, 4 lub 5). Weryfikacja bezszkodowych okresów w ubezpieczeniach OC i AC odbywa się na podstawie danych prezentowanych w systemie Felicja (na podstawie danych z baz Allianz i UFG). Do celów rejestracji Promocji w systemie Felicja została dodana nowa pozycja „Zniżka w OC (UFG)” w polu „Dokument o przebiegu ubezpieczenia”. W przypadku korzystania z Promocji należy obowiązkowo wskazać w Felicji tę wartość.

10 3 Zmiana OWU autocasco

11 Zmiana OWU autocasco Cele zmiany Modyfikacja sposobu likwidacji szkód
Poszerzenie zakresu oferty autocasco Doprecyzowanie lub usunięcie zapisów

12 Zmiana OWU autocasco Modyfikacja sposobu likwidacji szkód poprzez:
wprowadzenie zapisu wskazującego, iż jeżeli suma ubezpieczenia została określona w wartości brutto / netto, to odszkodowanie jest wypłacane odpowiednio w kwocie brutto / netto wprowadzenie do zasad likwidacji szkód na podstawie kosztorysu w wariancie serwisowym tabeli pomniejszeń cen części i materiałów producenta pojazdu ujętych w systemach Audatex lub Eurotax o współczynnik procentowy zależny od okresu eksploatacji pojazdu usunięcie wariantu ekonomicznego bez potrąceń z uwagi na wprowadzenie pomniejszenia cen części przy likwidacji szkód na podstawie kosztorysu rozszerzenie listy systemów eksperckich służących do kalkulacji kosztów naprawy o system DAT

13 Zmiana OWU autocasco 2. Poszerzenie zakresu oferty autocasco dzięki:
dopuszczeniu możliwości ubezpieczenia pojazdów, których wiek nie przekracza 12. lat (poprzednio 10. lat) wprowadzeniu możliwości zawarcia ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki pojazdów użytkowanych jako: taksówki pojazdy do nauki jazdy pojazdy służące do jazd próbnych i demonstracyjnych pojazdy przewożące pasażerów za opłatą pojazdy służące do wynajęcia w celu przewozu pasażerów zwiększenie z 1000 zł do 3000 zł limitu na holowanie dla samochodów ciężarowych w ubezpieczeniu AC

14 Zmiana OWU autocasco 3. Doprecyzowanie lub usunięcie zapisów, w szczególności: zmiana definiowania niektórychpojęć usunięcie definicji pojęć niewymagających doprecyzowania, takich jak: oględziny pojazdu, pojazd używany do jazdy demonstracyjnej, pojazd używany do jazdy próbnej, redukcja sumy ubezpieczenia, suma ubezpieczenia brutto, suma ubezpieczenia netto, uzupełniająca umowa ubezpieczenia, użycie pojazdu jako narzędzia przestępstwa, wartość rynkowa pojazdu brutto, wartość rynkowa pojazdu netto, wniosek o zawarcie umowy ubezpieczenia, zamieszki usunięcie zapisów dotyczących wariantu ekonomicznego bez potrąceń sprecyzowanie zapisów dotyczących wyłączenia odpowiedzialności osób upoważnionych do użytkowania pojazdu dodanie wyłączenia dotyczącego: otwarcia pokrywy silnika w trakcie jazdy zatarcia silnika i jego osprzętu dodanie zapisów precyzujących odpowiedzialność Allianz w Klauzulach „Stała Wartość Rynkowa” i „Równa Droga”

15 Zmiana OWU autocasco Wykaz zmian Postanowienia ogólne i definicje
Zakres ubezpieczenia Wyłączenia odpowiedzialności Składka Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań Obowiązki Ubezpieczającego. Postępowanie w przypadku szkody Klauzule dodatkowe do umowy ubezpieczenia

16 Zmiana OWU autocasco Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU A
Postanowienia ogólne i definicje Zmiana redakcji definicji Pojazdu nowo nabytego § 1 ust. 8 OWU AC Pojazd nowo nabyty - pojazd, dla którego okres od momentu zakupu pojazdu do początku ochrony ubezpieczeniowej nie przekracza sześciu miesięcy. Zmiana definicji Przywłaszczenia § 1 ust. 10 OWU AC Przywłaszczenie – bezprawne włączenie pojazdu do swojego majątku lub wykonywanie wobec niego w inny sposób uprawnień właścicielskich przez osobę uprawnioną do korzystania z pojazdu, ale niebędącą jego właścicielem, gdy rzecz została wydana sprawcy, w tym przez pomyłkę, wypożyczona lub powierzona w związku z wykonaniem określonych czynności związanych z rzeczą. W szczególności przywłaszczenie obejmuje odmowę zwrotu pojazdu na wezwanie jego właściciela, w tym w związku z rozwiązaniem albo wygaśnięciem umowy uprawniającej do korzystania z pojazdu. Doprecyzowanie definicji Wypadku § 1 ust. 21 OWU AC Wypadek – wypadek drogowy lub kolizja drogowa przy współudziale innych pojazdów lub uczestników ruchu drogowego lub zdarzenie powstałe wskutek nagłego działania siły mechanicznej w momencie zetknięcia się pojazdu z innymi pojazdami, osobami, przedmiotami lub zwierzętami pochodzącymi z zewnątrz pojazdu zaistniałe w tym samym czasie, miejscu i z tej samej przyczyny.

17 Zmiana OWU autocasco Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU A
Postanowienia ogólne i definicje Zmiana definicji Sumy ubezpieczenia (brutto/netto) §1 ust. 11 OWU AC Suma ubezpieczenia – kwota zadeklarowana przez Ubezpieczającego we wniosku o zawarcie umowy ubezpieczenia na podstawie systemów eksperckich udostępnionych przez Allianz, która powinna odpowiadać wartości rynkowej pojazdu na dzień zawarcia umowy, z zastrzeżeniem poniższych postanowień (…) 2. Ubezpieczający może zadeklarować sumę ubezpieczenia w wartości brutto (z uwzględnieniem podatku VAT) lub netto (bez uwzględnienia podatku VAT). Doprecyzowanie definicji Wartości rynkowej pojazdu § 1 ust. 19 OWU AC Wartość rynkowa pojazdu - wartość ustalona na podstawie notowań rynkowych pojazdu danej marki, typu i roku produkcji w systemie Info‑Ekspert lub Eurotax, z uwzględnieniem przewidzianych w nim korekt, w szczególności związanych z: wyposażeniem pojazdu, przebiegiem, stanem technicznym, okresem eksploatacji pojazdu, wcześniejszymi naprawami, liczbą właścicieli, sposobem jego uprzedniego użytkowania. Wartość rynkowa pojazdu brutto uwzględnia podatek VAT, wartość rynkowa pojazdu netto nie uwzględnia podatku VAT.

18 Wyłączenia odpowiedzialności
Zmiana OWU autocasco Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU B Zakres ubezpieczenia Dodanie możliwości ubezpieczenia w ramach AC pojazdów, których wiek nie przekracza 12 lat § 2 ust. 1 OWU AC Dodanie możliwości ubezpieczenia za opłatą dodatkowej składki pojazdów o specjalnym użytkowaniu § 3 ust. 9 OWU AC Za opłatą dodatkowej składki zakres ochrony ubezpieczeniowej może zostać rozszerzony o szkody wskazane w § 4 ust. 1 pkt 7) lit. a-d. (…)-jako taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu pasażerów za opłatą; -do jazd próbnych i demonstracyjnych; -do nauki jazdy; -do wynajmu w celu przewozu pasażerów. C Wyłączenia odpowiedzialności Sprecyzowanie zapisów dotyczących wyłączenia odpowiedzialności osób upoważnionych do użytkowania pojazdu §4 ust. 1 pkt 2) OWU AC (…) wyrządzonych z winy umyślnej Ubezpieczonego, osób z którymi pozostaje on we wspólnym gospodarstwie domowym oraz osób upoważnionych do użytkowania pojazdu na podstawie umowy cywilnoprawnej z Ubezpieczonym, leasingobiorców, kredytobiorców użytkujących pojazd po zawarciu umowy przewłaszczenia na zabezpieczenie spłaty kredytu Dodanie wyłączenia dotyczącego: - otwarcia pokrywy silnika w trakcie jazdy - zatarcia silnika i jego osprzętu § 4. ust. 1 pkt 13) i 15) OWU AC

19 Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań
Zmiana OWU autocasco Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU D Składka Usunięcie zapisu z § 6 ust. 5 OWU AC: Warunkiem zwrotu składki w przypadku zbycia pojazdu jest przedstawienie dokumentu potwierdzającego przeniesienie prawa własności, a w przypadku wyrejestrowania – przedstawienie decyzji o wyrejestrowaniu pojazdu. E Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań Zmiana zapisu odnośnie zawarcia ubezpieczenia w wartości brutto/netto § 8 ust.1 pkt 2) OWU AC Jeżeli Ubezpieczający określił sumę ubezpieczenia zgodnie z § 1 ust. 11 pkt 2) w wartości brutto, wówczas odszkodowanie wypłacane jest w kwocie brutto uwzględniającej podatek VAT, jeżeli zaś określił sumę ubezpieczenia w wartości netto, odszkodowanie wypłacane jest w kwocie netto, tj. pomniejszonej o podatek VAT. Dodanie zapisu w dwóch ustępach § 8 ust. 3 pkt 5, § 8 ust. 4 pkt 3 OWU AC W przypadku stwierdzenia w elementach zakwalifikowanych do wymiany wcześniejszych uszkodzeń lub napraw wpływających na zmniejszenie walorów estetycznych i/lub wartościowych, stosuje się potrącenie wynikające ze zużycia technicznego tych części

20 Procent pomniejszenia
Zmiana OWU autocasco Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU E Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań Wprowadzenie do zasad likwidacji szkód na podstawie kosztorysu w wariancie serwisowym, tabeli pomniejszeń cen części i materiałów producenta w przypadku braku materiałów i nieoryginalnych części zamiennych o porównywalnej jakości o współczynnik procentowy zależny od okresu eksploatacji pojazdu § 8 ust. 4 OWU AC Podwyższenie limitu holowania dla pojazdów ciężarowych powyżej 3,5 ton do 3000 zł § 8 ust. 12 pkt 1) OWU AC Niezależnie od odszkodowania ustalonego według zasad określonych w ust Allianz zwraca w granicach sumy ubezpieczenia uzasadnione okolicznościami danego zdarzenia, udokumentowane koszty transportu (holowania) uszkodzonego pojazdu, nie więcej jednak niż 3000 zł dla pojazdów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 t oraz 1000 zł dla pozostałych pojazdów, a w przypadku gdy holowanie miało miejsce poza granicami kraju i/lub w przypadku gdy pojazd jest holowany do Polski – nie więcej niż 1000 euro Rozszerzenie listy systemów eksperckich służących do kalkulacji kosztów naprawy o system DAT § 1 ust. 3 OWU AC Audatex, Eurotax, Info-Ekspert, DAT – systemy eksperckie służące do kalkulacji kosztów naprawy i wyceny wartości pojazdów, w tym wyceny wartości pojazdów w stanie uszkodzonym Okres eksploatacji Procent pomniejszenia do 1 roku (włącznie) 10% powyżej 1 do 2 lat (włącznie) 25% powyżej 2 do 5 lat (włącznie) 35% powyżej 5 do 7 lat (włącznie) 45% powyżej 7 do 8 lat (włącznie) 55% powyżej 8 lat 60%

21 Zmiana OWU autocasco Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU E Zasady ustalania i wypłaty odszkodowań Zmiana zapisu dotyczącego ustalenia cen za jedną roboczogodzinę § 8 ust. 3 pkt 3) lit. b), § 8 ust. 4 pkt 1) lit. b) OWU AC (…) stawki za jedną roboczogodzinę ustaloną przez Allianz według cen usług obowiązujących w warsztatach w obrębie miejsca zamieszkania (lub siedziby) Ubezpieczonego (dawniej było miejsca naprawy pojazdu) Usunięcie fragmentu zapisu § 8 ust. 3 pkt 3.2) lit. b) OWU AC: o ile nie umówiono się inaczej (dotyczącego wariantu ekonomicznego bez potrąceń) § 8 ust. 4 pkt 1) lit. c) OWU AC (…) cen materiałów i części zamiennych dostępnych w programach kalkulacyjnych Audatex, Eurotax lub DAT pomniejszonych zgodnie z poniższą tabelą (…) F Obowiązki Ubezpieczającego. Postępowanie w przypadku szkody Dodanie nowego zapisu § 9 ust. 7 OWU AC W przypadku gdy brak jest związku przyczynowego pomiędzy uszkodzeniami pojazdu zgłoszonymi przez Ubezpieczonego a wypadkiem ubezpieczeniowym, Allianz jest wolny od odpowiedzialności za dane uszkodzenia

22 Klauzule dodatkowe do umowy ubezpieczenia
Zmiana OWU autocasco Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU G Klauzule dodatkowe do umowy ubezpieczenia Klauzula „Stała wartość rynkowa” uzupełniona o zapis dotyczący zasad ustalania szkód całkowitych § 10 ust. 2 pkt 1) OWU AC  Postanowienia niniejszej klauzuli nie stosuje się w celu ustalenia czy zachodzi przypadek szkody całkowitej zgodnie z §1 ust.13 Klauzula „Równa droga” uzupełniona o zapis umożliwiający wypłacenie odszkodowania za dwie opony § 10 ust. 3 pkt 2) OWU AC Allianz nie uwzględni zwyżki składki za szkody polegające wyłącznie na uszkodzeniu wszystkich lub niektórych z wymienionych poniżej elementów, takich jak felga, opona (w przypadkach uzasadnionych przepisami prawa – dwie opony), układ wydechowy (…) Klauzule „Ubezpieczenie szyb” i „Równa droga” uzupełnione o zapisy dotyczące wystąpienia szkód nie mieszczących się w odpowiedzialności z klauzuli § 10 ust. 1 pkt 3) OWU AC Ochrona ubezpieczeniowa obejmuje wystąpienie nie więcej niż dwóch szkód wymienionych w pkt 2) w czasie trwania rocznej umowy ubezpieczenia. Zgłoszenie trzeciej szkody spowoduje utratę zniżek za bezszkodowy przebieg ubezpieczenia

23 4 Zmiana OWU Car Assistance

24 Zmiana OWU Car Assistance
Cele zmiany Poszerzenie oferty CA poprzez możliwość ubezpieczenia pojazdów użytkowanych jako: taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu pasażerów za opłatą pojazdy służące do jazd próbnych i demonstracyjnych pojazdy przewożące pasażerów za opłatą pojazdy służące do nauki jazdy pojazdy do wynajmu w celu przewozu pasażerów Doprecyzowanie zapisów w wariancie CA Exclusive

25 Zmiana OWU Car Assistance
Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU . Definicje Wypożyczenie samochodu zastępczego w wariancie CA Exclusive według rzeczywistego czasu naprawy (formalność, ta zmiana została zaakceptowana i wdrożona już wcześniej) § 2 ust. 11 pkt 3b) OWU CA Pojazd zastępczy przysługuje na wniosek Ubezpieczonego w następujących sytuacjach: gdy pojazd unieruchomiony wymaga holowania; gdy pojazd uszkodzony niewymagający holowania został oddany do naprawy. Wówczas świadczenie przysługuje na czas nie dłuższy niż normy czasowe naprawy określone przez producenta danej marki w programie Audatex, Eurotax, z wyłączeniem czasu oczekiwania na części dla wariantów Standard i Plus. W wariancie Exclusive pojazd zastępczy przysługuje na rzeczywisty czas naprawy. gdy ubezpieczony pojazd został skradziony Przedmiot i zakres ubezpieczenia CA Rozszerzenie definicji „Awaria” w wariancie CA Plus o przypadki zatankowania niewłaściwego paliwa. Ubezpieczenie w wariancie CA Plus § 3 ust. 5 pkt 1b) OWU CA Przedmiotem ubezpieczenia są wskazane w OWU świadczenia w postaci pomocy udzielanej kierowcy i pasażerom ubezpieczonego pojazdu w związku z następującymi zdarzeniami: wypadkiem; awarią; kradzieżą; brakiem paliwa uniemożliwiającym kontynuację jazdy Włączenie do zakresu CA Standard pojazdów o specjalnym charakterze użytkowania § 3 ust. 3 OWU CA Dla pojazdów wykorzystywanych jako nauka jazdy, taksówka lub pojazdy służące do przewozu pasażerów za opłatą, wynajem w celu przewozu pasażerów oraz do jazd próbnych i demonstracyjnych ochrona ubezpieczeniowa jest udzielana wyłącznie w wariancie Car Assistance Standard

26 5 Zmiana OWU ochrony prawnej

27 Zmiana OWU Ochrony Prawnej
Cele zmiany Usunięcie i doprecyzowanie zapisów Poszerzenie oferty OP poprzez możliwość ubezpieczenia pojazdów użytkowanych jako: taksówki lub jako pojazdy służące do przewozu pasażerów za opłatą służące do jazd próbnych i demonstracyjnych przewożące pasażerów za opłatą służące do nauki jazdy do wynajmu w celu przewozu pasażerów

28 Zmiana OWU Ochrony Prawnej
Lp. Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU 1. Ubezpieczony Osoby ubezpieczone Poszerzenie definicji Ubezpieczonego o kierującego i pasażerów § 17 ust. 1 pkt 11) OWU OP Ubezpieczony – właściciel/współwłaściciel pojazdu wskazanego na polisie, na rzecz której Ubezpieczający zawarł umowę ubezpieczenia OP, a także kierujący i pasażerowie znajdujący się w pojeździe wskazanym na polisie. Łączna liczba Ubezpieczonych kierującego i pasażerów, nie może przekroczyć liczby pasażerów wskazanych w dowodzie rejestracyjnym 2. Zakres przedmiotowy Zmiana zapisu dotyczącego chronionych interesów prawnych Ubezpieczonego §2 ust. 2 OWU OP W zakres chronionych interesów prawnych Ubezpieczonego wchodzą: dochodzenie odszkodowań, umowy, sprawy karne i wykroczeniowe, sprawy administracyjne, jeżeli pozostają w związku z korzystaniem z pojazdu 3. Refundowane koszty Do wysokości wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia Allianz pokrywa koszty poręczenia majątkowego do 50% sumy ubezpieczenia § 2 ust. 3 pkt 6 OWU OP Do wysokości wskazanej w umowie sumy ubezpieczenia Allianz pokrywa, w zakresie zagwarantowanym w umowie ubezpieczenia, następujące koszty: 6) koszty poręczenia majątkowego jako środka zapobiegawczego ustanowionego dla uniknięcia tymczasowego aresztowania, maksymalnie do wysokości 50% sumy ubezpieczenia 4. Zdarzenie Zdarzeniem ubezpieczeniowym są naruszenie prawa lub obowiązków umownych § 7 ust. 1, 4 OWU OP Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy kosztów wynikłych ze zdarzeń, które wystąpiły w okresie ubezpieczenia, zgodnie z ust. 3, z zastrzeżeniem postanowień ust. 4. 3. Jeżeli Ubezpieczonemu zarzuca się popełnienie przestępstwa albo wykroczenia, zdarzenie uzasadniające żądanie udzielenia przez Allianz świadczenia zachodzi w chwili, w której Ubezpieczony naruszył albo, według postawionych formalnie zarzutów, miał naruszyć przepisy prawa karnego lub wykroczeń. Dotyczy to także postępowania w związku z zatrzymaniem prawa jazdy lub dowodu rejestracyjnego, jeżeli ma to związek z popełnieniem przestępstwa albo wykroczenia

29 Zmiana OWU Ochrony Prawnej
Lp. Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU 5. Karencja Brak okresu karencji. Wyłączono z odpowiedzialności zdarzenia, które wystąpiły lub o których ubezpieczony wiedział przed zawarciem umowy, zdarzenia zaistniałe na rok przed rozpoczęciem ochrony § 7 ust. 4 OWU OP W razie wystąpienia kilku naruszeń prawa lub obowiązków pozostających w związku materialnym lub formalnym miarodajne jest pierwsze z nich. Ochroną ubezpieczeniową nie są objęte zdarzenia, które zaistniały na ponad rok przed rozpoczęciem ochrony ubezpieczeniowej w zakresie danego ryzyka 6. Zakres terytorialny Wyłączenie z zakresu terytorialnego Rosji, Mołdawii, Białorusi § 6 OWU OP Ochroną ubezpieczeniową objęte są wyłącznie zdarzenia zaistniałe na terenie państw europejskich, państw basenu Morza Śródziemnego, na Wyspach Kanaryjskich i na Maderze, jeżeli dane zdarzenie podlega jurysdykcji tych państw, jednakże z wyłączeniem Rosji, Mołdawii i Białorusi 7. Telefoniczna asysta prawna Informacja prawna Pokreślenie telefonicznej asysty prawnej poprzez udzielenie wyłącznie pomocy informacyjna dla innych krajów zgodnie z prawem polskim do 4 opinii prawnych na rok § 11 ust. 2 OWU OP Telefoniczną Asystą Prawną objęte są wyłącznie zdarzenia zaistniałe na terenie Polski i podlegające prawu polskiemu. W przypadku konieczności konsultacji problemu zaistniałego w innych krajach prawnik poinformuje Ubezpieczonego, jak wyglądałaby zgłoszona sytuacja prawna, gdyby zdarzenie zaistniało w Polsce. W miarę posiadanych możliwości i wiedzy prawnik dołoży starań, aby doradzić Ubezpieczonemu sposób dalszego postępowania lub wskazać miejsce, gdzie mógłby uzyskać pomoc 8. Wyłączenia Dodatkowe wyłączenie dotyczące sporów pomiędzy ubezpieczonymi w ramach jednej umowy § 4 ust. 2 pkt 2) OWU OP Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje obrony interesów prawnych: (…) 2) osób Ubezpieczonych lub Ubezpieczającego w sporach między sobą oraz w sporach z Allianz lub Przedstawicielem

30 Zmiana OWU Ochrony Prawnej
Lp. Obszar zmian Opis zmiany Zapis w nowych OWU 8. Wyłączenia Włączenie do zakresu ubezpieczenia pojazdów o specjalnym charakterze użytkowania § 4 pkt 7 OWU OP Odpowiedzialność Allianz nie obejmuje obrony interesów prawnych: (…) jeżeli objęty ubezpieczeniem pojazd w chwili wystąpienia wypadku ubezpieczeniowego użytkowany był jako: - pojazd przeznaczony do wypożyczania (rent a car); - rekwizyt; - pojazd przeznaczony do transportu towarów niebezpiecznych (chemikaliów, gazów w stanie ciekłym lub sprężonym itp.)

31 6 Usprawnienia w systemie Felicja

32 Usprawnienia w systemie Felicja
Rozszerzenie listy wyposażenia zgodnego z bazą Info-Ekspert Możliwość zaczytania zdjęć pojazdu w mniejszej rozdzielczości Usunięcie sekcji dotyczącej danych taryfikacyjnych pojazdu Uproszczenie listy rodzajów pojazdów

33 Usprawnienia w systemie Felicja
Rozszerzenie listy wyposażenia zgodnego z bazą Info-Ekspert Lista wyposażenia pojazdów identyczna z dostępną w komputerowej wersji programu Info-Ekspert Porównanie przykładowych list wyposażenia standardowego Obecnie Po zmianie

34 Przykładowa lista wyposażenia dodatkowego po zmianie

35 Usprawnienia w systemie Felicja
Możliwość zaczytania zdjęć pojazdu w mniejszej rozdzielczości Możliwość załączania dokumentacji fotograficznej w rozdzielczości poniżej 2MPx (w standardowej rozdzielczości 1600x1200 pikseli)

36 Usprawnienia w systemie Felicja
Usunięcie sekcji dotyczącej danych taryfikacyjnych pojazdu Dane taryfikacyjne wybierane są w tle. Brak prezentowania tych danych zapewnia mniejsze ryzyko wystąpienia błędu. Obecnie Po zmianie Pola usuwane

37 Usprawnienia w systemie Felicja
Uproszczenie listy rodzajów pojazdów Skrócona lista rodzajów pojazdów Nazewnictwo dostosowane do standardów obowiązujących przy rejestracji pojazdów Ułatwiony wybór rodzaju pojazdu zgodnego z rodzajem taryfowym Rozszerzona lista do wyboru właściwego modelu pojazdu W przypadku, gdy taryfa różnicuje w ramach danego rodzaju pojazdy ze względu na ich ładowność (np. przyczepy, naczepy, samochody ciężarowe), wystarczy podać dane zgodne z dowodem rejestracyjnym i na podstawie podanej ładowności, zostanie przyporządkowana właściwa grupa taryfowa Przykładowy samochód ciężarowo-osobowy (z kratką) zarejestrowany jako ciężarowy, traktowany przez Allianz jako osobowy.

38 Dziękujemy za uwagę! Departament Taryfikacji
i Indywidualnych Ubezpieczeń Komunikacyjnych


Pobierz ppt "Zmiany w indywidualnych ubezpieczeniach komunikacyjnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google