Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Z ARZĄDZANIE O RGANIZACJĄ P OZARZĄDOWĄ Grzegorz Boski Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Z ARZĄDZANIE O RGANIZACJĄ P OZARZĄDOWĄ Grzegorz Boski Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości."— Zapis prezentacji:

1 Z ARZĄDZANIE O RGANIZACJĄ P OZARZĄDOWĄ Grzegorz Boski Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości

2 K TO F INANSUJE ? Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach działania Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

3 K TO R EALIZUJE ? Projekt realizowany jest przez Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości ul. Wyszyńskiego 70/126 42-200 Częstochowa

4 D LA K OGO ? Projekt realizowany jest dla członków, działaczy i pracowników organizacji pozarządowych

5 K ILKA SŁÓW O SOBIE Nazywam się… Reprezentuję organizację… Co oczekuję od szkolenia…

6 P ROGRAM SZKOLENIA CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE CZĘŚĆ II – ANALIZA SYTUACJI CZĘŚĆ III – MISJA CZĘŚĆ IV -WIZJA CZĘŚĆ V – CELE STRATEGICZNE CZĘŚĆ VI – WDRAŻANIE STRATEGII CZĘŚĆ VII – PODSUMOWANIE i EWALUACJA

7 CZĘŚĆ I - WPROWADZENIE

8 S TRATEGIA JEST … Dokumentem określającym kierunki rozwoju i sposoby ich realizacji Narzędziem do zarządzania organizacją To zestaw celów, polityk, programów, działań, uwarunkowań i decyzji, który określa czym organizacja JEST, czym się ZAJMUJE, dlaczego to ROBI oraz do czego DĄŻY

9 JA REAGOWANIE NA WYZWANIA

10 P OWOŁUJEMY O RGANIZACJĘ

11 CZĘŚĆ II – ANALIZA SYTUACJI

12 A NALIZA SYTUACJI - SWOT S ( Strengths ) – mocne strony: wszystko to co stanowi atut, przewagę, zaletę W ( Weaknesses ) – słabe strony: wszystko to co stanowi słabość, barierę, wadę O ( Opportunities ) – szanse: wszystko to co stwarza szansę korzystnej zmiany T ( Threats ) – zagrożenia: wszystko to co stwarza niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej.

13 DOŚWIADCZENIE (zrealizowane projekty, osiągnięcia) PROGRAM ORGANIZACJI ( oferta, projekty w trakcie, osoby odpowiedzialne) KADRA ORGANIZACJI (ilość, specjaliści, wolontariusze, procedury działania i pozyskiwania kadry itd.) WIZERUNEK I RELACJE ZEWNĘTRZNE (logo, wizytówki, strona www, materiały promocyjne, siedziba, pozycja w środowisku) ZARZĄDZANIE ORGANIZACJĄ (struktura, program działania, strategia działania, sprawy biurowe itd.) FINANSE ORGANIZACJI (źródła finansowania, wnioski grantowe, finanse organizacji, status OPP i 1 %)

14 Analiza – SWOT S – mocne strony 1.……………………… 2.……………………… 3.……………………… 4.……………………… 5.……………………… W – słabe strony 1.……………………… 2.……………………… 3.……………………… 4.……………………… 5.……………………… Jak można wykorzystać te mocne strony? Co można zrobić, żeby usunąć te słabości i przekształcić je w atuty? O – szanse 1.……………………… 2.……………………… 3.……………………… 4.……………………… 5.……………………… T – Zagrożenia 1.……………………… 2.……………………… 3.……………………… 4.……………………… 5.……………………… Co można zrobić, żeby wykorzystać te szanse? Co można zrobić aby uniknąć tych zagrożeń?

15

16 ASPEKTPOZIOM 0123 MISTRZOSTW O UWAGI PRACA Z KADRĄ ORGANIZACJI:......................................... KADRA X DOSKONALENIE KADRY X MOTYWOWANIE KADRY X POLITYKA KADROWA X ZATRUDNIANIE X

17

18 CZĘŚĆ III – MISJA

19 Misją organizacji jest powód jej istnienia, wyróżniający ją od wszystkich innych. Misję organizacji przekłada się na zadania, które musi wykonać organizacja, by zrealizować cel. Definiowanie misji organizacji jest głównym krokiem w formułowaniu celów.

20

21 CZĘŚĆ IV -WIZJA

22 WIZJA - obraz naszej pożądanej przyszłości Wizja jest obrazem przyszłości jaki chcemy tworzyć, opisanym przy użyciu czasu teraźniejszego, tak jakby wszystko działo się w tej chwili. Słowo pochodzi od łacińskiego videre, "widzieć. Ten związek z widzeniem jest niezwykle znaczący; im bogatszy w szczegóły i wizualny jest obraz, tym trudniej będzie go odeprzeć. Ze względu na swoją namacalną i natychmiastową właściwość, wizja nadaje kształt i kierunek przyszłości organizacji. Pomaga również ludziom wyznaczać cele, które przybliżają im organizację.

23 WIZJA Związku Harcerstwa Polskiego w roku 2010 Jest rok 2010. Jesteśmy wspólnotą. Wartości nam bliskie są widoczne w codziennym działaniu i traktowaniu drugiego człowieka. Jesteśmy prężną, atrakcyjną i dostępną dla dzieci i młodzieży organizacją, która kształtuje charakter młodego człowieka. Jesteśmy organizacją o wysokiej jakości wszystkich działań, co w rezultacie przekłada się na rozwój liczebny. Nasz dorobek jest istotną częścią światowego skautingu. Swoją siłę czerpiemy z pracy dobrze przygotowanej i wysoko zmotywowanej kadry, która swoją postawą potwierdza ideały zawarte w Prawie Harcerskim

24

25 CZĘŚĆ V – CELE STRATEGICZNE

26 Ż ADEN WIATR NIE JEST DOBRY DLA KAPITANA OKRĘTU, KTÓRY NIE WIE DOKĄD PŁYNIE … Platon

27 J AK WYZNACZYĆ CEL ? Cele Analiza Wizja

28 SPRECYZOWANYzapisany konkretnie MIERZALNYwidać wskaźniki, wymierny AMBITNYbędący wyzwaniem REALISTYCZNYosiągalny TERMINOWYokreślony w czasie CECHY CELU

29 S TRUKTURA CELU 1. Zawiera czas (do…, w czasie…) 2. Działanie – czasowniki operacyjne poprawić, zwiększyć, zmniejszyć, opracować, przygotować, wprowadzić, zbadać… 3. Efekt - zmiana ilościowa – w liczbach lub procentach - zmiana jakościowa - dodatkowe kryteria mierzalności …tak aby…

30 CZĘŚĆ VI – WDRAŻANIE STRATEGII

31

32 P LANOWANIE STRATEGICZNE A PLANOWANIE OPERACYJNE

33 D IAGRAM G ANTTA CZAS CZYNNOŚĆ12345678 1. 2. 3. 4. 5.

34 D IAGRAM GANTTA – PRZYGOTOWANIE PRZYJĘCIA

35

36 D IAGRAM GANTTA – PRZYGOTOWANIE PRZYJĘCIA Z ADANIA PRZERYWANE UMIESZCZAMY TYLKO RAZ W DIAGRAMIE !

37 D IAGRAM GANTTA – PRZYGOTOWANIE PRZYJĘCIA - Ś CIEŻKA KRYTYCZNA

38 D IAGRAM GANTTA – PRZYGOTOWANIE PRZYJĘCIA - P UNKTY KRYTYCZNE, CZYLI KAMIENIE MILOWE S ZCZEGÓLNIE WAŻNE PUNKTY W CZASIE, PRZYPISANE DO ISTOTNYCH OSIĄGNIĘĆ PROJEKTU

39 B YŁO SOBIE CZTERECH LUDZI O IMIONACH WSZYSCY, KAŻDY, KTOŚ, NIKT. K IEDY BYŁA PILNA PRACA, KTÓRĄ TRZEBA BYŁO WYKONAĆ, P OPROSZONO WSZYSTKICH O JEJ WYKONANIE. WSZYSCY BYLI PEWNI, ŻE KTOŚ JĄ ZROBI. KAŻDY MÓGŁ JĄ ZROBIĆ, ALE NIKT TEGO NIE DOKONAŁ. KTOŚ ROZZŁOŚCIŁ SIĘ, PONIEWAŻ WSZYSCY POWINNI TO ZROBIĆ, ALE NIKT NIE ZROZUMIAŁ, ŻE WSZYSCY TEGO NIE ZROBIĄ. S KOŃCZYŁO SIĘ NA TYM, ŻE WSZYSCY OBWINIALI KOGOŚ, ALE NIKT NIE ZROBIŁ TEGO, CO KAŻDY MÓGŁ ZROBIĆ.

40 CZĘŚĆ VII – PODSUMOWANIE I EWALUACJA

41 E WALUACJA - U TOŻSAMIANA Z WARTOŚCIOWANIEM, SZACOWANIEM, OCENIANIEM, ANALIZOWANIEM, PODSUMOWYWANIEM, WYCIĄGANIEM WNIOSKÓW, BADANIEM … J EST DIALOGIEM, PODCZAS KTÓREGO NASTĘPUJE DOCHODZENIE DO ROZWOJU

42 EWALUACJA - to systematyczne zbieranie informacji o warunkach, przebiegu i wynikach określonych działań tak, by odpowiedzieć na pytania: 1 – Czy zostały osiągnięte zakładane cele? 2 – Czy zostały użyte właściwe środki i czy zostały one wykorzystane we właściwy sposób (do osiągnięcia założonych celów)? Ewaluacja to doskonałe narządzie zarządzania organizacją i sposób wspierania rozwoju organizacyjnego

43 zmienia się otaczająca nas rzeczywistość – ewaluacja pozwala na te zmiany reagować w sposób nieprzypadkowy, umożliwiający ROZWÓJ zmienia się rzeczywistość, a tym samy nasze potrzeby, możliwości, także ograniczenia stare działanianowe działania EWALUACJA

44 M ETODY BADAWCZE : - A NKIETA - A NALIZA DOKUMENTÓW - O BSERWACJA - W YWIAD

45 - ankieta – sposób zbierania informacji za pomocą zestawu pytań, dotyczących bezpośrednio lub pośrednio określonych problemów badawczych (najczęściej ma formę pisemną) - analiza dokumentów – polega na uporządkowaniu i interpretacji zawartych w nich treści pod kątem problemu badawczego - obserwacja – celowe czynności i polegająca na planowym i systematycznym postrzeganiu faktów, zdarzeń, procesów, zjawisk – ich gromadzeniu i interpretowaniu - wywiad – sposób gromadzenia informacji za pomocą zadawanych badanym przygotowanych uprzednio pytań, na które otrzymuje się odpowiedzi w formie ustnej METODA TRIANGULACJI – połączenie różnych typów metod i źródeł informacji

46 D LACZEGO TAK WAŻNA JEST STRATEGIA DLA CAŁEJ ORGANIZACJI ? - O PARTA JEST NA WSPÓLNEJ WIZJI – TO WZMACNIA POCZUCIE PRZYNALEŻNOŚCI DO JEDNEGO RUCHU - P OZWALA PRZYGLĄDAĆ SIĘ CAŁEJ ORGANIZACJI – DZIĘKI TEMU NIE SKUPIAMY SIĘ ZBYTNIO NA DETALACH - W SPÓŁPRACA NAD WSPÓLNYMI KWESTIAMI POZWALA POMAGAĆ SOBIE WZAJEMNIE, IDENTYFIKOWAĆ PROBLEMY, WSPÓLNIE WDRAŻAĆ NOWATORSKIE ROZWIĄZANIA

47 - D ZIELĄC SIĘ DOŚWIADCZENIAMI MAMY SZANSĘ NA UNIKNIĘCIE STATYCZNOŚCI ( WARTOŚĆ DODANA ) ORAZ KORZYSTAĆ Z SUKCESÓW I DOBRYCH PRAKTYK - G ROMADZĄC SIĘ I REALIZUJĄC RAZEM STRATEGIĘ, UCZYMY SIĘ PRACY W ZESPOLE, ODCZUWAMY KORZYŚCI Z PRZYNALEŻENIA DO JEDNEJ ORGANIZACJI, DO STRUKTUR OGÓLNOPOLSKICH CZY MIĘDZYNARODOWYCH

48 D ZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !!! Grzegorz Boski Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości


Pobierz ppt "Z ARZĄDZANIE O RGANIZACJĄ P OZARZĄDOWĄ Grzegorz Boski Częstochowskie Stowarzyszenie Rozwoju Małej Przedsiębiorczości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google