Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Misją i celem strategicznym Misją i celem strategicznym KAPE S.A. jest utrzymanie wiodącej pozycji oraz udział

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Misją i celem strategicznym Misją i celem strategicznym KAPE S.A. jest utrzymanie wiodącej pozycji oraz udział"— Zapis prezentacji:

1

2 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Misją i celem strategicznym Misją i celem strategicznym KAPE S.A. jest utrzymanie wiodącej pozycji oraz udział w procesie tworzenia, promocji i realizacji zasad zrównoważonej polityki energetycznej w Polsce Przedmiotem naszej działalności Przedmiotem naszej działalności jest prowadzenie działań zmierzających do racjonalizacji gospodarki energetycznej przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju. Spółka prowadzi również działalność o charakterze społecznie użytecznym w sferze zadań publicznych nie nastawioną na maksymalizację zysku

3 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 3 Kim jesteśmy ? KAPE S.A. powstała 15 kwietnia 1994 roku w wyniku: Uchwały Sejmu RP z dnia 9 listopada 1990 r. w sprawie założeń polityki energetycznej Polski do roku 2010 Decyzji Rządu nr 21/92 z posiedzenia Rady Ministrów w dniu 19 maja 1992 r. w sprawie utworzenia agencji poszanowania energii Nasi akcjonariusze: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (67,74%), Bank Gospodarstwa Krajowego (16,13%), Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (16,13%).

4 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 4 Status KAPE S.A. mandated body W październiku 2003 roku Komisja Europejska przyznała KAPE S.A. status tzw. mandated body, który uprawnia do uczestnictwa w projektach realizowanych na podstawie umowy twinningowej w ramach programu PHARE, TACIS i CARDS. Europejska Sieć Energetyczna [EnR] a od 2007 roku należy do Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki [Eceee]. W lutym 2005 roku KAPE S.A., jako jedyna organizacja z Polski, została włączona do Stowarzyszenia Europejska Sieć Energetyczna [EnR] a od 2007 roku należy do Europejskiej Rady ds. Efektywnej Energetycznie Gospodarki [Eceee].

5 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 5 Współpraca KAPE S.A. z Ukrainą W roku 2004 KAPE S.A. nawiązało współpracę z organizacjami o podobnym profilu na Ukrainie (m.in. z Narodową Agencją Ukrainy ds. Efektywnego Wykorzystania Surowców Energetycznych) Celem współpracy była i jest promocja wdrażania przodujących energooszczędnych technologii w priorytetowych dziedzinach działalności gospodarczej obu Państw. KAPE S.A. przygotowuje dla strony ukraińskiej program szkoleń i seminariów z zakresu efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii oraz planuje przeprowadzenie podobnych szkoleń i seminariów na Białorusi, w Gruzji, Armenii i Mołdawie.

6 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 6 Obszary naszej działalności Polityka energetyczna Planowanie energetyczne w gminach Odnawialne Ź ród ł a Energii Ciep ł ownictwo Polityka zrównowa ż onego rozwoju Energetyka Przemys ł Zrównowa ż one budownictwo Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w: gospodarstwie domowym gospodarstwie domowym budownictwie budownictwie przemyśle przemyśle transporcie transporcie gminie gminie Zrównowa ż ony Transport

7 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 7 Badania termowizyjne i specjalistyczne pomiary energetyczne Wykonywanie usług doradczych (ekspertyzy, analizy, studia wykonalności, audyty energetyczne itp.) na rzecz administracji państwowej, przedsiębiorstw, samorządów, firm doradczych i inwestorów prywatnych. Przygotowanie i realizacja projektów w ramach programów międzynarodowych, głównie Unii Europejskiej oraz programów w ramach współpracy międzyrządowej. Organizowanie krajowych i międzynarodowych konferencji, seminariów i szkoleń, kampanii edukacyjno-informacyjnych oraz konkursów. Przygotowywanie poradników i materiałów promocyjno-szkoleniowych, materiałów dla mediów oraz komentarzy do badań opinii publicznej w zakresie naszej działalności. Formy działalności

8 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 8 Realizowane Programy Unii Europejskiej Program Ramowy na rzecz Przedsiębiorczości i Innowacji: Program Inteligentna Energia – Europa Przedsiębiorczość i Innowacyjność Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego Concerto Plus

9 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 9 Projekty europejskie KAPE S.A. prowadzi Krajowy Punkt Kontaktowy w ramach Programu Ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji (CIP) dla beneficjentów Programu szczegółowego Inteligentna Energia – Europa (IEE II) W latach KAPE S.A. zrealizowało w Programie IEE 27 projektów a 5 jest w trakcie realizacji.

10 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 10 Projekty realizowane BAP DRIVER Rozwój krajowych strategii i planów działań na rzecz zrównoważonego energetycznego wykorzystania biomasy CARE+ Szkolenie MŚP przedsiębiorstw przemysłu chemicznego w racjonalnym użytkowaniu energii QUALICERT Certification&acreditation for instalers of small scale renewable energy systems FINSH Projekt dotyczy wypracowania instrumentów finansowych wspierających efektywność energetyczną w budownictwie komunalnym. RESH-POLICY Wsparcie polityki zwiększenia produkcji ciepła i chłodu w odnawialnych źródłach energii w krajach członkowskich UE

11 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 11 Nowe projekty rozpoczęte w 2010 r. ECOWILL Eko-jazda dla instruktorów i kierowców samochodów. Kontynuacja Ecodriven REQUESST Promowanie termomodernizacji zgodnie z Dyrektywą EPC ODYSSEE-MURE Monitoring zmian zapotrzebowania na energię i efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Kontynuacja projektu. come2CoM Promowanie Traktatu Burmistrzów (Covenant of Mayors). Poszukiwanie miast, które włączą się do tej organizacji. ComeOnLabels Promowanie energooszczędnych urządzeń i etykiet energetycznych. Kontynuacja projektu CEECAP ESOLI Energooszczędne oświetlenie zewnętrzne SmartRegions "Smart metering" w budynkach mieszkalnych, komercyjnych i publicznych

12 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 12 Zrealizowane programy bilateralne P-J CEE – Polsko–Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej (program na rzecz wdrożenia systemu zarządzania energią i środowiskiem oraz stworzenia centrum szkoleniowego dla kadry kierowniczej i inżynierskiej z sektora przemysłu). PEMP Projekt Polski program efektywnego wykorzystania energii w napędach elektrycznych (UNDP). DSM – Polsko-Duńska Inicjatywa, projekt promujący zasady DSM (tzw. zarządzanie strona popytową). Baltic Chain - Promocja i wdrażanie projektów na rzecz efektywności energetycznej. PSO-Preaccession 2000 – polsko-holenderski projekt pt. Metody i instrumenty realizacji polityki efektywności energetycznej – wsparcie procesu przedakcesyjnego. Polsko-duński Projekt: Planowanie energetyczne w Polsce na szczeblu gminy – pomoc dla osób podejmujących decyzje oraz Sekretariat Planowania Energetycznego. Fundusz Know How – współpraca brytyjsko-polska na rzecz efektywności energetycznej w budownictwie. Studium wykonalności projektów efektywności energetycznej przeciwdziałającym globalnemu ociepleniu klimatu.

13 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 13 Wybrane projekty: Kampania Autobus Energetyczny

14 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 14 Ogólnopolska kampania Autobus energetyczny" Termin: oficjalne rozpoczęcie: 10 września 2003 r. zakończenie: 31 sierpnia 2005 r. Trasa: 16 województw w ramach 11 kampanii regionalnych początek: woj. śląskie - koniec: woj. mazowieckie długość trasy: 40 tys. km, 258 różnych lokalizacji Liczba odwiedzin: dziennie: ponad 200 osób ogółem: ponad 50 tys. osób mieszkańcy i uczniowie szkół, władze lokalne i przedsiębiorcy Eksperci KAPE S.A. udzielili ponad 10 tysięcy porad, odbyło się ponad 3000 prezentacji i wykładów, zorganizowano ponad 800 warsztatów i kilkadziesiąt szkoleń

15 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 15 Wnętrze Autobusu Energetycznego

16 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 16 Wyposażenie Autobusu Energetycznego Szyby o różnych współczynnikach przenikania ciepła Ogniwo słoneczno-wodorowe Kolektor słoneczny Pompa ciepła Tunel badań cieplnych Wnętrze Autobusu Energetycznego

17 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 17 Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce Konkurs dotyczy oceny oszczędności zużycia energii w danym roku kalendarzowym w stosunku do lat ubiegłych. Do Konkursu mogą być zgłaszane: budynki użyteczności publicznej znajdujące się na terenie gminy przedsięwzięcia energooszczędne na rzecz społeczności lokalnej (np. oświetlenie uliczne, modernizacja sieci ciepłowniczej) Oceny zgłoszonych przedsięwzięć dokonuje profesjonalne Jury Konkursu

18 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 18 Konkurs jest skierowany do samorządów z terenu całej Polski. Mogą w nim wziąć udział: gminy miejskie gminy wiejskie gminy miejsko-wiejskie miasta na prawach powiatu Konkurs odbywa się w cyklu 2-letnim. Sekretariat Konkursu prowadzi Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. Konkurs na najbardziej efektywną energetycznie gminę w Polsce

19 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 19 Wspólny projekt polskiego i japońskiego rządów, będący wynikiem współpracy zapoczątkowanej w grudniu 1994 r. podczas oficjalnej wizyty Prezydenta Lecha Wałęsy w Tokio. Wdrożenie Projektu - Krajowa Agencja Poszanowania Energii (KAPE S.A.) we współpracy z Japońską Agencją Współpracy Międzynarodowej (JICA). Rozpoczęcie projektu: 1 lipca 2004 r. Rozpoczęcie działalności PJCEE: 20 czerwca 2005 r. Zakończenie projektu: 19 czerwca 2008 r. Obecnie PJCEE działa na zasadach komercyjnych jako część KAPE S.A. Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej

20 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 20 Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Celem PJCEE jest promocja efektywności energetycznej w polskim przemyśle poprzez przekazanie japońskiej technologii i wiedzy. Działalność PJCEE: organizacja szkoleń dla pracowników zakładów przemysłowych świadczenie energetycznych usług audytorskich dla przemysłu, promocja zagadnień efektywności energetycznej Proponujemy podstawowe typy szkoleń: dla kadry zarządzającej zakładów przemysłowych, dla menedżerów zakładowych odpowiedzialnych za zarządzanie energią dla audytorów wewnątrz-zakładowych, dla profesjonalnych audytorów energetycznych, szkolenia dedykowane (program ustalany indywidualnie z klientem)

21 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 21 Pompa Odwadniacz Wentylator Laboratorium Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej Jedyne w Polsce wyspecjalizowane laboratorium w zakresie efektywności energetycznej.

22 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 22 Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP) PEMP był programem wykonawczym dofinansowywanym i nadzorowanym przez Globalny Fundusz Środowiska (GEF) Projekt był współfinansowany przez Polskie Centrum Promocji Miedzi, KAPE S.A. oraz Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) Realizacja w latach 2004 – 2009 przez : KAPE S.A. (jednostka nadzorująca i wdrażająca) FEWE (jednostka wdrażająca)

23 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 23 Zadania projektu: popularyzacja i wsparcie techniczne i biznesowe dla upowszechnienia elektrycznych silników i systemów energooszczędnych – Centrum PEMP (www.pemp.pl)www.pemp.pl wdrożenie projektów demonstracyjnych w kluczowych sektorach gospodarki wdrożenie programu dopłat do produkcji elektrycznych silników energooszczędnych - PROGRAM RABATOWY wspieranie polityki efektywności energetycznej w przemyśle w zakresie napędów energooszczędnych Polski Program Efektywnego Wykorzystania Energii w Napędach Elektrycznych (PEMP)

24 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 24 Strony WWW Strony internetowe przygotowane i zarządzane przez KAPE S.A.: (Strona KAPE S.A.) (Strona Projektu Polsko-Japońskie Centrum Efektywności Energetycznej)www.pjcee.pl (Strona Projektu PEMP)www.pemp.pl (Strona z poradami jak oszczędzać energię )

25 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 25 Materiały promocyjne KAPE S.A. Ulotki, broszury, publikacje, gry edukacyjne, spoty telewizyjne, filmy instruktażowe itp.

26 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 26 Wydawnictwa KAPE S.A. Wydawnictwo KAPE S.A. – Magazyn Energia, Pieniądze i Środowisko.

27 Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 27 NASZ ADRES: Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. ul. Mokotowska Warszawa Tel. (22) Fax: (22)


Pobierz ppt "Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 2 Misją i celem strategicznym Misją i celem strategicznym KAPE S.A. jest utrzymanie wiodącej pozycji oraz udział"

Podobne prezentacje


Reklamy Google