Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W Województwie Wielkopolskim ponad połowa bibliotek publicznych dysponuje sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu. Biblioteki posiadają bazę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W Województwie Wielkopolskim ponad połowa bibliotek publicznych dysponuje sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu. Biblioteki posiadają bazę"— Zapis prezentacji:

1

2 W Województwie Wielkopolskim ponad połowa bibliotek publicznych dysponuje sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu. Biblioteki posiadają bazę niezbędną do prowadzenia edukacji w zakresie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych ICT. Program szkolenia komputerowego stworzony przez WBPiCAK w ramach realizacji projektu, został przygotowany z myślą o potrzebach edukacyjnych mieszkańców regionu – użytkowników bibliotek. Podręcznik do nauczania oraz narzędzia dydaktyczne zostaną przekazane do wszystkich bibliotek publicznych w Wielkopolsce(229 bibliotek), gdzie w rolę instruktora prowadzącego szkolenie będzie mógł się wcielić sam bibliotekarz bądź inna osoba zajmująca się edukacją osób dorosłych. WBPiCAK będzie rozpowszechniać program komputerowy również na indywidualne zamówienie zainteresowanych osób zajmujących się edukacją dorosłych.

3 Bibliotekarze: -Bo ż ena Król -Justyna Stoltmann-Pr ę dka -Maria Ż urawska -Alicja Urba ń ska -Michał Ż urawski (informatyk) Wolontariusze: -Rafał Pr ę dki (informatyk) -Mariusz St ę pie ń (tłumacz) Doro ś li słuchacze: -Maria Meller -Wiesława Szkutnicka -Tadeusz Chrobot

4

5

6

7 Dyskusja z gospodyniami domowymi w Świętnie

8

9

10 Zespół roboczy pracował w okresie od sierpnia 2008 r. do marca 2009 r. Podczas spotka ń roboczych ustalono i ż program nauczania podstawowych umiej ę tno ś ci informatycznych składa ć si ę b ę dzie z 5 głównych modułów tematycznych: Moduł I – Podstawy pracy z komputerem Moduł II – Dane komputerowe Moduł III – Edycja tekstu Moduł IV – Internet Moduł V – Multimedia

11

12 Adresat bezpo ś redni – instruktor prowadz ą cy szkolenie Adresat po ś redni – dorosły słuchacz – uczestnik szkolenia

13 1.Szkolenie wewn ę trzne w siedzibie WBPiCAK w Poznaniu - XII.2008 – I.2009 Pracownia komputerowa WBPiCAK

14 Pilota ż owy kurs komputerowy w Filii Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Pobiedziska w Biskupicach przeprowadzony w okresie od marca do kwietnia 2009 r. Biblioteka w Biskupicach

15 Program słu ż y jako materiał dla instruktora. Stanowi materiał dydaktyczny za pomoc ą którego mo ż na przeprowadzi ć szkolenie. Zawiera najwa ż niejsze zagadnienia zwi ą zane z obsług ą komputera i u ż ywania technologii ICT. Przyswojenie tych umiej ę tno ś ci jest równoznaczne ze zdobyciem podstawowych kompetencji informatycznych. Zamiarem autorów programu było przekazanie umiej ę tno ś ci informatycznych osobom zagro ż onym cyfrowym wykluczeniem. Przyj ę to i ż szkolenie b ę dzie prowadził bibliotekarz pracuj ą cy w bibliotece w małej miejscowo ś ci, który ma styczno ść z osobami zainteresowanymi zdobyciem podstawowej wiedzy informatycznej.

16 Elementy struktury treściowej programu: INFORMACJA – podstawy teoretyczne INFORMACJA + PRAKTYKA Ć WICZENIA WSKAZÓWKI NARZ Ę DZIA DYDAKTYCZNE

17 Film video Słowniczek Slajdy

18 Po zako ń czeniu projektu WBPiCAK Przeka ż e program szkoleniowy do wielkopolskich bibliotek publicznych, których u ż ytkownikami s ą m.in. osoby o niskim statusie ekonomicznym, starsze, niepełnosprawne, pozbawione dost ę pu do darmowej oferty edukacyjnej.

19 Dorośli słuchacze Ewaluacja programu Doro ś li słuchacze konsultowali prac ę autorów programu. Zgłaszali uwagi i spostrze ż enia, brali udział w testowaniu programu, uczestniczyli w spotkaniu partnerskim we Włoszech. Ewaluacj ę procesu pracy nad programem i samego programu przeprowadzano za pomoc ą ankiet w ś ród uczestników szkole ń, a tak ż e podczas dyskusji z instruktorami i słuchaczami.

20

21 Projekt Partnerski Grundtviga:

22 Koordynator projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Projekt współfinansowano z : Czas trwania projektu: 2008 – 2010

23 Z pomysłem projektu wystąpiła biblioteka wojewódzka z Poznania. Krótki opis zamierzeń projektu w języku angielskim został przesłany do Narodowej Agencji Grundtviga. Agencja rozesłała dokument do wszystkich krajów uczestniczących w programie Grundtvig. W miesiącach listopad 2007 – luty 2008 trwała intensywna korespondencja mailowa pomiędzy WBPiCAK a potencjalnymi organizacjami partnerskimi. Po ukształtowaniu się grupy partnerów wszystkie instytucje zajęły się przygotowaniem Formularza Aplikacyjnego Projektu.

24 Celem głównym projektu: Europejskie biblioteki… jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji osób dorosłych; poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji partnerskich poprzez przygotowanie i upowszechnienie nowych programów szkoleniowych składających się z programu nauczania i narzędzi dydaktycznych.

25

26 indywidualna praca każdego partnera w projekcie - zespoły robocze w składzie: personel instytucji oraz dorośli słuchacze, pracowały nad stworzeniem, przetestowaniem i ulepszeniem programów szkoleń. bieżąca współpraca pomiędzy organizacjami partnerskimi – poczta e-mail; komunikator Skype, wspólne tworzenie treści na stronie Internetowej projektu. spotkania partnerskie – czterokrotnie realizatorzy projektu bezpośrednio spotykali się w swoich siedzibach.

27 Programy szkoleń informatycznych (wykorzystanie nowych technologii ICT w edukacji dorosłych): Umeå, Szwecja – nauka obsługi programu Photoshop, programu Microsfoft Outlook Livorno, Włochy – komputer w komunikowaniu, platformy e-learningowe Amalfi, Włochy – Telsiai, Litwa – Poznań, Polska - ogół umiejętności potrzebnych podczas pracy z komputerem i Internetem oraz urządzeniami elektronicznymi

28 Indywidualne, tematyczne programy szkoleniowe: Umeå, Szwecja – nauka przedsiębiorczości, jak założyć własną firmę Amalfi, Włochy – kurs języka angielskiego (różne poziomy) Livorno, Włochy – literatura narzędziem edukacji i rozwoju osobistego Telsiai, Litwa – współpraca międzypokoleniowa, rozwijanie kreatywności i aktywnej postawy obywatelskiej osób starszych Poznań, Polska – Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych

29 1)Umeå – październik 2008 r. 2)Amalfi – marzec 2009 r. 3)Telsiai – wrzesień 2009 r. Podczas spotkań partnerskich Instytucja Goszcząca prezentowała całokształt swojej działalności, m.in. działalność edukacyjną na rzecz osób dorosłych. Partnerzy omawiali zrealizowane dotychczas działania w projekcie, dyskutowali na temat przygotowywanych programów szkoleniowych. Gospodarze zapoznawali partnerów z charakterystyką swego miasta i regionu: kulturą i obyczajami, mieszkańcami, rozwojem gospodarczym.

30

31

32

33 Najważniejszym punktem spotkania będzie konferencja podsumowująca projekt Europejskie biblioteki…, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 24 maja 2010 r. Ponadto przewidziano seminarium robocze grupy partnerów gdzie zostanie omówiona cała współpraca w projekcie. Odbędzie się dyskusja nt. opracowanych programów szkoleniowych oraz przygotowania raportu końcowego dla Narodowych Agencji Programu Grundtvig. Raport ten partnerzy tworzą wspólnie. Podjęty zostanie także temat dalszej współpracy– potencjalnych, wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. W ramach działań międzykulturowych, przybliżających uczestnikom projektu kraje partnerskie przewidziano dla gości program kulturalno-turystyczny związany z Poznaniem i regionem.

34 Realizatorzy projektu chcą szeroko udostępniać stworzone programy szkoleń. W związku z tym poza samymi programami szkoleniowymi opracowano: Publikację końcową (Final Publication) w języku angielskim, zawierającą abstrakty z wszystkich programów szkoleń – materiał promocyjny projektu Broszurę informacyjną o realizacji projektu Samodzielną stronę internetową projektu Konferencję podsumowującą projekt Zadania międzykulturowe WBPiCAK jako koordynator projektu podjęła się przygotowania wymienionych rezultatów. Przygotowanie publikacji końcowej, zadań międzykulturowych oraz aktualizowanie strony internetowej projektu odbywało się przy współpracy z partnerami.

35 PUBLIKACJA KOŃCOWA BROSZURA

36 WBPiCAK od 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym z Wrocławia Program: Przewietrz swoje życie!... to zbiór scenariuszy warsztatów z elementami biblioterapii, podczas których literatura piękna staje się punktem wyjścia do dyskusji o ważnych problemach życiowych

37 Pilotaż programu: Przewietrz swoje życie! …

38 Wymienione programy będą udostępniane i wykorzystywane w wielkopolskich bibliotekach publicznych. Promocja stworzonych materiałów dydaktycznych odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt – Poznań, 24 maja 2010 r. WBPiCAK po zakończeniu realizacji projektu będzie rozpowszechniać programy w odpowiedzi na zainteresowanie konkretnych osób ze środowisk edukacyjnych : bibliotek, szkół, stowarzyszeń, centrów edukacji ustawicznej.

39 Konferencja podsumowująca ma na celu szerokie zaprezentowanie informacji o: przebiegu i rezultatach projektu: Europejskie biblioteki … publikacjach WBPiCAK stworzonych w efekcie realizacji projektu możliwościach udziału w Programie Grundtvig dla bibliotek publicznych oraz innych organizacji działających na polu edukacji osób dorosłych wybranych projektach Grundtviga (przykładach dobrej praktyki) 24.05.2010 r.

40 FINAL PUBLICATION WITH ABSTRACTS OF ALL TRAINING PROGRAMMES PUBLIKACJA KO Ń COWA Z ABSTRAKTAMI WSZYSTKICH PROGRAMÓW SZKOLENIOWYCH Materiał posiada wersję drukowaną i elektroniczną. Jest wynikiem pracy zespołowej partnerów w projekcie. Zawiera 9 tekstów w języku angielskim poprzedzonych wstępem. Jest to wybór najważniejszych informacji o programach stworzonych przez wszystkich partnerów (zawartość treściowa, metody dydaktyczne, proces tworzenia, testowania i ulepszania programów). W każdym tekście podano dane kontaktowe do autorów, którzy udostępnią osobom zainteresowanym program w pełnej wersji. W Publikacji Końcowej zamieszczono również rozdział przedstawiający międzykulturowe działania w trakcie realizacji projektu.

41 W okresie: 2007-2009 projekt: Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy był jedynym, bibliotecznym Projektem Partnerskim Grundtviga gdzie grupę partnerską tworzą biblioteki publiczne. (informacja na podstawie analizy list zrealizowanych i złożonych Projektów Partnerskich Grundtviga w latach 2007-2010 zamieszczonych na stronie: www.grundtvig.org.pl).

42 Podczas konferencji 24 maja 2010 r. chcemy zaprezentować korzyści z realizacji projektu i zachęcić środowisko bibliotekarskie do uczestnictwa w Projektach Partnerskich Grundtviga lub w innej z 10 akcji w tym Programie.

43 1.Korzyści dla WBPiCAK: poszerzenie oferty edukacyjnej WBPiCAK nowe doświadczenia dla instytucji w związku z realizacją międzynarodowego projektu rozwój umiejętności organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań partnerskich i pracy w międzynarodowym gronie podniesienie umiejętności językowych pracowników (jęz. angielski – język roboczy projektu) rozwój kwalifikacji trenerskich bibliotekarzy w związku z przygotowaniem i wdrożeniem programów szkoleniowych większe wykorzystanie technologii ICT podczas realizacji projektu 2.Korzyści dla bibliotekarzy / użytkowników bibliotek: możliwość rozwoju oferty edukacyjnej dla mieszkańców społeczności w której działa biblioteka (przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem materiałów WBPiCAK bezpośrednia korzyść dla użytkownika biblioteki – zdobycie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w kursie, szkoleniu

44 W trakcie realizacji projektu podjęte zostały następujące działania promocyjne: przygotowano broszurę informacyjną (w języku polskim i angielskim) redagowano artykuły prasowe – prasa lokalna, branżowa publikowano materiały w periodyku WBPiCAK: Panorama Wielkopolskiej Kultury zamieszczano artykuły na publicznych portalach internetowych stworzono i aktualizowano własną stronę internetową projektu przygotowano konferencję prasową – 08.04.2009 r. udzielono wywiadów dla: Telewizji WTK, Radia Emaus, Radia Merkury

45 Strona internetowa projektu: www.edukacjawbibliotekach.pl Administratorem strony jest WBPiCAK. Strona działa od września 2008 r. Planujemy by funkcjonowała także po zakończeniu realizacji projektu (do końca roku 2011). Strona zawiera liczne i na bieżąco aktualizowane materiały informacyjne: artykuły, notatki, relacje, sprawozdania, podstawowe informacje o Programie Grundtvig, fotografie, pliki dźwiękowe, video. W zakładce: Dokumenty jest możliwe pobieranie materiałów o projekcie i rezultatów projektu – w formie prezentacji slajdów, dokumentów PDF. Część informacji na stronie opracowywana jest przez pozostałych partnerów – podstrona w języku angielskim -

46 Samodzielna strona projektu w okresie od października 2008 do maja 2010 r. wzbudziła znaczne zainteresowanie Internautów. Ilość odwiedzin na stronie wzrasta z roku na rok. Łącznie przez cały wymieniony okres stronę odwiedziło 1.916 osób z liczbą wizyt: 3.427. Miesięczna średnia odwiedzin wynosiła w roku 2009 105 odwiedzających /mc. W roku 2010 (do maja) – 124 osoby odwiedzające na miesiąc. Każdego roku najwięcej logowań na stronę dokonywali użytkownicy z Polski, a następnie krajów takich jak: USA, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Włochy. Mamy nadzieję, że zainteresowanie informacjami publikowanymi na stronie będzie nadal utrzymywać tendencję rosnącą.

47

48

49

50


Pobierz ppt "W Województwie Wielkopolskim ponad połowa bibliotek publicznych dysponuje sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu. Biblioteki posiadają bazę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google