Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demografia na świecie – osoby w wieku 15-64 lata – prognozy ONZ Źródło: ONZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demografia na świecie – osoby w wieku 15-64 lata – prognozy ONZ Źródło: ONZ."— Zapis prezentacji:

1 Demografia na świecie – osoby w wieku 15-64 lata – prognozy ONZ Źródło: ONZ

2 Przyrost naturalny w UE PL SE UE DE Źródło: Eurostat

3 Starzenie się populacji w UE Źródło: Eurostat, Ageing Report 2012 Niemcy Francja Polska 20,6 13,2 32,8 12,5 17,1 18,6 26,6 16,4 13,8 15,1 34,6 12,0 Włochy Wlk. Brytania Hiszpania 17,0 17,5 20,6 14,0 17,4 15,2 24,6 17,1 2013 2060

4 Demografia w UE 2010-2060 populacja w wieku 15-64 20602010

5 Demografia w UE 2010-2060 2010=100

6 Depopulacja a technologia Wzrost popytu na niskokwalifikowanych (usługi opiekuńcze dla starszych osób) – do czasu Wzrost popytu na wysokokwalifikowanych STEM – konieczność podniesienia produktywności w zamian za ubytek siły roboczej Spadek popytu na średniowykwalifikowanych? – Automatyzacja wiedzy – propozycja dla krajów wschodzących z deficytem siły roboczej (np. Chiny)

7 Rynek pracy w Polsce

8 Rynek pracy w Polsce - prognoza źródło: Eurostat 2015 2035 2060 I wyż II wyż

9 Demografia. Konsekwencje i propozycja rozwiązań dla Polski Elwira Karczmarska

10 Struktura prezentacji obecna sytuacja i prognoza konsekwencje dla rynku pracy przyczyny obecnej sytuacji propozycja rozwiązań - polityka rodzinna

11 Demografia w Polsce

12 Starzenie się społeczeństwa polskiego – starzenie się zasobów pracy źródło: GUS

13 Starzenie się społeczeństwa polskiego Polskie społeczeństwo jest demograficznie stare (przyjmuje się, że społeczeństwa, w których odsetek osób po 60. roku życia przekroczył 12%, a po 65. roku życia 8% – to społeczeństwa demograficznie stare). Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły na koniec 2012 r. blisko 20%, a osoby w wieku 65 lat i więcej 14,2% ogółu ludności Polski.

14 Starzenie się społeczeństwa polskiego – starzenie się zasobów pracy Negatywna korelacja wzrostu liczby osób w wieku starszym z PKB per capita (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook, 2004)

15 Skutki starzenia się społeczeństwa Obciążenie dla budżetu państwa - rosnące wydatki na emerytury, renty, opiekę zdrowotną, usługi opiekuńcze, Obciążenie pracy – efektywne obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi (zwłaszcza w wieku poprodukcyjnym), Obciążenie rodzin (opieka nad osobami starszymi).

16 Starzenie się społeczeństwa – szansa? Silver economy - wszelka działalność gospodarcza mająca na celu zaspokojenie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności. Prognozuje się, że usługi zdrowotne i pielęgnacyjne wykonywane w domu pacjenta staną jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku pracy.

17 Niski poziom dzietności w Polsce - przyczyny ekonomiczne (wysoki koszt wychowania dziecka, brak dostępu do mieszkań), kulturowe (indywidualizm, konsumpcyjny styl życia), społeczne (bezrobocie wśród młodych, brak stabilności, emigracja), instytucjonalno-prawne (niska ochrona pracujących matek, skomplikowane przepisy).

18 Gospodarstwa domowe w Polsce Źródło: GUS

19 Ubóstwo w Polsce źródło: GUS

20 Polityka rodzinna - postulaty priorytet dla państwa, strategia - inwestycja społeczna ukierunkowana na rozwój nowoczesnej gospodarki (future oriented investment), kompleksowość rozwiązań.

21 Polityka rodzinna - postulaty Wzmocnienie finansowych zasobów rodziny: comiesięczne wsparcie finansowe, upowszechnienie zasiłków macierzyńskich (objęcie nimi wszystkich matek – także bezrobotnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, uczących się), upowszechnienie kart dużej rodziny, obniżka podatku pośredniego na usługi i produkty dla dzieci, stworzenie odpowiedniego systemu świadczeń społecznych i uproszczenie procedur.

22 Polityka rodzinna - postulaty Łagodzenie konfliktu strukturalnego na linii praca zawodowa – życie rodzinne: rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia - niepełny wymiar czasu pracy, elastyczny czas pracy, telepraca.

23 Polityka rodzinna - postulaty Zapewnienie opieki instytucjonalnej, ale przede wszystkim rozwój form rodzinnych opieki nad dziećmi (kluby dziecięce, opiekun dzienny); Poprawa jakości opieki medycznej dla kobiet w ciąży i dzieci; Kształtowanie odpowiedniego klimatu wokół rodziny z dziećmi; Stwarzanie odpowiednich warunków życia (przeciwdziałanie bezrobociu, wzrost dochodu realnego z pracy, zwiększenie dostępu do mieszkań – np. mieszkania komunalne).


Pobierz ppt "Demografia na świecie – osoby w wieku 15-64 lata – prognozy ONZ Źródło: ONZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google