Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Demografia na świecie – osoby w wieku 15-64 lata – prognozy ONZ Źródło: ONZ.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Demografia na świecie – osoby w wieku 15-64 lata – prognozy ONZ Źródło: ONZ."— Zapis prezentacji:

1 Demografia na świecie – osoby w wieku lata – prognozy ONZ Źródło: ONZ

2 Przyrost naturalny w UE PL SE UE DE Źródło: Eurostat

3 Starzenie się populacji w UE Źródło: Eurostat, Ageing Report 2012 Niemcy Francja Polska 20,6 13,2 32,8 12,5 17,1 18,6 26,6 16,4 13,8 15,1 34,6 12,0 Włochy Wlk. Brytania Hiszpania 17,0 17,5 20,6 14,0 17,4 15,2 24,6 17,

4 Demografia w UE populacja w wieku

5 Demografia w UE =100

6 Depopulacja a technologia Wzrost popytu na niskokwalifikowanych (usługi opiekuńcze dla starszych osób) – do czasu Wzrost popytu na wysokokwalifikowanych STEM – konieczność podniesienia produktywności w zamian za ubytek siły roboczej Spadek popytu na średniowykwalifikowanych? – Automatyzacja wiedzy – propozycja dla krajów wschodzących z deficytem siły roboczej (np. Chiny)

7 Rynek pracy w Polsce

8 Rynek pracy w Polsce - prognoza źródło: Eurostat I wyż II wyż

9 Demografia. Konsekwencje i propozycja rozwiązań dla Polski Elwira Karczmarska

10 Struktura prezentacji obecna sytuacja i prognoza konsekwencje dla rynku pracy przyczyny obecnej sytuacji propozycja rozwiązań - polityka rodzinna

11 Demografia w Polsce

12 Starzenie się społeczeństwa polskiego – starzenie się zasobów pracy źródło: GUS

13 Starzenie się społeczeństwa polskiego Polskie społeczeństwo jest demograficznie stare (przyjmuje się, że społeczeństwa, w których odsetek osób po 60. roku życia przekroczył 12%, a po 65. roku życia 8% – to społeczeństwa demograficznie stare). Osoby w wieku 60 lat i więcej stanowiły na koniec 2012 r. blisko 20%, a osoby w wieku 65 lat i więcej 14,2% ogółu ludności Polski.

14 Starzenie się społeczeństwa polskiego – starzenie się zasobów pracy Negatywna korelacja wzrostu liczby osób w wieku starszym z PKB per capita (Międzynarodowy Fundusz Walutowy, World Economic Outlook, 2004)

15 Skutki starzenia się społeczeństwa Obciążenie dla budżetu państwa - rosnące wydatki na emerytury, renty, opiekę zdrowotną, usługi opiekuńcze, Obciążenie pracy – efektywne obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi (zwłaszcza w wieku poprodukcyjnym), Obciążenie rodzin (opieka nad osobami starszymi).

16 Starzenie się społeczeństwa – szansa? Silver economy - wszelka działalność gospodarcza mająca na celu zaspokojenie potrzeb wyłaniających się z procesu starzenia się ludności. Prognozuje się, że usługi zdrowotne i pielęgnacyjne wykonywane w domu pacjenta staną jednym z najdynamiczniej rozwijających się segmentów rynku pracy.

17 Niski poziom dzietności w Polsce - przyczyny ekonomiczne (wysoki koszt wychowania dziecka, brak dostępu do mieszkań), kulturowe (indywidualizm, konsumpcyjny styl życia), społeczne (bezrobocie wśród młodych, brak stabilności, emigracja), instytucjonalno-prawne (niska ochrona pracujących matek, skomplikowane przepisy).

18 Gospodarstwa domowe w Polsce Źródło: GUS

19 Ubóstwo w Polsce źródło: GUS

20 Polityka rodzinna - postulaty priorytet dla państwa, strategia - inwestycja społeczna ukierunkowana na rozwój nowoczesnej gospodarki (future oriented investment), kompleksowość rozwiązań.

21 Polityka rodzinna - postulaty Wzmocnienie finansowych zasobów rodziny: comiesięczne wsparcie finansowe, upowszechnienie zasiłków macierzyńskich (objęcie nimi wszystkich matek – także bezrobotnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych, uczących się), upowszechnienie kart dużej rodziny, obniżka podatku pośredniego na usługi i produkty dla dzieci, stworzenie odpowiedniego systemu świadczeń społecznych i uproszczenie procedur.

22 Polityka rodzinna - postulaty Łagodzenie konfliktu strukturalnego na linii praca zawodowa – życie rodzinne: rozpowszechnienie elastycznych form zatrudnienia - niepełny wymiar czasu pracy, elastyczny czas pracy, telepraca.

23 Polityka rodzinna - postulaty Zapewnienie opieki instytucjonalnej, ale przede wszystkim rozwój form rodzinnych opieki nad dziećmi (kluby dziecięce, opiekun dzienny); Poprawa jakości opieki medycznej dla kobiet w ciąży i dzieci; Kształtowanie odpowiedniego klimatu wokół rodziny z dziećmi; Stwarzanie odpowiednich warunków życia (przeciwdziałanie bezrobociu, wzrost dochodu realnego z pracy, zwiększenie dostępu do mieszkań – np. mieszkania komunalne).


Pobierz ppt "Demografia na świecie – osoby w wieku 15-64 lata – prognozy ONZ Źródło: ONZ."

Podobne prezentacje


Reklamy Google