Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Najwa ż niejszymi produktami ko ń cowymi projektu: Europejskie biblioteki… s ą oczywi ś cie programy szkole ń dla osób dorosłych o których pa ń stwo przed.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Najwa ż niejszymi produktami ko ń cowymi projektu: Europejskie biblioteki… s ą oczywi ś cie programy szkole ń dla osób dorosłych o których pa ń stwo przed."— Zapis prezentacji:

1

2 Najwa ż niejszymi produktami ko ń cowymi projektu: Europejskie biblioteki… s ą oczywi ś cie programy szkole ń dla osób dorosłych o których pa ń stwo przed chwila usłyszeli ś cie. W efekcie realizacji projektu powstały równie ż produkty rzeczowe które chciałabym przedstawi ć

3 Final publication with abstracts of all training programmes Publikacja ko ń cowa z abstraktami wszystkich programów szkoleniowych Materiał ten jest wynikiem pracy zespołowej partnerów w projekcie. Zawiera 9 tekstów w języku angielskim poprzedzonych wstępem. Jest to wybór najważniejszych informacji o programach stworzonych przez wszystkich partnerów (zawartość treściowa, metody dydaktyczne, proces tworzenia, testowania i ulepszania programów). W każdym tekście podano dane kontaktowe do autorów, którzy udostępnią osobom zainteresowanym program w pełnej wersji. W Publikacji Końcowej zamieszczono również rozdział przedstawiający międzykulturowe działania w trakcie realizacji projektu.

4 WBPiCAK jako koordynator projektu podjęła się zadania przygotowania Publikacji końcowej. Materiał ukazał się w nakładzie 50 egz. w Wydawnictwie WBPiCAK w Poznaniu. Jego zadaniem jest promocja wszystkich programów szkoleń powstałych w projekcie. W celu zebrania ujednoliconych informacji WBPiCAK przygotowała formularz z zagadnieniami, który wypełnili wszyscy partnerzy. Komplet wraz z książką stanowi dysk CD na którym znajdują się: Publikacja końcowa.. oraz materiały uzupełniające przekazane przez partnerów w projekcie.

5 Publikacja WBPiCAK z programami szkoleń

6 Jest to publikacja w j ę zyku polskim zawieraj ą ca pełne wersje programów szkoleniowych WBPiCAK: -programu komputerowego i programu zaj ęć literackich. Publikacja ta ukazała si ę w wydawnictwie wbpicak w nakładzie 300 egzemplarzy. Posiada format a4 wygodny w uzytkowaniu podczas przeprowadzania szkolenia. Poza materiałem tekstowym zawiera materiał ilustracyjny – grafike zwi ą zan ą z przedstawianymi zagadnieniami komputerowymi

7

8 Materiałem promocyjnym projektu jest broszura autorstwa WBPiCAK. Broszura przedstawia najważniejsze informacje o projekcie i jego realizacji. Ukazała się w Wydawnictwie WBPiCAK w nakładzie: 800 egz. – wersja polskojęzyczna 200 egz. – wersja anglojęzyczna Na język angielski broszurę przetłumaczył wolontariusz – Mariusz Stępień.

9

10 Dwa testowe szkolenia komputerowe: WBPiCAK – Pozna ń WBPiCAK – Pozna ń Biblioteka w Biskupicach Biblioteka w Biskupicach

11 Dwa pilota ż owe szkolenia programu: Przewietrz swoje ż ycie! Literatura jako narz ę dzie wspieraj ą ce rozwój i zmian ę postaw ż yciowych osób doros ł ych Biblioteki w Strzałkowie i Dopiewie

12 Konferencja podsumowująca projekt Europejskie biblioteki … ma na celu szerokie zaprezentowanie informacji o: przebiegu i rezultatach projektu: Europejskie biblioteki … publikacjach WBPiCAK stworzonych w efekcie realizacji projektu możliwościach udziału w Programie Grundtvig dla bibliotek publicznych oraz innych organizacji działających na polu edukacji osób dorosłych wybranych projektach Grundtviga (przykładach dobrej praktyki) Konferencja 24.05.2010 r.

13 Realizatorzy projektu chcą szeroko udostępniać stworzone programy szkoleń. W związku z tym poza samymi programami szkoleniowymi opracowano: Publikację końcową (Final Publication) w języku angielskim, zawierającą abstrakty z wszystkich programów szkoleń – materiał promocyjny projektu Broszurę informacyjną o realizacji projektu Samodzielną stronę internetową projektu Konferencję podsumowującą projekt Zadania międzykulturowe WBPiCAK jako koordynator projektu podjęła się przygotowania wymienionych rezultatów. Przygotowanie publikacji końcowej, zadań międzykulturowych oraz aktualizowanie strony internetowej projektu odbywało się przy współpracy z partnerami.

14 Zadania mi ę dzykulturowe przeprowadzone zostały w rozmaity sposób przez poszczególnych partnerów. WBPiCAK

15 Projekt Partnerski Grundtviga:

16 Koordynator projektu: Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu Projekt współfinansowano z : Czas trwania projektu: 2008 – 2010

17 Koordynatorem projektu jest wojewódzka biblioteka publiczna i centrum animacji kultury w poznaniu. Projekt współfinansowano z Programu unii europejskiej – grundtvig Szczegółowe informacje nt. Programu Grundtvig, nt. poszczególnych akcji programu i mozliwości uczestniczenia w nich – opowie Państwu nieco pozniej Pan dariusz bieranowski z fundacji systemu rozwoju edukacji w warszawie. Realizację projektu rozpoczeliśmy dokładnie w sierpniu 2008 roku – projekt kończymy po 2 latach realizacji - w lipcu roku 2010.

18 Z pomysłem projektu wystąpiła biblioteka wojewódzka z Poznania. Krótki opis zamierzeń projektu w języku angielskim został przesłany do Narodowej Agencji Grundtviga. Agencja rozesłała dokument do wszystkich krajów uczestniczących w programie Grundtvig. W miesiącach listopad 2007 – luty 2008 trwała intensywna korespondencja mailowa pomiędzy WBPiCAK a potencjalnymi organizacjami partnerskimi. Po ukształtowaniu się grupy partnerów wszystkie instytucje zajęły się przygotowaniem Formularza Aplikacyjnego Projektu.

19 O mo ż liwosci wzi ę cia udziału w programie grundtvig dowiedzielismy si ę dzieki uczestnictu w mi ę dzynarodowej konferencji – READCOM- Kluby czytelnicze dla dorosłych. Biblioteka publiczna Gminy ursus miasta st. Warszawy zorganizowała w listopadzie 2007 roku 2-dniowa konferencj ę podsumowuj ą ca zrealizowany projekt partnerski grundtviga. O projekcie tym jako przykladzie dobrej praktyki opowie Pa ń stwu pani Kołodzieczyk która zabierze głos w 2 czesci konferencji. Po powrocie z konferencji przyst ą pilismy do pracy nad projektem. Mamy nadziej ę, ż e dzisiejsza konferencja b ę dzie dla pa ń stwa - podobnie jak dla nas konferencja READCOM – impulsem do zainteresowania si ę programem grundtvig.

20 Projekt Partnerski Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy dotyczy współpracy pi ę ciu instytucji, które zajmuj ą si ę edukacj ą ludzi dorosłych i chc ą stworzy ć lub poszerzy ć swoj ą ofert ę edukacyjn ą. Podczas trwania Projektu powstanie i zostanie przeprowadzonych 6 programów kursów dla dorosłych słuchaczy. Powstanie 6 pakietów edukacyjnych, gdzie ka ż dy pakiet składa ć si ę b ę dzie z cz ęś ci opisowej oraz narz ę dzi dydaktycznych. Programy przygotowane zostan ą na takim poziomie dydaktycznym aby w charakterze trenera mogła wyst ą pi ć osoba z przygotowaniem pedagogicznym i ogóln ą wiedz ą humanistyczn ą i techniczn ą. Projekt zakłada zaanga ż owanie słuchaczy: aktywn ą rol ę odegraj ą tu sami słuchacze – oni oraz personel instytucji partnerskich wezm ą udział w tworzeniu zawarto ś ci programów. 1 program dotyczy ć b ę dzie zastosowania nowoczesnych technologii ICT w edukacji dorosłych oraz nauki podstawowych kompetencji informatycznych. Pozostałe 5 programów dla dorosłych b ę dzie dotyczy ć edukacji w zakresie: komunikacji w j ę zykach obcych, poczucia przedsi ę biorczo ś ci, rozwoju indywidualnego słuchaczy poprzez literatur ę i kultur ę. Partnerzy omówi ą opracowane tematy szkole ń i przeka żą je sobie wzajemnie. Informacja o Projekcie b ę dzie dost ę pna dla przedstawicieli ś rodowisk edukacji dorosłych w poszczególnych krajach.

21 Celem głównym projektu: Europejskie biblioteki… jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji osób dorosłych; poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji partnerskich poprzez przygotowanie i upowszechnienie nowych programów szkoleniowych składających się z programu nauczania i narzędzi dydaktycznych.

22 Celem głównym projektu: Europejskie biblioteki… jest wymiana doświadczeń i najlepszych praktyk w zakresie edukacji osób dorosłych – jest to Cel przyświecający wielu projektom partnerskim grundtviga; podczas realizacji projektu wymienialiśmy pomysły dotyczące tematów oferty edukacyjnej dla osób dorosłych – sposobów ich ujęcia, zastosowanych metod i narzędzi dydaktycznych; dyskutowaliśmy na temat formalnych kwestii organizacji kursów czy szkoleń. Wymiana doświadczeń była cennym Elementem współpracy szczególnie przy tworzeniu nowej oferty w temacie informatycznym- gdyż Podnoszenie umiejętności informatycznych osób dorosłych było tematem szkoleń przygotowanych przez każdego z partnerów. Celem projektu było również poszerzenie oferty edukacyjnej organizacji partnerskich poprzez przygotowanie i upowszechnienie nowych programów szkoleniowych składających się z programu nauczania i narzędzi dydaktycznych. Programy przygotowane zostały na takim poziomie dydaktycznym aby w charakterze trenera mogła wystąpić osoba z przygotowaniem pedagogicznym i ogólną wiedzą humanistyczną i techniczną. Powstawały przy zaangażowaniu dwóch grup osób: Personelu instytucji partnerskich oraz dorosłych słuchaczy którzy brali udział w tworzeniu zawartości programów.

23

24 Wbpicak w poznaniu do realizacji projektu zaprosiła 3 biblioteki Partnerskie: biblioteke publiczn ą miasta umea ze Szwecji; bibliotek ę regionaln ą z telszy na litwie; bibliotek ę miasta Amalfi we włoszech; Do grupy partnerskiej dołaczyło stowrzyszenie Skarabeusz z Livorno we włoszech – organizacja działajaca na polu kultury i edukacji ustawicznej. Podczas dzisiejszej konferencji poszczególni partnerzy zaprezentuja Działania które zrealizowali w projekcie.

25 indywidualna praca każdego partnera w projekcie - zespoły robocze w składzie: personel instytucji oraz dorośli słuchacze, pracowały nad stworzeniem, przetestowaniem i ulepszeniem programów szkoleń. bieżąca współpraca pomiędzy organizacjami partnerskimi – poczta e-mail; komunikator Skype, wspólne tworzenie treści na stronie Internetowej projektu. spotkania partnerskie – czterokrotnie realizatorzy projektu bezpośrednio spotykali się w swoich siedzibach.

26 Programy szkoleń informatycznych (wykorzystanie nowych technologii ICT w edukacji dorosłych): Umeå, Szwecja – nauka obsługi programu Photoshop, programu Microsfoft Outlook Livorno, Włochy – komputer w komunikowaniu, platformy e-learningowe Amalfi, Włochy – Telsiai, Litwa – Poznań, Polska - ogół umiejętności potrzebnych podczas pracy z komputerem i Internetem oraz urządzeniami elektronicznymi

27 Indywidualne, tematyczne programy szkoleniowe: Umeå, Szwecja – nauka przedsiębiorczości, jak założyć własną firmę Amalfi, Włochy – kurs języka angielskiego (różne poziomy) Livorno, Włochy – literatura narzędziem edukacji i rozwoju osobistego Telsiai, Litwa – współpraca międzypokoleniowa, rozwijanie kreatywności i aktywnej postawy obywatelskiej osób starszych Poznań, Polska – Przewietrz swoje życie! Literatura jako narzędzie wspierające rozwój osób dorosłych i zmianę ich postaw życiowych

28 1)Umeå – październik 2008 r. 2)Amalfi – marzec 2009 r. 3)Telsiai – wrzesień 2009 r. Podczas spotkań partnerskich Instytucja Goszcząca prezentowała całokształt swojej działalności, m.in. działalność edukacyjną na rzecz osób dorosłych. Partnerzy omawiali zrealizowane dotychczas działania w projekcie, dyskutowali na temat przygotowywanych programów szkoleniowych. Gospodarze zapoznawali partnerów z charakterystyką swego miasta i regionu: kulturą i obyczajami, mieszkańcami, rozwojem gospodarczym.

29

30

31

32 Najważniejszym punktem spotkania będzie konferencja podsumowująca projekt Europejskie biblioteki…, która odbędzie się w Centrum Kongresowym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu w dniu 24 maja 2010 r. Ponadto przewidziano seminarium robocze grupy partnerów gdzie zostanie omówiona cała współpraca w projekcie. Odbędzie się dyskusja nt. opracowanych programów szkoleniowych oraz przygotowania raportu końcowego dla Narodowych Agencji Programu Grundtvig. Raport ten partnerzy tworzą wspólnie. Podjęty zostanie także temat dalszej współpracy– potencjalnych, wspólnych przedsięwzięć w przyszłości. W ramach działań międzykulturowych, przybliżających uczestnikom projektu kraje partnerskie przewidziano dla gości program kulturalno-turystyczny związany z Poznaniem i regionem.

33 PUBLIKACJA KOŃCOWA BROSZURA

34 W Województwie Wielkopolskim ponad połowa bibliotek publicznych dysponuje sprzętem komputerowym oraz dostępem do Internetu. Biblioteki posiadają bazę niezbędną do prowadzenia edukacji w zakresie nowych technologii informacyjno - komunikacyjnych ICT. Materiał dydaktyczny stworzony przez WBPiCAK w ramach realizacji projektu, został przygotowany z myślą o potrzebach edukacyjnych mieszkańców regionu – użytkowników bibliotek. Podręcznik do nauczania oraz narzędzia dydaktyczne zostaną przekazane do wszystkich bibliotek publicznych w Wielkopolsce(229 bibliotek), gdzie w rolę instruktora prowadzącego szkolenie będzie mógł się wcielić sam bibliotekarz bądź inna osoba zajmująca się edukacją osób dorosłych. WBPiCAK będzie rozpowszechniać program komputerowy również na indywidualne zamówienie zainteresowanych osób zajmujących się edukacją dorosłych.

35 WBPiCAK od 10 lat współpracuje z Polskim Towarzystwem Biblioterapeutycznym z Wrocławia Program: Przewietrz swoje życie!... to zbiór scenariuszy warsztatów z elementami biblioterapii, podczas których literatura piękna staje się punktem wyjścia do dyskusji o ważnych problemach życiowych

36 Wymienione programy będą udostępniane i wykorzystywane w wielkopolskich bibliotekach publicznych. Promocja stworzonych materiałów dydaktycznych odbędzie się podczas konferencji podsumowującej projekt – Poznań, 24 maja 2010 r. WBPiCAK po zakończeniu realizacji projektu będzie rozpowszechniać programy w odpowiedzi na zainteresowanie konkretnych osób ze środowisk edukacyjnych : bibliotek, szkół, stowarzyszeń, centrów edukacji ustawicznej.

37 W okresie: 2007-2009 projekt: Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy był jedynym, bibliotecznym Projektem Partnerskim Grundtviga gdzie grupę partnerską tworzą biblioteki publiczne. (informacja na podstawie analizy list zrealizowanych i złożonych Projektów Partnerskich Grundtviga w latach 2007-2010 zamieszczonych na stronie: www.grundtvig.org.pl).

38 Podczas konferencji 24 maja 2010 r. chcemy zaprezentować korzyści z realizacji projektu i zachęcić środowisko bibliotekarskie do uczestnictwa w Projektach Partnerskich Grundtviga lub w innej z 10 akcji w tym Programie.

39 1.Korzyści dla WBPiCAK: poszerzenie oferty edukacyjnej WBPiCAK nowe doświadczenia dla instytucji w związku z realizacją międzynarodowego projektu rozwój umiejętności organizacyjnych związanych z przygotowaniem spotkań partnerskich i pracy w międzynarodowym gronie podniesienie umiejętności językowych pracowników (jęz. angielski – język roboczy projektu) rozwój kwalifikacji trenerskich bibliotekarzy w związku z przygotowaniem i wdrożeniem programów szkoleniowych większe wykorzystanie technologii ICT podczas realizacji projektu 2.Korzyści dla bibliotekarzy / użytkowników bibliotek: możliwość rozwoju oferty edukacyjnej dla mieszkańców społeczności w której działa biblioteka (przeprowadzenie szkoleń z wykorzystaniem materiałów WBPiCAK bezpośrednia korzyść dla użytkownika biblioteki – zdobycie nowych umiejętności poprzez uczestnictwo w kursie, szkoleniu

40 W trakcie realizacji projektu podjęte zostały następujące działania promocyjne: przygotowano broszurę informacyjną (w języku polskim i angielskim) redagowano artykuły prasowe – prasa lokalna, branżowa publikowano materiały w periodyku WBPiCAK: Panorama Wielkopolskiej Kultury zamieszczano artykuły na publicznych portalach internetowych stworzono i aktualizowano własną stronę internetową projektu przygotowano konferencję prasową – 08.04.2009 r. udzielono wywiadów dla: Telewizji WTK, Radia Emaus, Radia Merkury

41 Strona internetowa projektu: www.edukacjawbibliotekach.pl Administratorem strony jest WBPiCAK. Strona działa od września 2008 r. Planujemy by funkcjonowała także po zakończeniu realizacji projektu (do końca roku 2011). Strona zawiera liczne i na bieżąco aktualizowane materiały informacyjne: artykuły, notatki, relacje, sprawozdania, podstawowe informacje o Programie Grundtvig, fotografie, pliki dźwiękowe, video. W zakładce: Dokumenty jest możliwe pobieranie materiałów o projekcie i rezultatów projektu – w formie prezentacji slajdów, dokumentów PDF. Część informacji na stronie opracowywana jest przez pozostałych partnerów – podstrona w języku angielskim -

42 Samodzielna strona projektu w okresie od października 2008 do maja 2010 r. wzbudziła znaczne zainteresowanie Internautów. Ilość odwiedzin na stronie wzrasta z roku na rok. Łącznie przez cały wymieniony okres stronę odwiedziło 1.916 osób z liczbą wizyt: 3.427. Miesięczna średnia odwiedzin wynosiła w roku 2009 105 odwiedzających /mc. W roku 2010 (do maja) – 124 osoby odwiedzające na miesiąc. Każdego roku najwięcej logowań na stronę dokonywali użytkownicy z Polski, a następnie krajów takich jak: USA, Federacja Rosyjska, Francja, Niemcy, Włochy. Mamy nadzieję, że zainteresowanie informacjami publikowanymi na stronie będzie nadal utrzymywać tendencję rosnącą.

43

44

45

46


Pobierz ppt "Najwa ż niejszymi produktami ko ń cowymi projektu: Europejskie biblioteki… s ą oczywi ś cie programy szkole ń dla osób dorosłych o których pa ń stwo przed."

Podobne prezentacje


Reklamy Google