Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST"— Zapis prezentacji:

1 Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST
Prowadzący: Jerzy Smalewski, radca prawny, praca w samorządzie terytorialnym od 2004r., obecnie w Biurze Prawnym Starostwa Powiatowego w Wieliczce, autor szeregu szkoleń dla pracowników samorządowych - głównie z zakresu postępowania administracyjnego.

2 Pojęcie końca kadencji Wpływ końca kadencji na organy JST
Program spotkania: Pojęcie końca kadencji Wpływ końca kadencji na organy JST Wpływ końca kadencji na stosunki pracy pracowników samorządowych Sytuacja prawna sekretarzy gmin i powiatów Dokumentacja związana z końcem kadencji Oświadczenia majątkowe Przebieg I sesji Rady Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

3 Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Powiat
Koniec kadencji rad: Gmina Art. 16. Kadencja rady gminy trwa 4 lata licząc od dnia wyboru. Powiat Art. 9. 1.  (…) 2. Kadencja rady trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Poprzednie wybory samorządowe - 12 listopada 2006r. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

4 Wpływ końca kadencji na organy JST i ich członków
Rada – przestaje funkcjonować Radni – wygaśnięcie mandatów Przewodniczący, wiceprzewodniczący rady – utrata funkcji Komisje rady, kluby radnych – rozwiązanie Wójt, burmistrz, prezydent – bez zmian Starosta, wicestarosta, członkowie Zarządu Powiatu, Zarząd Powiatu – bez zmian Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

5 Wójt, burmistrz, prezydent
Art. 29.  1. Po upływie kadencji wójta pełni on swoją funkcję do czasu objęcia obowiązków przez nowo wybranego wójta Art. 29a.  1. Objęcie obowiązków przez wójta następuje z chwilą złożenia wobec rady gminy ślubowania (…) 2. W celu złożenia przez wójta ślubowania przewodniczący rady zwołuje sesję rady na dzień przypadający w ciągu 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów wójta. Przepisy art. 20 ust. 2a i 2b stosuje się odpowiednio. Art.. 20  (…) 2a. (29) Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

6 Bezpośredni wybór wójta, burmistrza, prezydenta
Art. 2. 1. Wójt wybierany jest w wyborach powszechnych, równych, bezpośrednich, w głosowaniu tajnym. 2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. Nr 95, poz. 602 i Nr 160, poz. 1060, z 2001 r. Nr 45, poz. 497 i Nr 89, poz. 971 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220). Dziadkiewicz Bogusław artykuł PPP Pierwsza sesja Rady Gminy. Wybrane zagadnienia. Teza nr 6 Dniem ogłoszenia wyników wyborów jest dzień opublikowania zbiorczych wyników głosowania w Dzienniku Ustaw, na podstawie art. 2 ust. 2 ustawy z 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984 ze zm.) w zw. z art. 184 ordynacji wyborczej do rad gmin. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

7 Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Dz.U obwieszczenie Autor: Państwowa Komisja Wyborcza Tytuł: Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. Data aktu: Data ogłoszenia: Dz.U obwieszczenie Tytuł: Zbiorcze wyniki wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. oraz w dniu 26 listopada 2006 r. Data aktu: Data ogłoszenia: Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

8 Zarząd Powiatu Art. 28. Zarząd powiatu działa do dnia wyboru nowego zarządu, z zastrzeżeniem art. 29 ust. 5. Art. 27. 1 Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu. 2. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 3. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Art. 29. 1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

9 Rodzaje podstaw zatrudnienia
Art. 4. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie: 1) wyboru: a) w urzędzie marszałkowskim: marszałek województwa, wicemarszałek oraz pozostali członkowie zarządu województwa - jeżeli statut województwa tak stanowi, b) w starostwie powiatowym: starosta, wicestarosta oraz pozostali członkowie zarządu powiatu - jeżeli statut powiatu tak stanowi, c) w urzędzie gminy: wójt (burmistrz, prezydent miasta), d) w związkach jednostek samorządu terytorialnego: przewodniczący zarządu związku i pozostali członkowie zarządu - jeżeli statut związku tak stanowi; 2) powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa; 3) umowy o pracę - pozostali pracownicy samorządowi. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

10 § 2. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu.
Rozwiązanie stosunku pracy wójta, burmistrza, prezydenta miasta oraz członków zarządu powiatu (Starosta, Wicestarosta, ew. inni członkowie zarządu o ile statut tak stanowi) KP Art. 73. § 1. Nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. § 2. Stosunek pracy z wyboru rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

11 2. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż:
Zastępca (-y) wójta  Art. 29 (…) 2. Po upływie kadencji wójta, zastępca wójta pełni swoje obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę wójta. Art. 26a. 1. Wójt, w drodze zarządzenia, powołuje oraz odwołuje swojego zastępcę lub zastępców i określa ich liczbę. 2. Liczba zastępców wójta nie może być większa niż: 1) jeden w gminach do mieszkańców, 2) dwóch w gminach do mieszkańców, 3) trzech w gminach do mieszkańców, 4) czterech w gminach powyżej mieszkańców. 3. (74) W przypadku gdy określona przez wójta liczba jego zastępców jest większa niż jeden, w zarządzeniu, o którym mowa w ust. 1, wójt wskazuje imiennie pierwszego i kolejnych zastępców. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

12 Wyrok z dnia 5 sierpnia 2008 r. Sąd Najwyższy I PK 29/08
z dnia 5 sierpnia 2008 r. Sąd Najwyższy I PK 29/08 Dopuszczalność zatrudnienia pracownika na podstawie powołania na czas określony musi wynikać z przepisu szczególnego (art. 68 § 11 k.p.). Przepisem takim nie jest art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm.), z którego wynika jedynie, że zastępca wójta po upływie kadencji wójta pełni swe obowiązki do czasu objęcia obowiązków przez nowo powołanego zastępcę. OSNP 2010/1-2/3 544646 Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

13 Zdaniem M. Gurdek (Status prawny zastępcy wójta
Zdaniem M. Gurdek (Status prawny zastępcy wójta...), komentowany przepis "nie ma nic wspólnego z określeniem ustania stosunku pracy zastępcy wójta. Zawiera on jedynie szczególny obowiązek zastępcy w razie upływu kadencji wójta. Prawidłowa interpretacja tego przepisu wygląda zatem następująco: gdy kadencja wójta ustaje w sposób naturalny (na skutek upływu czasu jej trwania), zaś stosunek pracy zastępcy wójta trwa nadal, to zastępca ów nadal wykonuje bez zmian swoje obowiązki, nawet mimo wyboru nowego wójta (jeśli oczywiście nowy wójt go nie odwoła, nie cofnie mu dotychczasowych upoważnień lub nie poleci mu wykonywania innych obowiązków). Natomiast gdy nowy zastępca wójta obejmuje obowiązki odpowiadające tym, które wypełniał zastępca dotychczasowy, ten ostatni musi natychmiast zaprzestać ich wykonywania. Nie ma to jednak automatycznego skutku dla istnienia jego stosunku pracy, który musi zostać rozwiązany na podstawie jednego ze sposobów wskazanych przez ustawę, w szczególności przez odwołanie lub też na skutek upływu czasu, na który został zawarty". Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

14 § 11. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie.
Art. 70. § 1. Pracownik zatrudniony na podstawie powołania może być w każdym czasie - niezwłocznie lub w określonym terminie - odwołany ze stanowiska przez organ, który go powołał. Dotyczy to również pracownika, który na podstawie przepisów szczególnych został powołany na stanowisko na czas określony. § 11. Odwołanie powinno być dokonane na piśmie. § 12. Stosunek pracy z pracownikiem odwołanym ze stanowiska rozwiązuje się na zasadach określonych w przepisach niniejszego oddziału, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej. § 2. Odwołanie jest równoznaczne z wypowiedzeniem umowy o pracę. W okresie wypowiedzenia pracownik ma prawo do wynagrodzenia w wysokości przysługującej przed odwołaniem. § 3. Odwołanie jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli nastąpiło z przyczyn, o których mowa w art. 52 lub 53. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

15 Skarbnicy – niezależni od kadencji
Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

16 Sekretarze – niezależni od kadencji Podstawy zatrudnienia:
Stan uprzedni:   zmiana Dz.U art. 2 Art. 18. 1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej. 2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: (…) 3) (9) powoływanie i odwoływanie skarbnika gminy, który jest głównym księgowym budżetu, oraz sekretarza gminy - na wniosek wójta, Art. 37. 1. Rada powiatu powołuje i odwołuje sekretarza powiatu oraz skarbnika powiatu na wniosek starosty. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

17 Ustawa o pracownikach samorządowych
Art. 53. 1. Z dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe stosunki pracy osób zatrudnionych na podstawie powołania innych niż osoby wymienione w art. 4 ust. 1 pkt 2 przekształcają się w stosunki pracy na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony, chyba że odrębne przepisy przewidują nawiązanie stosunku pracy na podstawie powołania. Art. 4. 1. Pracownicy samorządowi są zatrudniani na podstawie: (…) 2) powołania - zastępca wójta (burmistrza, prezydenta miasta), skarbnik gminy, skarbnik powiatu, skarbnik województwa; Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

18 Ustawa o pracownikach samorządowych
Asystenci, doradcy Ustawa o pracownikach samorządowych Art. 17. 1. Wójt (burmistrz, prezydent miasta), starosta i marszałek województwa mogą zatrudniać osoby na stanowiskach doradców i asystentów odpowiednio w urzędzie gminy, starostwie powiatowym i urzędzie marszałkowskim. 2. Zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1, następuje na czas pełnienia funkcji przez odpowiednio wójta (burmistrza, prezydenta miasta), starostę lub marszałka. (…) Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

19 Pracownicy zatrudnieni na podstawie umów o pracę – bez zmian
Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

20 Obowiązki JST wobec osób których stosunek pracy ulega rozwiązaniu kp
Art. 97. § 1. W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą. § 11 W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o pracę z pracownikiem, z którym dotychczasowy pracodawca nawiązuje kolejną umowę o pracę bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę, pracodawca jest obowiązany wydać pracownikowi świadectwo pracy, tylko na jego żądanie. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

21 wypłacenie ekwiwalentu za niewykorzystane urlop wypoczynkowy
kp Art. 171. § 1.  W przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy pracownikowi przysługuje ekwiwalent pieniężny. § 2.  (uchylony). § 3. ) Pracodawca nie ma obowiązku wypłacenia ekwiwalentu pieniężnego, o którym mowa w § 1, w przypadku gdy strony postanowią o wykorzystaniu urlopu w czasie pozostawania pracownika w stosunku pracy na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej z tym samym pracodawcą bezpośrednio po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o pracę z tym pracodawcą. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

22 Ust. o pracownikach samorządowych
Odprawa Ust. o pracownikach samorządowych Art. 40. 1. Wójtom (burmistrzom, prezydentom miasta), staroście, wicestaroście, członkom zarządu powiatu oraz marszałkom, wicemarszałkom i członkom zarządu województwa, których stosunek pracy został rozwiązany w związku z upływem kadencji, przysługuje odprawa w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia obliczonego według zasad obowiązujących przy ustalaniu ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy. 2. W przypadku gdy osoba, o której mowa w ust. 1, zostanie ponownie zatrudniona w najbliższej kadencji na podstawie stosunku pracy z wyboru w tym samym urzędzie, odprawa nie przysługuje. 3. Do pracownika, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisu art. 75 Kodeksu pracy. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

23 Obowiązki związane z końcem kadencji
Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

24 Oświadczenia majątkowe Ustawa o samorządzie gminnym Art. 24h (…)
4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

25 Art. 25c ustawy o samorządzie powiatowym (…)
4. Radny składa pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia powiatu, w którym uzyskał mandat, jeżeli taką działalność prowadził przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. 5. Członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia wyboru lub powołania na stanowisko albo od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego członek zarządu powiatu, sekretarz powiatu, skarbnik powiatu, kierownik jednostki organizacyjnej powiatu, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego powiatową osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu starosty są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem wyboru, powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

26 Koniec działania rad - komisje
Ostatnia sesja rady: Koniec działania rad - komisje Art. 17. 1. Rada powiatu może powoływać ze swojego grona stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot ich działania oraz skład osobowy. 2. Komisje podlegają radzie powiatu w całym zakresie swojej działalności, przedkładają jej swoje plany pracy i sprawozdania z działalności. Art. 21. 1. Rada gminy ze swojego grona może powoływać stałe i doraźne komisje do określonych zadań, ustalając przedmiot działania oraz skład osobowy. 2.(33) (skreślony). 3. Komisje podlegają radzie gminy, przedkładają jej plan pracy oraz sprawozdania z działalności. Podsumowanie pracy rady Podsumowanie pracy komisji Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

27 Pierwsza sesja nowej rady: Art. 20 (…)
2. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. 2a. Po upływie terminu określonego w ust. 2 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników wyborów do rady gminy. 2c. Pierwszą sesję nowo wybranej rady gminy, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Art. 15 3. (14) Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu zwołuje przewodniczący rady poprzedniej kadencji na dzień przypadający w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju. 4. (15) Po upływie terminu określonego w ust. 3 sesję zwołuje komisarz wyborczy na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów dla całego kraju lub w przypadku wyborów przedterminowych na dzień przypadający w ciągu 21 dni po ogłoszeniu wyników (…) 6. Pierwszą sesję nowo wybranej rady powiatu, do czasu wyboru przewodniczącego rady, prowadzi najstarszy wiekiem radny obecny na sesji. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

28 Ordynacja wyborcza Art. 184. 1. Państwowa Komisja Wyborcza podaje do publicznej wiadomości, w formie obwieszczenia, zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju. 2. Obwieszczenie, o którym mowa w ust. 1, publikuje się w dzienniku o zasięgu ogólnokrajowym oraz ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

29 Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Dz.U obwieszczenie Autor: Państwowa Komisja Wyborcza Tytuł: Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 12 listopada 2006 r. Data aktu: Data ogłoszenia: Okres oczekiwania – 8 dni Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

30 Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Dz.U obwieszczenie Autor: Państwowa Komisja Wyborcza Tytuł: Zbiorcze wyniki wyborów do rad na obszarze kraju, przeprowadzonych w dniu 27 października 2002 r. Data aktu: Data ogłoszenia: Okres oczekiwania – 16 dni Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

31 Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
Dz.U obwieszczenie Autor: Państwowa Komisja Wyborcza Tytuł: (bez tytułu - wyniki wyborów na obszarze kraju). Data aktu: Data ogłoszenia: Data wyborów – 11 października 1998 r. Okres oczekiwania – 16 dni Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

32 Autor: Państwowa Komisja Wyborcza
M.P obwieszczenie Autor: Państwowa Komisja Wyborcza Tytuł: Zbiorcze wyniki do rad gmin oraz do Rady m.st. Warszawy, przeprowadzonych w dniu 19 czerwca 1994 r. Data aktu: Data ogłoszenia: Okres oczekiwania – 9 dni Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

33 Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych
Kc Art. 111. § 1. Termin oznaczony w dniach kończy się z upływem ostatniego dnia. § 2. Jeżeli początkiem terminu oznaczonego w dniach jest pewne zdarzenie, nie uwzględnia się przy obliczaniu terminu dnia, w którym to zdarzenie nastąpiło. Ustawa o ogłaszaniu aktów normatywnych Art. 6. 1. Przy obliczaniu terminu wejścia w życie aktu normatywnego określonego w dniach nie uwzględnia się dnia ogłoszenia, z wyjątkiem przypadków, gdy akt normatywny wchodzi w życie z dniem ogłoszenia. 2. Terminy wejścia w życie aktu normatywnego określone w tygodniach, miesiącach lub latach kończą się z upływem dnia, który nazwą lub datą odpowiada dniu ogłoszenia, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

34 Symulacja terminu zwołania nowej rady Wybory 21 listopada
Ogłoszenie zbiorczych wyników wyborów do rad – 29 listopada – 7 grudnia 7 dniowy termin zwołania rady – 6 grudnia – 14 grudnia Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

35 Konieczne elementy merytoryczne I Sesji
Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

36 Art. 20. 1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie:
Samorząd gminy Art. 23a. 1. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu radni składają ślubowanie: "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców." (…) 3. Radni nieobecni na pierwszej sesji rady gminy oraz radni, którzy uzyskali mandat w czasie trwania kadencji, składają ślubowanie na pierwszej sesji, na której są obecni. Samorząd powiatowy Art. 20. 1. Radny przed objęciem mandatu składa ślubowanie: Ślubowanie może być złożone z dodaniem zdania: "Tak mi dopomóż Bóg". 2. (18) (uchylony). 3. Radny nieobecny na pierwszej sesji rady powiatu oraz radny, który uzyskał mandat w czasie trwania kadencji, składa ślubowanie na pierwszej sesji, na której jest obecny. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

37 Wybór Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego (-ych) Rady:
Art. 19. 1. Rada gminy wybiera ze swego grona przewodniczącego i 1-3 wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 2. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. (…) Art. 14. 1. Rada powiatu wybiera ze swego grona przewodniczącego i jednego lub dwóch wiceprzewodniczących bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 2. Radny wchodzący w skład zarządu nie może pełnić funkcji, o których mowa w ust. 1. 3. Zadaniem przewodniczącego jest wyłącznie organizowanie pracy rady oraz prowadzenie obrad rady. Przewodniczący może wyznaczyć do wykonywania swoich zadań wiceprzewodniczącego. W przypadku nieobecności przewodniczącego i niewyznaczenia wiceprzewodniczącego, zadania przewodniczącego wykonuje wiceprzewodniczący najstarszy wiekiem. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

38 Wybór Zarządu Powiatu Art. 27. 1.(43) Rada powiatu wybiera zarząd w liczbie od 3 do 5 osób, w tym starostę i wicestarostę, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy, z uwzględnieniem ust. 2 i 3. Liczbę członków zarządu określa w statucie rada powiatu. 2. Rada powiatu wybiera starostę bezwzględną większością głosów ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. 3. Rada powiatu wybiera wicestarostę oraz pozostałych członków zarządu na wniosek starosty zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu rady, w głosowaniu tajnym. Art. 29. 1. Jeżeli rada powiatu nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w art. 27 ust. 1, ulega rozwiązaniu z mocy prawa. 2. Informację o rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 wojewoda niezwłocznie podaje do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty na obszarze powiatu oraz ogłasza w formie obwieszczenia w wojewódzkim dzienniku urzędowym. 3. Po rozwiązaniu rady powiatu z przyczyny określonej w ust. 1 przeprowadza się wybory przedterminowe. 3a. Do czasu wyboru zarządu przez nową radę Prezes Rady Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw administracji publicznej, wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów powiatu. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

39 Oświadczenia majątkowe – zmiany Gmina
Art. 24h.(47) 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym, zwanego dalej "oświadczeniem majątkowym". Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. Oświadczenie majątkowe zawiera informacje o: 1) zasobach pieniężnych, nieruchomościach, udziałach i akcjach w spółkach handlowych oraz o nabyciu od Skarbu Państwa, innej państwowej osoby prawnej, jednostek samorządu terytorialnego, ich związków lub od komunalnej osoby prawnej mienia, które podlegało zbyciu w drodze przetargu, a także dane o prowadzeniu działalności gospodarczej oraz dotyczące zajmowania stanowisk w spółkach handlowych, 2) dochodach osiąganych z tytułu zatrudnienia lub innej działalności zarobkowej lub zajęć, z podaniem kwot uzyskiwanych z każdego tytułu, 3) mieniu ruchomym o wartości powyżej złotych, 4) zobowiązaniach pieniężnych o wartości powyżej złotych, w tym zaciągniętych kredytach i pożyczkach oraz warunkach, na jakich zostały udzielone. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

40 1) radny - przewodniczącemu rady gminy,
2. Osoba składająca oświadczenie majątkowe określa w nim przynależność poszczególnych składników majątkowych, dochodów i zobowiązań do majątku odrębnego i majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową. 3. Oświadczenie majątkowe wraz z kopią swojego zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT) za rok poprzedni i jego korektą składają w dwóch egzemplarzach: 1) radny - przewodniczącemu rady gminy, 2) wójt, przewodniczący rady gminy - wojewodzie, 3) zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta - wójtowi. 4. Radny i wójt składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania. Do pierwszego oświadczenia majątkowego radny jest obowiązany dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskał mandat, a wójt informację o zaprzestaniu prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli taką działalność prowadzili przed dniem wyboru. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez radnego i wójta co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz na 2 miesiące przed upływem kadencji. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

41 5. Zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta składają pierwsze oświadczenie majątkowe w terminie 30 dni od dnia powołania na stanowisko lub od dnia zatrudnienia. Do pierwszego oświadczenia majątkowego zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani dołączyć informację o sposobie i terminie zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej, jeżeli prowadzili ją przed dniem powołania lub zatrudnienia. Kolejne oświadczenia majątkowe są składane przez nich co roku do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, oraz w dniu odwołania ze stanowiska lub rozwiązania umowy o pracę. 5a.  Jeżeli terminy określone w ust. 4 lub 5 nie zostaną dotrzymane, odpowiednio, przewodniczący rady gminy, wojewoda lub wójt w terminie 14 dni od dnia stwierdzenia niedotrzymania terminu wzywa osobę, która nie złożyła oświadczenia do jego niezwłocznego złożenia wyznaczając dodatkowy czternastodniowy termin. Termin ten liczy się od dnia skutecznego dostarczenia wezwania. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

42 Art. 24h ust. 5a dodany przez art
Art. 24h ust. 5a dodany przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 września 2008 r. (Dz.U ) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 października 2008 r. i ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca weszła w życie (zob. art. 6 powołanej ustawy). Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

43 Art. 24j. (50) 1. Radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz gminy, skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta są obowiązani do złożenia oświadczenia o działalności gospodarczej prowadzonej przez ich małżonka, wstępnych, zstępnych oraz rodzeństwo, jeżeli działalność ta wykonywana jest na terenie gminy, w której osoba obowiązana do złożenia oświadczenia pełni funkcję lub jest zatrudniona. Obowiązani są oni również do złożenia oświadczenia o umowach cywilnoprawnych zawartych przez ich małżonków, wstępnych, zstępnych i rodzeństwo, jeżeli umowy te zawarte zostały z organami gminy, jednostkami organizacyjnymi gminy lub gminnymi osobami prawnymi i nie dotyczą stosunków prawnych wynikających z korzystania z powszechnie dostępnych usług lub ze stosunków prawnych powstałych na warunkach powszechnie obowiązujących. 2. Osoba, o której mowa w ust. 1, której małżonek, wstępny, zstępny lub rodzeństwo w okresie pełnienia funkcji lub zatrudnienia tej osoby zostali zatrudnieni na terenie danej gminy w jednostce organizacyjnej jednostki samorządu terytorialnego, związku jednostek samorządu terytorialnego albo rozpoczęli świadczyć pracę lub wykonywać czynności zarobkowe na innej podstawie w spółkach handlowych, w których co najmniej 50% udziałów lub akcji posiadają jednostki samorządu terytorialnego, jest obowiązana do pisemnego poinformowania o tym fakcie osobę, której składa oświadczenie majątkowe. Obowiązek złożenia informacji dotyczy również przypadku zmiany stanowiska przez małżonka, wstępnego, zstępnego lub rodzeństwo zatrudnionych w podmiotach, o których mowa w zdaniu pierwszym. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

44 Art. 24j uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 września 2008 r
Art. 24j uchylony przez art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 września 2008 r. (Dz.U ) zmieniającej nin. ustawę z dniem 25 października 2008 r. Uchylenie ma zastosowanie do kadencji następujących po kadencji, w czasie której ustawa zmieniająca weszła w życie (zob. art. 6 powołanej ustawy). Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

45 Art. 24k.  1. (54) Niezłożenie oświadczenia majątkowego mimo upływu dodatkowego terminu, o którym mowa w art. 24h ust. 5a przez: 1) radnego lub wójta - powoduje wygaśnięcie mandatu w trybie odpowiednio art. 190 ustawy, o której mowa w art. 24b ust. 6 lub art. 26 ustawy z dnia 20 czerwca 2002 r. o bezpośrednim wyborze wójta, burmistrza i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984, z późn. zm.), 2) zastępcę wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osobę zarządzającą i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osobę wydającą decyzje administracyjne w imieniu wójta - powoduje utratę ich wynagrodzenia za okres od dnia, w którym powinno być złożone oświadczenie do dnia złożenia oświadczenia. 2. (56) Jeżeli skarbnik gminy nie złoży w terminie oświadczenia majątkowego, rada gminy odwołuje go, w drodze uchwały, najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. 3. (58) Jeżeli sekretarz gminy, zastępca wójta, kierownik jednostki organizacyjnej gminy, osoba zarządzająca i członek organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz osoba wydająca decyzje administracyjne w imieniu wójta nie złożą w terminie oświadczenia majątkowego, właściwy organ odwołuje ich albo rozwiązuje z nimi umowę o pracę najpóźniej po upływie 30 dni od dnia, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia. 4. Odwołanie i rozwiązanie umowy o pracę w trybie określonym w ust. 2 i 3 jest równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 § 1 pkt 1 Kodeksu pracy. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

46 Art. 190. 1. Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek:
1) odmowy złożenia ślubowania; 1a) (214) (utracił moc); 1b) (215) niezłożenia w terminach, określonych w odrębnych przepisach, oświadczenia o swoim stanie majątkowym; 2) pisemnego zrzeczenia się mandatu; 2a) naruszenia ustawowego zakazu łączenia mandatu radnego z wykonywaniem określonych w odrębnych przepisach funkcji lub działalności; 2b) (216) wyboru na wójta (burmistrza, prezydenta miasta); 3) utraty prawa wybieralności lub braku tego prawa w dniu wyborów; 4) (217) (uchylony); 5) śmierci. 2. Wygaśnięcie mandatu radnego w przypadkach określonych w ust. 1 stwierdza rada w drodze uchwały, najpóźniej w 3 miesiące od wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

47 Koniec działania rad – skargi i wnioski kpa
Art. 229. Jeżeli przepisy szczególne nie określają innych organów właściwych do rozpatrywania skarg, jest organem właściwym do rozpatrzenia skargi dotyczącej zadań lub działalności: (…) 3) wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada gminy, 4) zarządu powiatu oraz starosty, a także kierowników powiatowych służb, inspekcji, straży i innych jednostek organizacyjnych, z wyjątkiem spraw określonych w pkt 2 - rada powiatu Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

48 § 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego.
Art. 237. § 1. Organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca. § 2. Posłowie na Sejm, senatorowie i radni, którzy wnieśli skargę we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby, powinni być zawiadomieni o sposobie załatwienia skargi, a gdy jej załatwienie wymaga zebrania dowodów, informacji lub wyjaśnień - także o stanie rozpatrzenia skargi, najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia jej wniesienia albo przekazania. § 3. O sposobie załatwienia skargi zawiadamia się skarżącego. § 4. W razie niezałatwienia skargi w terminie określonym w § 1 stosuje się przepisy art Art. 36. § 1. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 organ administracji publicznej obowiązany jest zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy. § 2. Ten sam obowiązek ciąży na organie administracji publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych od organu. Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

49 Dziękuję za uwagę i zaparszam do dyskusji !
Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski

50 S Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST - autor - radca prawny Jerzy Smalewski


Pobierz ppt "Problemy prawne związane z przełomem kadencji rad JST"

Podobne prezentacje


Reklamy Google