Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jak poprawnie sporządzić oświadczenie majątkowe?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jak poprawnie sporządzić oświadczenie majątkowe?"— Zapis prezentacji:

1 Jak poprawnie sporządzić oświadczenie majątkowe?
Praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy samorządowych ak Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych marzec 2013 r. opracowała: Anna Kołodziejska

2 Kto składa oświadczenie majątkowe do Wojewody?
marszałek województwa, starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego, rad powiatów i rad gmin.

3 o samorządzie powiatowym o samorządzie województwa
Podstawa prawna Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym samorząd gminny art. 24 h Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym samorząd powiatowy art. 25 c Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa art. 27 c samorząd województwa 3

4 Podstawa prawna Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz ze zm.)

5 oświadczeń majątkowych
Terminy składania oświadczeń majątkowych pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania lub powołania na stanowisko; kolejne oświadczenia do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku minionego; ostatnie oświadczenie – na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent) lub w dniu odwołania ze stanowiska (starostowie, marszałek województwa).

6 Wzory oświadczeń majątkowych zostały określone w rozporządzeniach:
Rozporządzenie Prezesa RM z r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta (…) (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 282); w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu (…) (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283); Rozporządzenie Prezesa RM z r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa (…) (Dz. U. z 2009 r. Nr 60, poz. 460);

7 W jakim celu ujawniamy majątek?
ukazanie społeczeństwu z jakich źródeł utrzymuje się osoba publiczna i na jakim poziomie egzystuje

8 Co ujawnić? majątek odrębny osoby składającej oświadczenie.
majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową, majątek odrębny osoby składającej oświadczenie.

9 Jakimi zasadami się kierować przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych?
zasadą staranności, rzetelności, zupełności, „lepiej więcej niż mniej”, określania przynależności poszczególnych składników majątkowych, wykazania majątku w kraju i za granicą.

10 Jakimi zasadami się kierować przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych?
oświadczenie składa się według stanu na dany dzień (np ), pomijamy majątek odrębny współmałżonka, nie pozostawiamy pustych rubryk – konieczna jest adnotacja „nie mam”, „nie osiągnąłem dochodu”, „nie dotyczy”.

11 kopia podpisana oryginalnie, zaparafowana na każdej str.
W ilu egzemplarzach? Najlepiej w 3 egzemplarzach kopia podpisana oryginalnie, zaparafowana na każdej stronie oryginał kopia podpisana oryginalnie, zaparafowana na każdej str.

12 Załączyć należy 2 egzemplarze kopii zeznania
Co należy załączyć? Załączyć należy 2 egzemplarze kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-37, PIT-36 itp.)

13 Czego nie trzeba załączać?
nie dołączamy dokumentów źródłowych (np. PIT-11, PIT-R)

14 Czego nie trzeba załączać?
OŚWIADCZEŃ/INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, WSTĘPNYCH, ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWA O ICH: DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY, UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH Z ORGANAMI GMINY, ZATRUDNIENIU NA TERENIE GMINY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JST

15 WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT, STAROSTA, MARSZAŁEK
ZAKAZ POSIADANIA POWYŻEJ 10 % AKCJI (UDZIAŁÓW) W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

16 RADNI ZAKAZ POSIADANIA POWYŻEJ 10 % AKCJI/UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINNYCH OSÓB PRAWNYCH (w przypadku radnego powiatu lub radnego województwa przepisy stosuje się odpowiednio)

17 WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT,
STAROSTA, MARSZAŁEK ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

18 W KTÓREJ RADNY UZYSKAŁ MANDAT
RADNI ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM KOMUNALNEGO MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W KTÓREJ RADNY UZYSKAŁ MANDAT

19 WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT,
STAROSTA, MARSZAŁEK ZAKAZ SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH FUNKCJI w SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO, SPÓŁDZIELNIACH i FUNDACJACH art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U ) (z wyłączeniem sytuacji określonych w art.6 ust.1 tejże ustawy).

20 RADNI ZAKAZ SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH FUNKCJI
w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych art. 24 f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (w przypadku radnego powiatu lub radnego województwa przepisy ustawy o samorządzie powiatowym albo ustawy o samorządzie województwa stosuje się odpowiednio)

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44 Pytania kontrolne

45 należy złożyć oświadczenie majątkowe?
W ilu egzemplarzach należy złożyć oświadczenie majątkowe?

46 Oświadczenienie najlepiej złożyć w 3 egzemplarzach.

47 W ilu egzemplarzach składamy kopię PIT-37
jako załącznik do oświadczenia majątkowego?

48 Kopię PIT-37, jako załącznik do oświadczenia majątkowego
składamy w 2 egzemplarzach.

49 jako załącznik do oświadczenia?
Czy wymagany jest PIT-11 jako załącznik do oświadczenia?

50 PIT-11 nie jest wymagany.

51 Czy PIT-R jest wymagany
jako załącznik do oświadczenia?

52 PIT-R nie jest wymagany.

53 Czy zeznanie PIT współmałżonka
jest wymagane gdy małżonkowie rozliczają się osobno?

54 PIT współmałżonka nie jest wymagany.

55 Czy wielkość powierzchni posiadanych działek wpisujemy sumarycznie
czy odrębnie?

56 Wielkość powierzchni posiadanych działek wpisujemy odrębnie.

57 DLACZEGO OD 2010 NIE SKŁADAMY OŚWIADCZEŃ/INFORMACJI
DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, WSTĘPNYCH, ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWA O ICH: DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY, UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH Z ORGANAMI GMINY, ZATRUDNIENIU NA TERENIE GMINY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JST?

58 WSTĘPNYCH, ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWA
Art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym został uchylony, uchylone zostały także analogiczne przepisy ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa. Dlatego nie należy składać OŚWIADCZEŃ/INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, WSTĘPNYCH, ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWA O ICH: DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY, UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH Z ORGANAMI GMINY, ZATRUDNIENIU NA TERENIE GMINY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JST.

59 CZEGO TU BRAKUJE?

60 WZOROWO

61 CZEGO TU BRAKUJE?

62 WZOROWO

63 CZEGO TU BRAKUJE?

64 WZOROWO

65 CZEGO TU BRAKUJE?

66 WZOROWO

67 CZEGO TU BRAKUJE?

68 CZEGO TU BRAKUJE?

69 WZOROWO


Pobierz ppt "Jak poprawnie sporządzić oświadczenie majątkowe?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google