Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Jak poprawnie sporządzić oświadczenie majątkowe? oświadczenie majątkowe? Praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy samorządowych dla funkcjonariuszy samorządowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Jak poprawnie sporządzić oświadczenie majątkowe? oświadczenie majątkowe? Praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy samorządowych dla funkcjonariuszy samorządowych."— Zapis prezentacji:

1 1 Jak poprawnie sporządzić oświadczenie majątkowe? oświadczenie majątkowe? Praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy samorządowych dla funkcjonariuszy samorządowych Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych marzec 2013 r. marzec 2013 r. opracowała: Anna Kołodziejska ak

2 2 Kto składa oświadczenie majątkowe do Wojewody? marszałek województwa, marszałek województwa, starostowie, starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie, przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego, rad powiatów i rad gmin. przewodniczący sejmiku województwa łódzkiego, rad powiatów i rad gmin.

3 3 3 Podstawa prawna samorząd gminny Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym o samorządzie gminnym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa o samorządzie województwa samorząd województwa samorząd powiatowy art. 24 h art. 25 c art. 27 c

4 4 Podstawa prawna Ustawa o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne z 21.08.1997 r. (Dz.U. z 2006 r. Nr 216, poz. 1584 ze zm.)

5 5 Terminy składania oświadczeń majątkowych pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni pierwsze oświadczenie w terminie 30 dni od dnia złożenia ślubowania lub powołania na stanowisko; od dnia złożenia ślubowania lub powołania na stanowisko; kolejne oświadczenia do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku minionego; kolejne oświadczenia do dnia 30 kwietnia, według stanu na dzień 31 grudnia roku minionego; ostatnie oświadczenie – na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent) lub w dniu odwołania ze stanowiska (starostowie, marszałek województwa). ostatnie oświadczenie – na dwa miesiące przed upływem kadencji (radny, wójt, burmistrz, prezydent) lub w dniu odwołania ze stanowiska (starostowie, marszałek województwa).

6 6 Wzory oświadczeń majątkowych zostały określone w rozporządzeniach: Rozporządzenie Prezesa RM z 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego gminy, wójta (…) (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 282); Rozporządzenie Prezesa RM z 26.02.2003 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego powiatu, członka zarządu powiatu (…) (Dz. U. z 2003 r. Nr 34, poz. 283); Rozporządzenie Prezesa RM z 09.04.2009 r. w sprawie określenia wzorów formularzy oświadczeń majątkowych radnego województwa, członka zarządu województwa (…) (Dz. U. z 2009 r. Nr 60, poz. 460);

7 7 W jakim celu ujawniamy majątek? ukazanie społeczeństwu z jakich źródeł utrzymuje się osoba publiczna i na jakim poziomie egzystuje ukazanie społeczeństwu z jakich źródeł utrzymuje się osoba publiczna i na jakim poziomie egzystuje

8 8 Co ujawnić? majątek objęty małżeńską wspólnością majątkową, majątek odrębny osoby składającej oświadczenie. majątek odrębny osoby składającej oświadczenie.

9 9 Jakimi zasadami się kierować przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych? przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych? zasadą staranności, rzetelności, rzetelności, zupełności, zupełności, lepiej więcej niż mniej, lepiej więcej niż mniej, określania przynależności poszczególnych składników majątkowych, określania przynależności poszczególnych składników majątkowych, wykazania majątku w kraju i za granicą. wykazania majątku w kraju i za granicą.

10 10 Jakimi zasadami się kierować przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych? przy sporządzaniu oświadczeń majątkowych? oświadczenie składa się według stanu na dany dzień (np. 31.12.2012), oświadczenie składa się według stanu na dany dzień (np. 31.12.2012), pomijamy majątek odrębny współmałżonka, pomijamy majątek odrębny współmałżonka, nie pozostawiamy pustych rubryk – konieczna jest adnotacja nie mam, nie osiągnąłem dochodu, nie dotyczy. nie pozostawiamy pustych rubryk – konieczna jest adnotacja nie mam, nie osiągnąłem dochodu, nie dotyczy.

11 11 W ilu egzemplarzach? Najlepiej w 3 egzemplarzach w 3 egzemplarzach kopia podpisana oryginalnie, zaparafowana na każdej str. kopia podpisana oryginalnie, zaparafowana na każdej stronie oryginał

12 12 Co należy załączyć? Załączyć należy 2 egzemplarze kopii zeznania o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-37, PIT-36 itp.) o wysokości osiągniętego dochodu w roku podatkowym (PIT-37, PIT-36 itp.)

13 13 Czego nie trzeba załączać? nie dołączamy dokumentów źródłowych (np. PIT-11, PIT-R)

14 14 OŚWIADCZEŃ/INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, WSTĘPNYCH, ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWA O ICH: O ICH: DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY, UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH Z ORGANAMI GMINY, ZATRUDNIENIU NA TERENIE GMINY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JST Czego nie trzeba załączać?

15 15 WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT, STAROSTA, MARSZAŁEK ZAKAZ POSIADANIA POWYŻEJ 10 % AKCJI (UDZIAŁÓW) W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO

16 16 RADNI ZAKAZ POSIADANIA POWYŻEJ 10 % AKCJI/UDZIAŁÓW W SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO Z UDZIAŁEM GMINNYCH OSÓB PRAWNYCH (w przypadku radnego powiatu lub radnego województwa przepisy stosuje się odpowiednio)

17 17 WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT, STAROSTA, MARSZAŁEK ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

18 18 RADNI ZAKAZ PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Z WYKORZYSTANIEM KOMUNALNEGO MIENIA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, W KTÓREJ RADNY UZYSKAŁ MANDAT

19 19 WÓJT, BURMISTRZ, PREZYDENT, STAROSTA, MARSZAŁEK ZAKAZ SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH FUNKCJI OKREŚLONYCH FUNKCJI w SPÓŁKACH PRAWA HANDLOWEGO, SPÓŁDZIELNIACH i FUNDACJACH art. 4 ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz.U.06.216.1584) (z wyłączeniem sytuacji określonych w art.6 ust.1 tejże ustawy).

20 20 RADNI ZAKAZ SPRAWOWANIA OKREŚLONYCH FUNKCJI OKREŚLONYCH FUNKCJI w spółkach prawa handlowego z udziałem gminnych osób prawnych art. 24 f ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym (w przypadku radnego powiatu lub radnego województwa przepisy ustawy o samorządzie powiatowym albo ustawy o samorządzie województwa stosuje się odpowiednio ) o samorządzie województwa stosuje się odpowiednio )

21 21

22 22

23 23

24 24

25 25

26 26

27 27

28 28

29 29

30 30

31 31

32 32

33 33

34 34

35 35

36 36

37 37

38 38

39 39

40 40

41 41

42 42

43 43

44 44 Pytania kontrolne

45 45 W ilu egzemplarzach należy złożyć oświadczenie majątkowe?

46 46 Oświadczenienie najlepiej złożyć w 3 egzemplarzach.

47 47 W ilu egzemplarzach składamy kopię PIT-37 jako załącznik do oświadczenia majątkowego?

48 48 Kopię PIT-37, jako załącznik do oświadczenia majątkowego do oświadczenia majątkowegoskładamy w 2 egzemplarzach.

49 49 Czy wymagany jest PIT-11 jako załącznik do oświadczenia?

50 50 PIT-11 nie jest wymagany. PIT-11 nie jest wymagany.

51 51 Czy PIT-R jest wymagany jako załącznik do oświadczenia?

52 52 PIT-R nie jest wymagany.

53 53 Czy zeznanie PIT współmałżonka jest wymagane gdy małżonkowie rozliczają się osobno? jest wymagane gdy małżonkowie rozliczają się osobno?

54 54 PIT współmałżonka nie jest wymagany.

55 55 Czy wielkość powierzchni posiadanych działek posiadanych działek wpisujemy sumarycznie wpisujemy sumarycznie czy odrębnie? czy odrębnie?

56 56 Wielkość powierzchni posiadanych działek posiadanych działek wpisujemy odrębnie. wpisujemy odrębnie.

57 57 OŚWIADCZEŃ/INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, WSTĘPNYCH, ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWA O ICH: O ICH: DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY, UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH Z ORGANAMI GMINY, ZATRUDNIENIU NA TERENIE GMINY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JST? DLACZEGO OD 2010 NIE SKŁADAMY NIE SKŁADAMY

58 58 Art. 24 j ustawy o samorządzie gminnym został uchylony, uchylone zostały także analogiczne przepisy ustawy o samorządzie powiatowym i o samorządzie województwa. i o samorządzie województwa. Dlatego nie należy składać OŚWIADCZEŃ/INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, OŚWIADCZEŃ/INFORMACJI DOTYCZĄCYCH MAŁŻONKÓW, WSTĘPNYCH, ZSTĘPNYCH I RODZEŃSTWA O ICH: O ICH: DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ NA TERENIE GMINY, UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH Z ORGANAMI GMINY, ZATRUDNIENIU NA TERENIE GMINY W JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH JST.

59 59 CZEGO TU BRAKUJE?

60 60 WZOROWO

61 61 CZEGO TU BRAKUJE?

62 62 WZOROWO

63 63 CZEGO TU BRAKUJE?

64 64 WZOROWO

65 65 CZEGO TU BRAKUJE?

66 66 WZOROWO

67 67 CZEGO TU BRAKUJE?

68 68 CZEGO TU BRAKUJE?

69 69 WZOROWO


Pobierz ppt "1 Jak poprawnie sporządzić oświadczenie majątkowe? oświadczenie majątkowe? Praktyczne wskazówki dla funkcjonariuszy samorządowych dla funkcjonariuszy samorządowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google