Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M"— Zapis prezentacji:

1 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M
KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M. KOPERNIKA W ŁĘKIŃSKU NA LATA 2010 – 2014

2 Dobra szkoła – to taka, w której panuje ciepła, życzliwa atmosfera
Dobra szkoła – to taka, w której panuje ciepła, życzliwa atmosfera. Przyjazna nie tylko uczniom, ale i nauczycielom, skupiająca otwartych, aktywnych i spolegliwych ludzi. Tylko w szkole twórczej, rozwijającej się, każdy - uczeń, pracownik, rodzic - może znaleźć swoje miejsce.

3 Koncepcja pracy szkoły
Charakterystyka szkoły Otoczenie szkoły Cele szkoły Model absolwenta Sylwetka nauczyciela Plan działań szkoły Baza szkoły Organizacja i zarządzanie szkołą Dydaktyka i poprawa wyników egzaminów zewnętrznych Kadra – doskonalenie zawodowe Działalność opiekuńczo-wychowawcza szkoły Klimat i promocja szkoły Monitoring , okresowa ewaluacja

4 Charakterystyka szkoły
Dane ogólne szkoły Historia i tradycja szkoły Lokalizacja Kadra szkoły Nauczyciele Zespół wychowawczy Zespół matematyczno-przyrodniczy Zespół nauczania zintegrowanego Zespół humanistyczno-językowy Obsługa i administracja Baza szkoły Uczniowie

5 Otoczenie szkoły Otoczenie demograficzne Otoczenie ekonomiczne
Otoczenie naturalne Otoczenie kulturowe Otoczenie technologiczne

6 Cele szkoły - ogólne wykształcenie otwartego, tolerancyjnego, odpowiedzialnego, znającego swoje możliwości i zainteresowania absolwenta szkoły; zwiększenie obowiązkowego wymiaru zajęć z języka angielskiego w klasach IV-VI; wyposażenie wszystkich uczniów w wiedzę i umiejętności w zakresie obsługi komputera, korzystania z internetu poprzez organizowanie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych; kompensowanie stwierdzonych potrzeb indywidualnych ucznia i stymulowanie jego rozwoju poprzez wczesne ich rozpoznanie, oraz stworzenie odpowiednich warunków do indywidualnego rozwoju na zajęciach obowiązkowych i pozalekcyjnych; wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem (samowychowanie), rozwijanie samorządności uczniów; wdrażanie uczniów do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji sprzyjających zachowaniu zdrowia, życia w harmonii z otaczającym środowiskiem przyrodniczym i społecznym; otoczenie opieką i wsparciem uczniów z dysfunkcjami, z rodzin niewydolnych wychowawczo;

7 Cele szkoły - szczegółowe
Działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza: analiza wyników sprawdzianów, wyciąganie wniosków, realizacja programów naprawczych; nabywanie wiadomości i umiejętności przez uczniów; aktywizowanie uczniów; bezpieczeństwo w szkole; respektowanie norm społecznych. Procesy zachodzące w szkole: analiza działalności szkoły na podstawie przyjętej przez RP koncepcji szkoły; analiza realizacji podstawy programowej; zorganizowanie i analiza realizacji procesów edukacyjnych: warunki realizacji, doskonalenie, monitoring, motywacja, informacja o postępach; współdziałanie nauczycieli kształtowanie postaw uczniów wyrównywanie szans edukacyjnych Funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym wykorzystywanie zasobów środowiska na rzecz wzajemnego rozwoju; wykorzystywanie informacji o losach absolwentów; promowanie działań i osiągnięć szkolnych; współpraca z rodzicami Zarządzanie szkołą praca w zespołach; sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego; warunki lokalowe i wyposażenie

8 Model absolwenta Odpowiedzialny Ciekawy świata Krytyczny Rozważny
Prawy Tolerancyjny Otwarty Punktualny

9 Sylwetka nauczyciela Otwarty Komunikatywny Kompetentny Konkretny
Twórczy Opiekuńczy

10 Plan działań szkoły Baza szkoły
nowoczesne pomoce dydaktyczne wykorzystywane na zajęciach edukacyjnych i sportowych przystosowanie do realizacji nowej podstawy programowej bogaty księgozbiór i płytoteka swobodne korzystanie uczniów z programów komputerowych, płytoteki, zasobów internetowych działanie szkolnej platformy e-learningowej

11 Plan działań szkoły Organizacja i zarządzanie szkołą
uczniowie i pracownicy mają dostęp do pomieszczeń, środków dydaktycznych i materiałów zgodnie z potrzebami pomieszczenia i wyposażenie szkoły oraz organizacja zajęć odpowiadają wymogom bezpieczeństwa i higieny pracy uczniowie mają zapewnioną odpowiednią opiekę ze strony pracowników szkoły podczas zajęć edukacyjnych, świetlicowych, przerw międzylekcyjnych, wycieczek i wyjazdów zadania służbowe i zakresy obowiązków nauczycieli są wyraźnie ustalone, nauczyciele wspólnie planują działania podejmowane w szkole, rozwiązują problemy i doskonalą formy pracy rozpoznawane są potrzeby rady pedagogicznej i poszczególnych nauczycieli w zakresie doskonalenia zawodowego zgodnie z potrzebami szkoły– istnieje plan doskonalenia zawodowego nauczycieli kwalifikacje i doświadczenie zawodowe nauczycieli są należycie wykorzystywane nauczyciele są angażowani w ewaluację wewnętrzną podejmowaną w szkole wnioski wynikające z wewnętrznego nadzoru pedagogicznego są wykorzystywane do planowania pracy szkoły i wprowadzania zmian w funkcjonowaniu pracy szkoły sukcesy nauczycieli są doceniane, a niedociągnięcia eliminowane – praca każdego nauczyciela jest monitorowana i oceniana przestrzegane są przepisy dotyczące awansu zawodowego nauczycieli zadania szkoły są odpowiednio zaplanowane, realizowane i poddane końcowej ocenie nauczyciele, uczniowie i rodzice są zaznajamiani z dokumentami szkolnymi, realizowanymi programami edukacyjnymi, celami działań szkoły oraz sposobami ich realizacji organy szkoły w pełni realizują swoje zadania i kompetencje decyzje dyrektora wdrażane są szybko i skutecznie dyrektor współpracuje z nauczycielami w zakresie zarządzania i organizacji pracy szkoły szkoła posiada sprawny i skuteczny system uzyskiwania i obiegu informacji szkoła w sposób partnerski współpracuje z rodzicami i uczniami, zachęca ich do aktywnego udziału w swojej działalności

12 Plan działań szkoły Dydaktyka i poprawa wyników egzaminów zewnętrznych
plany nauczania zapewniają realizację programów nauczania obowiązkowych zajęć edukacyjnych, z uwzględnieniem potrzeb i zainteresowań uczniów tygodniowy rozkład zajęć jest zgodny z zatwierdzonym arkuszem organizacji i uwzględnia wymogi higieny pracy umysłowej ucznia i nauczyciela szkoła rozpoznaje potrzeby i możliwości edukacyjne uczniów i odpowiednio organizuje proces kształcenia uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych szkoła zapewnia rozwój zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów przewidziano szczególne formy pracy z uczniami mającymi trudności w nauce oraz udzielania im pomocy organizacja kształcenia w szkole poddawana jest systematycznej analizie i ocenie programy nauczania realizowane w szkole spełniają wymagania określone w przepisach prawa, są dostosowane do możliwości, potrzeb i aspiracji uczniów szkoła systematycznie i rzetelnie diagnozuje i ocenia poziom wiedzy umiejętności uczniów przestrzegane są zasady oceniania, klasyfikowania i promowania oraz przeprowadzania sprawdzianów szkoła analizuje i eksponuje osiągnięcia uczniów uczniowie biorą udział i odnoszą sukcesy w konkursach, turniejach i olimpiadach metody nauczania stosowane przez nauczycieli odpowiadają celom kształcenia i potrzebom uczniów uczniowie i rodzice znają zasady oceniania obowiązujące w szkole nauczyciele ustalają wymagania edukacyjne z poszczególnych zajęć oraz formy i sposoby oceniania uczniowie i rodzice znają wymagania edukacyjne oraz formy i sposoby oceniania uczniowie i rodzice są na bieżąco i rzetelnie informowani o osiągnięciach lub niepowodzeniach edukacyjnych system wewnątrzszkolnego oceniania jest okresowo analizowany i oceniany

13 Plan działań szkoły Kadra – doskonalenie zawodowe
efektywne wykorzystywanie środków dydaktycznych korzystanie z nowoczesnego sprzętu multimedialnego i nowinek technicznych prowadzenie szkoleń dla nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów specjalizacja kierunkowa nauczycieli sukcesy uczniów i nauczycieli uzyskanie nowych kwalifikacji przez nauczycieli wykorzystanie nabytych wiadomości i umiejętności w praktyce współpraca między nauczycielami w zakresie realizacji zadań

14 Plan działań szkoły Działalność opiekuńczo - wychowawcza
szkoła posiada program wychowawczy i profilaktyki uwzględniający potrzeby wychowawcze uczniów uczniowie czują się bezpiecznie, są samodzielni, przestrzegają zasad zachowania w szkole przestrzegane są prawa ucznia i dziecka uczniowie prezentują właściwe zachowania, promują zdrowy styl życia szkoła posiada pełne rozpoznanie potrzeb uczniów w zakresie opieki uczniowie mają zapewnioną opiekę w dni wolne od zajęć edukacyjnych. szkoła oferuje różnorodną ofertę zajęć rozwijających zdolności i zainteresowania. organizacja zajęć świetlicowych po skończonych zajęciach edukacyjnych. rozwój organizacyjny świetlicy szkolnej objęcie dożywianiem wszystkich uczniów szkoły szkoła realizuje projekty i programy zewnętrzne stały dostęp do specjalistów: pedagoga, logopedy, psychologa skuteczne działania profilaktyczne działania podejmowane wobec uczniów sprawiających trudności wychowawcze przynoszą oczekiwane efekty, dobra współpraca nauczycieli, wychowawców, rodziców i innych osób wspomagających wychowanie i profilaktykę rodzice współdecydują w sprawach szkoły i uczestniczą w podejmowaniu decyzji otwarte, nacechowane wzajemnym szacunkiem, pozytywne stosunki miedzy nauczycielami, uczniami i rodzicami uzyskanie Wojewódzkiego Certyfikatu Szkoły Promującej Zdrowie

15 Plan działań szkoły Klimat i promocja szkoły
w działaniach szkoły uwzględniane są możliwości i potrzeby środowiska uczeń utożsamia się ze szkołą, pod patronatem szkoły podejmuje inicjatywy na rzecz środowiska uczeń współpracuje z nauczycielami, mówi pozytywnie i z szacunkiem o pracownikach szkoły nauczyciele szanują opinie uczniów i rodziców uczniowie traktowani są poważnie uczeń promuje szkolę w regionie, województwie, kraju osiągnięcia uczniów w konkursach szkolnych i pozaszkolnych i ich promocja bogaty kalendarz imprez szkolnych, wynikający z tradycji i obrzędowości szkoły wspólne działania nauczycieli, uczniów i rodziców panuje ogólna atmosfera zaufania dobra współpraca między nauczycielami, rada pedagogiczna działa jako całość, zarówno w kontaktach formalnych, jak też nieformalnych zgodność w sprawach dydaktyczno-metodycznych duża identyfikacja nauczycieli i uczniów ze szkołą odpowiedzialność za swoje działania doznanie przez dziecko poczucia sukcesu, jak też doświadczenia, że uczniowie mają indywidualny wpływ na swoje postępy wzrost samooceny uczniów, ocena motywuje do dalszej pracy dobre relacje z rodzicami, aktywny udział rodziców w różnych formach doskonalenia przeznaczonych dla nich współpraca szkoły z instytucjami i organizacjami działającymi w środowisku

16 Monitoring, okresowa ewaluacja
corocznie wybiórczo w czterech obszarach pracy szkoły zgodnie z wymaganiami do ewaluacji każdego wymagania zostaną przygotowane: projekt, ankiety ewaluacyjne i raport końcowy z wnioskami podsumowującymi i do realizacji obszary do ewaluacji w danym roku szkolnym ustala dyrektor we współpracy z radą pedagogiczną, radą rodziców, samorządem uczniowskim wnioski sformułowane na podstawie oceny realizacji zadań będą podstawą do podejmowania nowych działań do realizacji w następnym roku szkolnym za realizację założeń koncepcji pracy szkoły odpowiedzialni są członkowie rady pedagogicznej i dyrektor

17 Działania, zadania do realizacji
Harmonogram badania wyników nauczania i sprawdzianów kompetencji Plan pracy zespołu matematyczno-przyrodniczego Plan pracy zespołu kształcenia zintegrowanego Plan pracy zespołu humanistyczno-językowego Plan pracy zespołu wychowawczego Plan współpracy ze środowiskiem i promocji szkoły Plan pracy biblioteki szkolnej Plan pracy Samorządu Uczniowskiego Kalendarz szkoły Plan pracy pedagoga Plan pracy świetlicy szkolnej Plan pracy logopedy Plan wycieczek szkolnych Tematyka szkoleń rady pedagogicznej Plan WDN-u Programy edukacyjne (zewnętrzne) Plan pedagogizacji rodziców Plan pracy koordynatora ds. bezpieczeństwa Plan pracy koordynatora wychowania komunikacyjnego Plany dydaktyczne Plany pracy wychowawców klas Programy własne nauczycieli

18 Dziękuję za uwagę 


Pobierz ppt "KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. M"

Podobne prezentacje


Reklamy Google