Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

wprowadzona Zarządzeniem Nr 4331/2010 Prezydenta m. st

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "wprowadzona Zarządzeniem Nr 4331/2010 Prezydenta m. st"— Zapis prezentacji:

1 Procedura kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży.
wprowadzona Zarządzeniem Nr 4331/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2010r.

2 Podstawa prawna udzielania pomocy w formie kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. nr 43 poz. 418) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493)

3 Ogólne założenia Procedury kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Związana jest z umowami na miejsca dla mieszkanek Warszawy zawartymi z organizacjami prowadzącymi: Dom Samotnej Matki w Laskach przy ul. Brzozowej 37 (15 miejsc), Dom Samotnej Matki w Zielonce przy ul. Kilińskiego 63 (8 miejsc). Mieszkanki Warszawy do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przyjmowane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy przez WCPR (interwencyjny tryb przyjęcia w sytuacjach nagłych realizowany jest w praktyce przez działające na terenie m.st. Warszawy Ośrodki Interwencji Kryzysowej). Do Domu przyjmowane są osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Osoby korzystające z tej formy pomocy zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywną współpracę z domami i ops Ścisła współpraca WCPR, OPS, DSM Procedura będzie także obowiązywała w przypadku kierowania mieszkanek Warszawy do ośrodka wsparcia dla kobiet – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – przy ul. Chlubnej 9 A-D w Warszawie. Procedura kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży została wprowadzona Zarządzeniem Nr 433/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2010r. O 2010r. Realizacja tego zadania została powierzona warszawskiemu Centrum Pomocy Rodzinie.

4 Etapy Procedury kierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży
Złożenie wniosku. Kompletowanie dokumentacji przez OPS. Przekazanie dokumentacji do WCPR. Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji. Przekazanie wydanej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy decyzji oraz dokumentacji do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Przyjęcie do DSM w terminie wskazanym w decyzji i poinformowanie o tym fakcie WCPR. Diagnoza sytuacji przyjętej Klientki i przy współpracy z OPS i WCPR opracowanie indywidualnego planu pomocy w oparciu o kontrakt socjalny. Przedłużenie pobytu w DSM (maksymalny łączny czas pobytu w DSM rok czasu) Opuszczenie DSM przez Klientkę. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zapewnienie schronienia osobom tego potrzebującym stanowi zadanie gminy (art. 17. ust 1 pkt 3 ups), dlatego też zgodnie z procedurą mieszkanka Warszawy składa wniosek w Ośrodku Pomocy Społecznej. Następnie ops kompletuje niezbędną do ustalenia uprawnień klientki dokumentacje i wraz opinią przekazuje ją do wcpr, który w imieniu prezydenta m.st. Warszawy wydaje decyzję administracyjną i przekazuje ją odpowiednio do stron postępowania, w tym do wiadomości ops. Ponadto decyzja przekazywana jest (pocztą bądź osobiście) do DSM wraz z dokumentacją dotycząca Klientki. Następnie Klientka stawia się w wyznaczony terminie w Domu i pracownicy domu we współpracy z przedstawicielami innych służb w tym ops wspierają Klientkę w życiowym usamodzielnieniu, którego finałem ma być powrót do rodziny do środowiska.

5 Złożenie wniosku Osoba ubiegająca się o udzielenie pomocy w formie skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży składa wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do procedury kierowania) w ośrodku pomocy społecznej: w przypadku klientek mieszkających w środowisku – w OPS Dzielnicy, na terenie którego aktualnie mieszka i z pomocy, którego korzystała (np. pomoc finansowa) w przypadku klientek przebywających czasowo w placówkach zapewniających schronienie (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) – w OPS Dzielnicy, na terenie której funkcjonuje placówka, Wszelkie spory w zakresie właściwości miejscowej jednostek pomocy społecznej rozstrzygać będzie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych Złożenie wniosku we właściwym ops (w miejscu zamieszkania bądź pobytu) umożliwia zebranie informacji w oparciu o wywiad środowiskowy. Jednakże ośrodkiem właściwym do przyznania świadczenia w formie skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, zgodnie ze wskazaniami Zastępcy Prezydenta m.st. Warszawy Pana Włodzimierza Paszyńskiego zawartymi w piśmie z dnia 25 czerwca 2012r. Kierowanym do Burmistrza Dzielnicy Białołęka „jest ops tej dzielnicy m.st. Warszawy, na terenie której osoby przebywały dłuższy czas i realizowały swoje cele życiowe” w przypadku kobiet, które przebywały po kilka miesięcy w różnych dzielnicach, właściwy będzie ops ostatniego miejsca zamieszkania. Fakt zamieszkiwania potwierdza się w drodze wywiadu środiwskowego i w opaciu o oświadczenia zainteresowanej, dokuemnty potwierdzające fakt zamieszkiwania w danym lokalu (meldunek, umowa najmu, umowa użyczenia, oświadczenia osób wspólnie zamieszkujących). Materiał dowodowy dotyczący udokumentowania i potwierdzenia zamieszkiwania w danym miejscu jest także istotny pod kątem ewentualnego dalszego ubiegania się Klientki o lokal mieszkalny/socjalny. Wskazać należy także, iż w przypadku kiedy do OPS zgłasza się kobieta, która potrzebuje natychmiastowego wsparcia w zakresie schronienia, a zwłaszcza kiedy nie jest znana ośrodkowi pomocy społecznej zasadne jest skierowanie jej do placówki interwencyjnej np. jednego z dwóch Ośrodków Interwencji Kryzysowej, a w przypadku ofiar przemocy do specjalistycznych placówek udzielających schronienia. W takiej sytuacji możliwe jest wyeliminowaniu bezpośredniego zagrożenia poprzez udzielenie schronienia przeprowadzenie wnikliwej diagnozy sytuacji kobiety, ustalenia jej potrzeb i uprawnień, a przede wszystkim ustalenie właściwego ops do udzielenia świadczenia i dalszego wsparcia w usamodzielnianiu klientek. W przypadku, jeśli zasadne jest udzielenie matce z dziećmi lub kobiecie w ciąży natychmiastowego schronienia, a sytuacja rodziny jest znana ops – zasadne jest przed przyjęciem do placówki interwencyjnej rozpoczęcie procedury kierowania (klient składa wniosek, a dalsze czynności są podejmowane po przeprowadzeniu działąń z zakresu interwencyjnego).

6 Kompletowanie dokumentów kwalifikujących
Dokumenty kwalifikujące kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej : Wniosek osoby ubiegającej się o skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do skierowania do Domu Skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka lub książeczka zdrowia dziecka Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowania do Domu Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w Domu oraz wskazująca czas niezbędny do odzyskania samodzielności Wzory dokumentów stanowią załączniki do Procedury kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Wniosek kierowany jest do dyrektora ops właściwego do przyznania świadczenia, ważne także, żeby Klientka wskazała adres, na jaki ma zostać przekazana decyzja (może to być ops, bądź inny adres – zamieszkania pobytu, z którego klienta na pewno odbierze decyzję) ważne jest potwierdzenie odbioru – jeśli klientka odbiera decyzję w ops, przekazuje on potwierdzenie odbioru do WCPR (oświadczenie lub kopie decyzji z podpisem klientki ze odebrała) Wywiad środowiskowy nr I Wzór zaświadczenia lekarskiego stanowi załącznik do procedury kierowania do DSM, może je wydać lekarz pierwsze kontaktu, na druku dostępnym w przychodni, nie potrzebne są specjalistyczne badania, chyba, że lekarz stwierdzi inaczej i skieruje zainteresowaną na badania, zaświadczenie dotyczy tylko klientki, Wszytskie dokumenty są zgodne dokumentacją niezbędną do rozpatrzenia sprawy wskazaną w rozporządzeniu dotyczącym MPS w sprawie domów, jeśli klient ich nie dostarcza mimo wezwania – sprawa nie będzie podlegała rozpatrzeniu,

7 Dodatkowa dokumentacja
Oświadczenie klientki zawierające informacje o sytuacji majątkowej, dochodowej, zawodowej i rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem faktów wskazujących na powód niemożności dalszego zamieszkiwania w środowisku, Dokumentacja potwierdzającą dotychczas podejmowane działania w celu pozostania rodziny w środowisku i uzyskania życiowego usamodzielnienia w tym: ustalenia kontraktu socjalnego bądź programu wychodzenia z bezdomności ze wskazaniem etapu realizacji zobowiązań, opinia na temat dotychczasowej współpracy klienta z ops, Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania zmierzające do uzyskania mieszkania z zasobów m.st. Warszawy, Wywiad alimentacyjny z osobami zobowiązanymi, W przypadku wskazania przez klientkę, iż nie może mieszkać w lokalu w którym jest zameldowana - dokumenty potwierdzające stan faktyczny, WCPR przeprowadzając postępowania administracyjnej ustala uprawnienia zainteresowanej do otrzymania tego świadczenia, także pod kątem wykorzystania przez zainteresowaną przysługujących jej uprawnień i innych możliwości. Przekazanie pełnej dokumentacji skraca okres przeprowadzania przez WCPR postępowania administracyjnego, a tylko w oparciu o pełną dokumentację można wydać rozstrzygnięcie. Ponadto zasadne jest, żeby część działań, które mogą być podjęte w celu poprawy np. sytuacji finansowej (alimentacja, świadczenia rodzinne) było podjętych jeszcze przed przyjęciem do DSM. Postawy zainteresowanej względem rozwiązywania swojej trudnej sytuacji życiowej może mieć wpływ na określoną w pierwszej decyzji długość pobytu (osobie nierealizującej kontraktu, jeśli klient nie wykorzystuje własnych uprawnień i możliwości – można odmówić). Wskazać należy także, iż zasadne jest opracowanie z klientami programów wychodzenia z bezdomności biorąc pod uwagę zapis uchwały w sprawie zasad najmu lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu m.st. Warszawy (uwzględniając zmiany z dnia 13 grudnia 2012r.) – chodzi o kwestię trudnych warunków mieszkaniowych 6 m na osobę przy rozpatrywaniu wniosków osób, które przebywają w ośrodku wsparcia - dom dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, pod warunkiem objęcia programem wychodzenia z bezdomności nie obowiązują zapisy par. 4 pkt 1 uchwały.

8 Dodatkowa dokumentacja
W przypadku klientek przebywających w placówce udzielającej schronienia opinia placówki o funkcjonowaniu rodziny uwzględniająca: podjęte przez zainteresowaną działania w zakresie życiowego usamodzielnienia z uwzględnieniem etapu realizacji, informacje dotyczące przestrzegania regulaminu placówki, formy pomocy i wsparcia, z jakich skorzystała klientka w trakcie pobytu w placówce, diagnozę sytuacji rodziny pod kątem psychologicznym ze wskazaniem zalecanych przez specjalistów dalszych form wsparcia, zarówno dla klientki, jak i jej małoletnich dzieci . Skompletowane w teczce zawierającej spis dokumenty OPS przekazuje do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie Opinia ośrodka/placówki, w której aktualnie przebywa klientka pozwala domówi samotnej matki do którego trafi klientka dostosować zakres wsparcia do aktualnej sytuacji i specyfiki klienta. Placówka nie musi od początku rozpoczynać diagnozowania klienta, kobieta ma mniejszą możliwośc manipulacji i można kontynuować rozpoczęte już działania.

9 Postępowanie administracyjne
Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy wydaje decyzje administracyjne: udzielające pomocy w formie skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, odmawiające udzielenia ww. formy pomocy, przedłużające pobyt w DSM, umarzające postępowanie (w przypadku wycofania wniosku), wygaszające wcześniejsze decyzje (po opuszczeniu placówki przez Klientkę). WCPR w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy wydaje decyzje administracyjne. Prowadzone postępowania kończą się różnymi rozstrzygnięciami, ale ze względu na posiadane przez WCPR upoważnienia wskazane jest, żeby po zakończenia czynności ops bądź po wyczerpaniu możliwości uzyskania niezbędnej dokumentacji, a nawet w przypadku wycofania się klienta - wniosek o kierowanie do dsm trafił do WCPR w celu wydania stosownej decyzji (odmowa, umorzenie, udzielenie pomocy, zdarzyło się także pozostawienie sprawy bez rozpatrzenia.

10 Decyzja udzielająca pomocy
Decyzja udzielająca pomocy w formie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wydawana jest w 4 egzemplarzach. W decyzji wskazywany jest m.in..: termin stawienia się w placówce oraz adres domu, w którym udzielana będzie pomoc , długość pobytu w placówce (zazwyczaj wydawana jest na 3 miesiące z możliwością przedłużenia w uzasadnionych sytuacjach), obowiązek aktywnej współpracy z pracownikami Domu oraz korzystania ze wskazanych form pomocy. Decyzja udzielająca ww. pomocy przekazywana jest wraz z dokumentacją kwalifikującą do DSM. W sytuacji, gdy Klientka nie stawi się w wyznaczonym czasie w Domu – WCPR na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej wszczyna postępowanie zmierzające do zmiany lub uchylenia decyzji. Jeśli sytuacja klientki wskazuje, iż zasadne jest udzielenie jej pomocy w formie skierowania do DSM – WCPR zawsze wydaje decyzję udzielającą świadczenia. W przypadku braku wolnych miejsc w DSM klient w treści decyzji był informowany iż odrębnym pismem wskazany będzie termin oraz adres DSM w którym uzyska schronienie. W trakcie oczekiwania na DSM klient powinien podejmować działania skierowane do uzyskania zyciowego usamodzielnienia, a ops powinien nadal współpracować z klientem.

11 Przyjęcie do DSM i etapy pracy z Klientką
W ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia do DSM jego kierownik pisemne zawiadamia o tym fakcie WCPR. Pracownik socjalny DSM utrzymuje stały kontakt z pracownikami OPS, WCPR oraz przedstawicielami innych służb zaangażowanych w pracę na rzecz rodziny (np. pracownicy placówek oświatowych, kuratorzy Sądów Rodzinnych i Nieletnich). Przedstawiciele służb zaangażowanych w udzielanie wsparcia rodzinie pozostają ze sobą w stałym kontakcie i informują się nawzajem o istotnych wydarzeniach dotyczących klientki, a także mobilizują zainteresowaną do poprawy sytuacji życiowej. W celu ustalenia zakresu dalszego wsparcia klientki i opracowania indywidualnego planu pomocy (kontraktu socjalnego) po przyjęciu do DSM organizowane jest spotkanie przedstawicieli służb współpracujących z rodziną. Realizacja zadań wskazanych w kontrakcie socjalnym jest oceniana i weryfikowana na bieżąco (nie rzadziej niż raz w miesiącu). Z praktyki tutejszego Centrum wynika, iż dla opracowania właściwej diagnozy sytuacji klienta i dostosowania wsparcia do jego indywidualnych potrzeb wskazane jest zorganiowania po przyjęciu do DSM spotkania pracowników i przedstawicieli wszystkich służb zaangażowanych w pomoc Klientom. Pozwala to na skoordynowanie działań i opracowanie kontraktu socjalnego, który nie będzie w sprzeczności z dotychczasowym wsparciem OPS, możliwościami i kompetencjami wszystkich pracowników.

12 Przedłużenie pobytu W sytuacji, jeśli klientka podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia, realizuje założenia kontraktu socjalnego, współpracuje z pracownikami DSM i OPS oraz korzysta ze wskazanych form pomocy oraz przestrzega regulaminu placówki, Wniosek o przedłużenie pobytu w Domy klientka składa na 14 dni przed upływem terminu określonego w decyzji udzielającej pomocy w formie pobytu w DSM u Kierownika placówki. Wniosek zainteresowanej wraz z opinią DSM i OPS w zakresie zasadności przedłużenia pobytu i aktualnym wywiadem środowiskowym przekazywany jest do WCPR nie później niż 7 dni przed upływem terminu pobytu w DSM. Przedłużenie pobytu rozpatrywane jest indywidualnie i uzależnione jest od realizacji planu pomocy przez osobę zainteresowaną i jej aktywności w poprawie własnej sytuacji życiowej. Decyzja udzielająca pomocy w formie pobytu wydawana jest zazwyczaj na okres 3 miesięcy. Klient informowany jest, iż w uzasadnionych sytuacjach pobyt ten może być przedłużony. Klient wniosek o przedłużenie skłąda u kierownika placówki, w której przebywa. DSM przeprowadza aktualizację wywiadu, ocenia dotychczasowe funkcjonowanie mieszkanki (w tym przestrzeganie regulaminu, wypełnianie dyżurów, opiekę nad dziećmi itd.) i wraz ze wskazaniem czy przychyla się do wniosku klienta oraz w jakim terminie zasadne jest udzielenie pomocy w formie przedłużenia pobytu – przekazuje do WCPR, które wydaje stosowną decyzję. Decyzja także wydawana jest w 4 egzemplarzach i przekazywana jest do wiadomości OPS, który kieruowałii nadal wspiera Klientkę. Zgodnie z rozporządzniem Ministra i obowiązującymi procedurami pobyt w DSM może trwać maksymalnie 12 miesięcy. W wyjątkowo uzasadnionych sytuacjach – jeśli klient wykorzytsując własne uprawnienia i możliwości nie jest w stanie się usamodzielnić i powrócić do środowiska, możliwe jest dalsze przedłużenie. Trzeba mieć jednak na uwadze, iż długi pobyt w placówkach udzielających schronienia może powodować wystąpienie syndromu wyuczonej bezradności i zniwelować skutki dotychczas udzielonego wsparcia (wtedy można odmówić przedłużenia)

13 Zakończenie pobytu w DSM
O opuszczeniu DSM przez Klientkę placówka niezwłocznie informuje WCPR. Decyzja udzielająca pomocy w formie pobytu w Domu zostanie wygaszona, a jej jeden egzemplarz jest przekazywany do OPS. Pobyt Klientki w DSM może się zakończyć poprzez „dobrowolne” opuszczenie placówki (klientki wynajmują lokale, znajdują nowych konkubentów, otrzymują mieszkanie z zasobów miasta stołecznego Warszawy). Musi zostać zakończony w przypadku jeśli dzieci klientki decyzją sądu albo w trybie natychmiastowym trafią do pieczy zastępczej lub zostaną przekazane pod opiekę drugiego rodzica. Klientka, która nie współpracuje w celu rozwiązania swojej sytuacji albo ma inne możliwości zapewnienia schronienia, a zwłaszcza jeśli w sposób rażący złamie regulamin placówki także będzie zobowiązania do jej opuszczenia. Klientki, które nie korzystają z pomocy w formie schronienia np. notorycznie przebywają poza placówką, także musza zakończyć pobyt w DSM. O fakcie tym zawsze informowane są służby zaangażowane we wsparcie Klientki (sąd OPS).

14 Uwagi końcowe Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie przekazywanej przez Domy i aktualizowanych we własnym zakresie informacji prowadzi bazę danych o wykorzystanych i wolnych miejscach w Domach. WCPR posiada także bieżące informacje dotyczące liczby dostępnych miejsc w działających na terenie m.st. Warszawy Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Obecnie w dwóch domach dla matek z małoletnimi dziećmi z kobiet w ciąży, do których kieruje WCPR nie ma wolnych miejsc. Na udzielenie pomocy w formie pobytu w DSM oczekuje (stan na dzień r.) 9 klientek łącznie z 11 dzieci oraz 1 klientka z 2 dzieci, której wniosek jest nadal rozpatrywany. WCPR posiada bazę danych dotyczącą liczby wykorzystanych i dostępnych miejsc w placówkach udzielających schronienia do których kieruje, a więc w OIK i DSM. Biorąc pod uwagę, fakt, iż obecnie nie ma wolnych miejsc w DSM na wskazanie terminu stawienia się w nich ocekuje łącznie 10 klientek i 13 dzieci. Z tego 5 klientek przebywa w innych placówkach udzielających schronienia.

15 Uwagi końcowe W 2012r. Do WCPR wpłynęło 39 wniosków dotyczących udzielenia pomocy w formie pobytu w DSM. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano: 26 decyzji dotyczących kierowania do DSM, z czego ostatecznie w placówce zamieszkało 13 kobiet z 20 dzieci i 1 kobieta w ciąży, która w trakcie pobytu w placówce urodziła bliźnięta, 8 decyzji dotyczących umorzenia postępowania , 2 wnioski zostały przekazane do rozpatrzenia przez OPS Dzielnicy Praga Północ w celu skierowania do placówki działającej w strukturze Ośrodka, 1 wniosek z powodu braków formalnych pozostał bez rozpatrzenia, 2 wnioski zostały rozpatrzone w 2013r. W zeszłym roku z 26 pozytywnie rozpatrzonych wniosków dotyczących kierowania tylko 14 klientek i 20 dzieci ostatecznie skorzystało z pomocy w formie pobytu w DSM. Sytuacja dużej części klientek, także w okresie oczekiwania na rozpatrzenie wniosku, ulegała na tyle zmianie, że same rezygnowały z DSM albo nie było podstaw do udzielenia tej pomocy (np. dzieci trafiały do pieczy zastępczej).

16 Uwagi końcowe Spośród 26 zainteresowanych, którym w 2012r. udzielono pomocy w formie skierowania do DSM w placówce zamieszkało 13 kobiet z 20 dzieci i 1 kobieta w ciąży, która w trakcie pobytu w placówce urodziła bliźnięta.

17 Uwagi końcowe Zarządzenie Nr 4331/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2010r. Wprowadzające procedurę kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wraz z procedurą znajduje się na stronie w zakładce „Procedury” W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie kierowaniem do domów dla matek z małoletnimi dziećmi zajmuje się Dział Integracji Cudzoziemców, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień dotyczących procedury kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz informacji o dostępnych miejscach proszę o kontakt z: Panią Katarzyną Sękowską – Świątkiewicz (tel ) Panią Agnieszką Skrzypek (tel ) Kierownik Działu ds. Integracji Cudzoziemców, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia: - Pani Agata Kaczmarska (tel ) W zakładce procedury na stronie znajdują się wszystkie procedury dotyczące działalności centrum, w tym procedura kierowania do dsm i OIK. Sprawami związanymi z kierowaniem do tych placówek zajmuje się dział Integracji Cudzoziemców Oik i OW, a dane kontaktowe znajdują się także na stronie WCPR.

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "wprowadzona Zarządzeniem Nr 4331/2010 Prezydenta m. st"

Podobne prezentacje


Reklamy Google