Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Procedura kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. wprowadzona Zarządzeniem Nr 4331/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Procedura kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. wprowadzona Zarządzeniem Nr 4331/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia."— Zapis prezentacji:

1 Procedura kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. wprowadzona Zarządzeniem Nr 4331/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2010r.

2 Podstawa prawna udzielania pomocy w formie kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2013r. poz. 267) Ustawa o pomocy społecznej (Dz.U. z 2013r. poz. 182) Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 8 marca 2005 r. w sprawie domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży (Dz. U. z 2005 r. nr 43 poz. 418) Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2005 r. nr 180 poz. 1493)

3 Ogólne założenia Procedury kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Związana jest z umowami na miejsca dla mieszkanek Warszawy zawartymi z organizacjami prowadzącymi: -Dom Samotnej Matki w Laskach przy ul. Brzozowej 37 (15 miejsc), -Dom Samotnej Matki w Zielonce przy ul. Kilińskiego 63 (8 miejsc). Mieszkanki Warszawy do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży przyjmowane są na podstawie decyzji administracyjnej wydawanej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy przez WCPR (interwencyjny tryb przyjęcia w sytuacjach nagłych realizowany jest w praktyce przez działające na terenie m.st. Warszawy Ośrodki Interwencji Kryzysowej). Do Domu przyjmowane są osoby i rodziny bez względu na posiadany dochód. Osoby korzystające z tej formy pomocy zobowiązane są do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej poprzez aktywną współpracę z domami i ops Ścisła współpraca WCPR, OPS, DSM Procedura będzie także obowiązywała w przypadku kierowania mieszkanek Warszawy do ośrodka wsparcia dla kobiet – domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży – przy ul. Chlubnej 9 A-D w Warszawie.

4 Etapy Procedury kierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Złożenie wniosku. Kompletowanie dokumentacji przez OPS. Przekazanie dokumentacji do WCPR. Prowadzenie postępowania administracyjnego w celu wydania decyzji. Przekazanie wydanej w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy decyzji oraz dokumentacji do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. Przyjęcie do DSM w terminie wskazanym w decyzji i poinformowanie o tym fakcie WCPR. Diagnoza sytuacji przyjętej Klientki i przy współpracy z OPS i WCPR opracowanie indywidualnego planu pomocy w oparciu o kontrakt socjalny. Przedłużenie pobytu w DSM (maksymalny łączny czas pobytu w DSM rok czasu) Opuszczenie DSM przez Klientkę.

5 Złożenie wniosku Osoba ubiegająca się o udzielenie pomocy w formie skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży składa wniosek (wzór wniosku stanowi załącznik Nr 2 do procedury kierowania) w ośrodku pomocy społecznej: a)w przypadku klientek mieszkających w środowisku – w OPS Dzielnicy, na terenie którego aktualnie mieszka i z pomocy, którego korzystała (np. pomoc finansowa) b)w przypadku klientek przebywających czasowo w placówkach zapewniających schronienie (np. Ośrodek Interwencji Kryzysowej, Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie) – w OPS Dzielnicy, na terenie której funkcjonuje placówka, Wszelkie spory w zakresie właściwości miejscowej jednostek pomocy społecznej rozstrzygać będzie Biuro Pomocy i Projektów Społecznych

6 Kompletowanie dokumentów kwalifikujących Dokumenty kwalifikujące kompletuje Ośrodek Pomocy Społecznej : Wniosek osoby ubiegającej się o skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży Rodzinny wywiad środowiskowy przeprowadzony przez pracownika socjalnego ośrodka pomocy społecznej Zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwskazań zdrowotnych do skierowania do Domu Skrócony odpis aktu urodzenia każdego dziecka lub książeczka zdrowia dziecka Orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby ubiegającej się o skierowania do Domu Opinia ośrodka zawierająca uzasadnienie pobytu w Domu oraz wskazująca czas niezbędny do odzyskania samodzielności Wzory dokumentów stanowią załączniki do Procedury kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży

7 Dodatkowa dokumentacja Oświadczenie klientki zawierające informacje o sytuacji majątkowej, dochodowej, zawodowej i rodzinnej, ze szczególnym uwzględnieniem faktów wskazujących na powód niemożności dalszego zamieszkiwania w środowisku, Dokumentacja potwierdzającą dotychczas podejmowane działania w celu pozostania rodziny w środowisku i uzyskania życiowego usamodzielnienia w tym: -ustalenia kontraktu socjalnego bądź programu wychodzenia z bezdomności ze wskazaniem etapu realizacji zobowiązań, -opinia na temat dotychczasowej współpracy klienta z ops, -Dokumentacja potwierdzająca podjęte działania zmierzające do uzyskania mieszkania z zasobów m.st. Warszawy, -Wywiad alimentacyjny z osobami zobowiązanymi, -W przypadku wskazania przez klientkę, iż nie może mieszkać w lokalu w którym jest zameldowana - dokumenty potwierdzające stan faktyczny,

8 Dodatkowa dokumentacja W przypadku klientek przebywających w placówce udzielającej schronienia opinia placówki o funkcjonowaniu rodziny uwzględniająca: -podjęte przez zainteresowaną działania w zakresie życiowego usamodzielnienia z uwzględnieniem etapu realizacji, -informacje dotyczące przestrzegania regulaminu placówki, -formy pomocy i wsparcia, z jakich skorzystała klientka w trakcie pobytu w placówce, -diagnozę sytuacji rodziny pod kątem psychologicznym ze wskazaniem zalecanych przez specjalistów dalszych form wsparcia, zarówno dla klientki, jak i jej małoletnich dzieci. Skompletowane w teczce zawierającej spis dokumenty OPS przekazuje do Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie

9 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie w imieniu Prezydenta m.st. Warszawy wydaje decyzje administracyjne: -udzielające pomocy w formie skierowania do domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży, -odmawiające udzielenia ww. formy pomocy, -przedłużające pobyt w DSM, -umarzające postępowanie (w przypadku wycofania wniosku), -wygaszające wcześniejsze decyzje (po opuszczeniu placówki przez Klientkę). Postępowanie administracyjne

10 Decyzja udzielająca pomocy w formie pobytu w domu dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wydawana jest w 4 egzemplarzach. W decyzji wskazywany jest m.in..: -termin stawienia się w placówce oraz adres domu, w którym udzielana będzie pomoc, -długość pobytu w placówce (zazwyczaj wydawana jest na 3 miesiące z możliwością przedłużenia w uzasadnionych sytuacjach), -obowiązek aktywnej współpracy z pracownikami Domu oraz korzystania ze wskazanych form pomocy. Decyzja udzielająca ww. pomocy przekazywana jest wraz z dokumentacją kwalifikującą do DSM. W sytuacji, gdy Klientka nie stawi się w wyznaczonym czasie w Domu – WCPR na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej wszczyna postępowanie zmierzające do zmiany lub uchylenia decyzji. Decyzja udzielająca pomocy

11 W ciągu 24 godzin od chwili przyjęcia do DSM jego kierownik pisemne zawiadamia o tym fakcie WCPR. Pracownik socjalny DSM utrzymuje stały kontakt z pracownikami OPS, WCPR oraz przedstawicielami innych służb zaangażowanych w pracę na rzecz rodziny (np. pracownicy placówek oświatowych, kuratorzy Sądów Rodzinnych i Nieletnich). Przedstawiciele służb zaangażowanych w udzielanie wsparcia rodzinie pozostają ze sobą w stałym kontakcie i informują się nawzajem o istotnych wydarzeniach dotyczących klientki, a także mobilizują zainteresowaną do poprawy sytuacji życiowej. W celu ustalenia zakresu dalszego wsparcia klientki i opracowania indywidualnego planu pomocy (kontraktu socjalnego) po przyjęciu do DSM organizowane jest spotkanie przedstawicieli służb współpracujących z rodziną. Realizacja zadań wskazanych w kontrakcie socjalnym jest oceniana i weryfikowana na bieżąco (nie rzadziej niż raz w miesiącu). Przyjęcie do DSM i etapy pracy z Klientką

12 W sytuacji, jeśli klientka podejmuje działania zmierzające do życiowego usamodzielnienia, realizuje założenia kontraktu socjalnego, współpracuje z pracownikami DSM i OPS oraz korzysta ze wskazanych form pomocy oraz przestrzega regulaminu placówki, Wniosek o przedłużenie pobytu w Domy klientka składa na 14 dni przed upływem terminu określonego w decyzji udzielającej pomocy w formie pobytu w DSM u Kierownika placówki. Wniosek zainteresowanej wraz z opinią DSM i OPS w zakresie zasadności przedłużenia pobytu i aktualnym wywiadem środowiskowym przekazywany jest do WCPR nie później niż 7 dni przed upływem terminu pobytu w DSM. Przedłużenie pobytu rozpatrywane jest indywidualnie i uzależnione jest od realizacji planu pomocy przez osobę zainteresowaną i jej aktywności w poprawie własnej sytuacji życiowej. Przedłużenie pobytu

13 O opuszczeniu DSM przez Klientkę placówka niezwłocznie informuje WCPR. Decyzja udzielająca pomocy w formie pobytu w Domu zostanie wygaszona, a jej jeden egzemplarz jest przekazywany do OPS. Zakończenie pobytu w DSM

14 Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie na podstawie przekazywanej przez Domy i aktualizowanych we własnym zakresie informacji prowadzi bazę danych o wykorzystanych i wolnych miejscach w Domach. WCPR posiada także bieżące informacje dotyczące liczby dostępnych miejsc w działających na terenie m.st. Warszawy Ośrodkach Interwencji Kryzysowej. Obecnie w dwóch domach dla matek z małoletnimi dziećmi z kobiet w ciąży, do których kieruje WCPR nie ma wolnych miejsc. Na udzielenie pomocy w formie pobytu w DSM oczekuje (stan na dzień 04.03.2013r.) 9 klientek łącznie z 11 dzieci oraz 1 klientka z 2 dzieci, której wniosek jest nadal rozpatrywany. Uwagi końcowe

15 W 2012r. Do WCPR wpłynęło 39 wniosków dotyczących udzielenia pomocy w formie pobytu w DSM. Po przeprowadzeniu postępowania administracyjnego wydano: -26 decyzji dotyczących kierowania do DSM, z czego ostatecznie w placówce zamieszkało 13 kobiet z 20 dzieci i 1 kobieta w ciąży, która w trakcie pobytu w placówce urodziła bliźnięta, -8 decyzji dotyczących umorzenia postępowania, -2 wnioski zostały przekazane do rozpatrzenia przez OPS Dzielnicy Praga Północ w celu skierowania do placówki działającej w strukturze Ośrodka, -1 wniosek z powodu braków formalnych pozostał bez rozpatrzenia, -2 wnioski zostały rozpatrzone w 2013r. Uwagi końcowe

16 Spośród 26 zainteresowanych, którym w 2012r. udzielono pomocy w formie skierowania do DSM w placówce zamieszkało 13 kobiet z 20 dzieci i 1 kobieta w ciąży, która w trakcie pobytu w placówce urodziła bliźnięta. Uwagi końcowe

17 Zarządzenie Nr 4331/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia 22 marca 2010r. Wprowadzające procedurę kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży wraz z procedurą znajduje się na stronie www.wcpr.pl w zakładce Procedurywww.wcpr.pl W Warszawskim Centrum Pomocy Rodzinie kierowaniem do domów dla matek z małoletnimi dziećmi zajmuje się Dział Integracji Cudzoziemców, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia W celu uzyskania szczegółowych wyjaśnień dotyczących procedury kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz informacji o dostępnych miejscach proszę o kontakt z: -Panią Katarzyną Sękowską – Świątkiewicz (tel. 22 599 71 82) -Panią Agnieszką Skrzypek (tel. 22 599 71 94) Kierownik Działu ds. Integracji Cudzoziemców, Ośrodków Interwencji Kryzysowej i Ośrodków Wsparcia: - Pani Agata Kaczmarska (tel. 22 599 71 46) Uwagi końcowe

18 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Procedura kierowania do domów dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży. wprowadzona Zarządzeniem Nr 4331/2010 Prezydenta m.st. Warszawy z dnia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google