Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INTERESARIUSZE PROJEKTU: PO PJ MKiDN w Warszawie – donator MHP w Warszawie – instytucja wdrażająca SWIR Sapere Aude! – wnioskodawca ZP Jerzmanice-Zdrój.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INTERESARIUSZE PROJEKTU: PO PJ MKiDN w Warszawie – donator MHP w Warszawie – instytucja wdrażająca SWIR Sapere Aude! – wnioskodawca ZP Jerzmanice-Zdrój."— Zapis prezentacji:

1

2 INTERESARIUSZE PROJEKTU: PO PJ MKiDN w Warszawie – donator MHP w Warszawie – instytucja wdrażająca SWIR Sapere Aude! – wnioskodawca ZP Jerzmanice-Zdrój – partner / beneficjent ostateczny KH ZHP Złotoryja i ZSZ Złotoryja – partnerzy środowiskowi

3 Etiologia problemu, na który odpowiada Projekt Pedagodzy resocjalizacyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu obserwują głęboką socjalizację podkulturową wychowanków Zakładu Poprawczego wyrażającą się m. in. traktowaniem państwa i jego instytucji, jako wrogiego systemu ich normom subkultury. Powoduje to zniesienie pozytywnej identyfikacji nieletnich z państwem także w wymiarze tradycji, kultury i patriotyzmu. Stosowanie w wychowaniu resocjalizacyjnym narzędzi poznawczych na bazie rywalizacji konkursowej w zdecydowany sposób poprawia internalizację treści wychowawczych (kulturowych i patriotycznych) u nieletnich. Im bogatsza oferta zajęć kulturotwórczych tym większa staje się identyfikacja nieletnich z pożądanym systemem wartości i norm społecznych, co wprost prowadzi do złagodzenia socjalizacji podkulturowej wychowanków. Głęboka socjalizacja podkulturowa nieletnich wyraża się m.in. traktowaniem państwa i jego instytucji, jako wrogiego systemu ich normom subkultury i powoduje zniesienie pozytywnej identyfikacji nieletnich z państwem także w wymiarze tradycji, kultury i patriotyzmu.

4 Etiologia problemu, na który odpowiada Projekt Istotą projektu jest wykorzystanie fascynacji nieletnich zjawiskiem wolności, jako najwyższego dobra. W toku manipulacji pedagogicznej realizacja projektu pozwoli na przeniesienie apulsji wolności (akceptacji i fascynacji) na grunt dumy narodowej – wyniesienia do samodzielnej wartości poczucia bycia Polakiem. Z powyższego wynika, że organizacja zajęć na bazie treści historycznych nie tylko rozwija elementarne uczucia patriotyczne u wychowanków, ale też zdecydowanie utrwala efekty procesu resocjalizacji. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie współorganizacji z placówką obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada wskazują, że im bogatsza i atrakcyjniejsza forma zajęć, tym większe i głębsze zainteresowanie uczniów. Specjaliści nauczania resocjalizacyjnego podkreślają znaczenie stosowania pozadydaktycznych środków poznawczych u nieletnich z syndromem negatywizmu szkolnego i opóźnieniem szkolno-rozwojowym, dlatego proponowana w Projekcie forma zajęć konkursowych (nauka przez zabawę) oraz zwiedzania Muzeów (żywa historia w formie obrazu) jest nie tylko szczególnie atrakcyjna dla uczniów, ale też stanowi, w skali placówki beneficjenta, działanie innowacyjne, gdyż placówka stosuje formy zajęć pozazakładowych (w warunkach zniesionej izolacji) bardzo ostrożnie i relatywnie rzadko. Ani Stowarzyszenie ani placówka nie są w stanie zapewnić rozwoju i wzbogacenia tej formy wychowania resocjalizującego przez zwiększenie nakładów finansowych na ten cel. Odpowiedzią na ten problem, idealnie wpisującą się w potrzeby edukacyjne w omawianym zakresie, jest inicjatywa Muzeum Historii Polski - "Patriotyzm Jutra", realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

5 Cele Projektu Cele operacyjne projektu to: - zapoznanie wychowanków z drogami Polaków do niepodległości od zaborów do odrodzenia II Rzeczypospolitej; - zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie umiłowania ojczyzny i wolności w dziejach każdego społeczeństwa ze szczególnym podkreśleniem martyrologii Polaków w tym okresie dziejów, jako determinanta dumy narodowej; - wdrażanie do internalizacji postaw prospołecznych poprzez wskazywanie analogii historycznych, gdy dopiero wspólne i konsekwentne działanie oraz wiara w sukces, stanowią rzeczywistą siłę sprawczą w życiu narodów i państw (przeniesienie tej prawdy na indywidualne doświadczenie życiowe osób). - kształtowanie postawy obywatelskiej przez rozbudzanie dumy narodowej wynikającej z historycznych osiągnięć rodaków; - utrwalanie, poprzez zdobywanie nagród, poczucia sprawczości i wiary we własne siły, jako motywatora do podejmowania systematycznej pracy i nauki; - przezwyciężanie uprzedzeń wychowanków do nauki historii oraz niechęci do wysiłku poznawczego (deficyty osobowościowe, zaniedbania środowiskowe, negatywizm szkolny) przez zastosowanie atrakcyjnych (innowacyjnych i dynamicznych) zajęć wzmacniających bodźce poznawcze. Celem głównym projektu jest rozwijanie, na bazie poznawania historii Polski, elementarnych postaw patriotycznych u wychowanków zwiększających ich identyfikację z ojczyzną oraz tradycyjnym systemem norm i wartości społecznych.

6 Krótki raport z realizacji zadań projektu:

7 spotkanie z grupami wychowawczymi i dostarczenie materiałów ikonograficznych do wykonania gazetek tematycznych w grupach wychowawczych spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną placówki przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych(plakaty, ulotki)

8

9 Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla wychowanków w formie multimedialnej (płyta CD) i broszura historyczna

10

11 Pierwszy etap konkursowy Eliminacje w formie pisemnej dla wszystkich uczestników projektu. Test diagnostyczny na wejściu do projektu

12

13 Wycieczka do Panoramy Racławickiej we Wrocławiu

14

15 Prezentacje historyczne -przygotowanie i prowadzenie: profesor Marcin Woźniak z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi Insurekcja Kościuszkowska chłopską krwią płynąca – rozważania o ludowym rozumieniu patriotyzmu poprzez miłość do ziemi (ojcowizny) i szacunek dla wartości chrześcijańskich; Dwie krwawe pożogi warszawskie – opowieść o bojownikach Powstania w Getcie Żydowskim oraz Powstania Warszawskiego oraz o koszmarnym dramacie zwyczajnych ludzi, z których czas wojny zrobił dzisiejszych bohaterów; Bohaterowie, którzy nie chcieli być bohaterami – prezentacja wybranych wizerunków Polaków, którzy tworzyli historię walki o niepodległość nie z perspektywy ich bojowych dokonań, lecz z perspektywy ich zwyczajnych, ludzkich motywacji opartych o poczucie honoru, godności i patriotyzmu.

16 Prezentacje historyczne -przygotowanie i prowadzenie: profesor Marcin Woźniak z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi

17 Przygotowanie i przeprowadzenie finału konkursu z okazji Narodowego Święta 11 Listopada pod hasłem Drogi Polaków do niepodległości

18

19 Wycieczka edukacyjna dla najlepszych uczestników projektu do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

20 Ewaluacja projektu ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu

21 Ewaluacja projektu ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu

22 Rezultaty twarde Uczestnictwo około 40 wychowanków placówki beneficjenta oraz 16 osób ze strony partnera środowiskowego (harcerze i instruktorzy ZHP, uczniowie i nauczyciel ZSZ) w projekcie; Realizacja ok. 50 godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych; Podniesienie realnej wiedzy faktograficznej beneficjentów na temat problematyki Projektu o 33,25%33,25% Uzyskanie przez co najmniej 90% uczestników Dyplomu Uczestnictwa Wydanie materiałów pomocniczych w prowadzeniu nowatorskich zajęć dydaktyczno- wychowawczych w zakresie problemowym projektu Modernizacja i doposażenie szkolnej pracowni historycznej w nowy zestaw 11 map ściennych oraz dwóch kompletów foliogramów do nauki historii Polski; Rezultaty twarde Uczestnictwo około 40 wychowanków placówki beneficjenta oraz 16 osób ze strony partnera środowiskowego (harcerze i instruktorzy ZHP, uczniowie i nauczyciel ZSZ) w projekcie; Realizacja ok. 50 godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych; Podniesienie realnej wiedzy faktograficznej beneficjentów na temat problematyki Projektu o 33,25%33,25% Uzyskanie przez co najmniej 90% uczestników Dyplomu Uczestnictwa Wydanie materiałów pomocniczych w prowadzeniu nowatorskich zajęć dydaktyczno- wychowawczych w zakresie problemowym projektu Modernizacja i doposażenie szkolnej pracowni historycznej w nowy zestaw 11 map ściennych oraz dwóch kompletów foliogramów do nauki historii Polski; Rezultaty Projektu

23 Rezultaty miękkie Podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej wychowanków (niemal 99% wychowanków obecnych na wszystkich zajęciach w ramach projektu); Podniesienie kompetencji społecznych i samoświadomości dzięki konstruktywnym bodźcom rozwijającym postawę obywatelską i patriotyczną; Rozpowszechnianie tzw. dobrych praktyk w zakresie edukacji obywatelskiej i patriotycznej wśród kadry pedagogicznej zakładu poprawczego, możliwych do powielania w ich pracy z nieletnimi. Rezultaty miękkie Podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej wychowanków (niemal 99% wychowanków obecnych na wszystkich zajęciach w ramach projektu); Podniesienie kompetencji społecznych i samoświadomości dzięki konstruktywnym bodźcom rozwijającym postawę obywatelską i patriotyczną; Rozpowszechnianie tzw. dobrych praktyk w zakresie edukacji obywatelskiej i patriotycznej wśród kadry pedagogicznej zakładu poprawczego, możliwych do powielania w ich pracy z nieletnimi. Rezultaty Projektu Wartość dodana projektu wsparcie oferty dydaktycznej placówki o elementy, które nie są realizowane przez placówkę z uwagi na ograniczone środki; zwiększenie liczby uczniów mających doświadczenie w zakresie aktywnej integracji w toku uczestnictwa w otwartych (poza placówką) zajęciach edukacyjnych; budowanie pozytywnego wizerunku placówki na zewnątrz; uściślenie relacji z interesariuszami projektu w środowisku lokalnym; Wartość dodana projektu wsparcie oferty dydaktycznej placówki o elementy, które nie są realizowane przez placówkę z uwagi na ograniczone środki; zwiększenie liczby uczniów mających doświadczenie w zakresie aktywnej integracji w toku uczestnictwa w otwartych (poza placówką) zajęciach edukacyjnych; budowanie pozytywnego wizerunku placówki na zewnątrz; uściślenie relacji z interesariuszami projektu w środowisku lokalnym;

24 Monitoring rezultatów poprzez audyt wewnętrzny * listy obecności na zajęciach, * digitalizacja prezentacji projektowych, * ewidencja Dyplomów Uczestnictwa, * gromadzenie i opracowanie ankiet ewaluacyjnych, * bieżące sprawozdanie z działań na stronie www wnioskodawcy * ANKIETA EWALUACYJNAANKIETA EWALUACYJNA

25 ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

26

27

28

29

30

31

32


Pobierz ppt "INTERESARIUSZE PROJEKTU: PO PJ MKiDN w Warszawie – donator MHP w Warszawie – instytucja wdrażająca SWIR Sapere Aude! – wnioskodawca ZP Jerzmanice-Zdrój."

Podobne prezentacje


Reklamy Google