Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Duma narodowa – cecha ludzi wolnych

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Duma narodowa – cecha ludzi wolnych"— Zapis prezentacji:

1 Duma narodowa – cecha ludzi wolnych
Duma narodowa – cecha ludzi wolnych. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada

2 INTERESARIUSZE PROJEKTU:
PO PJ MKiDN w Warszawie – donator MHP w Warszawie – instytucja wdrażająca SWIR „Sapere Aude!” – wnioskodawca ZP Jerzmanice-Zdrój – partner / beneficjent ostateczny KH ZHP Złotoryja i ZSZ Złotoryja – partnerzy środowiskowi

3 Etiologia problemu, na który odpowiada Projekt
Głęboka socjalizacja podkulturowa nieletnich wyraża się m.in. traktowaniem państwa i jego instytucji, jako wrogiego systemu ich normom subkultury i powoduje zniesienie pozytywnej identyfikacji nieletnich z państwem także w wymiarze tradycji, kultury i patriotyzmu. Pedagodzy resocjalizacyjni zrzeszeni w Stowarzyszeniu obserwują głęboką socjalizację podkulturową wychowanków Zakładu Poprawczego wyrażającą się m. in. traktowaniem państwa i jego instytucji, jako wrogiego systemu ich normom subkultury. Powoduje to zniesienie pozytywnej identyfikacji nieletnich z państwem także w wymiarze tradycji, kultury i patriotyzmu. Stosowanie w wychowaniu resocjalizacyjnym narzędzi poznawczych na bazie rywalizacji konkursowej w zdecydowany sposób poprawia internalizację treści wychowawczych (kulturowych i patriotycznych) u nieletnich. Im bogatsza oferta zajęć kulturotwórczych tym większa staje się identyfikacja nieletnich z pożądanym systemem wartości i norm społecznych, co wprost prowadzi do złagodzenia socjalizacji podkulturowej wychowanków.

4 Etiologia problemu, na który odpowiada Projekt
Istotą projektu jest wykorzystanie fascynacji nieletnich zjawiskiem wolności, jako najwyższego dobra. W toku manipulacji pedagogicznej realizacja projektu pozwoli na przeniesienie apulsji wolności (akceptacji i fascynacji) na grunt dumy narodowej – wyniesienia do samodzielnej wartości poczucia bycia Polakiem. Z powyższego wynika, że organizacja zajęć na bazie treści historycznych nie tylko rozwija elementarne uczucia patriotyczne u wychowanków, ale też zdecydowanie utrwala efekty procesu resocjalizacji. Dotychczasowe doświadczenia w zakresie współorganizacji z placówką obchodów Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada wskazują, że im bogatsza i atrakcyjniejsza forma zajęć, tym większe i głębsze zainteresowanie uczniów. Specjaliści nauczania resocjalizacyjnego podkreślają znaczenie stosowania pozadydaktycznych środków poznawczych u nieletnich z syndromem negatywizmu szkolnego i opóźnieniem szkolno-rozwojowym, dlatego proponowana w Projekcie forma zajęć konkursowych (nauka przez zabawę) oraz zwiedzania Muzeów (żywa historia w formie obrazu) jest nie tylko szczególnie atrakcyjna dla uczniów, ale też stanowi, w skali placówki beneficjenta, działanie innowacyjne, gdyż placówka stosuje formy zajęć pozazakładowych (w warunkach zniesionej izolacji) bardzo ostrożnie i relatywnie rzadko. Ani Stowarzyszenie ani placówka nie są w stanie zapewnić rozwoju i wzbogacenia tej formy wychowania resocjalizującego przez zwiększenie nakładów finansowych na ten cel. Odpowiedzią na ten problem, idealnie wpisującą się w potrzeby edukacyjne w omawianym zakresie, jest inicjatywa Muzeum Historii Polski - "Patriotyzm Jutra", realizowany ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego stawiający na inicjatywy propagujące historię w nowoczesnych formach, kreujący postawy patriotyczne i obywatelskie.

5 Cele Projektu Celem głównym projektu jest rozwijanie, na bazie poznawania historii Polski, elementarnych postaw patriotycznych u wychowanków zwiększających ich identyfikację z ojczyzną oraz tradycyjnym systemem norm i wartości społecznych. Cele operacyjne projektu to: - zapoznanie wychowanków z drogami Polaków do niepodległości od zaborów do odrodzenia II Rzeczypospolitej; - zwrócenie uwagi uczniów na znaczenie umiłowania ojczyzny i wolności w dziejach każdego społeczeństwa ze szczególnym podkreśleniem martyrologii Polaków w tym okresie dziejów, jako determinanta dumy narodowej; - wdrażanie do internalizacji postaw prospołecznych poprzez wskazywanie analogii historycznych, gdy dopiero wspólne i konsekwentne działanie oraz wiara w sukces, stanowią rzeczywistą siłę sprawczą w życiu narodów i państw (przeniesienie tej prawdy na indywidualne doświadczenie życiowe osób). - kształtowanie postawy obywatelskiej przez rozbudzanie dumy narodowej wynikającej z historycznych osiągnięć rodaków; - utrwalanie, poprzez zdobywanie nagród, poczucia sprawczości i wiary we własne siły, jako motywatora do podejmowania systematycznej pracy i nauki; - przezwyciężanie uprzedzeń wychowanków do nauki historii oraz niechęci do wysiłku poznawczego (deficyty osobowościowe, zaniedbania środowiskowe, negatywizm szkolny) przez zastosowanie atrakcyjnych (innowacyjnych i dynamicznych) zajęć wzmacniających bodźce poznawcze.

6 Krótki raport z realizacji zadań projektu:

7 spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną placówki
Promocja Projektu wśród wychowanków i pracowników Zakładu Poprawczego w Jerzmanicach-Zdroju spotkanie z grupami wychowawczymi i dostarczenie materiałów ikonograficznych do wykonania gazetek tematycznych w grupach wychowawczych spotkanie informacyjne z kadrą pedagogiczną placówki przygotowanie i rozpowszechnienie materiałów informacyjnych(plakaty, ulotki)

8

9 Przygotowanie materiałów edukacyjnych dla wychowanków w formie multimedialnej (płyta CD) i broszura historyczna

10

11 Pierwszy etap konkursowy
Eliminacje w formie pisemnej dla wszystkich uczestników projektu. Test diagnostyczny na wejściu do projektu

12

13 Wycieczka do „Panoramy Racławickiej” we Wrocławiu

14 Wycieczka do „Panoramy Racławickiej” we Wrocławiu

15 Prezentacje historyczne -przygotowanie i prowadzenie: profesor Marcin Woźniak z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi Insurekcja Kościuszkowska chłopską krwią płynąca – rozważania o ludowym rozumieniu patriotyzmu poprzez miłość do ziemi (ojcowizny) i szacunek dla wartości chrześcijańskich; Dwie krwawe pożogi warszawskie – opowieść o bojownikach Powstania w Getcie Żydowskim oraz Powstania Warszawskiego oraz o koszmarnym dramacie zwyczajnych ludzi, z których czas wojny zrobił dzisiejszych bohaterów; Bohaterowie, którzy nie chcieli być bohaterami – prezentacja wybranych wizerunków Polaków, którzy tworzyli historię walki o niepodległość nie z perspektywy ich bojowych dokonań, lecz z perspektywy ich zwyczajnych, ludzkich motywacji opartych o poczucie honoru, godności i patriotyzmu.

16 Prezentacje historyczne -przygotowanie i prowadzenie: profesor Marcin Woźniak z Zespołu Szkół Zawodowych w Złotoryi

17 Przygotowanie i przeprowadzenie finału konkursu z okazji Narodowego Święta 11 Listopada pod hasłem „Drogi Polaków do niepodległości”

18

19 Wycieczka edukacyjna dla najlepszych uczestników projektu do Muzeum Powstania Warszawskiego w Warszawie.

20 Ewaluacja projektu ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ
Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu

21 Ewaluacja projektu ANALIZA WYNIKÓW BADANIA WIEDZY HISTORYCZNEJ
Z ZAKRESU MERYTORYCZNEGO PROJEKTU Test I – diagnostyczny na wejściu do projektu Test II – ewaluacyjny na wyjściu z projektu

22 Rezultaty Projektu Rezultaty twarde
Uczestnictwo około 40 wychowanków placówki beneficjenta oraz 16 osób ze strony partnera środowiskowego (harcerze i instruktorzy ZHP, uczniowie i nauczyciel ZSZ) w projekcie; Realizacja ok. 50 godzin zajęć edukacyjno-wychowawczych i opiekuńczych; Podniesienie realnej wiedzy faktograficznej beneficjentów na temat problematyki Projektu o 33,25% Uzyskanie przez co najmniej 90% uczestników Dyplomu Uczestnictwa Wydanie materiałów pomocniczych w prowadzeniu nowatorskich zajęć dydaktyczno-wychowawczych w zakresie problemowym projektu Modernizacja i doposażenie szkolnej pracowni historycznej w nowy zestaw 11 map ściennych oraz dwóch kompletów foliogramów do nauki historii Polski;

23 Rezultaty Projektu Rezultaty miękkie
Podniesienie poziomu aktywności edukacyjnej wychowanków (niemal 99% wychowanków obecnych na wszystkich zajęciach w ramach projektu); Podniesienie kompetencji społecznych i samoświadomości dzięki konstruktywnym bodźcom rozwijającym postawę obywatelską i patriotyczną; Rozpowszechnianie tzw. dobrych praktyk w zakresie edukacji obywatelskiej i patriotycznej wśród kadry pedagogicznej zakładu poprawczego, możliwych do powielania w ich pracy z nieletnimi. Wartość dodana projektu wsparcie oferty dydaktycznej placówki o elementy, które nie są realizowane przez placówkę z uwagi na ograniczone środki; zwiększenie liczby uczniów mających doświadczenie w zakresie aktywnej integracji w toku uczestnictwa w otwartych (poza placówką) zajęciach edukacyjnych; budowanie pozytywnego wizerunku placówki na zewnątrz; uściślenie relacji z interesariuszami projektu w środowisku lokalnym;

24 Monitoring rezultatów poprzez audyt wewnętrzny
* listy obecności na zajęciach, * digitalizacja prezentacji projektowych, * ewidencja Dyplomów Uczestnictwa, * gromadzenie i opracowanie ankiet ewaluacyjnych, * bieżące sprawozdanie z działań na stronie www wnioskodawcy * ANKIETA EWALUACYJNA

25 ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

26 ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

27 ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

28 ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

29 ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

30 ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

31 ANALIZA GRAFICZNA ANKIETY EWALUACYJNEJ

32 Duma narodowa – cecha ludzi wolnych
Duma narodowa – cecha ludzi wolnych. Obchody Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada


Pobierz ppt "Duma narodowa – cecha ludzi wolnych"

Podobne prezentacje


Reklamy Google