Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZADANIA KOORDYNATORÓW

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZADANIA KOORDYNATORÓW"— Zapis prezentacji:

1 ZADANIA KOORDYNATORÓW
MONITORING, EWALUACJA ZADANIA KOORDYNATORÓW SŁAWOMIR GŁOWACKI MAREK KAMIŃSKI

2 MONITORING A EWALUACJA
Okresowa oraz stała ocena efektów realizacji projektu w trakcie jego realizacji. Cele: kontrola zgodności realizacji całości projektu z przedłożonymi programami rozwojowymi i wnioskami o płatność bieżąca kontrola stopnia realizacji projektu monitorowanie stopnia osiągnięcia twardych i miękkich rezultatów całości projektu gromadzenie informacji na temat ewentualnych problemów związanych z realizacją projektu proponowanie rozwiązań zaradczych 2

3 MONITORING A EWALUACJA
Szacowanie efektów wynikających z realizacji projektu; skoncentrowanie się na określeniu stopnia realizacji celów projektu. Cele: ocena powodzenia projektu gromadzenie i analiza danych statystycznych związanych z działaniami projektowymi ocena stopnia spójności zaplanowanych celów projektu z efektami (rezultatami) diagnozowanie słabych i mocnych stron działań projektowych formułowanie wniosków, co do przyszłych działań projektowych 3

4 MONITORING A EWALUACJA
NARZĘDZIA SŁUŻĄCE MONITORINGOWI programy rozwojowe szkół wnioski o płatność sprawozdania merytoryczne sprawozdania finansowe listy obecności uczestników projektu karty pracy pracowników projektu dzienniki zajęć dokumentacja przedsięwzięć (imprez) – zdjęcia, scenariusze materiały promocyjne – plakaty, ulotki publikacje materiały szkoleniowe arkusze obserwacji sporządzone przez doradców projektu opracowane wyniki ewaluacji wewnętrznej narzędzia służące ewaluacji zewnętrznej wizyty w placówkach 4

5 MONITORING A EWALUACJA
NARZĘDZIA SŁUŻĄCE EWALUACJI opracowane wyniki ewaluacji wewnętrznej ankiety ewaluacyjne arkusze obserwacji sporządzone przez doradców projektu kwestionariusze wywiadów okresowe raporty ewaluacyjne 5

6 ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU
LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS TWARDE wdrożenie 83 programów rozwojowych szkół przeprowadzenie 48 tysięcy godzin zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych: dydaktyczno – wyrównawczych, specjalistycznych, terapeutyczno – psychologicznych objęcie działaniami projektowymi uczniów 6

7 ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU
LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS MIĘKKIE W odniesieniu do uczniów uznanie przez 70 % uczniów, uczestniczących w projekcie, zwiększenia się ich szans edukacyjnych pod wpływem działań projektowych wskazanie przez 80% uczniów zdolnych wzrostu ich możliwości na kontynuowanie nauki W odniesieniu do nauczycieli stwierdzenie przez 60% nauczycieli wzrostu umiejętności kluczowych uczniów stwierdzenie przez 70% nauczycieli wyrównania dysproporcji w osiągnięciach edukacyjnych uczniów W odniesieniu do dyrektorów szkół stwierdzenie przez 70% dyrektorów szkół wzrostu jakości procesu kształcenia w ich placówce 7

8 ZAKŁADANE REZULTATY PROJEKTU
LUBUSKA SZKOŁA RÓWNYCH SZANS Rezultaty miękkie będą mierzone, po zakończeniu realizacji projektu, na reprezentatywnej próbie uczniów (20%), nauczycieli (20%) oraz dyrektorów szkół (100%), biorących udział w realizacji projektu. 8

9 Kompetencje kluczowe - definicje
Przez kompetencje kluczowe należy rozumieć wiadomości i umiejętności uczniów niezbędne na dalszym etapie edukacyjnym oraz potrzebne w codziennym życiu. Połączenie wiedzy, umiejętności i postaw odpowiednich do sytuacji. Kompetencje kluczowe to te, których wszystkie osoby potrzebują do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i zatrudnienia. 9

10 Kompetencje kluczowe w rozumieniu UE
Porozumiewanie się w języku ojczystym; Porozumiewanie się w języku obcym; Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowo-techniczne; Kompetencje informatyczne; Zdolność uczenia się; Kompetencje interpersonalne, międzykulturowe i społeczne; Kompetencje obywatelskie; Przedsiębiorczość/Ekspresja kulturalna. Porozumiewanie się w języku ojczystym, Porozumiewanie się w językach obcych, Kompetencje matematyczne i podstawowe kompetencje naukowotechniczne, Kompetencje informatyczne, Umiejętność uczenia się, Kompetencje społeczne i obywatelskie, Inicjatywność i przedsiębiorczość Świadomość i ekspresja kulturalna.

11 ZADANIA KOORDYNATORA SZKOLNEGO PROJEKTU
monitorowanie podejmowanych działań projektowych pod kątem ich zgodności z opracowanym i zatwierdzonym programem rozwojowym szkoły, harmonogramem działań, budżetem projektu (we współpracy z księgową szkolnego projektu), sporządzanie okresowych sprawozdań merytorycznych z realizacji szkolnego projektu oraz koordynowanie działań związanych ze sprawozdawczością finasową opracowanie wewnątrzszkolnych narzędzi ewaluacji działań projektowych pod kątem ich zgodności z rezultatami miękkimi całości projektu Lubuska Szkoła Równych Szans ( w ścisłej współpracy z realizatorami szkolnych działań projektowych), 11

12 ZADANIA KOORDYNATORA SZKOLNEGO PROJEKTU
opracowywanie zbiorczych wyników badania osiąganych twardych i miękkich rezultatów projektu i umieszczanie ich w okresowych sprawozdaniach współpraca z wyznaczonym doradcą szkolnego projektu, ekspertem ds. monitoringu, ekspertem ds. ewaluacji oraz innymi osobami odpowiedzialnymi za realizację całości projektu – reprezentującymi FRDL w Zielonej Górze i Międzyszkolne Centrum Informacji oraz Edukacji Europejskiej i Regionalnej w Zielonej Górze 12

13 ZADANIA KOORDYNATORA SZKOLNEGO PROJEKTU
gromadzenie i przechowywanie dokumentacji działań projektowych takiej , jak: dokumentacja przedsięwzięć (imprez) – np. zdjęcia, scenariusze, materiały filmowe, materiały promocyjne – plakaty, ulotki publikacje, wyniki testów i konkursów potwierdzających wzrost kompetencji kluczowych w odniesieniu do uczniów uczestniczących w projekcie, materiały szkoleniowe (wykorzystywane w pracy z uczniami), arkusze obserwacji sporządzone przez doradców projektu, udział w szkoleniach organizowanych przez FRDL w Zielonej Górze. 13

14 ZADANIA KOORDYNATORA SZKOLNEGO PROJEKTU
Wprowadzanie danych statystycznych uczniów do systemu PEFSA (dotyczy uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych). 14


Pobierz ppt "ZADANIA KOORDYNATORÓW"

Podobne prezentacje


Reklamy Google