Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.); Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.); Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o."— Zapis prezentacji:

1

2 Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.); Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).

3

4 do przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej

5 wytwarzanie produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego hodowla ryb,

6 działalność, w której minimalne okresy przetrzymywania zakupionych zwierząt i roślin, w trakcie których następuje ich biologiczny wzrost, wynoszą co najmniej: 1) miesiąc – w przypadku roślin, 2) 16 dni – w przypadku wysokointensywnego tuczu specjalizowanego gęsi lub kaczek, 3) 6 tygodni – w przypadku pozostałego drobiu rzeźnego, 4) 2 miesiące – w przypadku pozostałych zwierząt licząc od dnia nabycia.

7 Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody – z wyjątkiem dochodów zwolnionych od tego podatku oraz dochodów, od których na podstawie przepisów Ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

8 dochody ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy lub hodowli (niestanowiących działów specjalnych produkcji rolnej), przerobionych sposobem przemysłowym, jeżeli przerób polega na kiszeniu produktów roślinnych lub przetwórstwie mleka albo na uboju zwierząt rzeźnych i obróbce poubojowej tych zwierząt, w tym również na rozbiorze, podziale i klasyfikacji mięsa; dochody ze sprzedaży surowców roślin zielarskich i ziół dziko rosnących leśnych, jagód, owoców leśnych i grzybów leśnych (PKWiU ex 02.30.40.0) - ze zbioru dokonywanego osobiście albo z udziałem członków najbliższej rodziny;

9 Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wyraźnie rozróżnia źródła przychodów oraz sposób opodatkowania dochodów z poszczególnych źródeł. Stosownie do przepisów tej ustawy odrębnymi źródłami przychodów są m.in: pozarolnicza działalność gospodarcza, działy specjalne produkcji rolnej, inne źródła.

10 uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

11 uprawy, hodowla i chów zwierząt w rozmiarach nie przekraczających wielkości określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, zwanym Tabelą rodzajów i rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej oraz norm szacunkowych dochodu rocznego.

12 uprawy w szklarniach ogrzewanych i nieogrzewanych powyżej 25 m 2 ; uprawy w tunelach foliowych ogrzewanych powyżej 50 m 2 ; uprawy grzybów i ich grzybni - powyżej 25 m 2 powierzchni uprawowej; drób rzeźny - powyżej 100 szt.; drób nieśny powyżej 80 szt.; wylęgarnie drobiu; zwierzęta futerkowe; pasieki powyżej 80 rodzin, chów i hodowla bydła rzeźnego i mlecznego poza gospodarstwem rolnym; i inne.

13 1) metodą szacunkową, 2) w oparciu o prowadzone przez podatnika księgi (podatkową księgę przychodów i rozchodów lub księgi rachunkowe).

14 w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok podatkowy (kontynuujących tę działalność) lub w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia działalności - są zobowiązani złożyć naczelnikowi urzędu skarbowego deklarację o rodzajach i rozmiarach zamierzonej produkcji w roku następnym (PIT- 6/PIT-6L); są obowiązani wpłacać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy w wysokości ustalonej decyzją; w terminie 7 dni zobowiązani są zawiadomić właściwego naczelnika urzędu skarbowego o zaistnieniu zmian w prowadzonej produkcji w stosunku do podanej w deklaracji; w terminie do dnia 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym są obowiązani złożyć do urzędu skarbowego zeznanie podatkowe (PIT-36/PIT-36L).

15

16

17 a) wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa, b) polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu i wydobywaniu kopalin ze złóż, c) polegającą na wykorzystywaniu rzeczy oraz wartości niematerialnych i prawnych prowadzona we własnym imieniu bez względu na jej rezultat, w sposób zorganizowany i ciągły, z której uzyskane przychody nie są zaliczane do innych przychodów ze źródeł wymienionych w ustawie.

18 w celu osiągnięcia dochodu – przy czym nawet ewentualna strata będąca wynikiem tej działalności nie pozbawia jej statusu działalności gospodarczej, bowiem istotny jest sam zamiar osiągnięcia dochodu. w sposób ciągły – jednakże przesłanki tej nie należy rozumieć jako konieczność wykonywania działalności bez przerwy. Istotny jest zamiar powtarzalności określonych czynności celem osiągnięcia dochodu. w sposób zorganizowany – co oznacza, iż podejmowane działania są podporządkowane obowiązującym regułom, normom i służą osiągnięciu celu, mają wpływ na racjonalność gospodarowania posiadanymi środkami, a tym samym uczestnictwa w obrocie gospodarczym.

19 W sytuacji uzyskiwania tego rodzaju dochodów okazjonalnie – będą one stanowiły dochody z tzw. innych źródeł, które podlegają opodatkowaniu według skali podatkowej w zeznaniu rocznym, składanym do końca kwietnia następnego roku podatkowego.

20 Jeśli dochody z tytułu sprzedaży produktów własnego wyrobu na festynach, jarmarkach, dożynkach stanowią przysporzenie majątkowe ich organizatora np. Koła Gospodyń Wiejskich, to wówczas na organizatorze ciążą obowiązki podatkowe i formalnoprawne, stosowne do posiadanego statusu prawnego. Natomiast po stronie osób fizycznych nie powstaje przychód do opodatkowania, a tym samym nie znajdzie zastosowania ustawa o podatku dochodowym osób fizycznych.

21

22 Opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, podlegają: odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju.

23 są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne, wykonujące samodzielnie działalność gospodarczą, bez względu na cel lub rezultat takiej działalności.

24 wszelka działalność producentów, handlowców lub usługodawców, w tym podmiotów pozyskujących zasoby naturalne oraz rolników, (…), również wówczas, gdy czynność została wykonana jednorazowo w okolicznościach wskazujących na zamiar wykonywania czynności w sposób częstotliwy.

25 produkcja roślinna i zwierzęca, produkcja materiału siewnego, szkółkarskiego, hodowlanego oraz reprodukcyjnego, produkcja warzywnicza, gruntowa, szklarniowa i pod folią, produkcja roślin ozdobnych, grzybów uprawnych i sadownicza, chów, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowego lub fermowego, chów i hodowla ryb i innych organizmów żyjących w wodzie, uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni,

26 uprawy roślin "in vitro", fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnia drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, chów i hodowla dżdżownic, entomofagów i jedwabników, prowadzenie pasiek, chów i hodowla innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym, sprzedaż produktów gospodarki leśnej i łowieckiej, z wyjątkiem drewna okrągłego z drzew tropikalnych (PKWiU 02.20.13.0) oraz bambusa (PKWiU ex 01.29.30.0), świadczenie usług rolniczych.

27 W przypadku rolników dokonujących dostaw produktów rolnych w związku z prowadzoną przez nich działalnością rolniczą możemy mieć do czynienia: z podatnikiem zwolnionym przedmiotowo (ze względu na wykonywane czynności), z zarejestrowanym podatnikiem VAT.

28

29 - dostawę produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej, dokonywaną przez rolnika ryczałtowego oraz świadczenie usług rolniczych przez rolnika ryczałtowego. Rolnik może zrezygnować z tego zwolnienia pod warunkiem dokonania zgłoszenia rejestracyjnego. Rolnicy ryczałtowi, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia. Zwolnienie obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia.

30 rolnik dokonujący dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczącego usługi rolnicze, korzystającego ze zwolnienia od podatku, z wyjątkiem rolnika obowiązanego na podstawie odrębnych przepisów do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

31 towary wymienione w załączniku do ustawy – Wykaz towarów i usług, od których dostawy i świadczenia przysługuje zryczałtowany zwrot podatku od towarów i usług oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim.

32 Orzechy laskowe (PKWiU 01.25.33.) i orzechy włoskie (PKWiU 01.25.35.0); Rośliny żywe, cebulki, bulwy i korzenie, sadzonki i szczepy; grzybnia, z wyłączeniem podłoży do uprawy grzybów z wsianą grzybnią (PKWiU ex 01.30.10.0); Ryby, filety rybne i pozostałe mięso z ryb (włączając rozdrobnione), świeże lub schłodzone - wyłącznie filety i mięso z ryb słodkowodnych, świeże lub schłodzone (PKWiU ex 10.20.11.0).

33 wystawiania faktur; prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług; składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej; dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

34 Rolnik ryczałtowy dokonujący dostaw towarów innych niż te, które spełniają definicję produktów rolnych, podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług.

35 Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek. Kwota zryczałtowanego zwrotu podatku jest wypłacana rolnikowi ryczałtowemu przez nabywcę produktów rolnych. Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku wynosi 7% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku.

36

37 prowadzenia ewidencji dostaw i nabyć towarów i usług (faktury VAT lub kasy rejestrujące); składania w urzędzie skarbowym deklaracji podatkowej (VAT-7); dokonania zgłoszenia rejestracyjnego.

38 podatników, u których wartość sprzedaży opodatkowanej nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 150.000 zł.

39 Podstawowa stawka VAT wynosi obecnie 23%; Preferencyjna stawka VAT wynosi obecnie 8% - dla towarów i usług wymienionych w załączniku nr 3 do ustawy o podatku do towarów i usług.

40 wydaje w imieniu Ministra Finansów interpretacje indywidualne prawa podatkowego, w tym celu należy złożyć wniosek ORD-IN (m.in. dla województwa kujawsko-pomorskiego) do: Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy Biuro Krajowej Informacji Podatkowej w Toruniu ul. Św. Jakuba 20 87-100 Toruń udziela informacji telefonicznych (pn.-pt. w godz. od 7 00 do 18 00 ): z telefonu stacjonarnego: 801 055 055 z telefonu komórkowego: (22) 330 0330

41


Pobierz ppt "Ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t. jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 361 ze zm.); Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google