Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradca Podatkowy Michał Cielibała

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradca Podatkowy Michał Cielibała"— Zapis prezentacji:

1 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej. Chańcza, 10 listopada 2011 rok. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

2 Hodowla ryb a podatek dochodowy
Przepisów ustawy nie stosuje się do: przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; Działalnością rolniczą, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, …, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo-fermowego oraz hodowla ryb. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

3 Rodzaje ROLNIKÓW w prawie podatkowym
Rolnik ryczałtowy Rolnik gospodarstwa rybackiego - należy rozumieć prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie, produkty rolne - należy rozumieć towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim, Doradca Podatkowy Michał Cielibała

4 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
MOL a podatki Działalność marginalna, lokalna i ograniczona, produkcja obejmuje produkty przetworzone, sprzedaż elementów świeżego mięsa, surowych wyrobów i produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw), wyprodukowanych z mięsa. W odróżnieniu od sprzedaży bezpośredniej, nie ma tu obowiązku ograniczania działalności do produktów tylko z własnego gospodarstw, Doradca Podatkowy Michał Cielibała

5 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
MOL a podatki Rolnicy będą mogli prowadzić nieopodatkowaną i odformalizowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery) w niewielkim zakresie, limit zł przychodu rocznie. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana jako przychód z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1a). Obecnie rolnicy mogą wytwarzać a następnie sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

6 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
MOL a podatki Projekt wpłynął do Sejmu 04/05/2010 Pierwsze czytanie 05/08/2010 Opinia Rady Ministrów 16/11/2010 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

7 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Rolnik ryczałtowy Rolnik ryczałtowy, sprzedający produkty rolne pochodzące z własnej produkcji rolnej oraz świadczący usługi w zakresie rolnictwa, jest zwolniony z szeregu obowiązków dotyczących ogółu podatników VAT. Nie dotyczy go obowiązek: wystawiania faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż, prowadzenia ewidencji dostaw oraz nabyć towarów i usług, Rolnicy ryczałtowi, otrzymują zwrot zryczałtowanego podatku w kwocie, która w założeniu ma zrównoważyć niepodlegający odliczeniu podatek naliczony od zakupionych środków do produkcji rolnej. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

8 PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem: 1) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU ), 2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU ), 3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU ), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków, 4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU ), Doradca Podatkowy Michał Cielibała

9 PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU ), 6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU ), 7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU ), 8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00) Doradca Podatkowy Michał Cielibała

10 PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG
Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Zgodnie z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 7%. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

11 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Faktury RR Dostawa produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych, Faktury potwierdzające te transakcje wystawiane są przez nabywcę towaru, a nie przez sprzedawcę, Faktury VAT RR muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymywania, Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług". Doradca Podatkowy Michał Cielibała

12 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Faktury RR numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną; kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych; Doradca Podatkowy Michał Cielibała

13 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Rolnik w dwóch osobach Nie ma również przeszkód, aby podatnik korzystał ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i równocześnie był opodatkowanym podatnikiem VAT z tytułu dostaw innych produktów niż własne produkty rolne oraz świadczenia usług innych niż usługi rolnicze. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

14 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Płatnik VAT Od 1 kwietnia 2011 r. dla rezygnacji przez rolnika ryczałtowego z przysługującego mu zwolnienia z VAT wystarczy, że złoży on zgłoszenie rejestracyjne. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

15 Powrót czynnego podatnika VAT do statusu rolnika ryczałtowego
Wybór rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczanie VAT nie jest decyzją nieodwracalną. Rolnik może bowiem ponownie stać się rolnikiem ryczałtowym na mocy art. 43 ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, iż rolnicy ryczałtowi, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3. Ponowne zwolnienie obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

16 Kasy rejestrujące w 2011 roku
Rolnik, będący czynnym podatnikiem VAT podlega obowiązkowi ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Zwolnienie podmiotowe dla świadczących usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWiU ex 01.6) z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex ), Zwolnienie do limitów zł Limit zł, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

17 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Nowe stawki VAT W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. stawka podatku 5%. Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: 1) pereł nieobrobionych (PKWiU ), 2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU ), 3) pozostałych produktów połowów (PKWiU ) Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU ) Doradca Podatkowy Michał Cielibała

18 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Stawki VAT Sprzedaży zezwoleń na połów ryb – 23% Doradca Podatkowy Michał Cielibała

19 Nabycie wewnątrzwspólnotowe przez rolnika ryczałtowego
Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje, gdy nabywcą towaru jest: rolnik ryczałtowy, który przeznacza nabyty towar dla prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, osoby prawne, które nie są podatnikami jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego i w roku poprzednim kwoty zł. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

20 Doradca Podatkowy Michał Cielibała
Rolnik zatrudniający Zgłoszenia do ubezpieczenia Obowiązki w podatku PIT Deklaracja PIT-4 Deklaracja PIT-11 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

21 Prowadzenie podatkowej księgi przez rolników
Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin „in vitro”, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

22 Prowadzenie podatkowej księgi przez rolników
Rolnik spełniający łącznie następujące warunki: prowadzą gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonują działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ich łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza zł w roku podatkowym. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

23 Prowadzenie podatkowej księgi przez rolników
Przepisy rozporządzenia nie nakładają na rolników obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych ani ewidencji wyposażenia. Rolnicy nie muszą także sporządzać spisu z natury. Wynika to z tego, że nie ustalają oni dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic remanentowych. Dochodem u rolnika jest różnica między przychodami osiągniętymi w roku podatkowym a kosztami ich uzyskania. Doradca Podatkowy Michał Cielibała

24 Pozostanie w ubezpieczeniu społecznym w KRUS
Rolnik, który podlegając ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolników w terminie 14 dni jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym, kwota graniczna podatku za rok 2011 wynosi 2.929 zł Doradca Podatkowy Michał Cielibała

25 Biuro Rachunkowe BIUREX doradcy podatkowi Ryszard i Michał Cielibała
Zależy nam na tym, aby o najtrudniejszych rzeczach mówić w sposób jak najprostszy ul. 1 Maja 103, Kielce tel Doradca Podatkowy Michał Cielibała


Pobierz ppt "Doradca Podatkowy Michał Cielibała"

Podobne prezentacje


Reklamy Google