Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Doradca Podatkowy Michał Cielibała Opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej. Chańcza, 10 listopada 2011.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Doradca Podatkowy Michał Cielibała Opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej. Chańcza, 10 listopada 2011."— Zapis prezentacji:

1 Doradca Podatkowy Michał Cielibała Opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej. Chańcza, 10 listopada 2011 rok.

2 Hodowla ryb a podatek dochodowy Przepisów ustawy nie stosuje się do: przychodów z działalności rolniczej, z wyjątkiem przychodów z działów specjalnych produkcji rolnej; Działalnością rolniczą, jest działalność polegająca na wytwarzaniu produktów roślinnych lub zwierzęcych w stanie nieprzetworzonym (naturalnym) z własnych upraw albo hodowli lub chowu, …, hodowla i produkcja materiału zarodowego zwierząt, ptactwa i owadów użytkowych, produkcja zwierzęca typu przemysłowo- fermowego oraz hodowla ryb. 2 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

3 Rodzaje ROLNIKÓW w prawie podatkowym Rolnik ryczałtowy Rolnik gospodarstwa rybackiego - należy rozumieć prowadzenie działalności w zakresie chowu i hodowli ryb oraz innych organizmów żyjących w wodzie, produkty rolne - należy rozumieć towary wymienione w załączniku nr 2 do ustawy oraz towary wytworzone z nich przez rolnika ryczałtowego z produktów pochodzących z jego własnej działalności rolniczej przy użyciu środków zwykle używanych w gospodarstwie rolnym, leśnym i rybackim, 3 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

4 MOL a podatki Działalność marginalna, lokalna i ograniczona, produkcja obejmuje produkty przetworzone, sprzedaż elementów świeżego mięsa, surowych wyrobów i produktów mięsnych, w tym gotowych posiłków (potraw), wyprodukowanych z mięsa. W odróżnieniu od sprzedaży bezpośredniej, nie ma tu obowiązku ograniczania działalności do produktów tylko z własnego gospodarstw, 4 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

5 MOL a podatki Rolnicy będą mogli prowadzić nieopodatkowaną i odformalizowaną produkcję i sprzedaż przetworzonych produktów rolnych (np. pieczywo, wędliny, dżemy, kompoty, sery) w niewielkim zakresie, limit 5.000 zł przychodu rocznie. Nadwyżka ponad tę kwotę będzie opodatkowana jako przychód z tzw. innych źródeł (art. 20 ust. 1a). Obecnie rolnicy mogą wytwarzać a następnie sprzedawać, bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej i płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych, jedynie nieprzetworzone produkty roślinne i zwierzęce. 5 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

6 MOL a podatki Projekt wpłynął do Sejmu 04/05/2010 Pierwsze czytanie 05/08/2010 Opinia Rady Ministrów 16/11/2010 6 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

7 Rolnik ryczałtowy Rolnik ryczałtowy, sprzedający produkty rolne pochodzące z własnej produkcji rolnej oraz świadczący usługi w zakresie rolnictwa, jest zwolniony z szeregu obowiązków dotyczących ogółu podatników VAT. Nie dotyczy go obowiązek: wystawiania faktur dokumentujących dokonaną sprzedaż, prowadzenia ewidencji dostaw oraz nabyć towarów i usług, Rolnicy ryczałtowi, otrzymują zwrot zryczałtowanego podatku w kwocie, która w założeniu ma zrównoważyć niepodlegający odliczeniu podatek naliczony od zakupionych środków do produkcji rolnej. 7 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

8 PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo z wyłączeniem: 1) ryb świeżych lub schłodzonych morskich, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.21.0), 2) ryb świeżych lub schłodzonych morskich hodowlanych (PKWiU 03.00.23.0), 3) skorupiaków niezamrożonych (PKWiU 03.00.3), w tym mączek, grysików i granulek ze skorupiaków, 4) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.41.0), 8 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

9 PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG 5) ostryg żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.43.0), 6) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, z wyłączeniem hodowlanych (PKWiU 03.00.42.0), 7) pozostałych mięczaków i bezkręgowców wodnych żywych, świeżych lub schłodzonych, hodowlanych (PKWiU 03.00.44.0), 8) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00) 9 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

10 PRZYSŁUGUJE ZRYCZAŁTOWANY ZWROT PODATKU OD TOWARÓW I USŁUG Rolnikowi ryczałtowemu dokonującemu dostawy produktów rolnych dla podatnika podatku, który rozlicza ten podatek, przysługuje zryczałtowany zwrot Stawka zryczałtowanego zwrotu podatku, o którym mowa w ust. 1, wynosi 6,5% kwoty należnej z tytułu dostawy produktów rolnych pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Zgodnie z art. 146a pkt 3 ustawy o VAT od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r., z zastrzeżeniem art. 146f, stawka podatku wynosi 7%. 10 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

11 Faktury RR Dostawa produktów rolnych oraz świadczenie usług rolniczych przez rolników ryczałtowych, Faktury potwierdzające te transakcje wystawiane są przez nabywcę towaru, a nie przez sprzedawcę, Faktury VAT RR muszą zawierać podpisy osób uprawnionych do wystawiania i otrzymywania, Oświadczenie dostawcy produktów rolnych w brzmieniu: "Oświadczam, że jestem rolnikiem ryczałtowym zwolnionym od podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o podatku od towarów i usług". 11 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

12 Faktury RR numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL dostawcy i nabywcy; numer dowodu osobistego dostawcy lub innego dokumentu stwierdzającego jego tożsamość, datę wydania tego dokumentu i nazwę organu, który wydał dokument, jeżeli rolnik ryczałtowy dokonujący dostawy produktów rolnych jest osobą fizyczną; kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku od wartości nabytych produktów rolnych; 12 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

13 Rolnik w dwóch osobach Nie ma również przeszkód, aby podatnik korzystał ze zwolnienia jako rolnik ryczałtowy i równocześnie był opodatkowanym podatnikiem VAT z tytułu dostaw innych produktów niż własne produkty rolne oraz świadczenia usług innych niż usługi rolnicze. 13 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

14 Płatnik VAT Od 1 kwietnia 2011 r. dla rezygnacji przez rolnika ryczałtowego z przysługującego mu zwolnienia z VAT wystarczy, że złoży on zgłoszenie rejestracyjne. 14 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

15 Powrót czynnego podatnika VAT do statusu rolnika ryczałtowego Wybór rezygnacji ze statusu rolnika ryczałtowego i rozliczanie VAT nie jest decyzją nieodwracalną. Rolnik może bowiem ponownie stać się rolnikiem ryczałtowym na mocy art. 43 ust. 5 ustawy o VAT. Przepis ten stanowi, iż rolnicy ryczałtowi, którzy zrezygnowali ze zwolnienia od podatku, mogą po upływie 3 lat od daty rezygnacji ze zwolnienia ponownie skorzystać ze zwolnienia określonego w art. 43 ust. 1 pkt 3. Ponowne zwolnienie obowiązuje pod warunkiem pisemnego zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego przed początkiem miesiąca (kwartału), od którego podatnicy ci ponownie chcą skorzystać ze zwolnienia. 15 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

16 Kasy rejestrujące w 2011 roku Rolnik, będący czynnym podatnikiem VAT podlega obowiązkowi ewidencjonowania tej sprzedaży przy zastosowaniu kasy rejestrującej, Zwolnienie podmiotowe dla świadczących usługi związane z rolnictwem oraz chowem i hodowlą zwierząt (PKWiU ex 01.6) z wyjątkiem usług podkuwania koni (PKWiU ex 01.62.10.0), Zwolnienie do limitów 20 000 zł Limit 40 000 zł, traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w ciągu roku podatkowego przekroczenie kwoty obrotów. 16 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

17 Nowe stawki VAT W okresie od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. stawka podatku 5%. Ryby i pozostałe produkty rybactwa; usługi wspomagające rybactwo, z wyłączeniem: 1) pereł nieobrobionych (PKWiU 03.00.5), 2) ryb żywych ozdobnych (PKWiU 03.00.11.0), 3) pozostałych produktów połowów (PKWiU 03.00.6) Ryby, skorupiaki i mięczaki, przetworzone i zakonserwowane, z wyłączeniem mąki, mączek i granulek z ryb, skorupiaków, mięczaków lub pozostałych bezkręgowców wodnych, niejadalnych (PKWiU 10.20.41.0) 17 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

18 Stawki VAT Sprzedaży zezwoleń na połów ryb – 23% 18 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

19 Nabycie wewnątrzwspólnotowe przez rolnika ryczałtowego Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów nie występuje, gdy nabywcą towaru jest: rolnik ryczałtowy, który przeznacza nabyty towar dla prowadzonej działalności gospodarczej, podatnik zwolniony od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 ustawy, osoby prawne, które nie są podatnikami jeżeli całkowita wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów na terytorium kraju nie przekroczyła w trakcie roku podatkowego i w roku poprzednim kwoty 50.000 zł. 19 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

20 Rolnik zatrudniający Zgłoszenia do ubezpieczenia Obowiązki w podatku PIT Deklaracja PIT-4 Deklaracja PIT-11 20 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

21 Prowadzenie podatkowej księgi przez rolników Działami specjalnymi produkcji rolnej są: uprawy w szklarniach i ogrzewanych tunelach foliowych, uprawy grzybów i ich grzybni, uprawy roślin in vitro, fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego i nieśnego, wylęgarnie drobiu, hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych, hodowla dżdżownic, hodowla entomofagów, hodowla jedwabników, prowadzenie pasiek oraz hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym. 21 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

22 Prowadzenie podatkowej księgi przez rolników Rolnik spełniający łącznie następujące warunki: prowadzą gospodarstwo rolne bez zatrudniania w nim pracowników, członków rolniczych spółdzielni produkcyjnych oraz pracowników rolnych, wykonują działalność gospodarczą osobiście lub z udziałem członków rodziny pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, ich łączny przychód z tej działalności gospodarczej nie przekracza 10.000 zł w roku podatkowym. 22 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

23 Prowadzenie podatkowej księgi przez rolników Przepisy rozporządzenia nie nakładają na rolników obowiązku prowadzenia ewidencji środków trwałych ani ewidencji wyposażenia. Rolnicy nie muszą także sporządzać spisu z natury. Wynika to z tego, że nie ustalają oni dochodu z prowadzonej działalności gospodarczej z uwzględnieniem różnic remanentowych. Dochodem u rolnika jest różnica między przychodami osiągniętymi w roku podatkowym a kosztami ich uzyskania. 23 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

24 Pozostanie w ubezpieczeniu społecznym w KRUS Rolnik, który podlegając ubezpieczeniu rolników w pełnym zakresie z mocy ustawy nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata, złoży w KRUS oświadczenie o kontynuowaniu ubezpieczenia rolników w terminie 14 dni jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym, kwota graniczna podatku za rok 2011 wynosi 2.929 zł 24 Doradca Podatkowy Michał Cielibała

25 Biuro Rachunkowe BIUREX doradcy podatkowi Ryszard i Michał Cielibała Zależy nam na tym, aby o najtrudniejszych rzeczach mówić w sposób jak najprostszy ul. 1 Maja 103, 25-614 Kielce tel. +48 41 335 83 83 info@biurex.pl www.biurex.pl 25 Doradca Podatkowy Michał Cielibała


Pobierz ppt "Doradca Podatkowy Michał Cielibała Opodatkowanie sprzedaży bezpośredniej oraz działalności marginalnej, ograniczonej, lokalnej. Chańcza, 10 listopada 2011."

Podobne prezentacje


Reklamy Google