Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY"— Zapis prezentacji:

1 STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY
na lata

2 Powołanie zespołu ds. opracowania strategii oświatowej
3 września 2007 roku Prezydent Miasta Tychy powołał zespół merytoryczny ds. opracowania Strategii Oświatowej Miasta Tychy na lata W pracach 25-osobowego zespołu wzięły udział osoby reprezentujące lokalny samorząd, wydziały Urzędu Miasta oraz jednostki organizacyjne Miasta, instytucje działające w systemie oświaty i instytucje pozaoświatowe.

3 Zadania zespołu ds. strategii oświatowej
Zadaniem zespołu było określenie lokalnych priorytetów oświatowych i preferowanych sposobów ich realizacji, które w chwili uzyskania akceptacji staną się podstawą realizacji sześcioletniego planu działań i stosownych decyzji finansowych. Zamierzeniem jest stworzenie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi rozwoju tyskich szkół i placówek oświatowych oraz dostosowanie ich oferty edukacyjnej do potrzeb środowiska

4 Główny cel strategii oświatowej
Celem Strategii jest to, by stała się ona instrumentem doskonalenia lokalnej polityki oświatowej oraz podstawą projektowania działań przez instytucje tworzące oraz wspierające lokalny system. Zdefiniowanie potrzeb tyskiej oświaty, znajdujące swoje odzwierciedlenie w Strategii, może ułatwić pozyskiwanie środków Unii Europejskiej na realizację zadań, których przeprowadzenie nie jest możliwe bez zewnętrznego wsparcia.

5 Struktura Strategii Oświatowej (układ dokumentu)
PRIORYTETY CELE STRATEGICZNE ZADANIA

6 Priorytety oświatowe miasta Tychy na lata 2008-2013
Podnoszenie jakości nauczania Wyrównywanie szans edukacyjnych Bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień i patologii społecznych oraz promocja zdrowia Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowo-wychowawczych Poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą

7 Priorytety oświatowe miasta Tychy na lata 2008-2013
Główne priorytety wyznaczone zostały zgodnie z zasadą „strategicznego podejścia”, polegającą na koncentracji działań i wsparcia finansowego na kluczowych obszarach i najważniejszych problemach wymagających interwencji.

8 Powiązania z innymi programami i strategiami
Dokumenty krajowe i regionalne: Narodowa Strategia Spójności Strategia Rozwoju Edukacji na lata Program Operacyjny Kapitał Ludzki Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata Narodowy Program Zdrowia Program rządowy (…) „Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”

9 Powiązania z innymi programami i strategiami – c.d.
Dokumenty lokalne: Strategia rozwoju miasta Tychy: „Tychy 2013” Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych miasta Tychy na lata Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miejski Program Przeciwdziałania Narkomanii Program Profilaktyki i Promocji Zdrowia Miasta Tychy

10 Cele strategiczne Wyniki badań przeprowadzonych do celów opracowania wymienionych dokumentów jak również diagnoza obecnego stanu sektora oświaty na szczeblu lokalnym pozwoliły na zdefiniowanie celów strategicznych w ramach poszczególnych priorytetów, osiągnięciu których służyć będą określone zadania realizowane przez wyznaczone do tego jednostki.

11 I. Podnoszenie jakości nauczania
Diagnoza problemów: Niezadawalający poziom wyników egzaminu gimnazjalnego w części matematyczno – przyrodniczej Niski poziom egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (po technikum i szkole policealnej) Nierozwinięte kształcenie ustawiczne Małe zainteresowanie niektórych szkół pracą z uczniem zdolnym Nieefektywna preorientacja zawodowa w gimnazjach – brak zainteresowania szkolnictwem zawodowym Mała ilość zajęć pozalekcyjnych dla uczniów (z wyjątkiem ostatniego roku, kiedy realizowany był projekt Szkoła Szans)

12 I. Podnoszenie jakości nauczania
Cele strategiczne: Wzmocnienie atrakcyjności i podniesienie jakości oferty edukacyjnej przedszkoli i szkół. Kształtowanie u uczniów kluczowych kompetencji przygotowujących do życia w społeczeństwie i przyszłego zatrudnienia. Podnoszenie kwalifikacji oraz umiejętności nauczycieli ze szczególnym uwzględnieniem języków obcych, technologii informacyjnej i kształcenia specjalnego.

13 I. Podnoszenie jakości nauczania – c.d.
Cele strategiczne: Podnoszenie jakości pracy bibliotek szkolnych. Promowanie sukcesów i osiągnięć uczniów i nauczycieli szkół publicznych oraz niepublicznych. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. Podniesienie jakości i dostępności kształcenia ustawicznego.

14 I. Podnoszenie jakości nauczania
Przykłady zadań: Zorganizowanie systemu zajęć pozalekcyjnych ukierunkowanych na nauki matematyczno – przyrodnicze, języki obce i informatykę Tworzenie klas dwujęzycznych na poziomie gimnazjum i liceum ogólnokształcącego Tworzenie szkolnych centrów informacji (SCI) w oparciu o biblioteki szkolne Utworzenie funduszu stypendialnego dla uczniów szczególnie uzdolnionych Promowanie oferty szkół zawodowych oraz korzyści płynących z wyboru tej ścieżki kształcenia Utworzenie Centrum Kształcenia Ustawicznego

15 II. Wyrównywanie szans edukacyjnych
Diagnoza problemów: Niewystarczająca w stosunku do potrzeb sieć placówek realizujących wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Wzrost liczby opinii wydawanych przez Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną Brak skutecznej koordynacji działań wszystkich placówek odpowiedzialnych za wspieranie rodziny i ucznia na terenie miasta Brak powszechnej dostępności obiektów oświatowych dla osób niepełnosprawnych Niewystarczająca (pod względem ilościowym) oferta w zakresie edukacji przedszkolnej

16 II. Wyrównywanie szans edukacyjnych
Cele strategiczne: Poprawa jakości wsparcia edukacyjno – terapeutycznego udzielanego dziecku i rodzinie. Poszerzenie i poprawa jakości oferty w zakresie organizacji wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Poprawa warunków kształcenia i rozwoju dziecka niepełnosprawnego w placówkach oświatowych. Upowszechnianie edukacji przedszkolnej.

17 II. Wyrównywanie szans edukacyjnych
Przykłady zadań: Powołanie Miejskiego Zespołu ds. Wspierania Rodziny jako koordynatora działań szkół i instytucji pomocowych Opracowanie i wdrożenie programu „Edukator rodzinny” Dostosowanie sieci placówek realizujących zadania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka do bieżących potrzeb Zmiany w sieci oraz organizacji pracy przedszkoli publicznych w kierunku zwiększenia liczby miejsc dla dzieci w wieku 3-5 lat, a także wydłużania godzin pracy Usprawnienie procesu rekrutacji do przedszkoli poprzez wdrożenie elektronicznego systemu wspomagającego ten proces

18 III. Bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień i patologii społecznych oraz promocja zdrowia
Diagnoza problemów: Utrwalanie patologicznych wzorów zachowań przez dzieci i młodzież Presja grupy rówieśniczej Przemoc i czyny karalne w szkołach Alkoholizm i narkomania Brak systematycznej oceny efektywności zajęć profilaktycznych Niewłaściwe nawyki zdrowotne uczniów

19 III. Bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień i patologii społecznych oraz promocja zdrowia
Cele strategiczne: Poprawa bezpieczeństwa uczniów. Prowadzenie działań profilaktyczno - edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży, przeciwdziałających uzależnieniom, patologiom i wykluczeniu społecznemu. Realizowanie programów promujących zdrowie.

20 III. Bezpieczeństwo, profilaktyka uzależnień i patologii społecznych oraz promocja zdrowia
Przykłady zadań: Realizowanie różnorodnych programów ukierunkowanych na przeciwdziałanie przemocy, niebezpieczeństwa Internetu oraz obronę przed przestępcą oraz programów o charakterze profilaktycznym Uruchomienie programu „Proces symulowany” Systematyczne doskonalenie kwalifikacji i umiejętności nauczycieli w zakresie prowadzenia programów profilaktycznych Utworzenie lokalnej sieci szkół promujących zdrowie

21 IV. Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowo-wychowawczych
Diagnoza problemów: Niekorzystna sytuacja demograficzna Dekapitalizacja infrastruktury Niedostosowanie obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych Niewystarczające wyposażenie

22 Prognozy demograficzne – szkoły podstawowe

23 Prognozy demograficzne – gimnazja

24 Liczba uczniów gimnazjów od roku 2001/2002

25 Prognozy demograficzne – szkoły ponadgimnazjalne

26 IV. Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowo-wychowawczych
Cele strategiczne: Racjonalizacja sieci szkół i placówek oświatowych na każdym etapie kształcenia. Modernizacja bazy oświatowej i zagospodarowanie terenów wokół szkół i placówek oświatowych. Podniesienie standardu wyposażenia szkół i placówek oświatowych.

27 IV. Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowo-wychowawczych
Przykłady zadań: Dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych oraz obwodów szkolnych do zmian demograficznych i realnych potrzeb lokalnego środowiska Sukcesywne przeprowadzanie kompleksowych remontów i termomodernizacji obiektów oświatowych Likwidacja barier architektonicznych Zagospodarowanie terenów wokół obiektów oświatowych Modernizacja bazy informatycznej, bibliotek szkolnych, doposażenie sal do praktycznej nauki zawodu, pracowni matem.-przyrodniczych, językowych

28 SIEĆ EDUKACYJNA w „Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013”
Niż demograficzny, a także przemieszczania się ludności wpływa i będzie wpływać w najbliższych latach na sieć edukacyjną - stąd: Kształtowanie sieci szkół powinno stać się wyłącznie kompetencją władz samorządowych – zakłada się, że jednostki samorządu samodzielnie decydują w sprawach: założenia, przekształcenia i likwidacji szkoły, tworzenia i znoszenia profili kształcenia ogólnozawodowego oraz zawodów, w jakich kształcą szkoły.

29 SIEĆ EDUKACYJNA w „Strategii Rozwoju Edukacji na lata 2007 – 2013”
Działania jednostek samorządu terytorialnego, wymienione w pkt. 1, są nadzorowane przez wojewodów jedynie pod względem zgodności z prawem. Określone zostają w ustawie przypadki, w jakich jednostka samorządu może zlikwidować szkoły (niewielka liczba uczniów, niska jakość kształcenia, zapewnione dogodne dowożenie do innej szkoły). Likwidacja szkoły powinna być zawsze poprzedzona konsultacjami społecznymi.

30 V. Poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą
Diagnoza problemów: Niewystarczające przygotowanie zawodowe kadry zarządzającej i administracyjnej Brak norm zatrudnienia i standardów organizacyjnych (duże rozbieżności pomiędzy placówkami) Brak jednolitego zintegrowanego systemu informatycznego wspomagającego zarządzanie oświatą

31 Wskaźniki zatrudnienia administracji i obsługi na 1 ucznia

32 Wskaźniki etatów „nielekcyjnych” (biblioteka, świetlica, pedagog, psycholog) na 1 ucznia

33 Średnia liczebność oddziałów szkolnych w latach 2004/05 – 2007/08

34 V. Poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą
Cele strategiczne: Usprawnienie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych. Zapewnienie wysoko wykwalifikowanych kadr administracyjnych i zarządzających w jednostkach oświatowych. Informatyzacja procesów związanych z zarządzaniem oświatą.

35 V. Poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą
Przykłady zadań: Opracowanie i wdrożenie norm zatrudniania pracowników administracji i obsługi oraz standardów dotyczących organizacji roku szkolnego Podnoszenie kwalifikacji oraz doskonalenie posiadanych umiejętności kadr administrujących i zarządzających szkołami i placówkami oświatowymi Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oświatą wspomagającego kluczowe procesy zarządzania na poziomie placówek oraz organu prowadzącego

36 Źródła finansowania planowanych zadań w ramach Strategii
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, priorytet IX - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Regionalny Program Operacyjny Woj. Śląskiego na lata , priorytet VIII Infrastruktura edukacyjna Budżet Miasta Tychy Dotacje z budżetu państwa

37 Jednostki realizujące zadania przewidziane w strategii
Urząd Miasta Tychy, Miejski Zarząd Oświaty, przedszkola, szkoły i pozostałe placówki oświatowe, Powiatowy Urząd Pracy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy współpracy z: Kuratorium Oświaty, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Komendą Miejską Policji.


Pobierz ppt "STRATEGIA OŚWIATOWA MIASTA TYCHY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google