Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Od zawodu do kwalifikacji – praca doradcy zawodowego w kontekście KRK Beata Michalska Ekspert ds. systemu kwalifikacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Od zawodu do kwalifikacji – praca doradcy zawodowego w kontekście KRK Beata Michalska Ekspert ds. systemu kwalifikacji."— Zapis prezentacji:

1 Od zawodu do kwalifikacji – praca doradcy zawodowego w kontekście KRK Beata Michalska Ekspert ds. systemu kwalifikacji

2 Kontrakt i przedstawienie się Aktywne uczestnictwo Uważność (komórki, punktualność, skupienie na temacie) Szacunek dla innych i ich procesu uczenia się (mówi jedna osoba, bez krytykanctwa)

3 Kontrakt i przedstawienie się Nazywam się… Pracuję w / dla … Moja wiedza o KRK jest na poziomie (1-5) … Dziś spodziewam się dowiedzieć … Aktywne uczestnictwo Uważność (komórki, punktualność, skupienie na temacie) Szacunek dla innych i ich procesu uczenia się (mówi jedna osoba, nie krytykujemy)

4 Program warsztatu Od zawodu do kwalifikacji – procesy, opis ERK, PRK – założenia i pojęcia ogólne Zdobywanie i potwierdzanie kwalifikacji – portfolio, proces doradczy Podsumowanie

5 Kwalifikacja (PRK) - definicja Kwalifikacja – formalny wynik procesu oceny i walidacji uzyskany w sytuacji, w której właściwy organ zgodnie z ustaloną procedurą stwierdził, że dana osoba osiągnęła efekty uczenia się zgodne z określonymi standardami inaczej : formalnie potwierdzony zbiór efektów uczenia się http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri= OJ:C:2008:111:0001:0007:PL:PDF

6 Od zawodu do kwalifikacji

7 BRANŻA Od zawodu do kwalifikacji zawody pokrewne

8 Branża - Rozwój zawodowy i osobisty oraz uczenie się przez całe życie. Przykładowe zawody w branży to: coach, doradca kariery, doradca życiowy, trener umiejętności społecznych, trener biznesu, pośrednik pracy, doradca zawodowy, pracownik działu kadr. Od zawodu do kwalifikacji

9 Trener biznesuPracownik działu HR Pośrednik pracy Coach Od zawodu do kwalifikacji Wyodrębniamy procesy biznesowe realizowane przez poszczególne zawody i tworzymy mapę.

10 zbiór działań, który posiada jeden lub wiele rodzajów wejść i przekształca je w wyjścia przedstawiające wartość dla klienta ( M. Hammer, J. Champy, 1994, s. 35 ) zbiór działań, które elementy wejściowe przetwarzają w elementy wyjściowe przedstawiające wartość dla klienta ( Durlik I., 1998, s. 71 ) zbiór działań wzajemnie powiązanych lub wzajemnie oddziałujących, które przekształcają wejścia w wyjścia ( PN-EN ISO 9000:2000 Systemy zarządzania jakością – Podstawy i terminologia p. 3.4.1 ) Proces - definicja

11 Typy procesów biznesowych Proces zarządczy, który kieruje działaniem systemu. Typowym przykładem może być proces zarządzania przedsiębiorstwem lub zarządzania strategicznego. Proces operacyjny, który stanowi istotę biznesu i jest pierwotnym źródłem wartości dodanej, np: zaopatrzenie, produkcja, marketing, sprzedaż. Proces pomocniczy, który wspiera procesy główne, np: prowadzenie księgowości, rekrutacja, wsparcie techniczne.

12

13 Proces Proces biznesowy wynika z potrzeb klientów, a jego wynikiem jest zaspokojenie tych potrzeb. Proces biznesowy można podzielić na podprocesy o własnych atrybutach, które dają wkład w rezultat procesu nadrzędnego.

14

15 Proces biznesowy a kwalifikacja Jak zdefiniować (wydzielić) procesy w zawodach?

16 Nazwa: Pracownicy działów kadr Kod:4415 Synteza: Pracownicy działów kadr prowadzą i aktualizują rejestr pracowników, w tym informacje dotyczące przeniesień, awansów, oceny, urlopów, wynagrodzenia, kwalifikacji i szkoleń, oraz prowadzą sprawy związane z działalnością socjalną w jednostce organizacyjnej. Zadania zawodow e: Zadania wykonywane przez pracowników działów kadr zazwyczaj obejmują: prowadzenie rejestru pracowników zatrudnionych, zwolnionych, kompletowanie dokumentów osobowych i zakładanie akt osobowych; aktualizowanie informacji dotyczących historii zatrudnienia, wynagrodzenia, oceny pracownika, kwalifikacji i szkolenia oraz wykorzystanych i niewykorzystanych urlopów; sporządzanie umów o pracę i angaży; prowadzenie ewidencji czasu pracy pracowników; udział w czynnościach związanych z organizacją i przebiegiem okresowej oceny pracowników; wystawianie pracownikom skierowań na badania wstępne, okresowe i kontrolne; monitorowanie stażu pracy zatrudnionych pod kątem uprawnień do nagrody jubileuszowej i sporządzanie wniosków o ich wypłatę; przyjmowanie wniosków urlopowych i prowadzenie ewidencji urlopów wypoczynkowych, bezpłatnych, szkoleniowych, wychowawczych; przygotowywanie i kompletowanie materiałów, opisów stanowisk oraz sporządzanie ogłoszeń dotyczących naboru na wolne stanowiska; uczestnictwo w pracach komisji rekrutacyjnej, powiadamianie zainteresowanych o wynikach rekrutacji; współpracę z komórką do spraw płac w zakresie informacji o przysługujących pracownikom wynagrodzeniach i innych świadczeniach; sporządzanie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu oraz legitymacji ubezpieczeniowych; wystawianie świadectw pracy; przygotowywanie wniosków emerytalno-rentowych pracowników; prowadzenie bieżącej ewidencji komputerowej danych osobowych; przygotowywanie sprawozdań statystycznych dotyczących zatrudnienia; prowadzenie spraw związanych z działalnością socjalną na rzecz pracowników, emerytów i rencistów oraz członków ich rodzin; prowadzenie dokumentacji funduszu socjalnego; wykonywanie innych zadań pokrewnych.

17 Pracownicy działów kadr (4415) – wykonywane procesy biznesowe prowadzenie dokumentacji kadrowej ocenianie i rozwój pracowników rekrutacja i selekcja pracowników obsługa wynagrodzeń i świadczeń socjalnych zatrudnianie i zwalnianie Od zawodu do kwalifikacji

18 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 Pracownik działu HR Trener biznesu Pośrednik pracy Coach P1 Od zawodu do kwalifikacji

19 Kompetencje ustalony zbiór wiedzy, umiejętności, predyspozycji zawodowych, postaw – efekty uczenia się Standard zakres (np. wymagania egzaminacyjne) i poziom wykonania Standard kompetencji

20 Standard kompetencji – uzgodniony (z ekspertami w dziedzinie) zbiór tego co osoba wykonująca dane czynności zawodowe musi wiedzieć i potrafić oraz jakie posiadać kompetencje społ, aby te czynności wykonać poprawnie i bezpiecznie. mierzalne, wszystkie niezbędne i tylko te

21 Od zawodu do kwalifikacji Zawód 4 Zawód 1 Zawód 2 Zawód 3 1. WYODRĘBNIANIE PROCESÓW

22 Od zawodu do kwalifikacji Zawód 4 Zawód 1 Zawód 2 Zawód 3 1. WYODRĘBNIANIE PROCESÓW 2. OPIS W J. EFEKTÓW UCZENIA SIĘ

23 K1 Od zawodu do kwalifikacji Zawód 4 Zawód 1 Zawód 2 Zawód 3 K2 K3 K4 K5 K6 K7 K8

24 Od zawodu do kwalifikacji - podsumowanie 1.Wybór zawodów pokrewnych i wyodrębnienie w nich procesów biznesowych wspólnych oraz unikalnych dla danego zawodu 2.Opis procesów w języku efektów uczenia się 3.Stworzenie (uzgodnienie) standardu kompetencji i listy kwalifikacji

25 Od zawodu do kwalifikacji Praca w grupach Zawód - ….. W zawodzie wyodrębnij co najmniej 3 procesy

26 W Polskiej Ramie Kwalifikacji efekty uczenia się, podobnie jak w ERK, podzielono na trzy, następujące grupy: wiedza umiejętności kompetencje społeczne Efekty uczenia się w Polskiej Ramie Kwalifikacji (PRK) - definicje

27 Wiedza Zakres - kompletność perspektywy poznawczej Głębia rozumienia - rozumienie zależności

28 Umiejętności Rozwiązywanie problemów i stosowanie wiedzy w praktyce - złożoność, typowość, sterowanie, warunki Uczenie się - sterowanie, forma Komunikowanie się - złożoność i zakres wypowiedzi w języku ojczystym i obcym

29 Kompetencje społeczne Tożsamość - uczestnictwo, zobowiązania, wzorce postępowania Współpraca - praca zespołowa, przywództwo, warunki Odpowiedzialność - działania indywidualne i zespołowe, konsekwencje, ocena

30 Dla procesu Prowadzenie procesu doradczego w kontekście edukacji lub pracy wypisz składowe kompetencje (efekty uczenia się) z kategorii: 1.Wiedza 2.Umiejętności 3.Kompetencje społeczne Efekty uczenia się jako składnik kwalifikacji - Praca w grupach

31 WiedzaUmiejętności Kompetencje społeczne Wie Rozumie Odróżnia Wymienia Segreguje Porządkuje Potrafi Umie Wykorzystuje Buduje Przygotowuje Prezentuje postawę Jest … Zachowuje się Wykazuje Demonstruje Wyznaje Ma nawyk Podziela Akceptuje Efekty uczenia się jako składnik kwalifikacji

32 Europejskie Ramy (ERK) i Polska Rama Kwalifikacji (PRK)

33 Definicja ERK Europejska Rama Kwalifikacji (ERK), to przyjęty w UE układ odniesienia umożliwiający porównywanie kwalifikacji uzyskiwanych w różnych krajach. W ERK wyróżniono osiem poziomów kwalifikacji określonych za pomocą wymagań dotyczących efektów uczenia się. (zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/C 111/01/WE z dnia 23 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia europejskich ram kwalifikacji dla uczenia się przez całe życie)

34

35

36 Polska Rama Kwalifikacji (PRK) PRK zawiera 8 poziomów kwalifikacji Podobnie jak w ERK poziomy kwalifikacji charakteryzowane są przy użyciu deskryptorów (zwięzłych sformułowań wskazujących na najbardziej istotne wyznaczniki danego poziomu). http://www.kwalifikacje.edu.pl

37

38 Polska Rama Kwalifikacji – deskryptory uniwersalne dla poziomu 1

39 Polska Rama Kwalifikacji – deskryptory uniwersalne dla poziomu 4

40 Polska Rama Kwalifikacji – deskryptory uniwersalne poziom 6 i 7

41 System Kwalifikacji (w tym Polska Rama Kwalifikacji) to równość różnych ścieżek zdobywania kwalifikacji

42 edukacja formalna – szkoły, uczelnie, inne instytucje kształcące edukacja pozaformalna – szkolenia, staże, kursy uczenie się nieformalne – w pracy, życiu codziennym, z książek, internetu, od znajomych Ścieżki nabywania kwalifikacji

43

44 Potwierdzanie efektów uczenia się (walidacja) Walidacja (potwierdzanie kompetencji, wiedzy, umiejętności) to, w rozumieniu Parlamentu Europejskiego i Rady, proces potwierdzania, że określone, poddane ocenie efekty uczenia się, uzyskane przez uczącego się, odpowiadają wyznaczonym efektom wymaganym w ramach jednostki lub kwalifikacji.

45 Walidacja – metoda portfolio Co to jest portfolio? Jak wykorzystać to narzędzie w walidacji? Jak wykorzystać to narzędzie w pracy doradcy? dyskusja

46 Walidacja – metoda portfolio Co to jest portfolio? Jak wykorzystać portfolio w walidacji? Jak wykorzystać to narzędzie w pracy doradcy? ćwiczenie w grupach Wypisz dowody na efekty uczenia się będące składnikiem stworzonej wcześniej kwalifikacji Prowadzenie procesu doradczego …

47 Walidacja – metoda portfolio Co to jest portfolio? Jak wykorzystać to narzędzie w walidacji? Jak wykorzystać to narzędzie w pracy doradcy? ćwiczenie w grupach Przygotuj spis treści portfolio dostosowanego do uzyskania kwalifikacji z podanego przykładu.

48 Portfolio – spis treści 1.Odnosi się dokładnie do standardu kwalifikacji 2.Dla każdej składowej standardu: Pierwsza strona Kolejne strony - zgodne z tabelą dokumenty (potwierdzone przez przełożonych, współpracowników) Nr standarduSpis dowodów 1.1 Identyfikuje własne wartości i przekonania 1.Autorefleksja (dok 1 str 5,6) 2.Notatka z superwizji prowadzonego procesu (dok 2 str 7) 3.Certyfikat szkolenia NLP Praktyk wraz z programem i notatką (dok 3, str 8,9) 1.2 …1.….

49 Walidacja – metoda portfolio Jak zaprojektować proces doradczy (assesment)? ćwiczenie w grupach

50 Walidacja – metoda portfolio – schemat procesu doradczego (assesment)

51 Analiza wstępna 1-sze spotkanie / system internet Wejście do procesu ? NIE TAK Analiza dokumentacji w odniesieniu do standardu i tworzenie portfolio (spełniam i mam dowód, spełniam i nie mam dowodu, nie spełniam) Plan działania (zadania dla klienta) Analiza postępu realizacji planu Spełnia standard ? Przekazanie portfolio do oceny zewnętrznej KONIEC TAK NIE

52 Podsumowanie warsztatu Od zawodu do kwalifikacji – procesy, opis, kompetencje – język efektów uczenia się ERK, PRK – założenia i pojęcia ogólne, struktura ramy, przypisywanie kwalifikacji Zdobywanie i potwierdzanie kwalifikacji – portfolio, proces doradczy

53 Po ukończeniu szkolenia uczestnicy będą: Znali definicje podstawowych pojęć RK (kwalifikacja, poziom, efekty uczenia się, walidacja, formy kształcenia) Rozumieli zasadę tworzenia kwalifikacji jako zbioru efektów uczenia się oraz zasadę tworzenia poziomów ramy Rozumieli zasadę dokumentowania posiadanych kompetencji i rolę portfolio w planowaniu kariery Seminarium – cele edukacyjne

54 kwalifikacje.edu.pl Biblioteka KRK – link znajduje się na stronie kwalifikacje.edu.pl kwalifikacje.edu.pl http://www.cedefop.europa.eu Portale krajowe (NQF), punkty koordynacyjne (NCP) Gdzie się dowiedzieć więcej?

55 Co mi się podobało? Co wyniosę nowego? Jak oceniam przydatność warsztatu w mojej pracy i do informowania o nowym podejściu do kwalifikacji? Podsumowanie warsztatu

56 Bardzo dziękuję, Beata Michalska b.michalska@ibe.edu.pl Podsumowanie spotkania


Pobierz ppt "Od zawodu do kwalifikacji – praca doradcy zawodowego w kontekście KRK Beata Michalska Ekspert ds. systemu kwalifikacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google