Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zasady pracy z komputerem. ZASADY ERGONOMII odleg ł o ść kraw ę dzi stolika od klawiatury powinna wynosi ć 10 cm g ł owa powinna znajdowa ć si ę w odleg.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zasady pracy z komputerem. ZASADY ERGONOMII odleg ł o ść kraw ę dzi stolika od klawiatury powinna wynosi ć 10 cm g ł owa powinna znajdowa ć si ę w odleg."— Zapis prezentacji:

1 Zasady pracy z komputerem

2 ZASADY ERGONOMII odleg ł o ść kraw ę dzi stolika od klawiatury powinna wynosi ć 10 cm g ł owa powinna znajdowa ć si ę w odleg ł o ś ci 40-75 cm od monitora górna linia tekstu na monitorze powinna przypada ć poni ż ej poziomu oczu blat biurka powinien znajdowa ć si ę 75 cm nad pod ł og ą ł okcie powinny by ć zgi ę te pod k ą tem 90 0 odleg ł o ść kolan od klawiatury powinna by ć jak najmniejsza nale ż y robi ć 5 minut przerwy po ka ż dej godzinie pracy przed w łą czonym monitorem nale ż y robi ć 5 minut przerwy

3 Informacja to wiadomo ść tworz ą ca wiedz ę odzwierciedlaj ą c ą procesy i zdarzenia zachodz ą ce w otoczeniu Aby informacja spe ł nia ł a swoj ą role musi by ć : dostarczona szybko i terminowo jasna, zwi ę z ł a i wyczerpuj ą ca dok ł adna i rzetelna kompletna odpowiednio sklasyfikowana, zaewidencjonowana i przechowywana

4 informacjadecyzjapoleceniedziałaniekontrola

5 wykonawca kierownik Pionowo w dół – polecenia, instrukcje, wytyczne Pionowo w górę – sprawozdania, raporty, notatki

6 Selekcja i agregacja informacji Selekcja polega na wybieraniu tylko potrzebnych informacji i jednoczesnym eliminowaniu zb ę dnych Agregacja polega na łą czeniu informacji pojedynczych w zbiorcze

7 Obieg pisma – to jego droga od momentu wp ł ywu do danej jednostki do momentu za ł atwienia sprawy i wys ł ania odpowiedzi Punkty zatrzymania – komórki organizacyjne, które wykonuj ą czynno ś ci organizacyjne /np. kancelaria ogólna, sekretariat, szef jednostki/

8 Czynno ś ci kancelaryjne – czynno ś ci zwi ą zane z obiegiem pism – przyjmowanie, rozdzielanie, dor ę czanie, rejestrowanie, znakowanie, aprobata… Instrukcja kancelaryjna – zbiór przepisów wewn ę trznych reguluj ą cych wykonywanie czynno ś ci kancelaryjnych

9 System dziennikowy System dziennikowy System bezdziennikowy System bezdziennikowy System mieszany System mieszany

10 wykaz akt powstaje w jednostce organizacyjnej, akta dzieli si ę na klasy wed ł ug rodzaju za ł atwianych spraw. Zagadnienia okre ś la si ę za pomoc ą hase ł i symboli klasyfikacyjnych

11 porz ą dkowanie i grupowanie otwieranie i sprawdzanie sprawdzanie za łą czników przystawianie piecz ę ci wp ł ywu

12 Powiatowy Urz ą d Pracy w K ę pnie Wpłynęło dnia ………………….. Termin załatwienia sprawy……. Kierowano do…………………… Podpis…………………………….

13 Dekretowanie – czynno ś ci rozdzielania pism i nanoszenia na nie informacji dotycz ą cych sposobu i terminu za ł atwienia sprawy Referent Jan Kowalski Za ł atwi ć w porozumieniu z kierownikiem dzia ł u kadr W terminie do 20.11.2010 roku 05.11.2010Jan Nowak

14 Merytoryczne /uzale ż nione od faktycznego stanu/ i formalne /zgodne z przepisami/ za ł atwienie sprawy

15 Prekluzyjne /po up ł ywie, których dokonana czynno ść prawna pozbawiona jest skutków prawnych/ i porz ą dkowe /wszystkie pozosta ł e/ terminy za ł atwiania spraw

16 System dziennikowy Nasz znak: NA-IV-4/68/365/2010 System bezdziennikowy Nasz znak: NA-4.3.1-45/2010

17 Sprawdzenie poprawno ś ci formalnej pisma Odci ś ni ę cie na kopii stempla z dat ą wys ł ania Wpisanie pism warto ś ciowych, poleconych do pocztowej ksi ąż ki nadawczej Zaadresowanie koperty

18 Akta kategorii A Akta kategorii B /B1, B12, B20/ Akta o symbolu BE /BE1, E2/ Akta kategorii BC ARCHIWUM BIURO

19 Skuteczno ść pisma zale ż y od: formy pisma uprzejmego i pozytywnego tonu j ę zyka pisma logiki i uporz ą dkowania tre ś ci

20 W tym roku ukończyłem Technikum Ekonomiczne i uzyskałam średnie wykształcenie oraz tytuł technika ekonomisty. W szkole bardzo dobrze poznałem rachunkowość i finanse…… mogę więc śmiało stwierdzić, że jestem bardzo dobrze przygotowany do pracy w pionie ekonomicznym Waszego przedsiębiorstwa Jestem bardzo dobrze przygotowany do pracy w pionie ekonomicznym Waszego przedsiębiorstwa, gdyż w tym roku ukończyłem Technikum Ekonomiczne i uzyskałem tytuł technika ekonomisty. Bardzo dobrze znam rachunkowość i finanse…..

21 przejrzysto ść kompletno ść sugestywno ść zwi ę z ł o ść uprzejmo ść zrozumia ł o ść u ż ywanie skrótów jedna sprawa jedno pismo wyró ż nianie fragmentów zwracanie si ę do adresata

22 tytu ł y zawodowe, powtarzaj ą ce si ę cz ę sto wyrazy potoczne miary i nazwy jednostek metrycznych po łą czenia wielowyrazowe nazwy w ł asne

23 Pole nag ł ówkowe Zespó ł Szkó ł Ekonomicznych nr 1 w K ę pnie ul. Sienkiewicza 8 63-600 K ę pno 062-767-54-66 Zespół Szkół Ekonomicznych nr 1 w Kępnie ul. Sienkiewicza 8 63-600 Kępno 062-767-54-66 062-666-44-35

24 Pole adresata Pole adresata Szanowny Pan mgr Zbigniew Janas Dyrektor Zespó ł Szkó ł Zawodowych nr 7 ul. Widokowa 77 63-600 K ę pno

25 Zwroty grzeczno ś ciowe Do premiera, ambasadora, prezydenta – 3 osoba, bez tytu ł ów naukowych Jego EkscelencjaJego Ekscelencja Do rektora wy ż szej uczelni Jego MagnificencjaJego Magnificencja

26 Osoby duchowne Ksi ą dz wikariuszWielebny Ksi ą dz kanonik, proboszczPrzewielebny Ksi ą dz biskupJego Ekscelencja Ksi ą dz kardyna ł Jego Eminencja Papie ż Jego Ś wi ą tobliwo ść

27 Zwrot pleno titulo /P.T./ Szanowni P.T. Pa ń stwo… P.T. Joanna i Marian Niklewiczowie Uprzejmie informujemy P.T. Klientów, ż e…

28 Pole znaków powo ł awczych Wasze pismo z dnia:Wasz znak:Nasz znak:Data: 31.03.2010TK-II/344/2010 NA-V/2/56/20102010.04.12

29 Miejsce i data sporz ą dzenia pisma 9.11.2010 09.11.2010 rok 09.11.2010 r. 2010-11-09 2010-11-9 2010-XI-09 Gorlice, dnia 09.11.2010 roku Gorlice, dnia 09 listopad 2010 roku Gorlice, dnia 09 listopada 2010 roku

30 Okre ś lenie sprawy Sprawa: podanie o prac ę Sprawa: zamówienie Sprawa: reklamacja

31 Tre ść pisma wyjustowana z w łą czon ą opcj ą dzielenia wyrazów z wyeliminowanymi pojedynczymi znakami twz. tward ą spacj ą

32 Uk ł ad tre ś ci pisma Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

33 Uk ł ad tre ś ci pisma xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

34 Przenoszenie cz ęś ci pisma na nast ę pn ą stron ę./.

35 Podpisy Dyrektor mgr Tomasz Waz Ksi ę gowyDyrektor mgr Anna Nowakmgr Tomasz Waz

36 Informacje dodatkowe za łą czniki za łą czniki do wiadomo ś ci do wiadomo ś ci rozdzielnik rozdzielnik

37 Je ś li o za łą cznikach informujemy w tre ś ci pisma w polu informacji dodatkowych piszemy tylko ich ilo ść Za łą czniki: 3 W przeciwnym razie wymieniamy je: Za łą czniki:Za łą czniki: 1. Plan miasta1) plan miasta 2. Bud ż et2) bud ż et Je ś li za łą czników jest wi ę cej ni ż 5: Za łą czników: plik

38 W podaniach o za łą cznikach informujemy zwrotem Do podania za łą czam: 1. Kwestionariusz 2. Ś wiadectwo

39 Je ś li pismo oprócz adresata, wysy ł a si ę do wiadomo ś ci innych odbiorców, informacje te umieszcza si ę w polu informacji dodatkowych Do wiadomo ś ci: 1. Liceum Ogólnokszta ł c ą ce 2. Zespó ł Szkó ł Zawodowych

40 Je ś li identyczne pismo wysy ł ane jest do kilku adresatów, w polu informacji dodatkowych umieszcza si ę informacj ę Wg rozdzielnika, a rozdzielnik umieszcza si ę w informacjach dodatkowych Rozdzielnik: 1. Liceum Ogólnokszta ł c ą ca 2. Zespó ł Szkó ł Zawodowych

41 Tajemnica pa ń stwowa to informacja, której ujawnienie osobom nieupowa ż nionym mo ż e spowodowa ć istotne zagro ż enie dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej albo narazi ć te interesy na znaczn ą szkod ę /niepodleg ł o ść, bezpiecze ń stwo, obronno ść / Tajemnica pa ń stwowa to informacja, której ujawnienie osobom nieupowa ż nionym mo ż e spowodowa ć istotne zagro ż enie dla interesów Rzeczypospolitej Polskiej albo narazi ć te interesy na znaczn ą szkod ę /niepodleg ł o ść, bezpiecze ń stwo, obronno ść / Tajemnica s ł u ż bowa to informacja, której ujawnienie mo ż e narazi ć na szkod ę interes publiczne, interes obywateli lub konkretnej jednostki organizacyjnej. Z wiadomo ś ci ą t ą zapoznaje si ę pracownik w zwi ą zku z wykonywaniem swoich zada ń zawodowych. Tajemnica s ł u ż bowa to informacja, której ujawnienie mo ż e narazi ć na szkod ę interes publiczne, interes obywateli lub konkretnej jednostki organizacyjnej. Z wiadomo ś ci ą t ą zapoznaje si ę pracownik w zwi ą zku z wykonywaniem swoich zada ń zawodowych.

42 Dokumenty zawieraj ą ce wiadomo ś ci stanowi ą ce tajemnice pa ń stwow ą oznacza si ę klauzul ą Ś CI Ś LE TAJNE LUB TAJNE Zawieraj ą ce tajemnice s ł u ż bow ą klauzul ą POUFNE lub ZASTRZE Ż ONE Zachowanie tajemnicy jest obowi ą zkiem ka ż dego pracownika

43 W jednostkach, w których wyst ę puj ą wiadomo ś ci obj ę te tajemnic ą pa ń stwow ą, tworzona jest kancelaria tajna lub wyodr ę bnione stanowisko. W jednostkach, w których wyst ę puj ą wiadomo ś ci obj ę te tajemnic ą pa ń stwow ą, tworzona jest kancelaria tajna lub wyodr ę bnione stanowisko. Dost ę p to informacji maj ą osoby posiadaj ą ce pisemne upowa ż nienie kierownictwa. Dost ę p to informacji maj ą osoby posiadaj ą ce pisemne upowa ż nienie kierownictwa. Pisma te rejestrowane s ą w dzienniku przeznaczonym wy łą cznie dla przesy ł ek poufnych /tak ż e wtedy gdy stosowany jest system bezdziennikowy/ Pisma te rejestrowane s ą w dzienniku przeznaczonym wy łą cznie dla przesy ł ek poufnych /tak ż e wtedy gdy stosowany jest system bezdziennikowy/

44 Struktura organizacyjna to uporz ą dkowany uk ł ad stanowisk pracy i komórek organizacyjnych z istniej ą cymi mi ę dzy nimi zale ż no ś ciami. Struktura okre ś la zatem miejsce i rol ę w firmie ka ż dego pracownika i zespo ł u. Wyró ż nia si ę : Struktury liniowe Struktury liniowe Struktury liniowo-sztabowe Struktury liniowo-sztabowe Struktury funkcjonalne Struktury funkcjonalne

45

46

47

48

49


Pobierz ppt "Zasady pracy z komputerem. ZASADY ERGONOMII odleg ł o ść kraw ę dzi stolika od klawiatury powinna wynosi ć 10 cm g ł owa powinna znajdowa ć si ę w odleg."

Podobne prezentacje


Reklamy Google