Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Noblistów Polskich w Jugowie. Rada szkoleniowa na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami tikowymi, psychotycznymi i ADHD. Przeprowadzona.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Noblistów Polskich w Jugowie. Rada szkoleniowa na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami tikowymi, psychotycznymi i ADHD. Przeprowadzona."— Zapis prezentacji:

1 Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Noblistów Polskich w Jugowie. Rada szkoleniowa na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami tikowymi, psychotycznymi i ADHD. Przeprowadzona w oparciu o materiały serii: One są wśród nas. Wydanej przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. Opracował: Gabriel Kolk

2 Dziecko z ADHD w szkole

3 Czym jest ADHD. Zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Jest stanem chorobowym spowodowanym zaburzeniami pracy mózgu wywołującymi trudności z kontrolowaniem zachowania i utrzymywania koncentracji. Składają się na niego trzy podstawowe grupy objawów: a.nadruchliwość, b.nadmierna impulsywność, c.zaburzenia uwagi.

4 Objawy zaburzeń uwagi: Bardzo długo zabiera się do przepisywania notatki, Nie potrafi na długo skupić się w czasie pracy, Nie kończy zadań, Zapomina o napisaniu odpowiedzi, Wszystkie znajdujące się koło niego przedmioty rozpraszają go, Na klasówce zamiast rozwiązywać zadania z treścią zastanawia się jak wygląda lokomotywa pociągu, Ma kłopoty z zapamiętywaniem materiału, Nie słyszy i nie odpowiada na polecenia, Nie pamięta co było zadane w szkole, Patrzy w okno zamiast się uczyć,

5 Objawy nadruchliwości: Totalna, W obrębie miejsca siedzenia, W obrębie języka- ciągle mówi, buzia mu się nie zamyka, Biega wokół swojej ławki, Jest stale w ruchu, Nie potrafi wysiedział w ławce przez cała lekcję, Ciągle się wierci, macha rekami i nogami, Robi dużo hałasu wokół siebie, Bawi się przedmiotami, Wybiega z sali równo z dzwonkiem, Ciągle chodzi podczas lekcji temperować ołówki, Na przerwach biega, potrąca inne dzieci,

6 Objawy impulsywności: Nie przewiduje konsekwencji swoich działań, Szybciej działa niż myśli, Rozpoczyna zadanie bez całkowitego zrozumienia polecenia, Nie wysłuchuje poleceń do końca, Ma kłopoty z wykonaniem złożonych lub terminowych prac, Ma kłopoty z uczeniem się z poprzednich doświadczeń i ogólnych zasad, Częściej ulega wypadkom, Jest niewolnikiem już i zaraz, Ma kłopoty z zaczekaniem na swoją kolej

7 Inne typowe problemy związane z ADHD: Labilność emocjonalna-szybko zmienia nastroje, Niedojrzałość emocjonalna i społeczna, Nieumiejętność radzenia sobie z doświadczeniem porażek, Słabe rozumienie pojęcia czasu, Tendencja wchodzenia w dyskusję, przerywanie wypowiedzi innych

8 Cele pracy w szkole z dzieckiem z ADHD: Wzbudzić u dzieci motywację do dalszego kształcenia się, Wzbudzić sympatie do szkoły Poprawić samoocenę Zmniejszenie ilości zachowań trudnych w przyszłości

9 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z ADHD: Nie traktuj niewykonywania poleceń przez dziecko jako jego złośliwości, często jest to objaw zaburzeń. Zamiast wyciągania konsekwencji potrzebna jest twoja pomoc. Objawy nie znikną, pogódź się z tym, że stale trzeba będzie z nim pracować,

10 Metody przebudowania środowiska klasowego i szkolnego:

11 Ograniczanie ilości bodźców w czasie wykonywania zadania: Posadź dziecko w pierwszej ławce, Zadbaj, aby na ławce znajdowała się jak najmniejsza ilość rzeczy, Zadbaj, aby uczeń siedział z dala od rozpraszających elementów: okna, akwarium, kolorowej tablicy, drzwi, najlepiej na środku sali,

12 Sposób prezentowania materiału: Prezentuj materiał w sposób energiczny, żywy, przyciągający uwagę, Zminimalizuj okresy przestoju w czasie lekcji, Dziel złożone polecenia na pojedyncze etapy, Pozwól nadpobudliwym dzieciom wstawać z ławki – w celu rozdawania, zbierania kartek, ścierania tablicy, Podawaj notatki w punktach, Często przypominaj instrukcje, Wprowadzaj przerwy międzylekcyjne, np. ćwiczenia fizyczne, Osobiście sprawdzaj zapisanie każdego zadania domowego.

13 Motywacja: spójrz na dziecko z punktu widzenia jego dobrych cech i zasobów - wykorzystaj je! Zawsze można nagrodzić za coś dziecko Nagroda musi być atrakcyjna dla dziecka i realna do zrealizowania Obowiązujący system musi dotyczyć całej klasy Zasady otrzymywania nagród, muszą być dostosowane do konkretnego ucznia, czyli musza go interesować Nagradzać za każde pożądane zachowanie Nagroda nie może służyć manipulacji Nagroda nie może być formą przekupstwa

14 Przykłady wprowadzania zasad: 1.Gdy dziecko nie reaguje na polecenia nauczyciela Zasada: Nauczyciel wydaje każde polecenie dwa razy. 2.W szkole obowiązuje niepisana zasada, o której wszyscy wiedzą: Zasada: Wprowadzamy zasady jawne i oczywiste, np.: Wykonujemy polecenia nauczyciela! 3. Gdy dziecko łamie którąś ze znanych sobie zasad: Zasada: Przyłapany, np.: Dwie minuty przerwy mniej 4. Gdy dziecko nie rozumie zakresu obowiązującej zasady: Zasada: Formułujemy jednoznaczne normy, np.: Mówi jedna osoba 5. Gdy dziecko nie odnosi zasady do siebie: Zasada: Wprowadzamy zasady kierowane wprost do uczniów, np.: W autobusie każdy siedzi na swoim miejscu 6. Gdy zasady nie eliminują niepożądanego zachowania Zasada: Wprowadzamy zasady opisujące konkretne zachowania, np.: Na lekcjach wykonujemy polecenia nauczyciela

15 Dziecko z zaburzeniami tikowymi w szkole

16 Czym są zaburzenia tikowe. Gwałtowne, powtarzające się działania, które spontanicznie przydarzają się dziecku. Zwykle z upływem czasu znikają bądź ulegają zmianom. Tiki często współistnieją z ADHD, trudnościami w nauce, z zaburzeniami emocjonalnymi, częściej występują u chłopców, najczęściej nasilają się około 10-12 roku życia. Przyczyną tików są zaburzenia natury neurobiologicznej, stres może nasilić, ale nie jest główną przyczyną występowania tików.

17 Podział tików: Motoryczne, czyli angażujące mięśnie lub całe grupy mięśni, np.: Mruganie, skręcanie ciała, podskakiwanie, podnoszenie reki, Dźwiękowe, wydawanie różnego rodzaju dźwięków, np.: Pociąganie nosem, chrząkanie, piszczenie, powtarzanie usłyszanych i własnych wypowiedzi,

18 Podstawowe zasady pracy z dzieckiem z tikami:

19 Zrozumienie dziecka z tikami: Można zauważać tiki - nie udawaj, że nie widzisz, tylko zaakceptuj, Można okazywać empatię, Daj dziecku do zrozumienia, że dostrzegasz i rozumiesz doświadczane przez niego trudności, dziecko powinno wiedzieć, że zawsze może z kimś porozmawiać o swoich kłopotach, jeżeli tego potrzebuje,

20 W klasie: Edukowanie innych uczniów, Dawaj przykład akceptacji dla tików, Pozwalaj dziecku na opuszczanie sali, Nie każ dziecku wychodzić za drzwi - nie każ za tiki, Zapewnij dodatkowy czas, jeśli tiki spowalniają pracę, Zapewniaj kreatywne warunki pracy - jeżeli nie może wykonać jakiejś czynności z powodu występowania tików, pozwól mu wykonać ją za pomocą innych metod, sposobów pracy, Zapewnij dodatkowy nadzór nad dzieckiem, jeżeli spotyka się ono z docinkami rówieśników, Postaraj się odpowiednio umiejscowić dziecko w sali,

21 Dziecko z zaburzeniami psychotycznymi w szkole

22 Czym są zaburzenia psychotyczne. Zaburzenia psychotyczne to grupa zaburzeń psychicznych pochodzenia organicznego lub emocjonalnego. Najczęstszymi zaburzenia- mi psychotycznymi okresu dorastania są zaburzenia z tzw. spectrum schizofrenii, przede wszystkim urojenia i omamy. Zaburzenia psychotyczne dotyczą znacznego upośledzenia w postrzeganiu rzeczywistości. Osoba dotknięta psychozą dochodzi nieprawidłowych wniosków dotyczących rzeczywistości zewnętrznej, często jako zagrażającej, niebezpiecznej.

23 Adolescencja tłem problemu: Ze względu na dynamizm oraz wielość zmian okres dorastania jest szczególnym czasem rozwoju psychicznego człowieka, w czasie którego mogą pojawiać się różnego rodzaju zaburzenia, w tym natury psychotycznej. Czynniki związane z przejściem od zależności do niezależności i kształtowaniem autonomicznej tożsamości dorosłego człowieka, wg badań prowadzonych w Stanach Zjednoczonych, powodują zaburzenia emocjonalne u ok. 10 – 20% dorastającej młodzieży.

24 Czynniki społeczne: Utrata bliskiej osoby spowodowana śmiercią lub rozwodem rodziców Konflikt małżeński rodziców Przemoc w rodzinie, wykorzystywanie fizyczne, psychiczne lub seksualne Nadużywanie substancji psychoaktywnych przez członków rodziny Przewlekła choroba, któregoś z członków rodziny lub dziecka Zaniedbanie dziecka, brak zainteresowania ze strony rodziców oraz wrogość i emocjonalne odrzucenie Sytuacje nadmiernej kontrolo ze strony rodziców Trudna sytuacja materialna i społeczna izolacja rodziny

25 Zachowania ucznia wskazujące na możliwość występowania zaburzeń: Opowiada, że widzi i słyszy rzeczy i osoby nieistniejące tu i teraz Nasłuchuje, przygląda się, rozmawia z osobami, których nie ma Wypowiada nielogiczne ciągi zdań, opisuje zjawiska w sposób obrazowy, używając udziwnionych myśli i pojęć W krótkich odstępach czasu popada w skrajne nastroje Zachowuje się w sposób odmienny niż dotychczas, np. : Uczeń nieśmiały zaczyna być gadatliwy, natrętny; uczeń aktywny izoluje się od rówieśników Zaczyna objawiać nasilone lęki oraz napady strachu przed otaczającą rzeczywistością, odizolowuje się od świata zewnętrznego

26 Uczeń z zaburzeniami psychotycznymi w szkole: Trzeba wziąć pod uwagę zmiany w funkcjonowaniu poznawczym, fizycznym spowodowane skutkami ubocznymi farmakoterapii: drżenia, sztywność mięśni, maskowata twarz, chodzenie małymi kroczkami, senność, utrudnienia w koncentracji uwagi, spowolnienie procesów myślowych, uczucie przymulenia. Po powrocie do szkoły z leczenia uczniowi trudno będzie na nowo zaadoptować się do warunków szkolnych. Takie dziecko często odczuwa wstyd spowodowany samym faktem swojej choroby, pobytem na leczeniu w szpitalu, co utrudni mu funkcjonowanie w grupie rówieśniczej,

27 Wskazówki praktyczne: weź pod uwagę spowolnienie psychoruchowe i zmienione możliwości poznawcze w procesie nauczania, dostosuj proces nauczania do możliwości ucznia, buduj więź z uczniem-zauważaj osiągnięcia, stosuj pozytywne pochwały stopniowo zwiększaj wymagania w zakresie przestrzegania zasad szkolnych, zwracaj uwagę na relacje rówieśnicze, chroń przed przemocą i stygmatyzacja nie przesadzaj z nadopiekuńczością-uczeń potrzebuje twojego wsparcia w obszarach, w których sobie nie radzi, nie we wszystkich, zorganizuj pomoc rówieśniczą w klasie w zakresie uzupełniania braków w nauce, przy ocenianiu bierz pod uwagę zmniejszone możliwości poznawcze spowodowane zażywaniem leków,

28 zwracaj uwagę na mogące pojawiać się nawroty psychozy- urojenia, omamy, myśli samobójcze, itd., w rozmowie z uczniem urealniaj jego wypowiedzi - czyli jeżeli coś co mówi wydaje Ci się nieprawdziwe, mów, że się z tym nie zgadzasz albo że masz inne zdanie, w kontakcie z uczniem nie obiecuj absolutnej dyskrecji, gdyż być może przyjdzie czas kiedy będzie zagrożone życie lub zdrowie ucznia, np. w sytuacji, kiedy powie ci o zamiarach samobójczych, wtedy będziesz musiał powiadomić odpowiednich specjalistów, rodziców korzystaj ze wsparcia współpracowników i specjalistów, nie obciążaj się nadmiernie trudną sytuacją ucznia,

29 PRZYPISY 1. Slajd 3. T. Srebnicki, T. Wolańczyk, One są wśród nas. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla opiekunów i pedagogów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010, s. 6. 2. Slajd 16. A. Bryńska, T. Wolańczyk, One są wśród nas. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla opiekunów i pedagogów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010, s. 6. 3. Slajd 22. I. Namysłowska, One są wśród nas. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla opiekunów i pedagogów, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2010, s. 6.

30 Użyte materiały Bryńska A., Wolańczyk T., One są wśród nas. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla opiekunów i pedagogów, Warszawa 2010. Fintan J., ORegan, ADHD, Warszawa 2005. Kutscher M.L., Attwood T., Wolff R.R., Dzieci z zaburzeniami łączonymi ADHD, trudności w nauce, zespół Aspergera, zespół Touretta, depresja dwubiegunowa i inne zaburzenia, Warszawa 2007. Namysłowska I., One są wśród nas. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla opiekunów i pedagogów, Warszawa 2010. Srebnicki T., Wolańczyk t., One są wśród nas. Dziecko z ADHD w szkole i przedszkolu. Informacje dla opiekunów i pedagogów, Warszawa 201o.


Pobierz ppt "Publiczne Gimnazjum Nr 1 im Noblistów Polskich w Jugowie. Rada szkoleniowa na temat pracy z dziećmi z zaburzeniami tikowymi, psychotycznymi i ADHD. Przeprowadzona."

Podobne prezentacje


Reklamy Google