Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy Biblii Studium 9 Dzieło Jezusa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy Biblii Studium 9 Dzieło Jezusa"— Zapis prezentacji:

1 Podstawy Biblii Studium 9 Dzieło Jezusa

2 Jezus nigdy nie zgrzeszył
9.1 Zwycięstwo Jezusa Jezus nigdy nie zgrzeszył Był on „kuszony tak jak my, różnica w tym jedynie, że nie grzeszył” (Heb 4:15 NTSterna). On „nie znał grzechu”. „Grzechu w nim nie ma” (2 Ko 5:21; 1 Jn 3:5). „On grzechu nie popełnił ani nie znaleziono zdrady w jego ustach” (1 Pt 2:22). „Święty, niewinny, niesplamiony, odłączony od grzeszników” (Heb 7:26 NTPD). Stąd: Jezus był objawieniem Boga w ciele (1Tm 3:16);  „Obrazem Boga niewidzialnego” (Kol 1:15).  „Kto mnie widział, widział Ojca” (Jn 14:9).

3 9.3 Jezus jako nasz przedstawiciel
Jezus był naszym przedstawicielem i „dlatego musiał we wszystkim upodobnić się do braci” (Heb 2:17), „aby z łaski Bożej za wszystkich śmierci skosztował” (Heb 2:9 BG). Kiedy grzeszymy – np. gniewamy się – Bóg może nam przebaczyć jeśli jesteśmy „w Chrystusie” (Ef 4:32). Jest tak dlatego, że Bóg porównuje nas do Chrystusa, który był takim samym człowiekiem jak my, również kuszonym by zgrzeszyć – np. gniewać się – ale który pokonał wszelką pokusę. Tak więc Bóg może przebaczyć nam nasz grzech z tego względu, że jesteśmy w Chrystusie i przypisana jest nam jego sprawiedliwość. To, że Chrystus jest naszym przedstawicielem jest więc środkiem dzięki któremu Bóg może okazać nam swą łaskę zachowując przy tym swą sprawiedliwość.

4 Jezus nie był naszym zastępcą
Jeśli Chrystus umarł zamiast nas, wówczas my nie powinniśmy umierać. Zbawienie możliwe jest dzięki śmierci ORAZ zmartwychwstaniu Chrystusa, nie zaś samej tylko jego śmierci.   Chrystus „umarł za nas” tylko raz. Teoria zastępstwa oznacza, że musiałby on umierać za każdego z nas z osobna. „Chrystus umarł za [greckie uper] nas”. Gdyby Chrystus umarł zamiast nas użytoby greckiego słowa anti. Jednak w żadnym z biblijnych fragmentów mówiących o śmierci Jezusa za nas nie użyto tego słowa.

5 Opinie innych John A.T. Robinson, były biskup Woolwich: „Autorzy Nowego Testamentu nigdy nie mówili, że Bóg karze Chrystusa. Chrystus jest naszym przedstawicielem, nie naszym zastępcą. Jego dzieło zawsze jest na rzecz nas (uper) nie zamiast nas (anti). On umarł dla grzechu, nie żebyśmy nie musieli umierać (jako nasz zastępca), ale właśnie po to, żebyśmy mogli umrzeć (jako nasz reprezentant)” (Wrestling With Romans (London: SCM, 1979), p. 48).

6 Prawo Mojżesza przestało obowiązywać
9.4 Jezus i Prawo Mojżesza Prawo Mojżesza przestało obowiązywać „Ze zmianą bowiem kapłaństwa (z Lewickiego na Chrystusowe) musi też nastąpić zmiana Prawa” (Heb 7:12 BT). Chrystus „zostaje nim [kapłanem] nie na mocy przepisu Prawa o naturalnym pochodzeniu (tzn. że ktoś mógł być kapłanem tylko dlatego, że był potomkiem Lewiego), ale mocą niezniszczalnego życia”, które zostało mu darowane z powodu jego doskonałej ofiary (Heb 7:16 BP). Stąd, „poprzednie przykazanie (tzn. Prawo Mojżesza) zostaje usunięte z powodu jego słabości i nieużyteczności, gdyż zakon nie przywiódł niczego do doskonałości, z drugiej zaś strony wzbudzona zostaje lepsza nadzieja” (Heb 7:18,19).

7 Posłuszeństwo Prawu nie może zbawić
„Przez zakon nikt nie zostaje usprawiedliwiony przed Bogiem, … bo: Sprawiedliwy z wiary żyć będzie” (Gal 3:11 por. Hab 2:4). „Bo wszyscy, którzy polegają na uczynkach zakonu są pod przekleństwem, napisano bowiem: Przeklęty każdy, kto nie wytrwa w pełnieniu wszystkiego, co jest napisane w księdze zakonu” (Gal 3:10).

8 Posłuszeństwo Prawu nie może zbawić cd.
Jakiekolwiek próby uzyskania zbawienia przez przestrzeganie Prawa, muszą być związane z przestrzeganiem całego Prawa, inaczej jesteśmy automatycznie potępieni za jego nieprzestrzeganie. (Gal 3:10). „Człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez przestrzeganie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa… by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Jezusa Chrystusa, nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia… w Prawie nikt nie osiąga usprawiedliwienia przed Bogiem… każdy, kto uwierzy, jest przez Niego usprawiedliwiony ze wszystkich [grzechów], z których nie mogliście zostać usprawiedliwieni w Prawie Mojżeszowym” (Gal 2:16; 3:11; Dz 13:39 BT).

9 Kolosan 2 Przez swoją śmierć Chrystus wymazał „obciążający nas list dłużny, który się zwracał przeciwko nam ze swoimi wymaganiami (w związku z naszą niezdolnością przestrzegania Prawa), i usunął go, przybiwszy go do krzyża; … ​Niechże was tedy nikt nie sądzi z powodu pokarmu i napoju albo z powodu święta lub nowiu księżyca bądź sabatu. ​Wszystko to są tylko cienie rzeczy przyszłych; rzeczywistością natomiast jest Chrystus” (Kol 2:14-17). 

10 Wszystkie pokarmy są czyste
​Jezus wyraźnie wyjaśnił, że nic co człowiek je nie może go duchowo skazić. Jedynie to, co pochodzi z jego serca jest tym, co go kala (Mk 7:15-23). „Tak uznał (Jezus) wszystkie potrawy są czyste" (Mk 7:19 BT). Piotr w Dz 10:14,15, a później Paweł nauczyli się tej samej lekcji: „Wiem, i przekonany jestem w Panu Jezusie, że nie ma niczego, co by samo przez się było nieczyste" (Rz 14:14). Nasze podejście do pokarmów „nie zbliża nas do Boga” (1 Ko 8:8).  Odstępczy chrześcijanie mieli nauczać „ przyjmowania pokarmów, które stworzył Bóg, aby wierzący oraz ci, którzy poznali prawdę, pożywali je z dziękczynieniem” (1 Tm 4:3).

11 9.5 Sabat

12 Sabat: Znak Pomiędzy Bogiem a Izraelem
Sabat był szczególnym „znakiem między Mną (Bogiem) a nimi (Izraelem), aby poznano, że Ja jestem Jahwe, który ich uświęca” (Eze 20:12 BT). Jako taki nigdy nie miał być wiążący dla pogan (nie-Żydów). „Pan dał wam [nie całej ludzkości] sabat” (Eze 16:29). „Ogłosiłeś (Ty Boże) im (Izraelowi) swój święty sabat” (Neh 9:14).

13 Sabat przestał obowiązywać
Paweł określa chrześcijan, którzy wrócili do zachowywania części Prawa Mojżeszowego np. sabatu, jako powracających do „słabych i nędznych żywiołów, którym ponownie, jak dawniej służyć chcecie? ​Zachowujecie dni (np. sabat) i miesiące, i pory roku, i lata! (tzn. święta żydowskie). ​Boję się, że może nadaremnie mozoliłem się nad wami” (Gal 4:9-11).

14 Sabat i zbawienie Zachowywanie sabatu nie jest istotne dla zbawienia: „​Jeden robi różnicę między dniem a dniem (tzn. nadaje im duchowe znaczenie), drugi zaś każdy dzień ocenia jednakowo; niechaj każdy pozostanie przy swoim zdaniu. ​Kto przestrzega dnia, dla Pana przestrzega; kto je, dla Pana je, dziękuje bowiem Bogu; a kto nie je, dla Pana nie je, i dziękuje Bogu” (Rz 14:5,6).

15 Nie ma różnicy pomiędzy Dziesięcioma Przykazaniami a „Prawem Mojżesza”
Dziesięć przykazań, włączając te o przestrzeganiu sabatu, było częścią Starego Przymierza, które zostało zniesione przez Chrystusa: Bóg „oznajmił wam (Izraelowi) swoje przymierze, które nakazał wam zachowywać: dziesięć słów, które wypisał na dwóch kamiennych tablicach” (Pwt 4:13).  Bóg „spisał na tablicach słowa przymierza, dziesięcioro słów” (Wj 34:28).  Heb 9:4 mówi o „tablicach przymierza”. Dziesięć przykazań napisane było na kamiennych tablicach i składało się na „(stare) przymierze”.

16 Stare Przymierze zastąpione Nowym Przymierzem
Paweł mówi, że jesteśmy „uwolnieni od zakonu… przestarzałej litery” (Rz 7:6). „​Albowiem ganiąc ich, mówi: Oto idą dni, mówi Pan, A zawrę z domem Izraela i z domem Judy przymierze nowe. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami… ​Takie zaś jest przymierze, które zawrę z domem Izraela Po upływie owych dni, mówi Pan: Prawa moje włożę w ich umysły I na sercach ich wypiszę je… ​Gdy mówi: Nowe, to uznał pierwsze za przedawnione; a to, co się przedawnia i starzeje, bliskie jest zaniku” (Heb 8:8-13).

17 Pozostałe dziewięć przykazań, które zostało powtórzone w Nowym Testamencie
 Pierwsze - Ef 4:6; 1 Jn 5:21; Mt 4:10  Drugie - 1 Ko 10:14; Rz 1:25  Trzecie - Jak 5:12; Mt 5:34,35 Czwarte - SABAT… NIE POWTÓRZONY  Piąte - Ef 6:1,2; Kol 3:20  Szóste - 1 Jn 3:15; Mt 5:21  Siódme - Heb 13:4; Mt 5:27,28  Ósme - Rz 2:21; Ef 4:28  Dziewiąte - Kol 3:9; Ef 4:25; 2 Tm 3:3  Dziesiąte - Ef 5:3; Kol 3:5.

18 Studium 9: Pytania 1. Dlaczego śmierć Chrystusa bardziej niż jakiegokolwiek innego człowieka potrzebna byłą dla naszego zbawienia? 2. Dlaczego ofiary dokonywane ze zwierząt dla naszego zbawienia nie wystarczyły do zmazania grzechu? 3. Czy Jezus był naszym przedstawicielem czy też zmarł zamiast nas? 4. Które z następujących zdań są prawdziwe: a) Chrystus umarł zamiast nas. b) Chrystus reprezentował nas więc Bóg przez wzgląd na niego może nam przebaczyć. c) Chrystus był taki jak my, ale nie reprezentował nas d) Śmierć Chrystusa oznacza, że Bóg nie będzie już nikogo winić za grzech. 5. Czy Chrystus zyskał coś dla siebie umierając? 6. Kiedy Chrystus umarł na krzyżu: a) Przestały obowiązywać pomniejsze polecenia Prawa Mojżeszowego ale nie dziesięć przykazań. b) Przestało obowiązywać całe Prawo Mojżeszowe łącznie z dziesięcioma przykazaniami. c) Przestało obowiązywać całe Prawo Mojżeszowe z wyjątkiem przestrzegania świąt żydowskich. d) Nie miało to wpływu na Prawo Mojżeszowe. 7. Czy powinniśmy przestrzegać sabatu dzisiaj? 8. Uzasadnij twoją odpowiedź na pytanie 7.


Pobierz ppt "Podstawy Biblii Studium 9 Dzieło Jezusa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google