Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adam Rak. Uszczelnienie terenu powoduje zmianę bilansu wodnego zlewni Czynniki kształtujące dopływ wód do kanalizacji (systemu odwodnieniowego)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adam Rak. Uszczelnienie terenu powoduje zmianę bilansu wodnego zlewni Czynniki kształtujące dopływ wód do kanalizacji (systemu odwodnieniowego)"— Zapis prezentacji:

1 Adam Rak

2

3

4

5

6

7

8

9 Uszczelnienie terenu powoduje zmianę bilansu wodnego zlewni Czynniki kształtujące dopływ wód do kanalizacji (systemu odwodnieniowego) w czasie trwania opadów

10 Intercepcja: Zatrzymywanie wód opadowych przez szatę roślinną, gleby oraz obiekty abiotyczne, takie jak: dachy budynków, chodniki, powierzchnie utwardzone stanowiące elementy infrastruktury drogowej itp. W polskich warunkach klimatycznych intercepcja w skali rocznej dochodzi do 35% warstwy opadu atmosferycznego, przy czym po okresie susz w początkowym okresie opadów może wynosić nawet 100% Intercepcja związana z zatrzymywaniem wód opadowych przez gleby i rośliny nosi nazwę bioretencji. Większość wód opadowych zatrzymanych wskutek bioretencji jest odparowywana (ewapotranspirowana).

11 Intercepcja: Na obszarach zurbanizowanych wskutek uszczelnienia powierzchni dochodzi do ograniczenia wielkości bioretencji oraz infiltracji efektywnej, co skutkuje wzrostem odpływu powierzchniowego. Wpływ uszczelnienia zlewni na odpływ z niej wód opadowych

12 Charakter zabudowy Średni współczynnik spływu  Średnia tracona bioretencja w m 3 na powierzchni uszczelnionej 1 ha Zabudowa jednorodzinna rozproszona z drogami odwodnianymi rowami 0,3035-45 Zabudowa jednorodzinna z podziemnym systemem odwodnienia dróg 0,50105-135 Zabudowa miejska zwarta 0,70175-225 0,80210-270 Centra handlowe0,90245-410 Orientacyjne wartości traconej retencji glebowej w zależności od wartości współczynnika spływu

13 Na obszarze miast odpływ wód opadowych (roztopowych) jest zależny nie tylko od czynników meteorologicznych, ale również od zastosowanych rozwiązań technicznych systemów odwodnieniowych. Z reguły zlewnie spływu wód opadowych na terenach zabudowanych nie pokrywają się z obszarem zlewni naturalnych. Ustalenie zlewni spływu do poszczególnych kolektorów wymaga wykonania prac studialnych z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu oraz baz GIS z branżowymi bazami danych: o zabudowie terenu, o zabudowie terenu, lokalizacji podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej, lokalizacji podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej, o glebach i gruntach, o glebach i gruntach, położeniu zwierciadła wód podziemnych, położeniu zwierciadła wód podziemnych, wielkości infiltracji efektywnej, wielkości infiltracji efektywnej, wielkości opadu efektywnego przy warunkach trwania zjawisk opadowych lub roztopowych. wielkości opadu efektywnego przy warunkach trwania zjawisk opadowych lub roztopowych.

14

15

16

17 Oczka wodne zasilane wodami z dachów

18 Niecka infiltracyjna do gromadzenia wód opadowych

19 Studnie chłonne

20 Skrzynki rozsączające

21 Zbiornik zabudowany retencyjno-rozsączający

22 Zbiornik infiltracyjno-retencyjny

23 Zbiorniki suche

24 Opóźniacze odpływu (Prof. Paluch)

25  Zakres działań nie ograniczony tylko do terenów zurbanizowanych. W przypadku małych rzek (odbiorniki wód opadowych z systemów kanalizacji deszczowej), dążyć do zwiększenia retencyjności górnych części zlewni,  Wprowadzenie odpowiednich rozwiązań prawnych w zakresie koordynacji zagospodarowania przestrzennego z ochroną ppow. na terenach miejskich [ rezerwy terenu wzdłuż sieci rowów i kanałów, ograniczenie odpływu - środki techniczne,

26  Usprawnienie zarządzania – wyłonienie jednego podmiotu odpowiedzialnego za działanie systemu kanalizacji deszczowej na obszarach zurbanizowanych,  Poradnik dla projektantów, urbanistów; w zakresie genezy i zapobiegania powodziom na terenach miejskich,

27  Zasada szybkiego odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych przez systemy kanalizacyjne do odbiornika powinna być zweryfikowana na korzyść jak największej wody zatrzymanej w gruncie,  Rozłączanie dwóch różnych mediów:  wody opadowe nie wymagające oczyszczenia – zagospodarowane na działce,  Ścieki deszczowe zanieczyszczone z terenów zurbanizowanych powinny trafić do kanalizacji i po podczyszczeniu do odbiornika.

28 Schemat procesu postępowania i podczyszczania ścieków deszczowych

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Adam Rak. Uszczelnienie terenu powoduje zmianę bilansu wodnego zlewni Czynniki kształtujące dopływ wód do kanalizacji (systemu odwodnieniowego)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google