Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Dariusz Andraka Katedra Systemów Inżynierii Środowiska.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Dariusz Andraka Katedra Systemów Inżynierii Środowiska."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Dariusz Andraka Katedra Systemów Inżynierii Środowiska

2 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U z 2002r. Nr 75 poz. 690 z późn.zm.) – na podstawie delegacji wynikającej z art. 7 ust. 2 pkt 1 Prawa budowlanego: §28. Działka budowlana, na której sytuowane są budynki, powinna być wyposażona w kanalizację umożliwiającą odprowadzenie wód opadowych do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej. W razie braku możliwości przyłączenia do sieci kanalizacji deszczowej lub ogólnospławnej, dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych na własny teren nieutwardzony, do dołów chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.

3 PN-EN 752-2:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania PN-EN 752-4:2000. Zewnętrzne systemy kanalizacyjne. Obliczenia PN-EN 12056-3:2003. Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnątrz budynków. Część 3 – Przewody deszczowe. Projektowanie układu i obliczenia PN-92/B-01707. Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych. COBRTI Instal, W-wa 2003. Ekologiczne zagadnienia odwodnienia pasa drogowego. GDDKiA, W-wa 2009 Zalecenia projektowanie, budowy i utrzymania odwodnienia parkingów i MOP. GDDKiA, W-wa 2009 ATV-A118. Hydrauliczne wymiarowanie systemów odwadniających.

4 miarodajne ustalenie ilości wód opadowych jest bardzo trudne, z uwagi na zmienność wielu czynników determinujących (zmienne natężenie deszczu w czasie trwania opadu, czas trwania deszczu, prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu o określonym natężeniu, charakterystyka zlewni, czas dopływu opadu do kanału deszczowego – tzw. koncentracja terenowa, i in.) wg PN-EN-752-4, dla małych zlewni (do 200 ha) lub czasów koncentracji terenowej do 15 min. można przyjąć uproszczony model spływu powierzchniowego przy założeniu stałej intensywności deszczu: gdzie: ψ – współczynnik spływu ze zlewni (0,0 ÷ 1,0); I – natężenie deszczu miarodajnego [dm 3 /s.ha]; A – powierzchnia zlewni [ha]

5 istnieje zależność pomiędzy natężeniem deszczu (I) a czasem jego trwania (t) oraz statystyczną częstotliwością występowania (c) dla małych zlewni można stosować wzór Błaszczyka: gdzie: I c,t – natężenie deszczu o czasie t, pojawiającego się raz na c lat; H – wysokość opadu [mm]; c – częstotliwość pojawiania się deszczu miarodajnego [lata]; t – czas trwania deszczu [min]; dla H = 585 mm (średni opad w Polsce):

6 ma decydujący wpływ na wielkość miarodajnego natężenia deszczu a)b) c) – wykresy przepływu a: t d > t p b: t d = t p a c: t d < t p

7 Proj. częstotliwości występowania deszczu miarodajnego (c) [1 w n latach] Lokalizacja Proj. częstotliwości zalewania terenu [1 w n latach] 1 w 1Tereny wiejskie1 w 10 1 w 2Tereny mieszkaniowe1 w 20 1 w 2 1 w 5 Śródmieścia, tereny przemysłowe / handlowe -z kontrolą zalewania - bez kontroli zalewania 1 w 30 1 w 10Metro / przejścia podziemne 1 w 50

8 Określenie warunków Prawdopodobieństwo p [%] / c [lata] Czas koncentracji terenowej t k [min] sieć deszczowa sieć ogólnospławna Boczne kanały w płaskim terenie100 / 150 / 210 Kolektory, kanały boczne przy większych spadkach terenu (2%) 50 / 220 / 55 Kolektory w głównych ulicach o trwałych nawierzchniach; kanały boczne przy silnych spadkach terenu (4%) 20 / 510 / 102 Szczególnie niekorzystne warunki (niecki o utrudnionym odpływie, zbocza itp.) 10 / 105 / 202 gdzie: p – prawdopodobieństwo wystąpienia deszczu o danym natężeniu

9 wyraża stosunek objętości ścieków deszczowych dopływających do kanału (Q spł ) do wielkości opadu na powierzchnię zlewni tego kanału (Q opad ) zależy od stopnia szczelności powierzchni zlewni, np. wg Błaszczyka: dachy kryte blachą – ψ = 0,95 dachy kryte papą lub dachówką, nawierzchnie asfaltowe lub brukowane ze szczelną szczeliną - ψ = 0,90 nawierzchnie brukowane lub z płytek betonowych z nieuszczelnioną spoiną - ψ = 0,80 dzielnice śródmiejskie z centrum usługowym, szeregowa zabudowa jednorodzinna - ψ = 0,60

10

11 wyznacza się jako średnią ważoną dla zlewni cząstkowych o określonym rodzaju zagospodarowania w obliczeniach wykorzystuje się często pojęcie zlewni zredukowanej A zr – powierzchnia zlewni zredukowanej

12 metody obliczeniowe różnią się między sobą przede wszystkim podejściem do wyznaczania współczynnika opóźnienia φ, który uwzględnia zmienność w czasie dopływu wód opadowych do kanału deszczowego (tzw. retencję terenową – nie cały opad dopływa do kanału w tym samym czasie) najczęściej stosowane metody: metoda stałych natężeń deszczu (Polska) metoda granicznych natężeń deszczu (Polska) metoda współczynnika opóźnienia czasu przepływu (Niemcy) wzór ogólny:

13 metoda uproszczona, zakładająca że czas trwania deszczu jest równy średniemu czasowi przepływu w kolektorze deszczowym np.: L = 600 m, v = 1 m/s, t d = 600 s = 10 min stosowana w opracowaniach koncepcyjnych oraz dla małych zlewni współczynnik opóźnienia zależy od charakterystyki zlewni Q – maksymalny przepływ deszczu [dm 3 /s] t d – czas trwania deszczu miarodajnego, t d = 10-15 min q – natężenie deszczu miarodajnego [dm 3 /s,ha] φ – współczynnik opóźnienia odpływu n – parametr zależny od kształtu zlewni i spadków terenu; (n=4 – wąska zlewnia, duże spadki, n =6 – typowa zlewnia; n=8 – teren płaski, zlewnie równomierne)

14 współczynnik opóźnienia jest uwzględniany przez odpowiednie wyliczenie czasu trwania deszczu miarodajnego t d dla każdego węzła sieci, z uwzględnieniem czasu przepływu do punktu obliczeniowego oraz retencji terenowej t d – czas trwania deszczu miarodajnego [min] t p – czas przepływu przez kanał liczony od początku sieci (i – nr kolejnego odcinka) [min] t k – czas koncentracji terenowej [min] l i – długość kolejnego odcinka [m] v i – prędkość przepływu na kolejnym odcinku [m/s] I – natężenie deszczu miarodajnego [dm 3 /s,ha] Q – maksymalny przepływ deszczu [dm 3 /s]

15 przy małych zlewniach (A < 50 ha) oraz krótkich kolektorach deszczowych, wyniki obliczeń sieci deszczowej obydwiema metodami (MSN oraz MGN) są zbliżone do siebie, przy zlewniach bardzo małych (A 1 ha) ten sam wynik uzyskamy stosując uproszczoną formułę, wg PN-EN-752-4, oraz przyjmując stałe natężenie deszczu I (zależnie od ustalonych warunków lokalnych):

16 wg PN-EN-12056-3 (odprowadzanie wody opadowej z dachów); spływ wód opadowych należy wyznaczyć ze wzoru: gdzie: A – efektywna powierzchnia dachu [m 2 ] I – miarodajne natężenie deszczu [dm 3 /s.m 2 ], przyjmowane wg danych statystycznych (meteorologicznych) – jeśli istnieją, z uwzględnieniem charakteru budynku i stopnia ryzyka (częstotliwość deszczu nawalnego); jeżeli dane takie nie są dostępne – natężenie deszczu należy wyznaczyć stosownie do warunków klimatycznych oraz zgodnie z lokalnymi przepisami, mnożąc wybraną wartość (z tabeli 1) przez współczynnik ryzyka podany w tabeli 2 ψ – współczynnik spływu (przyjmowany jako 1,0 chyba że lokalne wytyczne stanowią inaczej)

17

18

19 gdzie: L R – długość dachu z którego odprowadza się wodę [m] B R – szerokość dachu z którego odprowadza się wodę [m] tam, gdzie nie wprowadza się poprawki na wpływ wiatru, wylicza się jako:

20 przepływ obliczeniowy w przewodach odpływowych i podłączeniach kanałów deszczowych wyznacza się ze wzoru: współczynniki spływu ψ należy przyjmować wg tab. 4 miarodajne natężenie deszczu I należy przyjmować nie mniejsze niż 300 dm3/s.ha, ze względu na niezawodność działania przewodów narażonych na różnorodne zanieczyszczenia

21

22 źródło: Kreator-Projekty-4/2007, J.Ryńska. Odprowadzane wód opadowych

23 wpusty rynnowe źródło: http://ladnydom.pl; www.kessel.plhttp://ladnydom.pl

24 wpusty podwórzowe / parkingowe odwodnienia liniowe źródło: http://www.kessel.pl

25

26 studnie chłonne: możliwe do zastosowania w gruntach dobrze przepuszczalnych (piaski, żwir) oraz przy niskim poziomie wód gruntowych (min. 1,0 m pod planowanym dnem studni) z reguły są wykonywane z kręgów betonowych; zamiast dna wykonuje się warstwę filtracyjną z piasku drobnego (50 cm) oraz żwiru lub pospółki (100 cm) w kręgach na wysokości warstwy filtracyjnej należy wykonać otwory (φ 30 mm) przykrycie stanowi pokrywa betonowa z włazem oraz kominkiem wentylacyjnym

27 źródło: http://ladnydom.plhttp://ladnydom.pl

28 źródło: http://ladnydom.plhttp://ladnydom.pl

29 tworzą sztuczną warstwą magazynująco-przepuszczalną (najpierw magazynują wodę, a potem powodują jej powolne przesączanie do gruntu, w kierunku poziomym i pionowym) wykonane są z polipropylenu, a ok. 40% ścianek pokrytych jest otworami wymiary i możliwość tworzenia różnych konfiguracji (mogą być układane w warstwy pionowe bądź łączone w poziomie) pozwalają na dostosowanie do określonych warunków gruntowych. muszą być zabezpieczone ze wszystkich stron odpowiednimi geowłókninami, obsypane żwirem (otoczakami - bez ostrych krawędzi) i przykryte co najmniej 40 cm warstwą gruntu (w terenie silnie obciążonym - 80 cm).

30 wymagane odległości: do budynków mieszkalnych bez izolacji przeciwwilgociowej - 5 m, z izolacją - 2 m do drzew – 3 m do granicy działki, drogi publicznej lub chodnika przy ulicy – 2 m do rurociągów gazowych i wodociągowych – 1,5 m, do kabli elektrycznych – 0,8 m, telekomunikacyjnych – 0,5 m


Pobierz ppt "Dr inż. Dariusz Andraka Katedra Systemów Inżynierii Środowiska."

Podobne prezentacje


Reklamy Google