Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN Wałbrzych, 28 czerwca 2010 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN Wałbrzych, 28 czerwca 2010 r."— Zapis prezentacji:

1 1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN Wałbrzych, 28 czerwca 2010 r.

2 2 Kierunki zmian w kształceniu zawodowym oraz kształceniu uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi 16 spotkań ~ 6700 uczestników –samorządowcy –parlamentarzyści –dyrektorzy –pracodawcy –liderzy organizacji społecznych ponad 5 800 kilometrów

3 3 Strona internetowa z materiałami, pytaniami i odpowiedziami www.konferencje.men.gov.pl

4 4 Zmiany demograficzne Wg danych GUS w 2009 r. w Polsce było ok. 1,5 mln młodzieży w wieku 16-18 lat, czyli o ponad 190 tys. mniej (ok.12%) w porównaniu z rokiem 2005 W 2020 r. liczba ta spadnie do poziomu ok. 1 mln osób, czyli będzie mniejsza o ok. 500 tys. (ok. 33%) w porównaniu z 2009 r.

5 5 Uczniowie klas I szkół ponadgimnazjalnych w szkołach dla młodzieży w latach 2002-2009 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS i Systemu Informacji Oświatowej.

6 6 6 Cele modernizacji kształcenia zawodowego dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb zmieniającego się rynku pracy uelastycznienie oferty kierunków kształcenia poprawa jakości kształcenia i zdawalności egzaminów zawodowych otwarcie na potrzeby uczniów niepełnosprawnych

7 7 7 Kontekst modernizacji Kontekst polski: potrzeby gospodarki i rynku pracy strategie rozwoju: kraju, regionów, edukacji nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego Kontekst europejski: strategia uczenia się przez całe życie (LLL) Europejskie i Krajowe Ramy Kwalifikacji (EQF/NQF) kompetencje kluczowe, ECVET, EQARF, EUROPASS mobilność i wzajemne uznawanie kwalifikacji w UE

8 8 8 Podstawowe obszary zmian Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego System egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Struktura i organizacja kształcenia zawodowego Kształcenie, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Udział pracodawców w kształceniu zawodowym Obudowa programowa kształcenia zawodowego

9 9 9 Klasyfikacja zawodów szkolnictwa zawodowego Modyfikacja klasyfikacji zawodów szkolnych będzie polegała na grupowaniu i integrowaniu zawodów W zawodach tych zostaną następnie wyodrębnione i nazwane kwalifikacje, które będą potwierdzane w ramach egzaminów zewnętrznych Kwalifikacje te zostaną opisane w nowych podstawach programowych kształcenia w zawodach jako zasób wiadomości, umiejętności i postaw wyodrębniony z określonego zawodu, pozwalający na samodzielne wykonywanie zadań zawodowych

10 10 Przykład podziału zawodu na kwalifikacje w zawodzie elektryk 724[01]

11 11 Propozycja formuły egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na przykładzie zawodu elektryk Etap pisemny obejmie sprawdzenie wiedzy i umiejętności Etap praktyczny obejmuje sprawdzenie umiejętności właściwych dla kwalifikacji instalacji elektrycznych montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych właściwych dla kwalifikacji instalacji elektrycznych montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych Jeśli uczeń zda zaznaczone linią etapy egzaminu, uzyska certyfikat potwierdzający kwalifikację montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

12 12 Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Potwierdzanie odrębnie każdej kwalifikacji – niezależnie od trybu, szkolnego lub pozaszkolnego, w jakim ta kwalifikacja została osiągnięta Ujednolicenie systemu egzaminów zawodowych bez względu na formę uczenia się – szkolną czy pozaszkolną Całoroczne ośrodki egzaminacyjne, w znacznej części funkcjonujące u pracodawców Stworzenie banku zadań egzaminacyjnych Egzamin praktyczny w zasadniczej szkole zawodowej i technikum z wykonaniem

13 13 Przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników nauka zawodu młodocianych pracowników nadal będzie się odbywała na podstawie umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego nauka we wszystkich zawodach szkolnych będzie się odbywała w cyklu trzyletnim dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników będzie się odbywało na dotychczasowych zasadach młodociany zatrudniony przez rzemieślnika przystąpi do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie przed komisją izby rzemieślniczej młodociany zatrudniony przez innego pracodawcę przystąpi do egzaminu przed okręgową komisją egzaminacyjną lub komisją izby rzemieślniczej

14 14 Ujednolicenie egzaminów Standard ujednoliconych egzaminów: powoływanie egzaminatorów z listy osób posiadających certyfikat egzaminatora OKE organizacja egzaminu na podstawie wymagań egzaminacyjnych opracowanych w oparciu o podstawę programową kształcenia w zawodach zadania egzaminacyjne dla I i II etapu egzaminu z banku zadań CKE Okręgowa Komisja Egzaminacyjna koordynuje organizację egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach szkolnych Związek Rzemiosła Polskiego przeprowadza egzamin dla młodocianych pracowników potwierdzający kwalifikacje na tytuł czeladnika Inne organizacje pracodawców – włączenie w system egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

15 15 Udział pracodawców w systemie egzaminacyjnym W tworzeniu ośrodków potwierdzających kwalifikacje zawodowe powinni aktywnie uczestniczyć: organizacje pracodawców stowarzyszenia zawodowe samorządy gospodarcze indywidualni pracodawcy, stanowiący otoczenie gospodarcze szkół zawodowych, którzy chcieliby uczestniczyć w przygotowaniu pracowników zgodnie z własnymi potrzebami Udział pracodawców jest niezbędny do funkcjonowania ośrodków egzaminacyjnych zapewniających rzeczywiste warunki środowiska pracy

16 16 Organizacja form pozaszkolnych kształcenia zawodowego umożliwienie szkołom prowadzącym kształcenie zawodowe organizowania kursów zawodowych proponowanie samorządom tworzenia branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego, których bazą będą CKU, CKP, szkoły młodzieżowe i szkoły dla dorosłych

17 17 Organizacja kształcenia zawodowego Edukacja w szkole ponadgimnazjalnej prowadzącej kształcenie zawodowe, w tym również w trzyletniej zasadniczej szkole zawodowej, będzie polegała na integracji kształcenia ogólnego i kształcenia zawodowego poprzez: zamknięcie rozpoczętego w gimnazjum cyklu kształcenia ogólnego rozpoczęcie – od klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej – kształcenia praktycznego u pracodawców przygotowanie uczniów technikum do przystąpienia do maturalnych egzaminów pisemnych na poziomie rozszerzonym z co najmniej dwóch przedmiotów Na kształcenie praktyczne w technikum dyrektor szkoły powinien przeznaczyć minimum 50% godzin przewidzianych na kształcenie zawodowe Czas przeznaczony na realizację praktycznej nauki zawodu w zasadniczej szkole zawodowej pozostanie bez zmian.

18 18 Miejsce branżowych centrów kształcenia zawodowego i ustawicznego w systemie edukacji Przedszkole – dzieci od 3 do 5 lat – ostatni rok obowiązkowo Szkoła podstawowa – 6 lat nauki Gimnazjum – 3 lata nauki Gimnazjum dla dorosłych Liceum ogólnokształcące – 3 lata nauki Technikum – 4 lata nauki Zasadnicza szkoła zawodowa – 3 lata nauki Liceum dla dorosłych Egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe Matura Kursy dające kwalifikacje zawodowe BRANŻOWE CENTRUM

19 19 Co po gimnazjum? Kontynuowanie nauki w liceum ogólnokształcącym, programowo i organizacyjnie jak najściślej powiązanym z gimnazjum, oferującym również dobre doradztwo edukacyjno-zawodowe, rozwój uczniowskich pasji i zainteresowań oraz bardzo istotne poszerzanie wiedzy z dwóch, trzech, bądź czterech wybranych przedmiotów lub Kontynuowanie kształcenia ogólnego w zasadniczej szkole zawodowej albo technikum, w którym również konieczne jest oferowanie dwóch przedmiotów kształcenia ogólnego – powiązanych zakresowo z wybranym zawodem – na poziomie rozszerzonym Możliwość zdobywania kwalifikacji zawodowych w zawodach szkolnych przyporządkowanych jednoznacznie do typów szkół: zasadniczej zawodowej albo technikum, albo policealnej Wszelkie kwalifikacje zawodowe nabywane również w formach kursowych, dla dorosłych, z możliwością jednoczesnego uzupełniania wykształcenia ogólnego w gimnazjum lub liceum dla dorosłych

20 20 Technikum Przedmioty kontynuowane i egzekwowane od szkoły podstawowej do matury: język polski, matematyka, języki obce Przedmioty kontynuowane z gimnazjum, w tym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka Zajęcia uzupełniające, w tym do wyboru sportowe Powiązane z wybranym zawodem 2 przedmioty na poziomie rozszerzonym Teoretyczne przygotowanie zawodowe zintegrowane z kształceniem ogólnym Praktyczne przygotowanie zawodowe (nie mniej niż 50% godzin kształcenia zawodowego)

21 21 Zasadnicza szkoła zawodowa Przedmioty kontynuowane i egzekwowane od szkoły podstawowej: język polski, matematyka, języki obce (zakres mniejszy niż w liceum i technikum) Przedmioty kontynuowane z gimnazjum, w tym: historia, wiedza o społeczeństwie, geografia, biologia, chemia, fizyka Zajęcia uzupełniające, w tym do wyboru sportowe Teoretyczne przygotowanie zawodowe Praktyczne przygotowanie zawodowe (nie mniej niż 60% godzin kształcenia zawodowego)

22 22 Realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego Technikum każdy uczeń obowiązany będzie realizować w zakresie rozszerzonym dwa przedmioty kształcenia ogólnego przedmioty te powinny być zaproponowane przez szkołę jako powiązane z kształceniem w wybranym zawodzie (nadające się do realizowania z teoretycznym kształceniem zawodowym w sposób zintegrowany) Zasadnicza szkoła zawodowa podstawa programowa realizowana jest w cyklu 3-letnim o przydziale godzin na poszczególne zajęcia edukacyjne w każdym roku szkolnym decyduje dyrektor szkoły

23 23 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli kształcenia zawodowego Popularyzacja pedagogicznych kursów lub pedagogicznych studiów podyplomowych w szkołach wyższych realizujących kształcenie zawodowe Wprowadzenie – dla nauczycieli przedmiotów zawodowych – okresowych szkoleń z zakresu nowoczesnych metod kształcenia zawodowego oraz nowoczesnych technik i technologii, obejmujących także staże bądź praktyki w przedsiębiorstwach

24 24 Projekty systemowe EFS PO KL wspierające zmiany w kształceniu zawodowym Priorytet III – Wysoka jakość systemu oświaty Dostosowanie podstaw programowych kluczem do modernizacji kształcenia zawodowego (2008-2013) Opracowanie modelu poradnictwa zawodowego oraz internetowego systemu informacji edukacyjno-zawodowej (2009-2012) System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego (2009-2013) Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie (2009-2014) Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru (2010-2013) Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (2010-2013) Łączna wartość projektów – ponad 110 mln zł

25 25 Uruchomienie nowego typu studiów podyplomowych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych I edycja w 2008 r. Podpisano 15 umów o dofinansowanie o łącznej wartości 47 364 230,36 zł. W ramach konkursu 3226 nauczycieli rozpoczęło udział w studiach podyplomowych. II edycja, IX 2009 r. 14 wniosków oceniono pozytywnie. W najbliższym czasie przeprowadzone będą negocjacje projektów rekomendowanych do dofinansowania o łącznej wartości 25 mln zł. Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego I edycja w 2008 r. W ramach konkursu podpisano 11 umów o łącznej wartości 10 504 661,67 zł. Zakłada się, że ukończy je 793 nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu. II edycja, rozpoczęła się 1 kwietnia 2010 r. Na realizację projektów wyłonionych w ramach konkursu przeznaczono środki w wysokości 72 mln zł. Nabór wniosków trwa w sposób ciągły do wyczerpania limitu środków. Projekty konkursowe realizowane w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

26 26 Opracowanie i pilotażowe wdrożenie programów doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego Przykłady: projekt - Partnerstwo na rzecz doskonalenia zawodowego nauczycieli kształcenia zawodowego w ramach long life learning realizowany przez Niepubliczną placówkę Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli ABAKUS (Województwo Śląskie) projekt - Nowoczesne technologie - program doskonalenia zawodowego nauczycieli zawodu w przedsiębiorstwach Klastra Obróbki Metali, realizowany przez Centrum Promocji Podlasia (Województwo Podlaskie) projekt - Nowa jakość kształcenia na rynku pracy realizowany przez Instytut Wspierania Rozwoju oświaty w Tarnobrzegu (Województwa: Podkarpackie, Lubelskie, Świętokrzyskie) projekt - Efektywny Nauczyciel Sztuki Kulinarnej realizowany przez Fundację na Rzecz Budowy Społeczeństwa Opartego na Wiedzy "NOWE MEDIA (Województwa: Warmińsko-Mazurskie, Podlaskie, Mazowieckie) Projekty konkursowe realizowane w ramach Priorytetu III Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

27 27 Obudowa programowa kształcenia zawodowego Nowa podstawa programowa kształcenia w zawodzie będzie tak opisywać wyodrębnione kwalifikacje, aby stanowić jednocześnie standard wymagań egzaminacyjnych dla poszczególnych, wyodrębnionych kwalifikacji. Opracowane w szkole, w oparciu o tę podstawę, programy nauczania dla zawodów mogą przybierać układ treści o strukturze: przedmiotowej –wyodrębnione teoretyczne przedmioty zawodowe odpowiadające określonym dziedzinom wiedzy –przedmioty, w ramach których realizowana jest praktyczna nauka zawodu –wyraźny podział na kształcenie teoretyczne i praktyczne modułowej –wyodrębnione moduły i jednostki modułowe integrujące teorię z praktyką z różnych dziedzin wiedzy i działów techniki

28 28 Kalendarz zmian programowych w kształceniu ogólnym Rok szkolnyZreformowane nauczanie w klasach 2009/2010I SPI Gimnazjum 2010/2011II SPII Gimnazjum 2011/2012III SP III Gimnazjum egzamin gimnazjalny dostosowany do nowej podstawy programowej 2012/2013IVSPI LI TI ZSZ 2013/2014V SPII LII TII ZSZ 2014/2015 VI SP sprawdzian dostosowany do nowej podstawy programowej III L matura dostosowana do nowej podstawy programowej III TIII ZSZ 2015/2016IV T SP – szkoła podstawowa, L – liceum, T – technikum, ZSZ – zasadnicza szkoła zawodowa

29 29 Kalendarium zmian w systemie egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe RokEgzaminy 2012 Egzaminy na dotychczasowych zasadach 2013 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2014 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2015 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2016 Egzaminy na dotychczasowych zasadach Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2017 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji 2018 Potwierdzanie wyodrębnionych kwalifikacji

30 30 Wnioski dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego Najczęściej zadawane pytania i zgłaszane wnioski dotyczyły: wpływu pracodawców na kształcenie zawodowe oraz zharmonizowania tego kształcenia z potrzebami regionalnego rynku pracy funkcjonowania w samorządzie terytorialnym branżowego centrum kształcenia zawodowego i ustawicznego organizowania przez szkoły zawodowych kursów kwalifikacyjnych oraz zasad ich finansowania funkcjonowania szkół policealnych w systemie oświaty niepokojów związanych z kształceniem młodocianych pracowników wyodrębniania kwalifikacji w zawodzie organizacji i ujednolicenia egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe

31 31 Wnioski dotyczące kształcenia zawodowego i ustawicznego Konsultacje w ramach konferencji regionalnych przyczyniły się do: wprowadzenia w obowiązujących przepisach prawa oświatowego (rozporządzenie w sprawie statutów szkół publicznych) zapisu dotyczącego uzgadniania organizacji kształcenia praktycznego w ścisłej współpracy z pracodawcami oraz realizacji praktyk zawodowych przez nauczycieli przyspieszenia rozmów z resortami wiodącymi dla zawodów przewidzianych do kształcenia w szkołach policealnych uzgodnienia (wspólnie ze Związkiem Rzemiosła Polskiego), że nie przewiduje się zmian w systemie kształcenia młodocianych pracowników zintensyfikowania prac nad stworzeniem systemu zachęt finansowych sprzyjających włączeniu się pracodawców w kształcenie zawodowe uczniów i system egzaminowania pozostawienia szkole dobrowolności wyboru formy realizacji kształcenia zawodowego (program o strukturze tradycyjnej lub o strukturze modułowej)

32 32 Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2010 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 czerwca 2007 roku w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodzie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 1 lipca 2002 roku w sprawie praktycznej nauki zawodu rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 3 lutego 2006 r. w sprawie uzyskiwania i uzupełniania przez osoby dorosłe wiedzy ogólnej, umiejętności i kwalifikacji zawodowych w formach pozaszkolnych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego

33 33 rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej I Sportu z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności Rekomendacje do zmian przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego c.d.

34 34 Nowy System Informacji Oświatowej (SIO2) Znane są ograniczenia i niedogodności funkcjonowania obecnego Systemu Informacji Oświatowej (SIO) Planowane jest utworzenie nowoczesnego i efektywnego narzędzia służącego: –zarządzaniu oświatą na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, –prowadzeniu polityki oświatowej, –usprawnieniu finansowania zadań oświatowych, –sprawowaniu funkcji kontrolnych i nadzorczych nad oświatą, –podnoszeniu jakości i upowszechniania edukacji.

35 35 Zmiana I ustawy o systemie oświaty porządkująco-klasyfikacyjna (I USO) Uporządkowana klasyfikacja rodzajów przedszkoli, szkół i placówek oświatowych, w tym zdefiniowanie na nowo szkół i kursów kwalifikacyjnych dla dorosłych Dostosowanie struktury kształcenia zawodowego do realizacji nowych zadań Nowoczesne i elastyczne zdefiniowanie kształcenia na odległość, kształcenia ustawicznego, kształcenia zagranicznego Modernizacja kształcenia zawodowego poprzez zmianę klasyfikacji zawodów z podziałem zawodu na kwalifikacje Ujednolicenie sposobów potwierdzania kwalifikacji zawodowych zgodne z założeniami Europejskich i Krajowych Ram Kwalifikacji Możliwość tworzenia liceów przy gimnazjach i gimnazjów przy liceach ogólnokształcących Finansowanie szkół dla dorosłych i kursów kwalifikacyjnych na podstawie potwierdzanych zewnętrznie efektów kształcenia Zmiany w sposobie finansowania edukacji przedszkolnej

36 36 Zmiana II ustawy o systemie oświaty jakościowo-wspierająca (II USO) Sprawnie zarządzany, jednolity, nowoczesny, zapewniający wysoką jakość, system egzaminów zewnętrznych Sprawnie zarządzany, jednolity, nowoczesny, zapewniający wysoką jakość, system nadzoru pedagogicznego Elastyczna i mobilna sieć centrów rozwoju szkół, działających na terenie powiatów, zapewniająca szkołom – zależnie od potrzeb – dostęp do najlepszych specjalistów i materiałów Systemy: potwierdzania efektów kształcenia, nadzoru i rozwoju szkół, działające w sposób skoordynowany i uzupełniający się Sposób skonstruowania i ustawowego opisu wymienionych trzech systemów poprzedzony działaniami pilotażowymi i szkoleniowymi, prowadzonymi w ramach realizowanych obecnie projektów systemowych, zbudowany na podstawie wyników tych projektów

37 37 Nowa Karta Nauczyciela (KN2) Ustawa ma zostać przygotowana na podstawie ustaleń zespołu opiniodawczo-doradczego do spraw statusu zawodowego nauczyciela, szukającego obecnie odpowiedzi na następujące pytania: 1.Jaki zakres nowej Karty Nauczyciela? Co na pewno powinno zostać uregulowane? 2.Jaki awans zawodowy nauczycieli? Czy rozbudowywać obecny system, czy budować cały system od nowa i następnie drogę przejścia do niego? 3.Jaki czas pracy szkoły i nauczyciela? 4.Kogo ma obejmować nowa Karta Nauczyciela? 5.Jakie warunki pracy nauczyciela? 6.Jaki status dyrektora szkoły? Celem zmiany ustawowej ma być wzmocnienie prestiżu zawodu nauczyciela i jak najlepsze efekty systemu edukacji

38 38 Terminy przygotowania ustaw SIO2 – założenia przyjęte, projekt ustawy powstanie w I półroczu 2010 r. I USO – projekt założeń powstanie w II półroczu 2010 r. jako efekt podsumowywanych konsultacji II USO – projekt założeń powstanie w I półroczu 2011 r. w oparciu o wyniki prac projektowych KN2 – projekt założeń powstanie bezzwłocznie po osiągnięciu wspólnego stanowiska przez zespół opiniodawczo-doradczy, który ma pracować około pół roku od chwili jego powołania (24 marca br.)

39 39 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "1 KSZTAŁCENIE ZAWODOWE I USTAWICZNE ZAŁOŻENIA PROJEKTOWANYCH ZMIAN Wałbrzych, 28 czerwca 2010 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google