Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pakiet Concordia Agro Ekspert (Sprzęt Rolniczy). Plan prezentacji Zmiany produktowe Ogólne warunki ubezpieczenia w pakiecie Concordia Agro Ekspert Taryfa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pakiet Concordia Agro Ekspert (Sprzęt Rolniczy). Plan prezentacji Zmiany produktowe Ogólne warunki ubezpieczenia w pakiecie Concordia Agro Ekspert Taryfa."— Zapis prezentacji:

1 Pakiet Concordia Agro Ekspert (Sprzęt Rolniczy)

2 Plan prezentacji Zmiany produktowe Ogólne warunki ubezpieczenia w pakiecie Concordia Agro Ekspert Taryfa składek w pakiecie Concordia Agro Ekspert Zakres omawianej problematyki w ramach OWU i taryfy składek Odbiorcy produktu Struktura produktu pod względem oferowanych wariantów Struktura ubezpieczeń w poszczególnych wariantach Okres ubezpieczenia Ubezpieczenie Agro Casco Ubezpieczenie od ognia innych zdarzeń losowych Ubezpieczenie Porady Prawnej Ubezpieczenie OC usług międzysąsiedzkich Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

3 Odbiorcy produktu Kanały sprzedaży Produkt będzie oferowany tak jak dotychczas przez wszystkie kanały sprzedaży, Ubezpieczenia będą oferowane przede wszystkim przez wyspecjalizowanych agentów ubezpieczeniowych, multiagencje, banki spółdzielcze, banki komercyjne, brokerzy ubezpieczeniowi, dealerzy maszyn, pośrednicy współpracujący z funduszami leasingowymi Docelowe grupy klientów Gospodarstwa rolne użytkujące maszyny rolnicze na użytek własny Gospodarstwa rolne użytkujące maszyny rolnicze na użytek własny oraz w ramach usług międzysąsiedzkich Najemcy maszyn rolniczych w ramach tzw. wynajmu długoterminowego Firmy wykonujące usługi w rolnictwie lub leśnictwie Firmy komunalne lub budowlane użytkujące maszyny rolnicze Wystawcy maszyn rolniczych na targach (pojedyncze podmioty np. dealerzy maszyn) Leasingodawcy lub Pożyczkodawcy finansujący zakup maszyn rolniczych

4 Struktura produktu pod względem oferowanych wariantów Oferowane warianty ubezpieczenia Prestiż Premium Basic OCK Zmiany względem obecnego produktu Usunięto wariant Standard ze względu na „śladową” sprzedaż Pozostawiono wariant z wąskim zakresem ubezpieczenia – Basic Wprowadzono wariant z szerokim zakresem ubezpieczenia – Prestiż Wprowadzono ewolucyjne zmiany w najlepiej sprzedającym się wariancie - Premium Pozostawiono możliwość samodzielnego ubezpieczenie obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

5 Struktura produktu pod względem oferowanych ryzyk Rodzaje ubezpieczeń oferowane w pakietach Agro Casco dla maszyn rolniczych samobieżnych, ciągniętych lub zawieszanych Ogień i inne zdarzenia losowe dla maszyn zawieszanych oraz stacjonarnych Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów – rolniczych NNW kierowcy i pasażerów Porada prawna OC z tytułu usług międzysąsiedzkich Zmiany względem poprzedniego produktu Ilość ryzyk pozostaje bez zmian Zmiany nastąpiły w zakresie poszczególnych ryzyk

6 Struktura ubezpieczeń w poszczególnych wariantach Ubezpieczenia oferowane w ramach wariantów Prestiż, Premium, Basic Agro Casco Ogień i inne zdarzenia losowe Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów – rolniczych NNW kierowcy i pasażerów Porada prawna OC z tytułu usług międzysąsiedzkich Ubezpieczenia oferowane w ramach wariantów OCK Obowiązkowe ubezpieczenie OC posiadaczy pojazdów – rolniczych NNW kierowcy i pasażerów Porada prawna OC z tytułu usług międzysąsiedzkich

7 Okres ubezpieczenia Okres ubezpieczenia zależy od: Możliwe okresy ubezpieczenia: krótkoterminowe na czas targów, wystaw i pokazów (7 dni, 14 dni, 1 miesiąc), krótkoterminowe na czas prowadzenia prac polowych (3 miesiące, 6 miesięcy), roczne, wieloletnie (2 lub 3 lata) !!!!! wariantu ubezpieczenia, pakietu ubezpieczanych ryzyk, sposobu wykorzystania przedmiotu ubezpieczenia, rodzaju przedmiotu ubezpieczenia, informacji o tym czy przedmiot ubezpieczenia jest nowy lub używany !!! Rubinet ustala kombinacje możliwych okresów ubezpieczenia !!!

8 Ubezpieczenie Agro Casco

9 Ubezpieczenie Agro Casco Przedmiot ubezpieczenia Maszyny rolnicze samobieżne np. ciągniki rolnicze, kombajny, sieczkarnie, opryskiwacze Maszyny rolnicze ciągnięte np. przyczepy, agregaty uprawowo - siewne, rozsiewacze nawozów Maszyny rolnicze zawieszane np. siewniki, agregaty uprawo – siewne, opryskiwacze Narzędzia rolnicze np. ładowacze czołowe, hedery do zbioru zbóż, przystawki do kukurydzy Wyposażenie dodatkowe np. moduły GPS, koła bliźniacze, dodatkowe obciążniki Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie bazujące na all risk z określonymi wyłączeniami odpowiedzialności wspólnymi dla wszystkich wariantów oraz wyłączeniami odpowiedzialności dla określonych wariantów, W zależności od wariantu przewidziane są różnice w zakresie ryzyk dodatkowych Dotychczas warianty Basic i Standard bazowały na ryzykach nazwanych a wariant Premium na bazie all risk

10 Ubezpieczenie Agro Casco Maszyna rolnicza – odrębny przedmiot ubezpieczenia ciągnik rolniczy, maszyna samobieżna, środek transportu bez własnego napędu, z wyłączeniem narzędzi rolniczych, inny pojazd, mogące służyć do produkcji rolnej, prowadzenia gospodarstwa rolnego, prac leśnych, ogrodniczych lub komunalnych; za maszynę rolniczą uważa się również maszynę zawieszaną lub ciągniętą przez ciągnik rolniczy, pod warunkiem, iż może ona służyć do celów określonych powyżej, a ciągnik rolniczy służy jej jako środek transportu lub źródło napędu mechanizmu tej maszyny; jednak za maszynę rolniczą nie uważa się ładowaczy czołowych zawieszonych na ciągnikach rolniczych

11 Ubezpieczenie Agro Casco Narzędzie rolnicze - odrębny przedmiot ubezpieczenia Narzędzie lub urządzenie montowane (w sposób umożliwiający jego późniejsze odłączenie) na maszynie rolniczej innej niż ciągnik rolniczy, zawieszane na niej lub ciągnięte przez nią, które to narzędzie wraz z maszyną rolniczą tworzy całość funkcjonalną i bez którego niemożliwe jest wykonywanie przez maszynę rolniczą zadań, do których wykonania jest przeznaczona; za narzędzia rolnicze uważa się również środki transportu przeznaczone specjalnie do transportu określonych narzędzi rolniczych, a także ładowacze czołowe zawieszone na ciągnikach rolniczych

12 Ubezpieczenie Agro Casco Wyposażenie dodatkowe maszyny rolniczej - odrębny przedmiot ubezpieczenia wyposażenie dodatkowe maszyny rolniczej – elementy bądź urządzenia, montowane do maszyny rolniczej w sposób umożliwiający ich późniejsze odłączenie, które służą usprawnieniu pracy maszyny rolniczej, ale jednocześnie nie są niezbędne do wykonywania przez maszynę rolniczą zadań, do których jest przeznaczona

13 Najczęściej zadawane pytania Maszyna ciągnięta czy zawieszana?

14 Najczęściej zadawane pytania TUZ WOM

15 Najczęściej zadawane pytania Naczepy Ubezpieczamy wyłącznie przyczepy użytkowane w rolnictwie, ciągnięte przez pojazdy rolnicze (najczęściej ciągniki rolnicze, ale też sieczkarnie polowe, kombajny i ładowarki) Jeżeli przyczepa ciężarowa użytkowana jest wyłącznie z pojazdem rolniczym traktujemy ją jako „przyczepę rolniczą” Nie ubezpieczamy naczep Przyczepy Przyczepa czy naczepa

16 Najczęściej zadawane pytania Koparki Za zgodą CRZ mogą być ubezpieczone koparki, koparko-ładowarki lub spychacze, które wykorzystywana są wyłącznie w gospodarstwie rolnym Każdorazowo należy sprawdzić sposób wykorzystania maszyny i skontaktować się z Oddziałem Rubinet będzie „pilnował” ubezpieczenia tego typu przedmiotów Praktyka wskazuje że dla celów gospodarstwa rolnego (załadunek-rozładunek materiałów sypkich, czyszczenie rowów, ubijanie pryzm) używane są ww. maszyny o wartości do 100 tys zł. Przy wyższych wartościach niż 100 tys. zł należy domniewać że maszyny będą wynajmowane do celów budowlanych Spychacze Kaparko ładowarki

17 Najczęściej zadawane pytania Ciągniku typu Challenger Wartości nowych maszyn przekraczają 1 mln zł W nomenklaturze prawnej nie jest to ciągnik rolniczy jednakże my traktujemy ten pojazd jako ciągnik rolniczy lub nośnik narzędzi Pojazdy najczęściej nie posiadają homologacji do poruszania się po drogach publicznych – ubezpieczenie OCK nie jest więc obowiązkowe

18 Najczęściej zadawane pytania Suszarnie mobilne Suszarnie mobilne można ubezpieczyć w ramach Agro – Casco Suszarnie stacjonarne można ubezpieczyć tylko od ognia i innych zdarzeń losowych Suszarnie stacjonarne

19 Sposób użytkowania przedmiotu ubezpieczenia Tylko w gospodarstwie rolnym Oznaczając, że przedmiot ubezpieczenia będzie użytkowany tylko w gospodarstwie rolnym Ubezpieczający potwierdza, że nie będą wykonywane nim usługi. Brak zwyżki składki za sposób wykorzystania W gospodarstwie rolnym oraz w celach usługowych Użytkowanie w gospodarstwie rolnym oraz w celach usługowych oznacza wykorzystanie przedmiotu ubezpieczenia do potrzeb gospodarstwa rolnego oraz usług, które danym przedmiotem ubezpieczenia mogą być świadczone Z reguły usługi powinny polegać na pomocy międzysąsiedzkiej a czas użytkowania przedmiotu ubezpieczenia nie powinien być większy niż czas użytkowania przedmiotu ubezpieczenia w gospodarstwie rolnym Brak zwyżki składki za sposób wykorzystania

20 Sposób użytkowania przedmiotu ubezpieczenia Użytkowanie w ramach wynajmu długoterminowego Użytkowanie w ramach wynajmu długoterminowego (okres dłuższy niż 14 dni) będzie miało zastosowanie jeżeli przedmiot ubezpieczenia został wynajęty lub wypożyczony w celu wykonywania określonych prac w gospodarstwie rolnym Występuje zwyżka składki za sposób użytkowania Tylko usługi w rolnictwie Coraz popularniejsze jest zakupywanie przez podmioty nie posiadające gospodarstw rolnych, maszyn rolniczych w celu świadczenia usług w rolnictwie. Częstym przypadkiem jest świadczenie usług przez dealerów maszyn. Sposób ten ma również zastosowanie jeżeli posiadacz przedmiotu nie użytkuje go w swoim gospodarstwie rolnym Występuje zwyżka składki za sposób użytkowania

21 Sposób użytkowania przedmiotu ubezpieczenia Utrzymanie zieleni lub usługi komunalne Oznaczenie dotyczy sytuacji, w których przedmiot ubezpieczenia na stałe lub okresowo wykonuje prace związane z utrzymaniem zieleni, prace porządkowe lub inne usługi komunalne Oznaczenie należy zastosować nawet wtedy jeżeli przedmiot ubezpieczenia okresowo będzie wykorzystywany np. do odśnieżania dróg itd. Występuje zwyżka składki za sposób użytkowania Usługi w leśnictwie Dotyczy przedmiotów ubezpieczenia wykonujących prace w lasach przy utrzymaniu lasu lub pozyskiwaniu i transportu drewna Ubezpieczenie samobieżnych maszyn leśnych będzie wymagać zgody na zawarcie umowy ubezpieczenia Ubezpieczenie przyczep do zrywki drewna nie będzie wymagało uzyskania zgody specjalnej Występuje zwyżka składki za sposób użytkowania

22 Sposób użytkowania przedmiotu ubezpieczenia Tylko usługi budowlane Wykorzystanie przedmiotu ubezpieczenia tylko w celach budowlanych musi zostać potwierdzone wydaniem zgody CRZ na wystawienie polisy ubezpieczeniowej Zgoda CRZ będzie również wymagana w odniesieniu do koparek, koparko-ładowarek wykorzystywanych w każdym ze sposobów użytkowania Występuje zwyżka składki za sposób użytkowania Wystawianie na targach, wystawach lub wykorzystywanego w pokazach polowych Kategoria powinna zostać wybrana w sytuacji, kiedy maszyna w ciągu okresu ubezpieczenia będzie wystawiana na targach lub wystawach Wykorzystanie w pokazach polowych również dotyczy tej kategorii Ubezpieczenie na okres krótszy niż 3 m-ce musi zostać potwierdzone wydaniem zgody CRZ Występuje zwyżka składki za sposób użytkowania

23 Najczęściej zadawane pytania Możliwość ubezpieczenia maszyn poza terenem RP Zgodnie z OWU, ubezpieczenie obejmuje wyłącznie teren RP Za zgodą CRZ możliwe będzie ubezpieczenia maszyn rolniczych użytkowanych przez firmy usługowe na terenie Niemiec, Czech, Węgier, Litwy, Łotwy i Estonii Zgody będą wydawane wyłącznie w odniesieniu do kombajnów zbożowych, buraczanych, ziemniaczanych oraz sieczkarni polowych Brak zgody na ubezpieczenie ciągników rolniczych oraz pozostałych maszyn Ciągniki rolnicze i przyczepy rolnicze bez tablic rejestracyjnych Dopuszczalne jest ubezpieczenie maszyn rolniczych, które nie są jeszcze zarejestrowane Informację o braku rejestracji należy odnotować w Rubinet Należy dokładnie określić nr seryjny lub nr VIN

24 Identyfikacja przedmiotu ubezpieczenia Oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia Każdy przedmiot ubezpieczenia powinien mieć wskazany w polisie nr seryjny lub nr VIN Jeżeli przedmiot ubezpieczenia jest zarejestrowany należy podać nr rejestracyjny Należy podać rok produkcji przedmiotu ubezpieczenia Jeżeli podczas weryfikacji polisy okaże się że osoba wystawiająca polisę nie dochowała obowiązku identyfikacji przedmiotu ubezpieczenia poprzez podanie nr seryjnego lub VIN w szczególności poprzez ich błędne wpisanie lub zastosowanie znaków zastępczych (mających na celu ominięcie obowiązku wpisania w Rubinet danych prawidłowych) polisa taka zostanie uznana jako błędna

25 Najczęściej zadawane pytania Brak tabliczki znamionowej z nr seryjnym lub VIN Problem dotyczy głównie maszyn „starszych” Załączyć zdjęcia maszyny rolniczej na których zostaną uwzględnione elementy charakterystyczne dla danej maszyny – wgięcia, otarcia lakieru, inne cechy szczególne Czy każdy heder jest ubezpieczony? Heder traktowany jest jako narzędzie rolnicze i wymaga wskazania go jako osobny przedmiot ubezpieczenia Osobo będzie można ubezpieczyć również stół do rzepaku, heder do zbioru kukurydzy, przystawki do sieczkarni polowych (zbiór traw, kukurydzy, roślin twardych np. wiklina i wierzba energetyczna)

26 Najczęściej zadawane pytania Problematyka ubezpieczenia od awarii Odpowiedzialność w wariancie Premium i Prestiż wyłącznie za szkody spowodowane przez przedostanie się do wnętrza maszyny rolniczej ciał obcych o rozmiarach nieprzewidzianych w konstrukcji maszyny rolniczej – w praktyce tylko w kombajnach, sieczkarniach, kosiarkach Kradzież maszyny rolniczej a kluczyki i dowód rejestracyjny Brak odpowiedzialności za kradzież maszyny z kluczykami lub/i z dowodem rejestracyjnymi w odniesieniu do maszyn samobieżnych

27 Ubezpieczenie Agro Casco Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu Zakres ubezpieczenia Wariant PrestiżPremiumBasic Ubezpieczenie all riskTak Ochrona od awarii spowodowana przedostaniem się ciała obcego Tak z limitem 100 tys. zł lub bez limitu przy ubezpieczeniu pow. 6m-cy Tak z limitem 50 tys. zł Nie Odpowiedzialność za szkody w oponach bez uszkodzenia innych części Tak z limitem 10% s.u. nie więcej niż 5 tys. zł Nie Udziały własne w kradzieżyNie Tak lub Nie w zależności od okresu ubezpieczenia Tak niezależnie od okresu ubezpieczenia Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia Tak Stała suma ubezpieczeniaTak przez 12 m-cy Tak przez 3 m- ce

28 Ubezpieczenie Agro Casco Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu c.d. Zakres ubezpieczenia Wariant PrestiżPremiumBasic Wynajęcie maszyny zastępczej Tak do limitu 5 tys. zł Nie Szkody w przewożonym ładunku (płody rolne) Tak, do limitu 5000 złNie Franszyza integralna w szkodach spowodowanych kradzieżą części przedmiotu ubezpieczenia Brak1000 zł2000 zł Franszyza integralna w szkodach spowodowanych innymi przyczynami niż kradzieżą części przedmiotu ubezpieczenia Brak 1000 zł Odpowiedzialność za kradzieżZ każdego miejsca Tylko z miejsca ubezpieczenia Brak stosowania amortyzacji części dla maszyn nie starszych niż 15 lat10 lat3 lata

29 Ubezpieczenie Agro Casco Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu c.d. Zakres ubezpieczenia Wariant PrestiżPremiumBasic Ubezpieczenia krótkoterminoweNieTak Ubezpieczenia wieloletnieTak na 2 lub 3 lata Zwyżki za sposób użytkowania maszyny TAK, w odniesieniu do niektórych sposobów użytkowania

30 Suma ubezpieczenia Określenie sumy ubezpieczenia Suma ubezpieczenia maszyn rolniczych powinna odpowiadać wartości rynkowej W przypadku maszyny nowej przyjmujemy wartość fakturową brutto lub netto Uwaga na VAT – możliwe problemy w likwidacji szkód (należy ustalić czy posiadacz maszyny jest lub nie jest płatnikiem Vat Co zrobić jeżeli rolnik lub pośrednik nie jest wstanie ustalić wartości maszyny Kontakt z dealerem maszyn Wynajęcie niezależnego rzeczoznawcy Wycena przez klienta przy pomocy dostępnych portali internetowych np. http://www.traktorpool.de/pl/http://www.traktorpool.de/pl/ UWAGA: Wycena maszyny na podstawie www powinna uwzględniać przebieg maszyny w mtg (mth) lub/i, wieku maszyny i stopnia zużycia

31 Suma ubezpieczenia Określenie sumy ubezpieczenia suma ubezpieczenia powinna zostać określona oddzielnie na każdy przedmiot ubezpieczenia suma ubezpieczenia może zostać ustalona łącznie np. na maszynę rolniczą + narzędzie rolnicze + wyposażenie dodatkowe – operacja możliwa w Rubinet klauzula niedoubezpieczenia – działa wtedy jeżeli suma ubezpieczenia jest mniejsza o więcej niż 20% wartości rynkowej przy nadubezpieczeniu, w przypadku szkody następuje weryfikacja sumy ubezpieczenia do wartości rynkowej Osoba wystawiająca polisę zobowiązana jest do sprawdzenia swojego pełnomocnictwa do sum ubezpieczeń. Maszyny rolnicze cechuje bardzo wysoka wartość.

32 Suma ubezpieczenia Maszyny powyżej 1 mln zł Claas Lexion 780 TT Rocznik 2012 Przebieg 1000 MTG Cena 1,6 mln zł

33 Suma ubezpieczenia Maszyny powyżej 1 mln zł Holmer Terra Dos Rocznik 2009 Przebieg 6000 MTG Cena 0,95 mln zł

34 Najczęściej zadawane pytania Maszyny powyżej 1 mln zł Holmer Terra Dos Rocznik 2009 Przebieg 6000 MTG Cena 0,95 mln zł

35 Najczęściej zadawane pytania Maszyny powyżej 1 mln zł Grimme Tectron 415 Rocznik 2013 Nowy Cena 2 mln zł

36 Likwidacja szkody Szkoda całkowita Wypłacane odszkodowanie równe jest wysokości poniesionej szkody z uwzględnieniem określonych w OWU zasad W przypadku nadubezpieczenia, Ubezpieczyciel ma prawo wypłacić odszkodowanie ustalając jego wartość w oparciu o sumę ubezpieczenia, która powinna była odzwierciedlać wartość rynkową W przypadku szkód całkowitych potrącana jest wartość pozostałości, czyli części które nie uległy uszkodzeniu lub części, które mogą zostać odsprzedane Wartość rynkowa maszyny rolniczej, która uległa uszkodzeniu wynosiła 120 tys. zł; Zakres uszkodzeń na skutek pożaru powodowałby konieczność poniesienia kosztów naprawy na poziomie 88 tys. zł; Jako że wartość kosztów naprawy względem sumy ubezpieczenia przekracza 70%, Ubezpieczyciel uznał szkodę całkowitą; Wartość pozostałości, które nie uległy zniszczeniu lub nadających się do odsprzedaży wyniosła 50 tys. zł; Poszkodowany otrzymał mając na uwadze powyższe odszkodowanie w wysokości 70 tys. zł. Przykład szkody całkowitej

37 Likwidacja szkody Szkoda częściowa Ustalenie wysokości szkody następuje w wariancie serwisowym Na wniosek Ubezpieczonego, Ubezpieczyciel może dokonać ustalenia wysokości szkody w wariancie kosztorysowym, nie wymagając przed wypłatą odszkodowania przedstawienia przez Ubezpieczonego rachunków i faktur za naprawę Ustalenie wysokości szkody w wariancie kosztorysowym następuje na podstawie wyceny dokonanej przez Ubezpieczyciela

38 Likwidacja szkody Przykład 1 szkody częściowej ubezpieczenie zawarte zostało w wariancie Prestiż, w momencie wystąpienia szkody maszyna miała 15 lat, wystąpiła szkoda częściowa, wartość części wyceniono na 20 tys. zł wartość robocizny wyceniono na 5 tys. zł wiek maszyny nie przekroczył 15 lat – poszkodowany otrzymał 25 tys. zł odszkodowania Przykład 2 szkody częściowej ubezpieczenie zawarte zostało w wariancie Premium, w momencie wystąpienia szkody maszyna miała 15 lat, wystąpiła szkoda częściowa, wartość części wyceniono na 20 tys. zł wartość robocizny wyceniono na 5 tys. zł wiek maszyny przekroczył 10 lat – poszkodowany otrzymał odszkodowanie liczone w następujący sposób: 5 tys. zł (koszty robocizny) + (20 tys.*0,92*0,92*0,92*0,92*0,92) = 5 tys. zł + 13 182 zł = 18 182 zł w odszkodowaniu metodą iloczynową odjęto 8% wartości części w każdym roku następującym powyżej 10 lat

39 Najczęściej zadawane pytania Odliczenia amortyzacji części w Agro Casco Wariant Basic – maszyny do 3 lat – brak Wariant Premium – maszyny do 10 lat – brak Wariant Prestiż – maszyny do 15 lat – brak Powyżej ww. lat 8% wartości częsci za każdy rok Przykład szkody w maszynie 15 lat Ćwiczenie

40 Przewagi konkurencyjne ConcordiaKonkurencja Produkt dostosowany specjalnie dla potrzeb rolników Oferta często kierowana na bazie rozwiązań, które nie zadowalają rolników – okazuje się to dopiero przy szkodach Wielowariantowość produktu, dzięki której rolnik może dopasować zakres ubezpieczenia do swoich potrzeb Brak wariantów Jesteśmy jedyną firmą ubezpieczeniową, która ma podpisane umowy z serwisami maszyn rolniczych Brak uregulowań w zakresie umów z sieciami dealerskimi Ubezpieczenie przewożonego ładunkuBrak ubezpieczenia ładunku Ubezpieczenie maszyn od awarii spowodowanej przedostaniem się ciała obcego Awaria maszyn rolniczych jest najczęściej wyłączona z zakresu ubezpieczenia

41 Ubezpieczenie Od ognia i innych zdarzeń losowych

42 Ubezpieczenie od ognia innych zdarzeń losowych Przedmiot ubezpieczenia Maszyny rolnicze zawieszane np. siewniki, agregaty uprawo – siewne, opryskiwacze, Narzędzia rolnicze np. ładowacze czołowe, hedery do zbioru zbóż, przystawki do kukurydzy, Stacjonarne maszyny, urządzenia będące wyposażeniem obiektów magazynowych, inwentarskich i gospodarczych Urządzenia znajdujące się na placach lub podwórzach np. wagi, zbiorniki na wodę, paliwo Zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie bazujące na ryzykach nazwanych, W zależności od wariantu przewidziane są różnice w limicie na szkody spowodowane przepięciem Względem obecnie funkcjonującego ubezpieczenia nie zaszły zmiany o charakterze produktowym

43 Identyfikacja przedmiotu ubezpieczenia Oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia Każdy przedmiot ubezpieczenia powinien mieć wskazany w polisie nr seryjny Należy podać rok produkcji przedmiotu ubezpieczenia Jeżeli podczas weryfikacji polisy okaże się że osoba wystawiająca polisę nie dochowała obowiązku identyfikacji przedmiotu ubezpieczenia poprzez podanie nr seryjnego lub VIN w szczególności poprzez ich błędne wpisanie lub zastosowanie znaków zastępczych (mających na celu ominięcie obowiązku wpisania w Rubinet danych prawidłowych) polisa taka zostanie uznana jako błędna

44 Ubezpieczenie od ognia innych zdarzeń losowych Co nie może być przedmiotem ubezpieczenia Maszyny rolnicze samobieżne; Maszyny rolnicze ciągnięte; Mienie związane z wylęgiem drobiu, chowem drobiu lub zwierząt futerkowych w ramach działów specjalnych produkcji rolnej; Ruchomości domowe, stałe elementy budynku; Kolektory słoneczne, ogniwa fotowoltaiczne, siłownie wiatrowe i wiatraki; Mienia znajdujące się w szklarniach, tunelach foliowych lub inspektach; Mienia związanego z produkcją grzybów lub grzybni Wyłączenia odpowiedzialności Ubezpieczenie nie obejmuje szkód powstałych podczas prowadzenia prac polowych

45 Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu Zakres ubezpieczenia Wariant PrestiżPremiumBasic Ubezpieczenie na bazie ryzyk nazwanych Tak Brak konsumpcji sumy ubezpieczenia Tak Stała suma ubezpieczeniaNie Limit na szkody spowodowane przepięciem 250.000 zł 20% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 200.000 zł 10% sumy ubezpieczenia, nie więcej jednak niż 100.000 zł Ubezpieczenie od ognia innych zdarzeń losowych

46 Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu Pozostałe informacje Wariant PrestiżPremiumBasic Ubezpieczenia krótkoterminoweTak Ubezpieczenia wieloletnieTak na 2 lub 3 lata Zwyżki za sposób użytkowania maszyny Nie Ubezpieczenie od ognia innych zdarzeń losowych

47 Ubezpieczenie Obowiązkowe OC posiadaczy pojazdów mechanicznych

48 Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczenie jest zawierane na bazie obowiązującej Ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, UFG i PBUK Stawki za ubezpieczenie OC są takie same niezależnie od wariantu ochrony ubezpieczeniowej Występuje uzależnienie od sposobu wykorzystania maszyny rolniczej

49 Identyfikacja przedmiotu ubezpieczenia Oznaczenie przedmiotu ubezpieczenia Każdy przedmiot ubezpieczenia powinien mieć wskazany w polisie nr seryjny lub nr VIN Jeżeli przedmiot ubezpieczenia jest zarejestrowany należy podać nr rejestracyjny Należy podać rok produkcji przedmiotu ubezpieczenia Jeżeli podczas weryfikacji polisy okaże się że osoba wystawiająca polisę nie dochowała obowiązku identyfikacji przedmiotu ubezpieczenia poprzez podanie nr seryjnego lub VIN w szczególności poprzez ich błędne wpisanie lub zastosowanie znaków zastępczych (mających na celu ominięcie obowiązku wpisania w Rubinet danych prawidłowych) polisa taka zostanie uznana jako błędna

50 Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu Informacje Wariant PrestiżPremiumBasicOCK Różnice w stawkach pomiędzy wariantami Nie Zniżki za bezszkodową kontynuację Nie Zwyżki za sposób użytkowania maszyny TAK Ubezpieczenie obowiązkowego OC posiadaczy pojazdów rolniczych

51 Ubezpieczenie NNW

52 Ubezpieczenie NNW Przedmiot i zakres ubezpieczenia Ubezpieczeniem mogą zostać objęci kierowca oraz pasażerowie maszyny rolniczej będącej pojazdem Zakres ubezpieczenia nie różni się w poszczególnych wariantach Różnice występują w sumach ubezpieczenia – każdy wariant ma oddzielną sumę ubezpieczenia

53 Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu Informacje Wariant PrestiżPremiumBasic Suma ubezpieczenia15 000 12 000 Zniżki za bezszkodową kontynuację NIE Ubezpieczenia krótkoterminoweTak, ale składka jak za rok Ubezpieczenia wieloletnieTak na 2 lub 3 lata Zwyżki za sposób użytkowania maszyny Nie Ubezpieczenie NNW

54 Ubezpieczenie Porada Prawna

55 Ubezpieczenie Porady Prawnej Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje limitowane porady telefoniczne lub pisemne z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego, karnego; administracyjnego; Zakres ubezpieczenia nie różni się w poszczególnych wariantach Różnice występują tylko w wysokości wypłacanej prowizji

56 Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu Informacje Wariant PrestiżPremiumBasic Składka w zł50 Zniżki za bezszkodową kontynuację NIE Ubezpieczenia krótkoterminoweTak, ale składka jak za rok Ubezpieczenia wieloletnieTak na 2 lub 3 lata Zwyżki za sposób użytkowania maszyny Nie Ubezpieczenie Porady Prawnej

57 Ubezpieczenie OC usług międzysąsiedzkich

58 Ubezpieczenie OC usług międzysąsiedzkich Przedmiot i zakres ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia obejmuje limitowane szkody spowodowane przez Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem usług międzysąsiedzkich Ubezpieczenie może być oferowane wyłącznie dla rolników będących osobami fizycznymi Zakres ubezpieczenia nie różni się w poszczególnych wariantach Różnice występują w sumach gwarancyjnych – każdy wariant ma oddzielną sumę ubezpieczenia

59 Najważniejsze różnice w ubezpieczeniu w zależności od wariantu Informacje Wariant PrestiżPremiumBasic Suma ubezpieczenia50 000 25 000 Zniżki za bezszkodową kontynuację Nie Ubezpieczenia krótkoterminoweTak, ale składka jak za rok Ubezpieczenia wieloletnieTak na 2 lub 3 lata Zwyżki za sposób użytkowania maszyny Nie Ubezpieczenie OC usług międzysąsiedzkich

60 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "Pakiet Concordia Agro Ekspert (Sprzęt Rolniczy). Plan prezentacji Zmiany produktowe Ogólne warunki ubezpieczenia w pakiecie Concordia Agro Ekspert Taryfa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google