Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Koncepcja Pracy Zespołu Oświatowego w Mikołajkach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne na lata 2015-2020.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Koncepcja Pracy Zespołu Oświatowego w Mikołajkach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne na lata 2015-2020."— Zapis prezentacji:

1 Koncepcja Pracy Zespołu Oświatowego w Mikołajkach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne
na lata

2 Podstawa prawna: Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. z 2004 roku nr 256 poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MEN z dnia 10 maja 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2004 r. nr 256 poz z późniejszymi zmianami). Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. nr 4 poz. 17). Rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie udzielania i organizowania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach. Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia roku w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych. Kartę Nauczyciela z dnia 29 stycznia 1982 r. (Dz. U. z 2006 r. nr 97 poz. 674 z późniejszymi zmianami). Konwencję o prawach dziecka z dnia 20 listopada 1989 r.). Rozporządzenie MEN z dnia 15 października 2012 r. w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego. Dokumenty regulujące pracę Zespołu Oświatowego w Mikołajkach. Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej w roku szkolnym 2014/2015: Wspieranie rozwoju dziecka młodszego w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego Profilaktyka agresji i przemocy w szkole Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych.

3 Szkoła Podstawowa w Mikołajkach
Aktualna sytuacja Zespołu Oświatowego w Mikołajkach Szkoła Podstawowa w Mikołajkach

4 Gimnazjum Publiczne w Mikołajkach

5 Opis szkoły Nazwa i adres: Zespół Oświatowy w Mikołajkach; ul. Papieża Jana Pawła II 7, Mikołajki; tel. (87) ; strona internetowa Warunki lokalowe: 26 sal lekcyjnych, 2 pracownie informatyczne, 2 biblioteki (w tym 1 z czytelnią), 2 gabinety pedagogów, 1 gabinet logopedy, 2 świetlice i salka do nauki własnej, 1 pracownia językowa, 2 salki do zajęć wyrównawczych, 1 sala zabaw (Radosna Szkoła), sekretariat, gabinety dyrektorów, 3 pokoje nauczycielskie, magazyny, gabinet pielęgniarki szkolnej, stołówka i kuchnia, szatnie, toalety, korytarze, łazienki, piwnica, hala sportowa i siłownia. Teren przy szkole nie jest ogrodzony, mieszczą się na nim boiska sportowe Orlik, teren zielony, parking dla pracowników i rodziców. Pracownicy: - dyrektorem Zespołu Oświatowego w Mikołajkach od 2014 r. jest mgr Bożena Krupińska, wicedyrektorem szkoły podstawowej jest mgr Elżbieta Haber, wicedyrektorem gimnazjum jest mgr Wiesław Zembrzuski; - w roku szkolnym 2014/2015 kadra pedagogiczna składa się z 50 nauczycieli, w tym: 42 nauczycieli dyplomowanych, 4 nauczycieli mianowanych, 4 nauczycieli kontraktowych. W skład grona pedagogicznego, poza nauczycielami poszczególnych przedmiotów i edukacji wczesnoszkolnej, wchodzą również: bibliotekarze, pedagodzy, psycholog, nauczyciele religii, wychowawcy świetlicy, logopeda. Szkoła zatrudnia ponadto 2 pracowników administracji oraz 11 pracowników obsługi. Zajęcia lekcyjne rozpoczynają się o godzinie 8:00 i trwają po 45 min. Świetlica pracuje od godziny 6:30 do 15:30. Po południu pracuje świetlica socjoterapeutyczna od 15:30 do 18:30 w tygodniu, a w soboty od 9:00 do 12:00. Uczniowie: w roku szkolnym 2014/2015 do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach uczęszcza 317 uczniów szkoły podstawowej i 171 uczniów gimnazjum. Uczą się oni w systemie jednozmianowym. Dzieci uczęszczające do Zespołu Oświatowego w Mikołajkach należące do obwodu szkoły, a niemieszkające w Mikołajkach są dowożone.

6 Mocne strony: Stała kadra nauczycieli o dobrych kwalifikacjach i w większości aktywnie uczestnicząca w różnych formach doskonalenia zawodowego. Bogata baza dydaktyczna w zakresie sprzętu multimedialnego (tablice interaktywne, projektory, laptopy, sprzęt audio i video w salach lekcyjnych). Estetyczne korytarze, zadbane i wyremontowane sale lekcyjne, świetlice, stołówka. Zajęcia od godz. 8:00 do 14:30. Dostosowanie warunków do przyjęcia do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci 6- letnich. Bardzo dobrze wyposażona sala zabaw „Wesoła szkoła” oraz sala do zajęć gimnastyki korekcyjnej. Prawidłowo funkcjonujący system działań dydaktycznych dostosowany jest do potrzeb i możliwości uczniów z dysfunkcjami. Szeroki zakres działań w ramach pomocy psychologiczno- pedagogicznej dla uczniów. Funkcjonowanie własnych dokumentów regulujących pracę szkoły. Dobrze wyposażone pomieszczenie stołówki z zapleczem, zatrudniony wykwalifikowany szef kuchni- technolog do spraw żywienia dzieci. Nowoczesna hala sportowa wraz z zapleczem i kompleks boisk ORLIK jako doskonała baza dla funkcjonowania klas sportowych. Dobra i systematyczna współpraca dyrekcji z Radą Rodziców oraz wychowawców z rodzicami. Prowadzenie diagnoz wewnątrzszkolnych, formułowanie wniosków i ich wykorzystywanie do planowania dalszej pracy. Działające aktywnie w zespole Samorządy Uczniowskie (Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne).

7 Mocne strony   Organizacja wolontariatu na rzecz osób niepełnosprawnych i WOŚP. Wypracowana tradycja szkoły związana z obchodami rocznic narodowych i organizacją stałych imprez wynikających z kalendarza; - Powitanie uczniów klas I przez uczniów klas VI; - Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego; - Uczestnictwo w akcji „Sprzątanie świata”; - Dzień Chłopaka; - Uroczyste ślubowanie klas pierwszych- pasowanie; - Dzień Edukacji Narodowej; - Rocznica Odzyskania Niepodległości; - Dzień Papieski; - Udział w Marszu Świętych, Orszaku Trzech Króli, imprezie Mikołajki w Mikołajkach; - Wigilia; - Walentynki; - Dzień Kobiet; - Dni otwarte w szkołach (szkole podstawowej i w gimnazjum) - Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja; - Uroczyste pożegnanie klas VI szkoły podstawowej i klas III gimnazjum; - Uroczyste zakończenie roku szkolnego.

8 Słabe strony: Słaba jakość i zbyt mała liczba komputerów w pracowni komputerowej uniemożliwiająca indywidualną pracę ucznia oraz niewielka liczba programów komputerowych o charakterze edukacyjnym. Zbyt mała liczba godzin pracy pedagogów i psychologa szkolnego w stosunku do potrzeb. Brak e-dziennika Słabo funkcjonujący system działań dydaktycznych z uczniem zdolnym; niewielka liczba zajęć kół zainteresowań. Brak poczucia jedności wśród członków społeczności szkolnej wynikający z braku miejsca na stałą ekspozycję materiałów dokumentujących historię szkoły. Brak ogrodzenia terenu szkoły.

9 Misja Zespołu Oświatowego w Mikołajkach
Motto i założenia misji szkoły „Wszyscy jesteśmy sobie potrzebni. Razem łatwiej, radośniej, mądrzej i bezpieczniej” Janusz Korczak

10 Co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem:
łatwiej współpracujemy w gronie uczniów, nauczycieli, pracowników wprowadzamy technologie informacyjne i ciekawe pomoce dydaktyczne pomagamy sobie nawzajem stosujemy przyjęte procedury, w tym dotyczące zachowania na lekcji, przerwach itp. nauczyciele dzielą się swoim doświadczeniem

11 Co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem:
radośniej jesteśmy dla siebie życzliwi uśmiechamy się do siebie organizujemy imprezy integrujące społeczność szkolną stosujemy zabawy edukacyjne na lekcji i podczas innych zajęć dbamy o wygląd szkoły i otoczenia; pilnujemy porządku; wykonujemy dekoracje itp. organizujemy wycieczki i wyjazdy do kina, teatru itp.

12 Co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem:
mądrzej uczymy się systematycznie i pilnie bierzemy udział w życiu kulturalnym Mikołajek kształcimy się i doskonalimy zawodowo bierzemy udział w konkursach pozaszkolnych organizujemy konkursy w szkole przestrzegamy wzajemnie swoich praw i obowiązków rozwiązujemy konflikty w sposób sprawiedliwy stosujemy zróżnicowane metody pracy

13 Co robimy i możemy zrobić, aby w naszej szkole było nam razem:
bezpieczniej przestrzegamy zasad zwartych w Statucie Szkoły i innych procedurach wewnątrzszkolnych zachowujemy się zgodnie z normami społecznymi; pomagamy młodszym przestrzegamy zasad bezpiecznego zachowania w szkole i w drodze do szkoły współpracujemy z rodzicami i instytucjami wspierającymi rodzinę i szkołę szkolimy w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej poprawiamy warunki bezpieczeństwa w szkole

14 Wizja szkoły oraz cele strategiczne
Nasz absolwent to człowiek, który: Bardzo dobrze posługuje się ojczystym językiem Zna historię swojego miasta, regionu, kraju Rozwija w sposób twórczy swoje zainteresowania Umie określić swoje potrzeby Wie, w jaki sposób należy dbać o swoje zdrowie i bezpieczeństwo Wybiera korzystne i bezpieczne propozycje spędzania czasu Zna i stosuje zasady dobrego, kulturalnego i bezpiecznego zachowania Sprawnie posługuje się wybranym językiem obcym w typowych sytuacjach Sprawnie wykorzystuje technologię komputerową i informacyjną Potrafi korzystać z różnych źródeł wiedzy i czyta ze zrozumieniem Umie przygotowywać się do różnego rodzaju egzaminów, testów itp. Radzi sobie w sytuacjach stresowych Pomaga innym i wspólnie z rówieśnikami rozwiązuje problemy Potrafi współpracować z innymi

15 Strategiczne kierunki rozwoju:
Przygotowanie uczniów do dalszej nauki Dbałość o bezpieczeństwo fizyczne i psychiczne ucznia Bogacenie bazy dydaktycznej Poprawa warunków pracy i nauki Poprawa jakości urządzeń z zakresu technologii komputerowej i informacyjne Ciągłe doposażenie biblioteki szkolnej i rozwój czytelnictwa Integrowanie społeczności szkolnej Promowanie szkoły w środowisku lokalnym Współpraca szkoły ze środowiskiem lokalnym Propagowanie właściwych relacji interpersonalnych i zachowań społecznych

16 Priorytety i zadania Zespołu Oświatowego w Mikołajkach
Priorytet I nauczanie zapewnienie wysokiego poziomu edukacji rozwój umiejętności z zakresu komunikacji interpersonalnej edukacja: regionalna, czytelnicza i medialna, ekologiczna analiza wyników badania kompetencji uczniów i podejmowanie działań naprawczych praca z uczniem zdolnym, organizacja konkursów szkolnych i udział w konkursach zewnętrznych na wszystkich szczeblach praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych przestrzeganie zapisów prawa oświatowego w zakresie realizowania podstawy programowej i wewnątrzszkolnego systemu oceniania doskonalenie zawodowe i podnoszenie kwalifikacji

17 Priorytety i zadania Zespołu Oświatowego w Mikołajkach
Priorytet II wychowanie realizowanie zadań programu wychowawczego i profilaktyki, planów wychowawców klas (w tym edukacja zdrowotna, ekologiczna i dla bezpieczeństwa) przestrzeganie tradycji i ceremoniału szkoły działalność społeczna funkcjonowanie Samorządów Uczniowskich wychowanie patriotyczne, obywatelskie i do życia w rodzinie

18 Priorytety i zadania Zespołu Oświatowego w Mikołajkach
Priorytet III opieka zapewnienie opieki pedagogicznej, psychologicznej, logopedycznej, świetlicowej działalność świetlicy socjoterapeutycznej realizacja okresu adaptacyjnego w klasach pierwszych (w szczególności wspieranie dzieci 6- letnich) działalność stołówki szkolnej zapewnienie pomocy uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej

19 Priorytety i zadania Zespołu Oświatowego w Mikołajkach
Priorytet IV bezpieczeństwo przestrzeganie prawa w zakresie aktualizacji regulaminów i instrukcji budynku szkoły przestrzeganie prawa w zakresie wymaganych kontroli budynku szkoły kontrola dokumentacji w zakresie bezpieczeństwa ucznia stosowanie procedur bezpieczeństwa w czasie zajęć, przerw , wyjść poza szkołę, wycieczek realizacja planów wychowawców w zakresie bezpieczeństwa ucznia edukacja dla bezpieczeństwa, eliminowanie zachowań agresywnych i niepożądanych zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, ze zwróceniem szczególnej uwagi na dzieci 6-letnie

20 Priorytety i zadania Zespołu Oświatowego w Mikołajkach
Priorytet V integracja organizacja procesu kształcenia uczniów niepełnosprawnych i uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych dostosowanie wymagań i kryteriów oceniania do potrzeb i możliwości uczniów przestrzeganie prawa w zakresie zajęć rewalidacyjnych współpraca z rodzicami zapewnienie opieki psychologiczno- pedagogicznej wprowadzenie działań integrujących społeczność szkolną współpraca z Warsztatami Terapii Zajęciowej (WTZ), Ośrodkiem Rewalidacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym (OREW) i Domem Pomocy Społecznej „Arka”

21 Priorytety i zadania Zespołu Oświatowego w Mikołajkach
Priorytet VI współpraca ze środowiskiem lokalnym udział uczniów w różnego rodzaju konkursach organizowanych w środowisku współpraca z jednostkami samorządowymi i włączanie się w życie kulturalne miasta współpraca z instytucjami wspierającymi szkołę w działalności edukacyjnej i wychowawczej, w tym z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną w Mrągowie, Sądem, Policją, MGOPS udział w różnego rodzaju akcjach organizowanych w środowisku lokalnym współpraca z zaprzyjaźnionymi szkołami: w Szczyrku i w Łebie

22 Ewaluacja Koncepcji Pracy Zespołu Oświatowego w Mikołajkach
Koncepcja Pracy Zespołu Oświatowego w Mikołajkach jest przewidziana na okres pięciu lat i może podlegać ewentualnym oraz uzasadnionym zmianom. Tworzony na każdy nowy rok szkolny Roczny Plan Pracy Szkoły musi być spójny z koncepcją pracy. Po czterech latach zostanie wykonana ewaluacja, a wnioski będą stanowiły podstawę do opracowania kolejnej Koncepcji Zespołu Oświatowego w Mikołajkach. Narzędziami ewaluacji będą: obserwacje, analiza działań i dokumentacji oraz dyskusja przedstawicieli społeczności szkolnej.

23 Koncepcja pracy wchodzi w życie z dn. 1 czerwca 2015r.
Koncepcja pracy zaopiniowana pozytywnie przez Radę Pedagogiczną, dn r. Samorząd Uczniowski Szkoły Podstawowej dn r., Samorząd Uczniowski Gimnazjum, dn r.i Rady Rodziców (Szkoły Podstawowej i Gimnazjum), dn r. Koncepcja pracy wchodzi w życie z dn. 1 czerwca 2015r. Opracowała: Katarzyna Dobrzeniecka


Pobierz ppt "Koncepcja Pracy Zespołu Oświatowego w Mikołajkach Szkoła Podstawowa i Gimnazjum Publiczne na lata 2015-2020."

Podobne prezentacje


Reklamy Google