Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆWICZENIA) ARTUR OLEJNICZAK.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆWICZENIA) ARTUR OLEJNICZAK."— Zapis prezentacji:

1 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆWICZENIA) ARTUR OLEJNICZAK

2 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK 1.Obecność 2.Aktywność na zajęciach 3.Projekt w zespołach 2 osobowych (pisemnie) 4.Zaliczenie ustne – prezentacja projektu Wymagania/zaliczenie

3 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK „Nie ma nic bardziej bezproduktywnego niż sprawna realizacja czegoś, co w ogóle nie powinno być wykonane” Peter Drucker „Nie ma na świecie rzeczy trudniejszej, a przez to cenniejszej, niż umiejętność podejmowania decyzji” Napoleon Bonaparte

4 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK PROCES ZARZĄDZANIA STRATEGICZNEGO Etapy procesu: 1) Analiza strategiczna 2) Planowanie strategiczne 3) Sposoby (metody) realizacji strategii

5 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ANALIZA STRATEGICZNA Analiza strategiczna daje odpowiedź na pytanie: „W jakich warunkach działa i będzie funkcjonować przedsiębiorstwo oraz jakie ma możliwości dostosowania się do nich?” Analiza strategiczna obejmuje:  Diagnozę organizacji (pozycja firmy na rynku, kluczowe obszary działania, mocne i słabe strony)  Ocenę otoczenia organizacji (makrootoczenie, siły konkurencyjne, szanse i zagrożenia)  Określenie i ocenę pozycji strategicznej przedsiębiorstwa

6 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK PLANOWANIE STRATEGICZNE To rozważenie opcji strategicznych (wariantów działań) dotyczących:  tempa i kierunku wzrostu firmy,  sposobu prowadzenia walki konkurencyjnej,  podziału środków finansowych na poszczególne przedsięwzięcia, produkty, rynki itp.

7 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK REALIZACJA STRATEGII Ciąg decyzji na poziomie operacyjnym dotyczących:  inwestycji  marketingu  struktury organizacyjnej  procedur wewnętrznych  finansów CEL  stworzenie warunków do realizacji wybranego wariantu strategii i kontrola nad sprawnym przebiegiem jego realizacji

8 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK SEKWENCJA PRAC NAD ANALIZĄ STRATEGICZNĄ I ZBUDOWANIEM PLANU STRATEGICZNEGO I. Analiza otoczenia globalnego przedsiębiorstwa:  Segmenty otoczenia globalnego  Zarządzanie w otoczeniu globalnym  Metody analizy otoczenia globalnego II. Analiza otoczenia konkurencyjnego przedsiębiorstwa:  Ocena sektora  model M.E. Portera, macierz BCG  Mapa grup strategicznych  Działania strategiczne w sektorze (fuzje, alianse) III. Ocena pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa:  Cykl życia  Analiza portfela produktów  Kluczowe czynniki sukcesu  Analiza SWOT IV. Wybory strategiczne i wdrażanie strategii:  Strategie organizacji  Strategie produktowo-rynkowe  Strategie koncentracji, różnicowania, przewagi kosztowej  Zdobywanie przewagi konkurencyjnej

9 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MISJA ORGANIZACJI Samookreślenie się w kategoriach:  Po co istniejemy, działamy?  Do czego dążymy?  Czyje i jakie potrzeby zaspokajamy?  Jakie jest nasze społeczne przeznaczenie, posłannictwo?

10 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ROLA MISJI  Nakreślenie kierunku działania poprzez zdefiniowanie granic, w których zawarte są wszystkie wybory strategiczne i działania.  Sankcjonowanie działań, czyli przekazanie wszystkim komunikatu o zakresie i sposobie działania.  Motywowanie członków organizacji do wspólnego działania.

11 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK PRZYKŁADOWE SFORMUŁOWANIE MISJI „Misją przedsiębiorstwa jest produkowanie kosmetyków przy użyciu tylko i wyłącznie surowców naturalnych i nie testowanie ich na zwierzętach. Zysk nie jest jedynym celem. Jest nim produkt, myślenie o środowisku naturalnym i korzyści dla wszystkich zainteresowanych funkcjonowaniem firmy.”

12 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK CECHY DOBREJ STRATEGII  Horyzont czasowy (wieloletni)  Skutki (wzrost i rozwój)  Wyznaczenie celów (cele możliwe do osiągnięcia – realistyczne)  Powiązanie z układem decyzyjnym (wdrażanie przez zarząd)  Uniwersalność i elastyczność (reagowanie na zmiany zachodzące w firmie i jej otoczeniu)

13 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK CO SŁUŻY REALIZACJI STRATEGII?  LUDZIE (kto?)  ZADANIA (co i dlaczego?)  STRUKTURA (kiedy, kim, dla kogo?)  TECHNOLOGIA (jak, czym?)

14 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MODEL STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA – MODEL MCKINSEY’A (TZW. MODEL 7S) System, gdzie poszczególne elementy przyczyniają się do powodzenia całości. Te elementy to:  Systemy  formalne procedury  Pracownicy  Kwalifikacje  pracowników i firmy  Wartości  ideały, normy  Style zarządzania  przywództwo, używane symbole  Strategie  Struktura  relacje i powiązania

15 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ANALIZA MAKROOTOCZENIA PRZEDSIĘBIORSTWA  Makrootoczenie  zespół warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa wynikających z tego, że działa ono w określonym kraju i regionie, w danym systemie politycznym, prawnym, społecznym itd.  Cechą makrootoczenia jest to, że określa możliwości funkcjonowania i rozwoju przedsiębiorstwa, a ono nie może tych warunków zmienić.

16 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MAKROOTOCZENIE  Tworzy szanse i zagrożenia dla funkcjonowania każdej firmy  Nie jest jednakowe dla wszystkich przedsiębiorstw  Składa się z segmentów ekonomicznego, politycznego, technologicznego, społecznego, demograficznego, międzynarodowego, w których można określić i zbadać trendy oraz zależności między nimi  Do badania zjawisk w otoczeniu makro służą takie metody i techniki, jak: analizy trendów, analizy scenariuszowe.

17 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MAKROOTOCZENIE EKONOMICZNE  Oceniamy stopę wzrostu PKB, poziom inflacji, spożycie indywidualne, inwestycje, stopę zwrotu z kapitału, eksport, import, bezrobocie, poziom zadłużenia, kursy walutowe  Np. wzrost PKB, malejąca inflacja i niskie stopy %  wzrost skłonności do inwestowania; wahania kursów walut  konkurencyjność na rynku zagranicznym; rozwinięty rynek kapitałowy  łatwiejszy dostęp do kapitału

18 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MAKROOTOCZENIE TECHNOLOGICZNE  Zmiany w technikach informatycznych, telekomunikacyjnych, elektronicznych  Np. jak nowe technologie wpływają na szybkość i jakość usług bankowych

19 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MAKROOTOCZENIE SPOŁECZNE  Procesy uczenia się  Otwartość na idee, poglądy, modę  Rynek pracy i struktura bezrobocia  Wydajność pracy  Mcdonalizacja życia społecznego  ujednolicenie  Ochrona środowiska

20 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MAKROOTOCZENIE DEMOGRAFICZNE  Zmiany w populacji społeczeństwa  starzenie się, spadek liczby urodzeń, przewaga kobiet nad mężczyznami  Może to przynieść wykreowanie nowych dziedzin aktywności człowieka  Daje możliwość przygotowania kierunków kształcenia i nowych miejsc pracy

21 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MAKROOTOCZENIE POLITYCZNE I PRAWNE  Kryzysy paliwowe i energetyczne  Konflikty międzynarodowe  Zmiany w systemach podatkowych, rachunkowych

22 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK OTOCZENIE KONKURENCYJNE Otoczenie konkurencyjne (przemysłowe, sektorowe) jest łatwiejsze do zidentyfikowania. W jego skład wchodzą:  Dostawcy  Odbiorcy  Istniejący i potencjalni konkurenci

23 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK WARTO WIEDZIEĆ, ŻE:  Możliwość oddziaływania przedsiębiorstwa na otoczenie konkurencyjne jest zróżnicowana  Możliwość kształtowania stosunków z otoczeniem zależy od pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa  Do badania zjawisk w otoczeniu należą takie metody jak: - krzywa cyklu życia produktu (technologii, sektora) - punktowa ocena atrakcyjności sektora - mapy grup strategicznych - kluczowe czynniki sukcesu - metody portfelowe

24 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK NAJBARDZIEJ ZNANY MODEL OCENY KONKURENCJI – MODEL M.E. PORTERA  GROŹBA POJAWIENIA SIĘ NOWYCH KONKURENTÓW, która zależy od: - wysokości barier wejścia - atrakcyjności sektora - wieku sektora  CHARAKTERYSTYKA SEKTORA: - liczba konkurentów i sposoby rywalizacji w sektorze - struktura udziałów w rynku - mapa grup strategicznych

25 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MODEL PORTERA (C.D.)  SIŁA ODDZIAŁYWANIA NA DOSTAWCÓW zależy od: - stopnia koncentracji sektora dostawcy - uzależnienia jakości wyrobu finalnego od jakości dostaw - niepowtarzalności wyrobu dostawcy - kosztu zmiany dostawcy - udziału dostawcy w tworzeniu zysku producenta - ostrości walki w sektorze dostawców

26 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MODEL PORTERA (C.D.)  SIŁA ODDZIAŁYWANIA ODBIORCÓW zależy od: - stopnia koncentracji sektora odbiorcy - niepowtarzalności produktu - relacji popytu do podaży - konkurencji pomiędzy odbiorcami  GROŹBA POJAWIENIA SIĘ SUBSTYTUTÓW zależy od: - wysokości barier wejścia - atrakcyjności sektora - wieku sektora - szybkości zmian technologicznych

27 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK OCENA OTOCZENIA ODBIORCÓW  Ocena obsługiwanych segmentów rynkowych  znajomość lub wyodrębnienie docelowych grup odbiorców jest ważnym elementem wdrażania strategii  Ocena sił przetargowych nabywców: - wolumen obrotów a siła przetargowa (np. mali odbiorcy nie będą żądać darmowych dostaw, obniżki ceny lub innych usług dodatkowych) - poziom zmonopolizowania rynku - koszty dotarcia odbiorców do produktów firmy - jakość lub zawodność produktów

28 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK OCENA OTOCZENIA DOSTAWCÓW  Stabilność i konkurencyjność dostawców  im większy monopol dostawcy, tym większa siła jego oddziaływania  Optymalny stopień integracji pionowej  integracja pionowa polega na połączeniu technologicznym odrębnych faz produkcji, dystrybucji, sprzedaży lub innych procesów gospodarczych  Stopień koordynacji poziomej  analiza łańcucha wartości (dostawcy  producenci  hurtownicy  detaliści  klienci)  Stopień kooperacji lub partnerstwa (np. możliwości negocjowania cen za produkty, kosztu transportu itd.)

29 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK GRUPY STRATEGICZNE Grupa strategiczna składa się z rywalizujących ze sobą firm na rynku. Każde przedsiębiorstwo z danej grupy strategicznej:  oferuje porównywalne produkty pod względem jakości, nowoczesności, poziomu technicznego,  nastawione jest na zaspokojenie potrzeb tych samych grup klientów,  używa podobnych kanałów dystrybucji,  oferuje porównywalne usługi, serwis, pomoc techniczną,  prowadzi podobne kampanie reklamowe,  sprzedaje produkty po zbliżonych cenach,  wykorzystuje identyczne lub porównywalne technologie produkcji i usług.

30 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MAPA GRUP STRATEGICZNYCH Mapa grup strategicznych  graficzna postać grup strategicznych danego sektora, zaprezentowana najczęściej w układzie współrzędnych. Może być ich tak wiele, jak wiele jest par porównywalnych kryteriów analizy, np. specjalizacja (szeroka, wąska) i integracja pionowa (wysoka, niska) lub jakość i kompleksowość usług (niska, wysoka) i zakres obsługiwanego rynku (mały, duży). ZADANIE: Opracuj mapę strategiczną dla producentów mebli kuchennych w Polsce

31 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK PODSUMOWANIE: ZNACZENIE GRUP STRATEGICZNYCH DLA ANALIZ STRUKTURALNYCH W SEKTORZE  bezpośredni konkurenci zawsze wywodzą się z tej samy grupy strategicznej  grupy strategiczne różnią się realizowanymi strategiami we wszystkich wymiarach analiz strukturalnych w danym sektorze (model Portera), co powoduje zmiany intensywności konkurencji między nimi  mapa grup strategicznych ułatwia określenie tych firm, których pozycja na rynku jest słaba lub marginalna  analiza grup strategicznych umożliwia określenie nisz rynkowych, segmentów rynku, w których konkurencja jest słabsza; może to stanowić bazę do stworzenia nowej grupy strategicznej

32 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ZAJĘCIA 4 I 5: ANALIZA POTENCJAŁU STRATEGICZNEGO PRZEDSIĘBIORSTWA Obejmuje:  Cykl życia (produktu, firmy)  Kluczowe czynniki sukcesu  Metody portfelowe (głównie BCG)  Łańcuch wartości  Bilans strategiczny przedsiębiorstwa  Analizę SWOT

33 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK CYKL ŻYCIA Wskazuje na stopniową zmianę relacji między właściwościami oferowanego produktu a potrzebami klientów. FAZA I: opracowanie produktu – wysokie nakłady i niskie lub brak efektów FAZA II: wprowadzanie – wysokie koszty, sprzedaż niewielka, wysokie nakłady na promocję i dystrybucję, niski zysk lub straty ze sprzedaży

34 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK CYKL ŻYCIA (C.D.)  FAZA III: wzrost – wysokie tempo wzrostu sprzedaży, wysokie koszty marketingu, wzrost konkurencyjności, stopniowo rosnący zysk  FAZA IV: dojrzałość – rynek nasycony, sprzedaż nie rośnie, zyski stabilizują się, obniżamy ceny lub wycofujemy się z rynku  FAZA V: schyłek – duże spadki sprzedaży, nierentowna działalność, konieczne wyjście z rynku

35 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK CYKL ŻYCIA (C.D.) Długość cyklu życia zależy od:  Rodzaj i doskonałość produktu  Możliwość różnicowania oferty i dostosowywania się do zmian popytu  Szybkość postępu techniczno-technologicznego  Tempo zmiany popytu  Pojawianie się substytutów Cykl można wydłużać poprzez:  Właściwą strategię marketingową  Ciągłe inwestycje

36 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK KLUCZOWE CZYNNIKI SUKCESU KCS są kryteriami wyznaczającymi konkurencyjność w sektorze. Służą do:  Analizy zasobów firmy i możliwości ich wykorzystania  Oceny możliwości rozwoju firmy  Rangowania firm w sektorze KCS wskazują, na jakich obszarach działania firma ma koncentrować uwagę i doskonalić ją, aby osiągnąć przewagę konkurencyjną.

37 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK KCS  Pozycja na rynku – jaką pozycję na rynku mamy, jaką chcemy osiągnąć i jak możemy to zrobić?  Pozycja kosztowa – czy jesteśmy konkurencyjni kosztowo?  Wizerunek firmy – jak jesteśmy postrzegani na rynku?  Poziom techniki i technologii – czy potrzebne są zasilenia finansowe i jak technologia wpływa na jakość produktu?  Rentowność i możliwości inwestowania – jak planujemy nasz wzrost i rozwój?  Poziom organizacji i zarządzania – czy mamy lub czy możemy skompletować załogę składającą się z pracowników o wysokiej motywacji i kwalifikacjach?

38 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK KCS W SEKTORZE BANKOWYM  Jasno określone cele finansowe  Wysoka płynność  Regularny strumień dywidend  Przyrost kapitału  Polityka w zakresie zarządzania ryzykami  Zaufanie klientów  Przywiązanie klientów  Uznanie na rynkach finansowych  Jakość zarządzania

39 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK KCS W SEKTORZE USŁUG BUDOWLANYCH  Jakość wykonywanych usług  Reputacja firmy  Terminowość i solidność wykonywanych prac  Poziom cen i kosztów działania  Jakość stosowanych materiałów  Struktura kadry i jej kwalifikacje  Stan techniczny maszyn i urządzeń

40 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK KCS W FIRMACH SAMOCHODOWYCH  Cena i jakość produktu  Bezpieczeństwo produktu  Szerokość oferty handlowej  Serwis  Dostępność do produktu  Marka wyrobu  Wizerunek firmy

41 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK METODY PORTFELOWE  Stosuje się je w celu stworzenia oceny zasobów i aktywów przedsiębiorstwa jako podstawy formułowania strategii i decyzji rozwojowych.  Jeden z wymiarów prezentuje i diagnozuje otoczenie firmy, a drugi – służy do oceny istniejącego w przedsiębiorstwie portfela produktów.

42 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK METODY PORTFELOWE (C.D.) Założenia metod portfelowych to:  Całościowe spojrzenie na organizację – oceniamy atrakcyjność produktów, ich konkurencyjność, możliwość wzrostu sprzedaży i zdolność do generowania gotówki,  Wybór i koncentracja na KCS,  Podejście metodologiczne „z zewnątrz do wewnątrz organizacji”,  Prezentacja w formie macierzy decyzyjnej,  Jednoznaczne wymiary macierzy – jeden to opis otoczenia, drugi to opis procesów zachodzących w organizacji,  Rozpatrywać można nimi produkty, rynki, zaopatrzenie, technologie; sytuacja produktów oceniana jest pod kątem potrzeb inwestycyjnych, przyszłych perspektyw oraz konkurencji; dla każdego produktu można odrębnie stworzyć inną koncepcję działania i rozwoju.

43 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK METODY PORTFELOWE (C.D.) Najbardziej znane metody portfelowe to:  Macierz BCG  Macierz McKinsey’a (macierz GE).

44 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MACIERZ BCG Mały udział w rynku Wysoki udział w rynku Wysokie tempo wzrostu rynku ZNAKI ZAPYTANIAGWIAZDY Niskie tempo wzrostu rynku PSY (KULE U NOGI) DOJNE KROWY

45 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MACIERZ MCKINSEY’A (MACIERZ GE) Sekwencja analizy za pomocą macierzy McKinsey’a jest następująca:  Zidentyfikowanie zewnętrznych czynników krytycznych – atrakcyjność przemysłu,  Zidentyfikowanie wewnętrznych czynników krytycznych – atrakcyjność produktu,  Określenie poszczególnych produktów na macierzy  Ocena trendów dla każdego zewnętrznego czynnika krytycznego,  Określenie pożądanej oceny każdego wewnętrznego czynnika krytycznego,  Określenie oczekiwanej pozycji poszczególnych produktów w macierzy,  Sformułowanie strategii dla każdego produktu.

46 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MACIERZ MCKINSEY’A Wskazówki strategiczne:  Gdzie zbierać żniwa  Co likwidować  Gdzie inwestować  Co zrobić z przeciętnymi, aby stali się zwycięzcami  Jak zbilansować portfel produkcji

47 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MACIERZ MCKINSEY’A Lista zmiennych opisujących atrakcyjność rynku:  Wielkość popytu i jego zmiany  Cykliczność popytu  Rentowność rynku  Charakter konkurencji  Substytuty  Dostęp do źródeł dostaw  Satysfakcja klientów

48 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MACIERZ MCKINSEY’A Zmienne opisujące pozycję konkurencyjną przedsiębiorstwa:  Udział w rynku  Poziom inwestycji  Kadry  Jakość produktu  Ceny  System dystrybucji  Promocja  Technologia  Siła finansowa

49 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK MACIERZ MCKINSEY’A Dobra pozycja konkurencyjna Średnia pozycja konkurencyjna Zła pozycja konkurencyjna Wysoka atrakcyjność rynku ZWYCIĘZCA ZNAK ZAPYTANIA Średnia atrakcyjność rynku ZWYCIĘZCAPRZECIĘTNOŚĆPRZEGRANY Niska atrakcyjność rynku DOCHODOWY PRODUCENT PRZEGRANY

50 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ŁAŃCUCH WARTOŚCI ŹRÓDŁA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ Produkt nowoczesny, wysokiej jakości oryginalny, markowy odpowiadający popytowi Technologia oszczędne metody produkcji produktywność jakość produkcji Logistyka tanie źródła dostaw terminowość dostaw wysoka jakość dostaw Personel nowoczesne metody kierowania profesjonaliści efektywny system motywacji Marketing rozpoznawany rynek promocja, reklama strategia cenowa Sprzedaż sprawne kanały dystrybucji wysoki poziom sprzedaży i serwisu

51 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK BILANS STRATEGICZNY PRZEDSIĘBIORSTWA  Jest to zestawienie strategicznych zasobów przedsiębiorstwa bądź zasobów pozwalających realizować strategię.  Bilans strategiczny przedsiębiorstwa: - albo budowany jest na podstawie mocnych i słabych stron organizacji oraz KCS - albo służy do opracowania ich zestawienia

52 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK BILANS STRATEGICZNY Kluczowe pytania, na które odpowiadamy tworząc bilans strategiczny przedsiębiorstwa:  Czy ukształtowany w wyniku dotychczasowego rozwoju przedsiębiorstwa stan wszystkich materialnych i pozamaterialnych aktywów gwarantuje dalszy i efektywny rozwój firmy?  Czy i w jaki sposób możliwe jest zwiększenie efektywności przedsiębiorstwa przez wprowadzenie zmian w technice i technologii produkcji?  Czy stan finansów pozwala na przeprowadzenie tego typu zmian?  Czy struktura majątku jest właściwa i czy są wykorzystywane wszystkie jego potencjalne możliwości?  Czy jest właściwa struktura zatrudnienia i czy wszystkie możliwości zatrudnionych są właściwie wykorzystywane?

53 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK WZORZEC BILANSU STRATEGICZNEGO CZĘŚĆ I: POTENCJAŁ PRODUKCYJNY ZasóbMocna strona Słaba strona KCS Lokalizacja Możliwości rozbudowy Połączenia transportowe Sąsiedztwo dostawców Sąsiedztwo klientów Jakość środków prod. Jakość technologii Koszty produkcji Ciągłość cyklu produkcji Jakość prac B+R

54 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK BILANS STRATEGICZNY CZĘŚĆ II: POTENCJAŁ KONKURENCYJNY ZasóbMocna strona Słaba strona KCS Jakość produkcji Gama produktów Wizerunek produktów Cykl życia produktów Serwis posprzedażowy Poziom cen Warunki cenowe Kanały i koszty dystrybucji Udział w rynku

55 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK BILANS STRATEGICZNY CZĘŚĆ III: POTENCJAŁ B+R ZasóbMocna strona Słaba strona KCS Dziedziny badań Metody badań Patenty Budżet na badania

56 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK BILANS STRATEGICZNY CZĘŚĆ IV: POTENCJAŁ FINANSOWY ZasóbMocna strona Słaba strona KCS Rentowność Zadłużenie Struktura kosztów Środki obrotowe Kapitał inwestycyjny Płynność finansowa Okres zwrotu kapitału

57 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK BILANS STRATEGICZNY CZĘŚĆ V: POTENCJAŁ ZARZĄDZANIA ZasóbMocna strona Słaba strona KCS Elastyczność struktury Wizerunek firmy Metody i techniki zarządzania Systemy informacyjne Umiejętności negocjacyjne Jakość planowania Systemy kontroli Systemy zarządzania (np. TQM)

58 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK BILANS STRATEGICZNY CZĘŚĆ VI: POTENCJAŁ SPOŁECZNY ZasóbMocna strona Słaba strona KCS Kwalifikacje pracowników Doskonalenie zawodowe Systemy awansowania Systemy motywacyjne Poziom wynagrodzeń Stosunki pracy System rekrutacji Szkolenia pracowników

59 TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK 61-755 POZNAŃ UL. E. ESTKOWSKIEGO 6 Rektorat tel. 61 850 47 81 Dziekanat tel. 61 850 47 64 Księgowość tel. 61 850 47 79 Kadry tel. 61 850 47 71 fax 61 850 47 89 rektorat@wsl.com.pl www.wsl.com.pl DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "TYTUŁ PREZENTACJI: ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE AUTOR: ARTUR OLEJNICZAK ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE (ĆWICZENIA) ARTUR OLEJNICZAK."

Podobne prezentacje


Reklamy Google