Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

REALIZACJA ZADAŃ WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 NORBERT.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "REALIZACJA ZADAŃ WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 NORBERT."— Zapis prezentacji:

1 REALIZACJA ZADAŃ WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/ NORBERT KRZYSTANEK DYREKTOR WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KO W KIELCACH 1

2 NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2015
. AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI NAUCZYCIEL DYPLOMOWANY W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W ROKU 2015

3 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br
AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca br. złożono 439 (515) wniosków nauczycieli. Przeprowadzono 439 komisji kwalifikacyjnych. Wszyscy wnioskujący uzyskali stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego Wśród osób, które otrzymały awans na stopień nauczyciela dyplomowanego znaleźli się nauczyciele i pedagodzy z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych , poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych.

4 AWANS ZAWODOWY NAUCZYCIELI
Najliczniejszą grupą nauczycieli, którzy uzyskali stopień nauczyciela dyplomowanego byli: - nauczyciele języków obcych - głównie języka angielskiego i niemieckiego, - nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowania przedszkolnego, - liczną grupę stanowili również nauczyciele w-f, matematyki, wychowawcy świetlicy, nauczyciele przedmiotów zawodowych.

5 INFORMACJA DLA DYREKTORÓW
Przy zgłaszaniu do SIO uprzejmie prosimy o wpisywanie przewidywanej liczby wszystkich nauczycieli dyplomujących się w szkole, w tym: branie pod uwagę nie tylko tych co kończą staż w tym roku, ale również tych co nie podeszli do dyplomowania w latach ubiegłych, MEN określa budżet na podstawie SIO. Różnica pomiędzy danymi z SIO a ilościom wniosków które wpłynęły do KO wynosi ponad 100. Powoduje to negatywne konsekwencje finansowe.

6 OPINIOWANIE ZMIAN W SIECI SZKÓŁ I PLACÓWEK
Rozpatrzenie 34 / , / spraw dotyczących zmian w sieci szkół i placówek w tym: Przedszkola Likwidacja- 3 Zmiana organizacji (przekształcenie w filię) – 1 Szkoły podstawowe Likwidacja- 9 Zmiana organizacji (przekształcenie w filię) – 3 Zmiana siedziby – 1 Filie szkól podstawowych Likwidacja- 7 Gimnazja Likwidacja- 4 Zmiana siedziby- 2 Szkoły ponadgimnazjalne Likwidacja – 2 technika (zm. wynikająca ze zmian systemie kształcenia) Szkoły policealne Likwidacja – 1 Internaty/bursy Likwidacja – 1 internat Zespoły szkół Rozwiązanie zespołu – 1 Utworzenie zespołu – 3 Opracowanie zestawień dla MEN, biur poselskich, mediów.

7 Przygotowywanie opinii w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym W roku szkolnym 2014/15 do końca sierpnia wydano 139./103 – 2014, / pozytywne opinie w sprawie nadania uprawnień szkoły publicznej szkołom niepublicznym Najczęściej były to dodatkowe kierunki w istniejących już placówkach Dokumentacja nie zawsze była kompletna. Uwagi dotyczyły głównie zapisów w statutach szkół i szkolnych planach nauczania.

8 INFORMACJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I ORGANÓW PROWADZACYCH PLACOWKI NIEPUBLICZNE
- Zgodę na zatrudnienie osoby niebędącej nauczycielem posiadającej przygotowanie zawodowe uznane przez dyrektora szkoły lub placówki za odpowiednie do prowadzenia zajęć z zakresu kształcenia zawodowego wyraża w uzasadnionych przypadkach tylko organ prowadzących szkołę lub placówkę. Zatrudnienie odbywa się na zasadach określonych w Kodeksie Pracy. art. 7 ust. 1b i 1d ustawy z dnia 7 września 1991 r o systemie oświaty (Dz.U. z 2004, Nr 256, poz z późn. zmianami) - Zatrudnienie osoby nieposiadającej przygotowania pedagogicznego stosuje się w szczególnych przypadkach uzasadnionych potrzebami szkoły o ile ta osoba zobowiąże się do uzyskania przygotowania pedagogicznego w trakcie odbywania stażu. Dyrektor nawiązuje stosunek pracy z nauczycielem nieposiadającym kwalifikacji pedagogicznych ale spełniającym pozostałe warunki kwalifikacyjne bez konieczności występowania o zgodę do Kuratora Oświaty art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 Karty Nauczyciela - Szkoły niepubliczne na prawach szkoły publicznej w przypadkach rozszerzenia działalności szkoły o nowe kierunku kształcenia NIE SKŁADAJA WNIOSKÓW DO KURATORIUM OŚWIATY. Żaden z obowiązujących w polskim systemie prawa przepisów nie przewiduje kompetencji dla kuratora oświaty do wydawania opinii w zakresie „poszerzenia” kierunków kształcenia.

9 Nostryfikacje, duplikaty świadectw, patronaty, wydawanie opinii 1
Nostryfikacje, duplikaty świadectw, patronaty, wydawanie opinii 1. Zalegalizowano 18 / , / dokumentów. 2. Wystawiono łącznie 239 / 175,133/ duplikatów świadectw i dyplomów. 3. Nostryfikowano 8 /6 ,12/ dokumentów wydanych za granicą Rozpatrzono, zweryfikowano i wydano zgody lub odmowy na zatrudnienie bądź opinie o kwalifikacjach – 108 /213, 411/ pism Przyznano 201 /161/ patronatów Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty nad imprezami oświatowymi.

10 WYPOCZYNEK LETNI 2015 R Na terenie województwa świętokrzyskiego było 313 /345/ zgłoszeń wypoczynku, w którym brało udział /16 245/ uczestników Z terenu województwa świętokrzyskiego były 402 /264/ zgłoszenia wypoczynku, w których brało udział /12 183/ uczestników.

11 Kontrola letniego wypoczynku
Wizytatorzy Kuratorium Oświaty przeprowadzili kontrolę w 85 /86/ obiektach na terenie województwa świętokrzyskiego, w których odbywał się wypoczynek. ZALECENIA POKONTROLNE: Podpisać regulaminy kolonisty, bhp, kąpieli i tp. Uzupełnić dzienniki wychowawców Uzupełnić dokumentację dotyczącą zakresu obowiązków pracowników Umieścić regulaminy na tablicy ogłoszeń Uzupełnić dokumentację świadczącą o niekaralności kadry pedagogicznej Uzupełnić dokumentację potwierdzającą kwalifikacje kadry. 1 postanowienie o przerwaniu wypoczynku z powodu rażących nieprawidłowości w przedstawionej opinii straży pożarnej w zakresie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych w obiekcie przeznaczonym na wypoczynek. ZGODY NA ORGANIZACJĘ KURSÓW INSTRUKTAŻOWYCH DLA KIEROWNIKÓW WYPOCZYNKU- 12  ZGODY NA ORGANIZACJĘ KURSÓW DLA KANDYDATÓW NA WYCHOWAWCÓW WYPOCZYNKU- 12

12 - Opracowanie zbiorczego sprawozdania z realizacji
ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI - Opracowanie zbiorczego sprawozdania z realizacji Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych za 2014 r. Ocena merytoryczna odbytych szkoleń. Zamieszczenie informacji na stronie internetowej Kuratorium Rozpoznawanie potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2015 r. Wyłonienie obszarów tematycznych, które uzyskały najwięcej wskazań respondentów Współpraca między podmiotami systemu doskonalenia Przygotowanie procedury do realizacji Wojewódzkich Zadań Edukacyjnych Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty -- Szczegółowe informacje o grantach na stronie www.

13 organizująca szkolenie Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu
ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Lp. Placówka/instytucja organizująca szkolenie Temat szkolenia Termin realizacji/ Forma szkolenia Liczba nauczycieli biorących udział w szkoleniu 1. Ośrodek Kształcenia Kadr Oświaty OKKO w Radomiu Jak pomóc 6-latkowi polubić szkołę? - szczególne aspekty pracy nauczyciela w adaptacji i wspieraniu wszechstronnego rozwoju ucznia we współpracy z jego rodzicami w kontekście obniżenia wieku rozpoczęcia obowiązku szkolnego i obowiązującej podstawy programowej r r. szkolenie 706 2. Centrum Doskonalenia Nauczycieli Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach Sposoby skutecznego i użytecznego inspirowania rodziców do ich partycypacji w procesach decyzyjnych i realizowanych działaniach podejmowanych przez szkołę/placówkę na rzecz rozwoju uczniów/wychowanków r. – r. szkolenie 119 3. Podnoszenie efektów kształcenia i planowania działań dydaktycznych a skuteczne wdrażania wniosków z analizy wyników r r . 167 4. Polska Rama Kwalifikacji oraz doradztwo edukacyjno-zawodowe drogą do podnoszenia jakości kształcenia zawodowego w Polsce r. konferencja 106 5. Centrum Doskonalenia Kadr Oświatowych w Starachowicach Rola i zadania szkół i placówek oświatowych w realizacji rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1245). Rozproszona istota wychowania. O neurobiologii autorytetów. r. 201 6. Samorządowy Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach Skuteczność nauczania matematyki szansą na wyższe wyniki egzaminów zewnętrznych. r r. 111 Razem: 1410

14 ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 I. Co i jak obserwować w klasie? Priorytety nauczycielskiego myślenia o lekcji i uczniach ukierunkowane na kształcenie umiejętności uczenia się: - Planowanie, projektowanie i organizacja procesu edukacyjnego w pracy nauczyciela i ucznia. - Uczenie się jako wspólna aktywność nauczyciela i ucznia – od działania ze wsparciem do działania samodzielnego. - Dobre praktyki w procesie budowania kultury uczenia się. II. Analiza wyników egzaminów zewnętrznych jako warunek jakościowego rozwoju ucznia, nauczyciela i szkoły. Istota wymagania „Analizuje się wyniki sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego, egzaminu maturalnego i egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe” – i jego spełnianie w szkole. Proces gromadzenia i komunikowania informacji ułatwiających podejmowania decyzji dotyczących szkolnego systemu kształcenia. Wykorzystanie w praktyce szkolnej wyników egzaminów zewnętrznych - propozycje rozwiązań. III. Jak rozwiązywać trudne sytuacje wychowawcze w klasie i w szkole?  Działania profilaktyczne szkoły w zapobieganiu zachowaniem suicydalnym dzieci i młodzieży – wczesne rozpoznawanie zagrożeń.  Uczeń agresywny i przemoc w klasie.  Uczeń nadpobudliwy psychoruchowo oraz z zaburzeniami zachowania.  Konsekwencje zamiast kar w pracy wychowawczej nauczyciela.  Skuteczne dyscyplinowanie i udana rozmowa jako pozytywne działania w pracy wychowawczej z uczniem.  Skuteczna współpraca z rodzicami.

15 ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 IV. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz.267) w pracy dyrektora szkoły/placówki.  Zastosowanie ww. ustawy w pracy dyrektora  Procedura skreślania ucznia z listy uczniów. V. Merytoryczna analiza egzaminów zawodowych. Wnioski i rekomendacje do podnoszenia jakości pracy szkoły zawodowej. - analiza ilościowa i jakościowa egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe - wykorzystanie wyników ww. egzaminu w podnoszeniu jakości nauczania przedmiotów zawodowych VI. Matematyka w nauczaniu wczesnoszkolnym. Kształtowanie aktywności matematycznej ucznia. - aktywność i aktywizacja na lekcjach matematyki, warunki stymulujące aktywność ucznia - rodzaje aktywności matematycznej - elementy aktywności matematycznej dziecka w nauczaniu wczesnoszkolnym - konkretne przykłady aktywności matematycznej ucznia na lekcjach

16 VII. Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki?
ZADANIA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ZAKRESIE DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 VII. Jak skutecznie i ciekawie uczyć matematyki? - dlaczego nie lubię matematyki - innowacje w nauczaniu matematyki - przykłady dobrych praktyk VIII. Ocenianie kształtujące w procesie dydaktycznym. Najczęstsze błędy popełniane przez nauczycieli. - ocenianie kształtujące… - elementy oceniania kształtującego - strategie oceniania kształtującego - najczęstsze błędy w ocenianiu ucznia

17 AKREDYTACJA Dla potwierdzenia jakości pracy placówek doskonalenia nauczycieli i placówek kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych Świętokrzyski Kurator Oświaty przeprowadził ocenę wniosków według procedury akredytacyjnej. W roku szkolnym 2014/2015 akredytację otrzymało 4 /8/ placówek. Wiązało się to z następującymi zadaniami: - sprawdzenie wniosków formalnych, ocena działalności placówki i jej kadry pedagogicznej - powołanie komisji akredytacyjnej i opracowanie dokumentacji przebiegu wizyty akredytacyjnej

18 KURSY KWALIFIKACYJNE I KSZTAŁCENIE POZASZKOLNE
Od stycznia 2015 roku do chwili obecnej do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpłynęło: 35 wniosków o wyrażenie zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli 9 wniosków o wydanie pozytywnej opinii na prowadzenie kursów z organizacji i zarzadzania oświatą - 12 zgód na organizację kursów instruktażowych dla kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży - 12 zgód na organizację w roku 2014 kursów przygotowawczych dla kandydatów na wychowawców wypoczynku dzieci i młodzieży

19 INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE
Analiza i ocena 148 /155, 105/ wniosków i wydanie opinii dotyczących innowacji pedagogicznych - 1 /4/ wniosków na prowadzenie eksperymentu pedagogicznego pod opieką jednostki naukowej W roku szkolnym 2013/2014 rozpoczęto realizację 185 /181/ innowacji pedagogicznych, w tym w : przedszkolach – 11 /5/ szkołach podstawowych – 63 /72/ gimnazjach – 17 /37/ szkołach ponadgimnazjalnych – 91 /67/  Inne placówki - 3

20 INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE
Tematyka wśród zgłoszonych innowacji na rok szkolny 2015/2016 : - policyjne – 16 - wojskowe - 16 - służb więziennych – 2 - ratownictwo medyczne – 4 - strażackie – 10 - bezpieczeństwo wewnętrzne – 5 - sportowe – 9 - szachy – 2 - językowe – 14 - technologia informacyjna – 4 - humanistyczne – 5 - matematyczno-przyrodnicze – 10 - przedmioty zawodowe – 28 - inne - 23

21 INNOWACJE I EKSPERYMENTY PEDAGOGICZNE
Uwagi: Wprowadzenie innowacji i eksperymentów pedagogicznych w szkole reguluje rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki (Dz. U. Nr 56, poz. 506) ze zmianami z dnia 24 sierpnia 2011roku. Szczegółowe informacje w sprawie wprowadzenie innowacji i eksperymentów w szkole znajdują się na stronie w menu Programy Kuratora – Innowacje pedagogiczne.

22 HONOROWY PROFESOR OŚWIATY
Do Kuratorium Oświaty w Kielcach wpłynęło w 2015 roku 4 wniosków z woj. świętokrzyskiego o przyznanie Tytułu Honorowego Profesora Oświaty. Po analizie formalnej i merytorycznej Świętokrzyska Kapituła zdecydowała o przekazaniu 3 wniosków do Kapituły w Warszawie. Minister Edukacji Narodowej zdecydował o nadaniu Tytułu Honorowego Profesora Oświaty 1 nauczycielowi z naszego województwa dla Pani Danuta Paszkowska – nauczycielki jezyka polskiego w I LO w Sandomierzu.

23 STYPENDIA PREZESA RADY MINISTRÓW
Lista kandydatów do Stypendium PRM na rok szkolny 2014/15 wynosi 137, w tym : .

24 STYPENDIA MINISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW OŚWIATY I WYCHOWANIA
Z woj. świętokrzyskiego zgłoszono 61 kandydatów do tego typu stypendium, w tym:

25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 25

26 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH POPRZEZ NAUKĘ GRY W BRYDŻA SPORTOWEGO
Brydż jako gra logiczna za pomocą kart, stanowi znakomity trening umysłu młodego człowieka. Pamięć, wyobraźnia, logika to elementy, które procentują w przyszłości znacznie łatwiejszym przyswajaniem wiedzy. Niekoniecznie trzeba zostać wielkim brydżystą, ale na pewno pozytywny wpływ tej dyscypliny na młody umysł jest wart sprawdzenia swoich sił w tej dyscyplinie. Najlepszy wiek do rozpoczęcia treningów to V i VI klasa szkoły podstawowej i pierwsza klasa gimnazjum. Oczywiście nie jest to żadna bariera, sekcja jest otwarta dla wszystkich chętnych do nauki tej pięknej gry, w tym również dla dorosłych!

27 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH POPRZEZ NAUKĘ GRY W BRYDŻA SPORTOWEGO
JAKIE CECHY ROZWIJA BRYDŻ ? - umiejętność sprawnego liczenia, zapamiętywanie, logiczne myślenie, - analiza danych, kojarzenie faktów, rozwija wyobraźnię , myślenie abstrakcyjne, koncentrację czy wnioskowanie negatywne szczególne wartości w kontaktach interpersonalnych oraz w nawiązywaniu znajomości - stymuluje rozwój intelektualny i kulturalny młodzieży - integruje grupy rówieśnicze poza środowiskiem szkolnym / jest bardzo dużo zawodów sportowych w różnych kategoriach wiekowych/ - zapewnia dużą dozę emocji, kształtuje zdrowe współzawodnictwo - kształtuje więzi międzypokoleniowe - wymaga podejmowania szybkich decyzji

28 KSZTAŁTOWANIE UMIEJĘTNOŚCI MATEMATYCZNYCH POPRZEZ NAUKĘ GRY W BRYDŻA SPORTOWEGO
CZEGO SIĘ UCZYMY ? - podstaw matematyki, rachunku prawdopodobieństwa, logiki - psychologii – ponoszenia konsekwencji podejmowanych decyzji, zachowania w obliczu /czasem przykrych/ niespodzianek, współpracy z zespołem, z partnerem, szacunku dla partnera i przeciwników - wśród młodych brydżystów widać wyraźny progres w nauce, łatwość w rozwiazywaniu zadań oraz dobre wyniki w konkursach i olimpiadach przedmiotowych JEST TO IDEALNA PROPOZYCJA DLA AMBITNEJ MŁODZIEŻY

29 TERAZ NA PEWNO DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "REALIZACJA ZADAŃ WYDZIAŁU WSPIERANIA ROZWOJU EDUKACJI KURATORIUM OŚWIATY W KIELCACH W ROKU SZKOLNYM 2014/15 NORBERT."

Podobne prezentacje


Reklamy Google