Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zmiany w prawie oświatowym

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zmiany w prawie oświatowym"— Zapis prezentacji:

1 Zmiany w prawie oświatowym
Delegatura w Siedlcach Delegatura Siedlcac Delegatura w Siedlcach

2 Delegatura w Siedlcach
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357) art. 32 ww. ustawy - dostosowanie statutów w terminie do 1 września 2015 r. - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów w szkołach publicznych (rozdział 3a), - Sprawdzian, egzamin gimnazjalny i egzamin maturalny oraz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (rozdział 3b), - Nadzór pedagogiczny (w art.1. zmiany do art. 33 i 35), - Zatrudnianie nauczycieli do prowadzenia zajęć realizowanych w ramach projektów i programów finansowanych ze środków unijnych (w art. 2. dodano art. 35a do ustawy KN) Delegatura w Siedlcach

3 Delegatura w Siedlcach
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357) art. 32 ww. ustawy - dostosowanie statutów w terminie do 1 września 2015 r. Zapewnienie szkole obsługi prawnej (w art.1. zmiana do art. 5, ust.7 pkt 3) Przedłużanie stażu (w art. 2. zmiana do art. 9d do ustawy KN) Dostęp bez opłat do e-dziennika (w art po art. 5f dodano art.5g) Określenie - niepełnosprawność intelektualna w stopniu lekkim, ……. (w art.1. zmiana do art. 3, pkt. 18a, 18b) Delegatura w Siedlcach

4 Delegatura w Siedlcach
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357) Zwiększenie liczby uczniów w oddziale klas I, II lub III szkoły podstawowej (w art. 1. zmiana do art. 61 – po ust. 3 dodano ust. 3a-3e) 1. Jeśli w okresie od rozpoczęcia do zakończenia zajęć dydaktycznych do oddziału klasy I, II lub III – liczącej już 25 uczniów – zostanie przyjęty z urzędu nowy uczeń, dyrektor powinien podzielić oddział. 2. Jednak na wniosek rady oddziałowej rodziców oraz po uzyskaniu zgody organu prowadzącego może odstąpić od podziału. 3. Dyrektor szkoły ma wtedy obowiązek zatrudnić asystenta nauczyciela. 4. Liczba uczniów w takim oddziale nie może przekraczać 27. Delegatura w Siedlcach

5 Delegatura w Siedlcach
Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r., poz. 357) Na poziomie ustawy wymieniono szczegółowo podstawowe formy działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły (w art. 1. zmiana porządkująca do art. 64) Delegatura w Siedlcach

6 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. nadzór w formie (§ 5): ewaluacji, kontroli i wspomagania, definicja: ewaluacja to proces gromadzenia, analizowania i komunikowania informacji na temat wartości podejmowanych działań, ustalanie, czy spełnione są wymagania na poziomie co najmniej podstawowym rezygnacja z poziomów A,B,C,D,E – ustalenie poziomów podstawowego i wysokiego, sposób i warunki dostępu do elektronicznej platformy nadzoru pedagogicznego (§ – wchodzą w życie od 1 października 2015 r.) : pracowników organów nadzoru pedagogicznego, pracowników organów prowadzących szkoły i placówki, dyrektorów, nauczycieli, uczniów, wychowanków i ich rodziców. Delegatura w Siedlcach

7 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. Nadzór pedagogiczny dyrektora Do 31 sierpnia przedstawienie wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru (§ 26) Do 15 września przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego (§ 25) Plan nadzoru pedagogicznego: uwzględnia wnioski ze sprawowanego w szkole nadzoru zawiera w szczególności: przedmiot ewaluacji wewnętrznej oraz termin jej przeprowadzenia tematykę i terminy przeprowadzania kontroli zakres wspomagania nauczycieli W przypadku dokonania zmian w planie nadzoru dyrektor niezwłocznie informuje radę pedagogiczną o zmianach (§ 25 ust.4) Delegatura w Siedlcach

8 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1270) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. Nadzór pedagogiczny dyrektora Nowa definicja wspomagania (§ 24 pkt 3): diagnoza pracy szkoły lub placówki planowanie działań rozwojowych, w tym motywowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego prowadzenie działań rozwojowych, w tym organizowanie szkoleń i narad Dyrektor w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania raportu informuje radę rodziców, radę szkoły, samorząd uczniowski o zakończeniu ewaluacji i możliwości zapoznania się z raportem (§ 12 ust. 7) Delegatura w Siedlcach

9 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz. U. z 2015 r., poz. 1214)  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. Wymagania wobec szkół i placówek dotyczące realizacji niezbędnych działań, o których mowa w art. 21a ust.1, 2 ustawy o systemie oświaty, tj.: „efektów w zakresie kształcenia, wychowania i opieki oraz realizacji celów i zadań statutowych; organizacji procesów kształcenia, wychowania i opieki; tworzenia warunków do rozwoju i aktywności uczniów; współpracy z rodzicami i środowiskiem lokalnym; zarządzania szkołą i placówką.” Opis wymagań i charakterystyka na poziomie podstawowym i wysokim. Delegatura w Siedlcach

10 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 843)  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. Niektóre zmiany: możliwość stosowania ocen opisowych dla ocen bieżących i klasyfikacyjnych ze wszystkich bądź wybranych przedmiotów, na każdym etapie edukacyjnym; dyrektor (na podstawie opinii lekarskiej) zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń, których uczeń nie może wykonywać – (§ 5 ust. 1); Ocena z w-f uwzględnia, oprócz wysiłku, systematyczność udziału w lekcjach, aktywność na rzecz sportu szkolnego i kultury fizycznej – (§ 11); odstąpienie od wystawiania oceny zachowania uczniowi realizującemu obowiązek szkolny poza szkołą. Delegatura w Siedlcach

11 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1993)  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 1 pkt 2, pkt 5 lit. b, pkt 6 lit. b i pkt 7 lit. a, które weszły w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 15 stycznia 2015 r. Niektóre zmiany: możliwość nauki języka migowego w szkołach (zmiana w § 3); określenie minimalnej liczby godzin przeznaczonych na realizację dodatkowego przedmiotu uzupełniającego [liceum, technikum] - (zmiana w załącznikach); umożliwienie uczniom z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim uczęszczającym do oddziału ogólnodostępnego lub integracyjnego nauki drugiego języka obcego nowożytnego (zmiana w załącznikach). Delegatura w Siedlcach

12 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 grudnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz.U. z 2015 r., poz. 23) - nowe wzory świadectwa dojrzałości wydawane absolwentom technikum począwszy od roku szkolnego 2015/2016. Delegatura w Siedlcach

13 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku. Zmiany dostosowujące w związku z wprowadzeniem ustawą z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty regulacji w zakresie możliwości stosowania ocen opisowych w ocenianiu wewnątrzszkolnym (pod warunkiem określenia takiej możliwości w statucie szkoły), począwszy od klasy IV szkoły podstawowej (a nie tylko w klasach I-III szkoły podstawowej, jak było dotychczas), a także w gimnazjum i w szkole ponadgimnazjalnej; Szkoły i placówki (dla dzieci i młodzieży) mają możliwość sporządzania ocen opisowych w formie komputerowej. Delegatura w Siedlcach

14 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z 2015 r., poz. 1250) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku. Zmiany dostosowujące: Ponadto, w związku z regulacjami wprowadzonymi ww. ustawą, zaszła konieczność dostosowania przepisów ww. rozporządzenia do wymogów dokumentacji prowadzonej dla słuchaczy szkół dla dorosłych poprzez uzupełnienie przepisów o informację, że wpisów do arkusza ocen dokonuje się na podstawie protokołów egzaminów semestralnych. Skutek zmian dla szkół dla dorosłych – uproszczenie prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania. Delegatura w Siedlcach

15 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1248) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku. szczegółowe warunki: przechodzenia ucznia ze szkoły jednego typu do innej przyjmowania ucznia do klasy programowo wyższej niż wynika to z ostatniego świadectwa szkolnego, wskazuje zasady dotyczące uzupełniania różnic programowych z poszczególnych przedmiotów, możliwości kontynuowania nauki języka obcego nowożytnego, nauczanego w szkole, z której uczeń przechodzi. Delegatura w Siedlcach

16 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 lipca 2015 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego, szkół i placówek osób niebędących obywatelami polskimi oraz obywateli polskich, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, a także organizacji dodatkowej nauki języka polskiego, dodatkowych zajęć wyrównawczych oraz nauki języka i kultury kraju pochodzenia (Dz. U. z 2015 r., poz. 1202) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. w rozporządzeniu ustalono, że dzieci przybywające z zagranicy będą przyjmowane do innych form wychowania przedszkolnego na warunkach i w trybie postępowania rekrutacyjnego dotyczącego obywateli polskich (uwzględniono zmiany przepisów ustawy z 20 lutego 2015 r.), określono warunki i tryb przyjmowania osób, które rozpoczynały naukę za granicą, do publicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego i szkół, rozporządzenie dostosowano do nowych wymogów dotyczących uznawania świadectw i dyplomów wystawionych przez zagraniczne placówki. Delegatura w Siedlcach

17 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie (Dz.U. z 2015., poz. 673) Regulacje organizacyjno-techniczne dotyczące przeprowadzania egzaminów zewnętrznych od roku szkolnego 2015/2016. Szczegółowe informacje zawarte są na stronie CKE. Delegatura w Siedlcach

18 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2015 r. w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. z 2015 r., poz. 1249) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku. obowiązek dostosowania w terminie 6 miesięcy programu wychowawczego i programu profilaktyki do nowych przepisów, działania z zakresu profilaktyki uniwersalnej kierowane do ogółu dzieci i młodzieży, angażowanie całej społeczności szkolnej (rodzice, inni pracownicy szkoły) - szeroko zakrojona współpraca środowiska szkolnego i pozaszkolnego. Delegatura w Siedlcach

19 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1113) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r. organizacja kształcenia specjalnego również w innych formach wychowania przedszkolnego, możliwość, za zgodą organu prowadzącego, zmniejszenia liczby dzieci w oddziale integracyjnym przedszkola lub liczby uczniów w oddziale integracyjnym szkoły obowiązek dostosowania indywidualnych programów edukacyjno- -terapeutycznych (zmiany terminów, informowanie rodziców o spotkaniu zespołu) obowiązek dodatkowego zatrudniania nauczycieli, specjalistów, asystenta lub pomocy nauczyciela - uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na autyzm, w tym zespół Aspergera, lub niepełnosprawności sprzężone (od 1 stycznia 2016 r.) Delegatura w Siedlcach

20 Delegatura w Siedlcach
Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2015 r., poz. 35) Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty oraz wymagań, jakie muszą spełniać środki spożywcze stosowane w ramach żywienia zbiorowego dzieci i młodzieży w tych jednostkach (Dz.U. z 2015 r., poz. 1256) grupy środków spożywczych przeznaczonych do sprzedaży dzieciom i młodzieży w jednostkach systemu oświaty normy, jakie muszą spełniać podawane w szkołach posiłki. Delegatura w Siedlcach

21 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. z 2015 r., poz. 1183)  Rozporządzenie weszło w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 1 września 2015 r. dualny system kształcenia zawodowego, zajęcia praktyczne u pracodawców: umowa o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawarta pomiędzy młodocianym pracownikiem a pracodawcą lub umowa o praktyczną naukę zawodu, zawarta pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu, określenie wymiaru zajęć praktycznych odbywanych u pracodawców na zasadach dualnego systemu kształcenia, zapewnienie pracodawcy możliwości wpływania na treści programu nauczania dla zawodu w zakresie zajęć praktycznych, które są u niego realizowane. Delegatura w Siedlcach

22 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz.U. z 2014 r., poz. 1140) Nowe zawody: Technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy ), Technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy ), Mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy ). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego (Dz. U. z 2015 r., poz. 954) Technik przemysłu mody (symbol cyfrowy ), Technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy ), Przetwórca ryb (symbol cyfrowy ). Delegatura w Siedlcach

23 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 stycznia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r., poz. 130) Technik chłodnictwa i klimatyzacji (symbol cyfrowy ), Technik urządzeń dźwigowych (symbol cyfrowy ), Mechanik motocyklowy (symbol cyfrowy ). Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 lipca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2015 r., poz. 1123) Technik przemysłu mody (symbol cyfrowy ), Technik lotniskowych służb operacyjnych (symbol cyfrowy ), Przetwórca ryb (symbol cyfrowy ). Delegatura w Siedlcach

24 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 6 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1149)  Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 r., z wyjątkiem § 2, który wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 13 sierpnia 2015 r.   Wprowadzone zmiany mają charakter porządkujący i dostosowujący przepisy rozporządzenia do przepisów dotyczących zasad przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, m.in.: poszerzenie katalogu zawodów, w zakresie których nie przeprowadza się egzaminu eksternistycznego zawodowego o zawody: technik pożarnictwa oraz technik sterylizacji medycznej. Delegatura w Siedlcach

25 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 1247) Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. 12 września r. Dostosowanie treści rozporządzenia do obecnie obowiązującej klasyfikacji budżetowej w dziale „801 - Oświata i wychowanie” poprzez dodanie nowego rozdziału „80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” oraz wydłużenie, z 7 do 14 dni terminu, jaki mają wojewodowie na sporządzenie i przekazanie Ministrowi Finansów wniosków o uruchomienie środków budżetu państwa dla gmin. Delegatura w Siedlcach

26 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1251) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku. Zmiany dotyczą wyłączenia spod przepisów tego rozporządzenia regulacji dotyczących powierzania stanowiska i odwoływania z niego dyrektora publicznej placówki doskonalenia nauczycieli prowadzonej przez odpowiednio: Ministra Edukacji Narodowej, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Ministra Rolnictwa. W stosunku do dyrektorów wymienionych powyżej placówek sposób ich powoływania i odwoływania określa art. 36a ust. 1a–1d ustawy o systemie oświaty. Wymagania do zajmowania stanowiska dyrektora ww. placówek określa art. 36a ust. 1e ustawy oraz rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej wydane na podstawie art. 36a ust. 1f i 1g tej ustawy. Delegatura w Siedlcach

27 Delegatura w Siedlcach
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 sierpnia 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli  (Dz. U. z 2015 r., poz. 1251) Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1 września 2015 roku. Ponadto w rozporządzeniu przyjęto regulacje umożliwiające publicznym placówkom doskonalenia nauczycieli: - łączenie się w zespół z innymi szkołami lub placówkami, - powierzania zadań doradcy metodycznego na okres nie krótszy niż jeden rok (w obowiązującym obecnie rozporządzeniu zadania doradcy metodycznego nie mogły być powierzane na okres krótszy niż 3 lata) - prowadzenie kursów pedagogicznych dla instruktorów praktycznej nauki zawodu. Delegatura w Siedlcach

28 Delegatura w Siedlcach
24 czerwca 2015 r. zostało ogłoszone:  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 czerwca 2015 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz. U. z 2015 r., poz. 868)  Rozporządzenie weszło w życie 1 września 2015 r. Delegatura w Siedlcach

29 Delegatura w Siedlcach
Kwalifikacje nauczycieli: obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1207) Projektowane zmiany – od r. Delegatura w Siedlcach

30 Delegatura w Siedlcach
Dziękujemy za uwagę Delegatura w Siedlcach


Pobierz ppt "Zmiany w prawie oświatowym"

Podobne prezentacje


Reklamy Google