Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ROBOCZE Założenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 Wielkopolski Urząd.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ROBOCZE Założenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 Wielkopolski Urząd."— Zapis prezentacji:

1 ROBOCZE Założenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 Wielkopolski Urząd Wojewódzki Sierpień 2015

2 PRZEPISY Zadania w zakresie budowy, przebudowy i remontu dróg gminnych i powiatowych wykonywane muszą być zgodnie z zasadami określonymi: w ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, z późn. zm.), ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 687, z późn. zm.), przepisach techniczno-budowlanych, w szczególności zgodnie z: rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430, z późn. zm.) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63, poz. 735, z późn. zm.).

3 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU Celem, do którego dążyć będzie resort infrastruktury i rozwoju poprzez realizację Programu, jest wdrożenie standardów bezpieczeństwa ruchu drogowego eliminujących największe zagrożenia w ruchu drogowym W szczególności cel ten ma zostać osiągnięty poprzez dofinansowanie zadań na drogach gminnych i powiatowych wynikających z potrzeb bezpieczeństwa ruchu drogowego

4 ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU Głównym celem krajowej polityki transportowej jest zwiększenie dostępności terytorialnej, poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego przez utworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. Kluczowe znaczenie dla realizacji celów Programu będzie miało: bezpieczeństwo – rozumiane zarówno w wąskim sensie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jak i szeroko pojętego bezpieczeństwa społeczności lokalnych dostępność komunikacyjna – w odniesieniu do lokalnych centrów wzrostu, obszarów problemowych (obszarów wiejskich), a także instytucji i usług publicznych

5 CELE PROGRAMU 1.poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach gminnych i powiatowych ze szczególnym uwzględnieniem niechronionych użytkowników dróg 2.podniesienie standardów technicznych dróg publicznych, a co za tym idzie ich parametrów użytkowych 3.rozwój spójnej sieci dróg publicznych w skali lokalnej i regionalnej, w szczególności poprzez poprawę połączeń dróg lokalnych z drogami wyższej kategorii 4.zwiększenie płynności ruchu 5.efektywne wykorzystanie środków finansowych przyznanych na realizację Programu

6 STANDARDY DRÓG O ile realizacja zadań w ramach Programu leży po stronie zarządców dróg samorządowych, o tyle minister właściwy do spraw transportu ma na nie wpływ, poprzez określenie niezbędnych parametrów techniczno-budowlanych infrastruktury, jaka w wyniku realizacji Programu ma powstać Uwzględnienie w ramach Programu kryterium techniczno-budowlanego wynika z konieczności określenia jednolitych standardów budowy, przebudowy i remontów dróg gminnych i powiatowych

7 STANDARDY DRÓG Wprowadzenie kryterium techniczno-budowlanego do Programu gwarantuje, że w ramach dopuszczonych prawnie rozwiązań projektowych, wybierane będę takie, które gwarantują podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach publicznych oraz dają gwarancję najbardziej efektywnego wydatkowania środków w ramach Programu

8 FINANSOWANIE Łączne dofinansowanie zadań w latach 2016-2019, zgodnie z zasadami opisanymi w Programie wynosić będzie 4 mld zł. Na dofinansowanie budowy, przebudowy lub remontu dróg powiatowych oraz gminnych przeznacza się po 50 % sumy dotacji w województwie

9 Proponowany harmonogram realizacji 2015/2016 Realizacja zadań Wykorzystanie dotacji przez jednostki i ich rozliczenie 01- 31.12.2016 Zatwierdzenie i ogłoszenie przez wojewodę listy zakwalifikowanych do dofinansowania wniosków do 31.12.2015 Zatwierdzenie przez ministra ostatecznej listy rankingowej do 20.12.2015 Zgłaszanie zastrzeżeń do wstępnych list rankingowych do 15.11.2015 Rozpatrywanie i ocena wniosków przez komisję Ogłoszenie wstępnych list rankingowych wniosków 01- 31.10.2015 Rozpatrywanie zastrzeżeń przez komisję Przekazanie ostatecznych list rankingowych do zatwierdzenia przez ministra do 30.11.2015 Ogłoszenie i nabór wniosków 01.- 30.09.2015 ZadanieTermin

10 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Dofinansowaniu w ramach Programu podlegają zadania realizowane na drogach publicznych zaliczonych do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych Wyjątek stanowią zadania mające na celu wybudowanie nowej drogi i zaliczenie jej w roku realizacji zadania, po wybudowaniu i oddaniu do użytkowaniu, do jednej z wymienionych kategorii

11 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Dotacja udzielana jest na dofinansowanie zadania polegającego na wykonaniu robót budowlanych, a także innych prac w pasie drogowym drogi, służących poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego lub dotyczących wyposażenia technicznego drogi, z wyjątkiem infrastruktury technicznej nie związanej z drogą oraz z wyłączeniem robót, które powinny być wykonywane w ramach utrzymania obejmujących odcinek lub odcinki jednej drogi lub powiązane funkcjonalnie odcinki różnych dróg

12 ZAŁOŻENIA PROGRAMU W każdym roku, gmina, w tym miasto na prawach powiatu, może skorzystać z dofinansowania nie więcej niż jednego zadania z dofinansowaniem 50% Wojewoda może zwiększyć powyższy limit dla miast na prawach powiatu o jedno zadanie Powiat ziemski może alternatywnie skorzystać z dofinansowania dwóch zadań z dofinansowaniem 50% lub jednego zadania z dofinansowaniem 75% O dofinansowanie na poziomie 75% mogą się ubiegać jedynie powiaty, które dotychczas nie korzystały z dofinansowania w ramach NPPDL i obecnego Programu

13 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wnioskodawca może złożyć tylko tyle wniosków, ile w ramach Programu może uzyskać dofinansowanie W przypadku złożenia przez powiat ziemski dwóch wniosków, z których do dofinansowania zakwalifikowane zostanie po ocenie merytorycznej jedno zadanie, wysokość dofinansowania tego zadania pozostaje niezmieniona i wynosi zgodnie z wnioskiem 50%

14 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Dotacja na dofinansowanie zadania udzielana jest w kwocie nieprzekraczającej 3.000.000 zł Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych, zadanie jest realizowane i musi zostać ukończone w roku, na który została udzielona dotacja Wnioskowana dotacja ma być wykazywana w pełnych złotych

15 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wniosek składa ustawowy zarządca drogi Jeżeli budowa, przebudowa lub remont obejmuje jednocześnie odcinki dróg różnych zarządców, wnioski powinni złożyć dwaj ustawowi zarządcy drogi i każdy wniosek zostanie oceniony w ramach puli dostępnej dla danej kategorii drogi

16 ZAŁOŻENIA PROGRAMU W przypadku odcinków „granicznych” Program dopuszcza możliwość wnioskowania przez jst na jedno zadanie, którego znaczna część znajduje się na terenie tej jednostki (tylko na drodze, której jest ustawowym zarządca drogi), a na terenie drugiej konieczne jest dokończenie ciągu na krótkim odcinku np. do najbliższego skrzyżowania (długość odcinka drogi na terenie jednostki – partnera nie może przekraczać 5% całej długości zadania objętego wnioskiem) Koszty robót na odcinku innego zarządcy są niekwalifikowalne

17 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Składany wniosek powinien zawierać informacje i niezbędne kopie wymaganych dokumentów, zgodnie ze wzorem ustalonym przez ministra właściwego do spraw transportu Wojewoda ogłaszając nabór, w ogłoszeniu może wskazać dodatkowo dokumenty inne niż wymienione we wzorze wniosku przyjętym przez ministra do spraw transportu

18 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wnioskodawca przy sporządzaniu wniosku może opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie

19 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym wniosku Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej

20 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wnioski spełniające wymogi formalne podlegają ocenie merytorycznej według kryteriów: 1.Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2.Znaczenie zadania dla rozwoju spójnej sieci dróg publicznych na obszarze województwa 3.Wpływ zadania na poprawę dostępności komunikacyjnej w szczególności obszarów wiejskich, lokalnych ośrodków gospodarczych, instytucji publicznych oraz istotnych dla sprawnej realizacji zadań państwa o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa obywateli, i dla transportu zbiorowego 4.Współpraca w zakresie dofinansowania realizacji zadania przez jst lub inne podmioty 5.Kontynuacja zadania

21 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez Komisję, w terminie do 15 listopada danego roku Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku

22 ZAŁOŻENIA PROGRAMU Rozpoczęcie procedury przetargowej dla projektów z pierwszej listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań musi nastąpić do dnia 31 marca W przypadku nierozpoczęcia tej procedury w wyznaczonym terminie wojewoda może odmówić podpisania umowy o dofinansowanie (nie dotyczy zadań znajdujących się na liście rezerwowej)

23 ZAŁOŻENIA PROGRAMU W przypadku wycofania się z umowy partnera, wojewoda dokonuje ponownej oceny danego wniosku, przeliczenia punktów oraz ewentualnej odpowiedniej weryfikacji listy wniosków, które uzyskają dofinasowanie W przypadku uzyskania liczby punktów niewystarczającej na uzyskanie dofinansowania wojewoda odmawia przyznania dofinansowania na dane zadanie (w przypadku gdy umowa jest już podpisana - rozwiązuje zawartą umowę o dofinansowanie) z uwagi na zmianę okoliczności/warunków, które miały wpływ na ocenę merytoryczną złożonego wniosku

24 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 1. kopia decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji / decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wraz z kopią strony z datą złożenia wniosku o uzyskanie tej decyzji/ oświadczenie o braku sprzeciwy organu administracji architektoniczno-budowlanej wobec zgłoszenia inwestora o zamiarze budowy wraz z kopią strony z datą złożenia tego zgłoszenia 2.jeżeli z daty wydania pozwolenia na budowę/ zezwolenia na realizację inwestycji drogowej/ zgłoszenia wynika, iż wygasa ono przed planowanym terminem rozpoczęcia inwestycji do wniosku należy dołączyć dokument potwierdzający jego aktualność – kopię dziennika budowy z dokonanymi wpisami

25 ZAŁĄCZNIKI DO WNIOSKU 3.kopia umowy o partnerstwie wraz z uchwałą o zapewnieniu środków finansowych przez partnera będącego jst 4.czytelna mapa poglądowa z zaznaczonymi elementami mającymi wpływ na ocenę wniosku 5.zatwierdzony projekt stałej organizacji ruchu - w przypadku jeżeli wniosek dotyczy zadania, w wyniku realizacji którego stała organizacja ruchu nie ulega zmianie, należy dołączyć obowiązującą zatwierdzoną stałą organizację ruchu 6.projekt zagospodarowania terenu wraz z przekrojami poprzecznymi pasa drogowego w liniach rozgraniczających z wykazem wszystkich elementów drogi (w przypadku gdy wniosek dotyczy zadania w zakresie budowy, czy przebudowy) 7.dokument potwierdzający oddanie do użytkowania inwestycji na ciągu drogowym w ciągu 3 lat od daty złożenia wniosku 8.kosztorys inwestorski

26 UWAGI DO WNIOSKU wnioskodawcą może być jedynie ustawowy zarządca drogi w dniu złożenia wniosku o dacie złożenia wniosku decyduje data wpływu wniosku do WUW w przypadku gdy zadanie obejmuje dwa rodzaje robót (np. remont i przebudowę) do oceny wniosek kwalifikowany będzie według rodzaju robót wykonywanych na dłuższym odcinku, a w przypadku takiej samej długości odcinków według robót o większym zakresie (w kolejności: budowa (rozbudowa), przebudowa, remont) przy sporządzaniu wniosku można opierać się jedynie na dokumentach umożliwiających rozpoczęcie inwestycji w planowanym terminie wskazanym we wniosku o dofinansowanie

27 UWAGI DO WNIOSKU Wnioskodawca zobowiązany jest wypełnić wniosek rzetelnie i z należytą starannością, szczególnie w zakresie spójności wykazywanych danych i informacji w poszczególnych punktach wniosku zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku Nie zastosowanie się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu stanowi niewypełnienie wymogów formalnych

28 UWAGI DO WNIOSKU w harmonogramie rzeczowo - finansowym realizacji zadania należy wyszczególnić elementy oraz roboty budowlane objęte zakresem rzeczowym zadania i ich koszt brutto zgodnie z tabelą wartości elementów scalonych kosztorysu inwestorskiego w ramach przebudowy drogi nie dopuszcza się wykonywania robót polegających na rozbudowie / budowie skrzyżowania z drogą innej lub tej samej kategorii – dopuszczalna jest jedynie przebudowa załącznik w postaci mapy poglądowej powinien zawierać informacje i czytelnie obrazować lokalizację odcinka drogi objętego zadaniem na tle sieci dróg i pokazywać istotne punkty, do których wnioskodawca odnosi się we wniosku w ramach opisu poszczególnych kryteriów oceny

29 WNIOSEK NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH gdy 1.wnioskodawca nie zastosował się do wzoru określonego przez ministra właściwego ds. transportu 2.wnioskodawca nie zastosował się do zapisów i wytycznych zawartych w Instrukcji wypełniania wniosku o dofinansowanie zadania w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 3.nie zawiera wszystkich wymaganych danych lub nie dołączono do niego wszystkich wymaganych załączników 4.został złożony po terminie zakończenia naboru wniosków 5.wskazany we wniosku zakres rzeczowy nie zostanie zrealizowany w roku, na który udzielana będzie dotacja i dotacja nie zostanie w danym roku rozliczona 6.dotyczy zadania nie polegającego na budowie, przebudowie lub remoncie drogi 7.wnioskowana dotacja przekracza maksymalną kwotę dotacji przewidzianą w uchwale

30 WNIOSEK NIE SPEŁNIA WYMOGÓW FORMALNYCH gdy 8.dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi niebędącej drogą publiczną zaliczoną do kategorii dróg powiatowych lub dróg gminnych, w rozumieniu ustawy o drogach publicznych, wyjątek stanowi zadanie mające na celu osiągnięcie parametrów właściwych dla drogi publicznej i następnie zaliczenie jej do jednej z wymienionych kategorii, co zostało wskazane we wniosku 9.dotyczy zadania obejmującego odcinek drogi dla której wnioskodawca (w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie) nie jest zarządcą 10.dotyczy zadania złożonego przez dwóch wnioskodawców obejmującego swym zakresem dwa (lub więcej) odcinki dróg dla których zarządcy są różni 11.deklarowany wkład własny obejmuje środki pochodzące z budżetu państwa lub budżetu Unii Europejskiej 12.udział wnioskowanej dotacji w kosztach realizacji zadania przekracza maksymalny dopuszczalny udział przewidziany w uchwale 13.nie został podpisany przez osoby upoważnione z ramienia wnioskodawcy

31 OCENA FORMALNA Dokumenty niewymienione we wniosku, nie mogą być doręczone i w tym przypadku niekompletny wniosek jest odrzucony na etapie oceny formalnej Dokumenty wymienione we wniosku, które z różnorakich przyczyn nie zostały dostarczone razem z wnioskiem, mogą być doręczone z własnej inicjatywy wnioskodawcy lub na żądanie Komisji, pod rygorem odrzucenia wniosku. Wniosek może być uzupełniony jedynie o dokumenty posiadające datę sprzed złożenia wniosku o dofinansowanie oraz wymienione w tym wniosku Wnioskodawcy nie przysługuje prawo odwołania od oceny formalnej

32 OCENA MERYTORYCZNA W przypadku gdy zadanie obejmuje dwa rodzaje robót (np. remont i przebudowę) do oceny wniosek kwalifikowany będzie według rodzaju robót wykonywanego na dłuższym odcinku, a w przypadku takiej samej długości odcinków według robót o większym zakresie (budowa/rozbudowa, przebudowa, remont)

33 KRYTERIA, SKALA OCEN 1.kryterium nr 1 (skala ocen 0-20 pkt) oceny dokonuje się wg. szczegółowej instrukcji pod kątem jego znaczenia dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego 2.kryterium nr 2 (skala ocen 0-5 pkt) uwzględnia się znaczenie drogi objętej wnioskiem w sieci dróg publicznych (funkcja w sieci drogowej właściwa dla danej kategorii), jej „ponadlokalność” (tj. gdy droga wychodzi poza granice administracyjne jednostki samorządu terytorialnego (droga powiatowa – przebiega przez obszar dwóch lub więcej powiatów, droga gminna – przebiega przez obszar dwóch lub więcej gmin); oraz powiązania z innymi drogami (tej samej, niższej bądź wyższej kategorii)

34 KRYTERIA, SKALA OCEN 3.kryterium nr 3 (skala ocen 0-7 pkt) uwzględnia się specyfikę danego województwa i wynikające z niej potrzeby w zakresie poprawy dostępności komunikacyjnej m.in. połączenie komunikacyjne niezbędne dla rozwoju obszaru wiejskiego, ośrodków gospodarczych występujących w regionie, ułatwienie dostępu obywateli do świadczonych przez instytucje usług oraz wpływ realizacji zadania na poprawę połączeń drogowych istotnych dla sprawnej realizacji zadań w zakresie transportu zbiorowego 4.kryterium nr 4 (skala ocen 0-5 pkt) oceniany jest wkład partnera w wartości wkładu własnego wnioskodawcy 5.kryterium nr 5 (skala ocen 0-5 pkt) uwzględnia się ciągłość zadania objętego wnioskiem (zamykanie ciągu lub cały ciąg drogi bądź kontynuacja wcześniejszych zadań na danym ciągu) oraz rodzaj inwestycji zrealizowanych na pozostałych odcinkach ciągu. Uwzględnia się realizację inwestycji na ciągu drogowym, które zostały oddane do użytkowania nie wcześniej niż 3 lata od dnia złożenia wniosku

35 LISTA RANKINGOWA W przypadku wniosków, które w wyniku oceny merytorycznej uzyskały taką samą liczbę punktów, o kolejności na liście decyduje: 1) liczba punktów uzyskanych w kryterium nr 1 „Znaczenie zadania dla realizacji infrastruktury drogowej w sposób gwarantujący podnoszenie poziomu bezpieczeństwa ruchu drogowego” 2) rodzaj realizowanej inwestycji (w kolejności: 1. Budowa (rozbudowa), 2. przebudowa. 3.remont) – w przypadku gdy wnioski uzyskały taką sama liczbę punktów również w kryterium nr 1 3) długość odcinka drogi, który jest przedmiotem wniosku – w przypadku gdy wnioski uzyskały taką sama liczbę punktów również ze względu na rodzaj realizowanej inwestycji

36 ZASTRZEŻENIA Wnioskodawca może wnieść zastrzeżenie do wstępnej listy rankingowej wniosków jedynie w zakresie oceny merytorycznej wniosku dokonanej przez komisję, w terminie do 14 dni od dnia jej ogłoszenia. Zastrzeżenie wnioskodawcy jest równoznaczne z żądaniem dokonania ponownej oceny zgłoszonego przez niego wniosku


Pobierz ppt "ROBOCZE Założenia Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019 Wielkopolski Urząd."

Podobne prezentacje


Reklamy Google