Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.mercer.com Ubezpieczenie pracownicze Urząd Miasta Płocka 2009-12-09 Warunki ubezpieczenia: Justyna Kierzniewska Roszczenia:Adrianna Szewełło (+48)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.mercer.com Ubezpieczenie pracownicze Urząd Miasta Płocka 2009-12-09 Warunki ubezpieczenia: Justyna Kierzniewska Roszczenia:Adrianna Szewełło (+48)"— Zapis prezentacji:

1 www.mercer.com Ubezpieczenie pracownicze Urząd Miasta Płocka 2009-12-09 Warunki ubezpieczenia: Justyna Kierzniewska Roszczenia:Adrianna Szewełło (+48) 22 456 40 35(+48) 22 456 40 91 Mail: justyna.kierzniewska@mercer.com Mail: adrianna.szewello@mercer.com

2 1 Mercer Ubezpieczenie pracownicze – Urząd Miasta Płocka Plan prezentacji Prawo zamówień publicznych.........................................................................2 Konstrukcja polisy...........................................................................................3 Kategorie ubezpieczenia..................................................................................4 Zakres ubezpieczenia – opis ryzyk.................................................................. 6 Nieszczęśliwy wypadek........................................................................6 Niezdolność do pracy wskutek NW..................................................... 7 Pobyt w szpitalu wskutek NW/choroby................................................7 Poważne zachorowanie........................................................................8 Rozpoczęcie ubezpieczenia........................................................................... 9 Ubezpieczenie współmałżonka.......................................................................10 Karencje..........................................................................................................11 Zmiana kategorii ubezpieczenia......................................................................12 Zawieszenie ochrony.......................................................................................13 Zakończenie ubezpieczenia............................................................................14 Uposażeni......................................................................................................15 Rozpatrywanie roszczeń................................................................................17 Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia........................................................20

3 2 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Prawo zamówień publicznych A.Obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze ubezpieczyciela dla jednostek sektora budżetowego: 1.Par. 808 KC (Ubezpieczający zobowiązany do zapłaty składki) 2.Opinia Radcy Prawnego Urzędu Miasta Płocka, publikacje w prasie B.Otwarcie kopert 07.09.2009 r.: 1.Oferty złożyło 7 ubezpieczycieli 2.2 oferty zostały odrzucone przez UM: Oferta PZU Życie - ze względów formalnych Oferta Interrisk – ze względów merytorycznych C.Najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawne Commercial Union)

4 3 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Konstrukcja polisy 1.Umowa ubezpieczenia zawarta jest na 2 lata od 01.01.2010 r. 2.Ubezpieczenie przeznaczone dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Płocka 3.Ubezpieczenie obejmuje 4 kategorie ubezpieczenia: - Kategorie 1 i 3 zbliżone do PZU pod względem zakresu i wysokości świadczeń (niższa składka) - Kategorie 2 i 4 zbliżone do PZU pod względem składki (wyższe kwoty świadczeń i szerszy zakres ubezpieczenia) 5.Pracownik ma możliwość wyboru 1 kategorii ubezpieczenia. 6.Składki są opłacane przez pracownika poprzez potrącenie ich co miesiąc z wynagrodzenia netto (za styczeń składki są potrącane z wynagrodzenia grudniowego)

5 4 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Kategorie ubezpieczeniowe Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia (w PLN) Aviva / PZU Kategoria 1Kategoria 2Kategoria 3Kategoria 4 Śmierć ubezpieczonego z dowolnej przyczyny41 000 / 40 12541 00051 000 / 48 75051 000 Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku 82 000 / 50 82582 000102 000 / 61 750102 000 Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu 82 000 / 80 12582 000102 000 / 96 750102 000 Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy123 000 / 72 225123 000153 000 / 94 250153 000 Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego 123 000 / 104 325123 000153 000 / 126 750153 000 Niezdolność do pracy UbezpieczonegoBrak 35 000 Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku 43 000 / 42 80043 00052 000 Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego4 200 5 200 / 5 1035 200 Śmierć współmałżonka / partnera14 000 / 13 37514 00017 000 / 16 25017 000 Śmierć współmałżonka / partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku 24 000 / 22 37524 00027 000 / 26 25027 000 Śmierć rodziców lub teściów Ubezpieczonego2 100 2 600 / 2 5522 600 Śmierć dziecka3 500 4 300 / 4 2534 300 Urodzenie martwego dziecka2 400 3 200 / 2 9163 200 Urodzenie dziecka1 200 1 600 / 1 4581 600

6 5 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Kategorie ubezpieczeniowe Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia (w PLN) Aviva / PZU Kategoria 1Kategoria 2Kategoria 3Kategoria 4 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego5 000 / 4 4005 0008 000 / 7 5008 000 Poważne zachorowanie małżonkaBrak4 000Brak6 000 Poważne zachorowanie dzieckaBrak2 000Brak4 000 Operacje i zabiegi chirurgiczne – umowa Zdrowe Życie – wariant I 5 000 Leczenie szpitalne od 1 do 14 dnia: w związku z wypadkiem120 / 105120320 / 156,25320 w związku z chorobą72 / 527296 / 62,5096 w związku z zawałem lub udarem mózgu72 / 5272240 / 93,75240 w związku z wypadkiem komunikacyjnym120 / 105120400 / 187,50400 w związku z wypadkiem przy pracy120 / 105120400 / 156,25400 w związku z wypadkiem komunikacyjnym w pracy120 / 105120480 / 250480 Leczenie szpitalne od 15 dnia60 / 52,506080 / 62,5080 Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii /OIT, OIOM/Brak 1 600 / 6251 600 Składka miesięczna za 1 pracownika48.00 zł / 50,90 zł50.90 zł58.00 zł / 65.00 zł64.00 zł

7 6 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zakres ubezpieczenia – opis ryzyk NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - zdarzenie nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające miejsce w okresie ubezpieczenia – ustalenia stopnia tego uszczerbku dokonuje lekarz zakładu ubezpieczeń na podstawie procentowej tabeli uszczerbku na zdrowiu zbliżonej do tabeli stosowanej przez ZUS po zakończeniu leczenia/rehabilitacji. Tabela uwzględnia zarówno często występujące zdarzenia typu złamania, urazy, oparzenia, jak również poważniejsze - kończące się kalectwem osoby ubezpieczonej. – ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku zgodnie z tabelą.

8 7 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zakres ubezpieczenia – opis ryzyk Niezdolność do pracy wskutek NW (kategoria 4): – świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli uszkodzenie ciała powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowoduje trwałą i nieodwracalną (tj. nie rokującą poprawy) niezdolność ubezpieczonego do jakiejkolwiek działalności zarobkowej – warunkiem wypłaty świadczenia jest niezdolność do pracy trwająca minimum 12 miesięcy Pobyt w szpitalu wskutek NW/choroby (dzienny ryczałt): – pobyt w celach leczniczych, wykonania zabiegu chirurgicznego etc. w zakładzie opieki zdrowotnej – szeroki zakres terytorialny – wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu pod warunkiem, że hospitalizacja będąca wynikiem wypadku trwała co najmniej 1 dzień (1 dobę), a w wyniku choroby co najmniej 3 dni (kalendarzowe); maksymalnie za 180 dni w 1 roku

9 8 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zakres ubezpieczenia – opis ryzyk Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: – obejmuje następujące choroby: zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, udar mózgu, zakażenie HIV, angioplastyka naczyń wieńcowych, niewydolność wątroby, przeszczep narządów: serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki, szpiku kostnego, stwardnienie rozsiane, śpiączka, operacja zastawek serca, operacja aorty, niedokrwistość aplastyczna, utrata wzroku, łagodny guz mózgu, oparzenia (III stopnia, co najmniej 20% powierzchni ciała), utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, utrata kończyn, porażenie kończyn (brak Creutzfelda-Jakoba)

10 9 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka ROZPOCZĘCIE UBEZPIECZENIA DECYZJĘ O PRZYSTĄPIENIU DO UBEZPIECZENIA KAŻDY PRACOWNIK PODEJMUJE INDYWIDUALNIE PODSTAWOWYM WARUNKIEM JEST WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA do 15-go DNIA MIESIĄCA Z GÓRY

11 10 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Ubezpieczenie współmałżonka / partnera Każdy pracownik może ubezpieczyć współmałżonka w pełnym zakresie pod warunkiem: – złożenia deklaracji wypełnionej przez współmałżonka jednocześnie wraz z deklaracją pracownika (na deklaracji należy wpisać imię i nazwisko ubezpieczonego pracownika) lub – w ciągu 3 miesięcy po dniu zawarcia związku małżeńskiego – objęcie ubezpieczeniem w ramach tej samej kategorii co pracownik Każdy pracownik może ubezpieczyć partnera życiowego na wypadek jego śmierci (szersza definicja śmierci współmałżonka) pod warunkiem: – wypełnienia i złożenia załącznika do deklaracji przystąpienia (deklaracja wskazania partnera)

12 11 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka KARENCJE KARENCJA – czasowy brak odpowiedzialności ubezpieczyciela 1. Karencje nie mają zastosowania w przypadku: - przystąpienia do ubezpieczenia z dniem 1 stycznia, 1 lutego, 1 marca 2010 r. - zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem 2. Przewidziane w umowie okresy karencji dla osób ubezpieczanych po 3 miesiącach wynoszą: - 90 dni karencji na ryzyko operacji chirurgicznych /umowa Zdrowe Życie/ - 180 dni karencji na ryzyka: śmierci, urodzenie martwego dziecka, poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu wskutek choroby - 270 dni karencji na ryzyko urodzenia się dziecka

13 12 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zmiana kategorii ubezpieczenia Zmiana kategorii ubezpieczenia: możliwa jest nie częściej niż po upływie 1 roku roku obowiązuje od 1 dnia miesiąca następującego po złożeniu nowej deklaracji przystąpienia jeśli spowoduje wzrost świadczeń będzie karencja na różnicę świadczeń i dla ryzyk, których nie było w poprzednim wariancie

14 13 Mercer Ubezpieczenie pracownicze – Urząd Miasta Płocka Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej 1. Kiedy ochrona ulega zawieszeniu? - Urlop bezpłatny, - Urlop wychowawczy. 2. Ochrona takiego pracownika ulega zawieszeniu od 1 dnia miesiąca następującego po rozpoczęciu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego. 4. Po powrocie do pracy osoba ma prawo przystąpić do ubezpieczenia na warunkach jak osoba nowozatrudniana (3 miesiące bez karencji)

15 14 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zakończenie ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: - z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka (jednak nie później niż z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustało zatrudnienie) - z ostatnim dniem miesiąca, w którym pracownik złożył rezygnację z ubezpieczenia.

16 15 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka OSOBY UPOSAŻONE Ubezpieczony pracownik może wskazać osobę/osoby uprawnione do otrzymania świadczenia na wypadek swojej śmierci. Jeżeli osoba taka nie zostanie wskazana, świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego pracownika będzie przysługiwało uposażonym zastępczym wskazanym na deklaracji przystąpienia Jeśli nie ma uposażonych głównych ani zastępczych świadczenie przysługuje jego spadkobiercom, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, tj. 1) Małżonkowi Ubezpieczonego 2) Dzieciom Ubezpieczonego – w częściach równych 3) Rodzicom Ubezpieczonego – w częściach równych 4) Rodzeństwu Ubezpieczonego – w częściach równych 5) Pozostałym osobom będących spadkobiercami Ubezpieczonego W trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej w dowolnym momencie można dokonać zmiany osób uposażonych.

17 16 Mercer OCHRONA UBEZPIECZENIOWA DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ, W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE, W PRACY I POZA PRACĄ WARTO PAMIĘTAĆ, ZE...

18 17 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA DO MERCER ZDARZENIE formularze dokumentacja ZEBRANIE DOKUMENTACJI PRZEZ PRACOWNIKA PRZEKAZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO MERCER UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI EW. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI DECYZJA WYPŁATA ŚWIADCZENIA PRZEKAZANIE ROSZCZENIA DO AVIVA 14 / 30 DNI

19 18 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ 1. W celu zgłoszenia roszczenia należy wypełnić wniosek roszczeniowy oraz załączyć komplet wymaganych dokumentów. 2. Wniosek wraz z dokumentacją należy wysłać na adres Mercer. 3. Mercer sprawdza poprawność wniosku i w razie jakichkolwiek braków informuje mailowo osobę obsługującą ubezpieczenie w UM 4. Poprawne i kompletne wnioski roszczeniowe Mercer niezwłocznie przesyła do Avivy. 5. Aviva wypłaca świadczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów za urodzenie dziecka, smierć rodzica/teścia, śmierć współmałżonka, 30 dni pozostałe świadczenia Zgłaszanie roszczeń

20 19 Mercer 1. Osoby kontaktowe z ramienia Mercer odpowiedzialne za obsługę roszczeń złożonych przez pracowników Urzędu Miasta Płocka: Adrianna Szewełło (tel.22 456 40 91) e-mail: adrianna.szewello@mercer.com Magdalena Rek (tel.22 456 40 36) e-mail: magdalena.rek@mercer.com 2. Wnioski roszczeniowe można przesłać do Mercer w formie skanów drogą mailową, aby przyspieszyć proces ich rozpatrywania. Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka OBSŁUGA ROSZCZEŃ

21 20 Mercer Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia 1. Pracownicy, którzy kończą zatrudnienie w Urzędzie Miasta Płocka i byli objęci ubezpieczeniem grupowym przez co najmniej 12 ostatnich miesięcy mają możliwość zawarcia z Aviva umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez ubezpieczyciela. 2. Wniosek o kontynuację ubezpieczenia należy wysłać do Aviva w ciągu 90 dni od daty zakończenia uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym.

22 21 Mercer Jest częścią międzynarodowej grupy AVIVA – 5-tej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i nr 1 w Wielkiej Brytanii W Polsce Aviva /wcześniej Commercial Union/ działa od 1992 roku ok. 1,8 mln indywidualnych polis na życie, ponad 14 tys. polis grupowych, ponad 140 programów PPE największy fundusz emerytalny, Ponad 64 tys. klientów CU TFI Łącznie obsługujemy ponad 3 mln klientów Zarządzamy aktywami ponad 55 mld zł Akcjonariuszem Aviva Życie jest BZ WBK SA i AVIVA plc Aviva w Polsce

23 22 Mercer Dziękujemy za uwagę

24 www.mercer.com


Pobierz ppt "Www.mercer.com Ubezpieczenie pracownicze Urząd Miasta Płocka 2009-12-09 Warunki ubezpieczenia: Justyna Kierzniewska Roszczenia:Adrianna Szewełło (+48)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google