Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ubezpieczenie pracownicze – Urząd Miasta Płocka Plan prezentacji

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ubezpieczenie pracownicze – Urząd Miasta Płocka Plan prezentacji"— Zapis prezentacji:

0 Ubezpieczenie pracownicze Urząd Miasta Płocka
Ubezpieczenie pracownicze Urząd Miasta Płocka Warunki ubezpieczenia: Justyna Kierzniewska Roszczenia: Adrianna Szewełło (+48) 22  (+48) Mail: Mail:

1 Ubezpieczenie pracownicze – Urząd Miasta Płocka Plan prezentacji
Prawo zamówień publicznych Konstrukcja polisy Kategorie ubezpieczenia Zakres ubezpieczenia – opis ryzyk Nieszczęśliwy wypadek Niezdolność do pracy wskutek NW Pobyt w szpitalu wskutek NW/choroby Poważne zachorowanie Rozpoczęcie ubezpieczenia Ubezpieczenie współmałżonka Karencje Zmiana kategorii ubezpieczenia Zawieszenie ochrony Zakończenie ubezpieczenia Uposażeni Rozpatrywanie roszczeń Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia

2 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka
Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Prawo zamówień publicznych Obowiązek stosowania ustawy prawo zamówień publicznych przy wyborze ubezpieczyciela dla jednostek sektora budżetowego: Par. 808 KC (Ubezpieczający zobowiązany do zapłaty składki) Opinia Radcy Prawnego Urzędu Miasta Płocka, publikacje w prasie Otwarcie kopert r.: Oferty złożyło 7 ubezpieczycieli 2 oferty zostały odrzucone przez UM: Oferta PZU Życie - ze względów formalnych Oferta Interrisk – ze względów merytorycznych Najkorzystniejsza oferta przedstawiona przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie SA (dawne Commercial Union)

3 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Konstrukcja polisy
Umowa ubezpieczenia zawarta jest na 2 lata od r. Ubezpieczenie przeznaczone dla wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Miasta Płocka Ubezpieczenie obejmuje 4 kategorie ubezpieczenia: Kategorie 1 i 3 zbliżone do PZU pod względem zakresu i wysokości świadczeń (niższa składka) Kategorie 2 i 4 zbliżone do PZU pod względem składki (wyższe kwoty świadczeń i szerszy zakres ubezpieczenia) Pracownik ma możliwość wyboru 1 kategorii ubezpieczenia. Składki są opłacane przez pracownika poprzez potrącenie ich co miesiąc z wynagrodzenia netto (za styczeń składki są potrącane z wynagrodzenia grudniowego)

4 Wysokość świadczenia (w PLN)
Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Kategorie ubezpieczeniowe Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia (w PLN) Aviva / PZU Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Śmierć ubezpieczonego z dowolnej przyczyny / 41 000 / 51 000 Śmierć ubezpieczonego wskutek nieszczęśliwego wypadku / 82 000 / Śmierć ubezpieczonego wskutek zawału serca lub udaru mózgu / / Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku przy pracy / / Śmierć ubezpieczonego wskutek wypadku komunikacyjnego / / Niezdolność do pracy Ubezpieczonego Brak 35 000 Trwały uszczerbek na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku / 43 000 52 000 Osierocenie dziecka przez Ubezpieczonego 4 200 5 200 / 5 103 5 200 Śmierć współmałżonka / partnera / 14 000 / 17 000 Śmierć współmałżonka / partnera wskutek nieszczęśliwego wypadku / 24 000 / 27 000 Śmierć rodziców lub teściów Ubezpieczonego 2 100 2 600 / 2 552 2 600 Śmierć dziecka 3 500 4 300 / 4 253 4 300 Urodzenie martwego dziecka 2 400 3 200 / 2 916 3 200 Urodzenie dziecka 1 200 1 600 / 1 458 1 600

5 Wysokość świadczenia (w PLN)
Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Kategorie ubezpieczeniowe Zakres ubezpieczenia Wysokość świadczenia (w PLN) Aviva / PZU Kategoria 1 Kategoria 2 Kategoria 3 Kategoria 4 Poważne zachorowanie Ubezpieczonego 5 000 / 4 400 5 000 8 000 / 7 500 8 000 Poważne zachorowanie małżonka Brak 4 000 6 000 Poważne zachorowanie dziecka 2 000 Operacje i zabiegi chirurgiczne – umowa Zdrowe Życie – wariant I Leczenie szpitalne od 1 do 14 dnia: w związku z wypadkiem 120 / 105 120 320 / 156,25 320 w związku z chorobą 72 / 52 72 96 / 62,50 96 w związku z zawałem lub udarem mózgu 240 / 93,75 240 w związku z wypadkiem komunikacyjnym 400 / 187,50 400 w związku z wypadkiem przy pracy 400 / 156,25 w związku z wypadkiem komunikacyjnym w pracy 480 / 250 480 Leczenie szpitalne od 15 dnia 60 / 52,50 60 80 / 62,50 80 Pobyt na Oddziale Intensywnej Terapii /OIT, OIOM/ 1 600 / 625 1 600 Składka miesięczna za 1 pracownika 48.00 zł / 50,90 zł 50.90 zł 58.00 zł / zł 64.00 zł

6 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zakres ubezpieczenia – opis ryzyk
NIESZCZĘŚLIWY WYPADEK - zdarzenie nagłe, niezależne od woli ubezpieczonego, wywołane przyczyną zewnętrzną, mające miejsce w okresie ubezpieczenia ustalenia stopnia tego uszczerbku dokonuje lekarz zakładu ubezpieczeń na podstawie procentowej tabeli uszczerbku na zdrowiu zbliżonej do tabeli stosowanej przez ZUS po zakończeniu leczenia/rehabilitacji. Tabela uwzględnia zarówno często występujące zdarzenia typu złamania, urazy, oparzenia, jak również poważniejsze - kończące się kalectwem osoby ubezpieczonej. ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczonemu świadczenie w wysokości 1% sumy ubezpieczenia za każdy 1% uszczerbku zgodnie z tabelą. Tabela uszczerbków dostępna jest dla klientów na naszej stronie internetowe, w zakładce dotyczącej roszczeń

7 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zakres ubezpieczenia – opis ryzyk
Niezdolność do pracy wskutek NW (kategoria 4): świadczenie zostanie wypłacone, jeżeli uszkodzenie ciała powstałe w wyniku nieszczęśliwego wypadku spowoduje trwałą i nieodwracalną (tj. nie rokującą poprawy) niezdolność ubezpieczonego do jakiejkolwiek działalności zarobkowej warunkiem wypłaty świadczenia jest niezdolność do pracy trwająca minimum 12 miesięcy Pobyt w szpitalu wskutek NW/choroby (dzienny ryczałt): pobyt w celach leczniczych, wykonania zabiegu chirurgicznego etc. w zakładzie opieki zdrowotnej szeroki zakres terytorialny wypłata za każdy dzień pobytu w szpitalu pod warunkiem, że hospitalizacja będąca wynikiem wypadku trwała co najmniej 1 dzień (1 dobę), a w wyniku choroby co najmniej 3 dni (kalendarzowe); maksymalnie za 180 dni w 1 roku

8 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zakres ubezpieczenia – opis ryzyk
Poważne zachorowanie Ubezpieczonego: obejmuje następujące choroby: zawał serca, chirurgiczne leczenie choroby naczyń wieńcowych (by-pass), niewydolność nerek, nowotwór złośliwy, udar mózgu, zakażenie HIV, angioplastyka naczyń wieńcowych, niewydolność wątroby, przeszczep narządów: serca, płuca, wątroby, nerki, trzustki, szpiku kostnego, stwardnienie rozsiane, śpiączka, operacja zastawek serca, operacja aorty, niedokrwistość aplastyczna, utrata wzroku, łagodny guz mózgu, oparzenia (III stopnia, co najmniej 20% powierzchni ciała), utrata wzroku, utrata mowy, utrata słuchu, utrata kończyn, porażenie kończyn (brak Creutzfelda-Jakoba)

9 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka ROZPOCZĘCIE UBEZPIECZENIA
DECYZJĘ O PRZYSTĄPIENIU DO UBEZPIECZENIA KAŻDY PRACOWNIK PODEJMUJE INDYWIDUALNIE PODSTAWOWYM WARUNKIEM JEST WYPEŁNIENIE I ZŁOŻENIE DEKLARACJI PRZYSTĄPIENIA do 15-go DNIA MIESIĄCA Z GÓRY

10 w ciągu 3 miesięcy po dniu zawarcia związku małżeńskiego
Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Ubezpieczenie współmałżonka / partnera Każdy pracownik może ubezpieczyć współmałżonka w pełnym zakresie pod warunkiem: złożenia deklaracji wypełnionej przez współmałżonka jednocześnie wraz z deklaracją pracownika (na deklaracji należy wpisać imię i nazwisko ubezpieczonego pracownika) lub w ciągu 3 miesięcy po dniu zawarcia związku małżeńskiego objęcie ubezpieczeniem w ramach tej samej kategorii co pracownik Każdy pracownik może ubezpieczyć partnera życiowego na wypadek jego śmierci (szersza definicja śmierci współmałżonka) pod warunkiem: wypełnienia i złożenia załącznika do deklaracji przystąpienia (deklaracja wskazania partnera)

11 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka KARENCJE
KARENCJA – czasowy brak odpowiedzialności ubezpieczyciela 1. Karencje nie mają zastosowania w przypadku: przystąpienia do ubezpieczenia z dniem 1 stycznia, 1 lutego, 1 marca 2010 r. zdarzeń spowodowanych nieszczęśliwym wypadkiem 2. Przewidziane w umowie okresy karencji dla osób ubezpieczanych po 3 miesiącach wynoszą: 90 dni karencji na ryzyko operacji chirurgicznych /umowa Zdrowe Życie/ 180 dni karencji na ryzyka: śmierci, urodzenie martwego dziecka, poważne zachorowanie, niezdolność do pracy, pobyt w szpitalu wskutek choroby 270 dni karencji na ryzyko urodzenia się dziecka

12 Zmiana kategorii ubezpieczenia:
Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zmiana kategorii ubezpieczenia Zmiana kategorii ubezpieczenia: możliwa jest nie częściej niż po upływie 1 roku roku obowiązuje od 1 dnia miesiąca następującego po złożeniu nowej deklaracji przystąpienia jeśli spowoduje wzrost świadczeń będzie karencja na różnicę świadczeń i dla ryzyk, których nie było w poprzednim wariancie

13 Kiedy ochrona ulega zawieszeniu? Urlop bezpłatny, Urlop wychowawczy.
Ubezpieczenie pracownicze – Urząd Miasta Płocka Zawieszenie ochrony ubezpieczeniowej Kiedy ochrona ulega zawieszeniu? Urlop bezpłatny, Urlop wychowawczy. Ochrona takiego pracownika ulega zawieszeniu od 1 dnia miesiąca następującego po rozpoczęciu urlopu bezpłatnego lub wychowawczego. 4. Po powrocie do pracy osoba ma prawo przystąpić do ubezpieczenia na warunkach jak osoba nowozatrudniana (3 miesiące bez karencji) Teraz już chyba nie ma służby wojskowej

14 Ochrona ubezpieczeniowa kończy się:
Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Zakończenie ubezpieczenia Ochrona ubezpieczeniowa kończy się: z ostatnim dniem miesiąca, za który została opłacona składka (jednak nie później niż z końcem miesiąca następującego po miesiącu, w którym ustało zatrudnienie) z ostatnim dniem miesiąca, w którym pracownik złożył rezygnację z ubezpieczenia.

15 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka OSOBY UPOSAŻONE
Ubezpieczony pracownik może wskazać osobę/osoby uprawnione do otrzymania świadczenia na wypadek swojej śmierci. Jeżeli osoba taka nie zostanie wskazana, świadczenie z tytułu śmierci ubezpieczonego pracownika będzie przysługiwało uposażonym zastępczym wskazanym na deklaracji przystąpienia Jeśli nie ma uposażonych głównych ani zastępczych świadczenie przysługuje jego spadkobiercom, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, tj. Małżonkowi Ubezpieczonego Dzieciom Ubezpieczonego – w częściach równych Rodzicom Ubezpieczonego – w częściach równych Rodzeństwu Ubezpieczonego – w częściach równych Pozostałym osobom będących spadkobiercami Ubezpieczonego W trakcie obowiązywania polisy ubezpieczeniowej w dowolnym momencie można dokonać zmiany osób uposażonych.

16 24 GODZINY NA DOBĘ, W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE, W PRACY I POZA PRACĄ
WARTO PAMIĘTAĆ, ZE... OCHRONA UBEZPIECZENIOWA DZIAŁA 24 GODZINY NA DOBĘ, W POLSCE I NA CAŁYM ŚWIECIE, W PRACY I POZA PRACĄ

17 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ
ZDARZENIE formularze ZEBRANIE DOKUMENTACJI PRZEZ PRACOWNIKA ZGŁOSZENIE ROSZCZENIA DO MERCER dokumentacja UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI PRZEKAZANIE KOMPLETU DOKUMENTÓW DO MERCER EW. UZUPEŁNIENIE DOKUMENTACJI DECYZJA WYPŁATA ŚWIADCZENIA 14 / 30 DNI PRZEKAZANIE ROSZCZENIA DO AVIVA

18 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka ROZPATRYWANIE ROSZCZEŃ
Zgłaszanie roszczeń 1. W celu zgłoszenia roszczenia należy wypełnić wniosek roszczeniowy oraz załączyć komplet wymaganych dokumentów. Wniosek wraz z dokumentacją należy wysłać na adres Mercer. Mercer sprawdza poprawność wniosku i w razie jakichkolwiek braków informuje mailowo osobę obsługującą ubezpieczenie w UM Poprawne i kompletne wnioski roszczeniowe Mercer niezwłocznie przesyła do Avivy. Aviva wypłaca świadczenia w ciągu 14 dni od daty otrzymania kompletu wymaganych dokumentów za urodzenie dziecka, smierć rodzica/teścia, śmierć współmałżonka, 30 dni pozostałe świadczenia

19 Magdalena Rek (tel.22 456 40 36) e-mail: magdalena.rek@mercer.com
Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka OBSŁUGA ROSZCZEŃ Osoby kontaktowe z ramienia Mercer odpowiedzialne za obsługę roszczeń złożonych przez pracowników Urzędu Miasta Płocka: Adrianna Szewełło (tel ) Magdalena Rek (tel ) Wnioski roszczeniowe można przesłać do Mercer w formie skanów drogą mailową, aby przyspieszyć proces ich rozpatrywania.

20 Ubezpieczenie pracownicze - Urząd Miasta Płocka Indywidualna kontynuacja ubezpieczenia
1. Pracownicy, którzy kończą zatrudnienie w Urzędzie Miasta Płocka i byli objęci ubezpieczeniem grupowym przez co najmniej 12 ostatnich miesięcy mają możliwość zawarcia z Aviva umowy indywidualnej kontynuacji ubezpieczenia na warunkach zaproponowanych przez ubezpieczyciela. 2. Wniosek o kontynuację ubezpieczenia należy wysłać do Aviva w ciągu 90 dni od daty zakończenia uczestnictwa w ubezpieczeniu grupowym. Na podstawie wniosku wystawiana jest polisa ubezpieczenia kontynuowanego. Pakiet przesyłany jest do osoby ubezpieczonej. Wtedy dopiero klient opłaca składkę.

21 Aviva w Polsce Jest częścią międzynarodowej grupy AVIVA – 5-tej instytucji ubezpieczeniowej na świecie i nr 1 w Wielkiej Brytanii W Polsce Aviva /wcześniej Commercial Union/ działa od 1992 roku ok. 1,8 mln indywidualnych polis na życie, ponad 14 tys. polis grupowych, ponad 140 programów PPE największy fundusz emerytalny, Ponad 64 tys. klientów CU TFI Łącznie obsługujemy ponad 3 mln klientów Zarządzamy aktywami ponad 55 mld zł Akcjonariuszem Aviva Życie jest BZ WBK SA i AVIVA plc

22 Dziękujemy za uwagę

23


Pobierz ppt "Ubezpieczenie pracownicze – Urząd Miasta Płocka Plan prezentacji"

Podobne prezentacje


Reklamy Google