Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Warszawa, 27 sierpnia 2015 roku

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Warszawa, 27 sierpnia 2015 roku"— Zapis prezentacji:

1 Warszawa, 27 sierpnia 2015 roku
Dopalacze - systemowe działania Policji w zakresie profilaktyki społecznej Warszawa, 27 sierpnia 2015 roku

2 Struktura działania w obszarze tzw. dopalaczy na lata 2015-2018

3 Działania zaplanowane do realizacji w obszarze dopalaczy
Działania informacyjno-edukacyjne: Ogólnopolska kampania informacyjno-edukacyjna związana z problematyka dopalaczy (przewidywany termin realizacji: grudzień 2015) Pakiet edukacyjny zawierający najistotniejsze informacje dotyczące m. in. problematyki wpływu dopalaczy na organizm człowieka, skutków psychofizycznych ich zażywania, odpowiedzialności karnej za sprzedaż środków, etc.) (przewidywany termin realizacji: grudzień 2015) Komunikowanie społeczne: Programy telewizyjne – wejścia programów informacyjnych znajdujących się w aktualnej ramówce stacji telewizyjnych + serial dotyczący bezpieczeństwa zaproponowany przez TVN TURBO (przewidywany termin realizacji: wrzesień 2015 – czerwiec 2016) Narzędzia oparte o media społecznościowe i komunikatory społeczne (Facebook, domeny www, etc.) (przewidywany termin realizacji: grudzień 2015) Włączenie treści dotyczący problematyki dopalaczy do bazy zawartej w internetowym Policyjnym Forum Bezpieczeństwa (przewidywany termin realizacji: grudzień 2015) Wdrożenie rozwiązań szkoleniowych: Włączenie treści związanych z problematyką dopalaczy do programu studiów podyplomowych z zakresu profilaktyki społecznej (przewidywany termin realizacji: październik 2016) Doskonalenie zawodowe poprzez zapewnienie udziału liderów profilaktyki społecznej w szkoleniach organizowanych przez uczelnie wyższe, w warsztatach, seminariach, konferencjach organizowanych przez instytucje szczebla rządowego (przewidywany termin realizacji: na bieżąco)

4 Ramowe założenia ogólnopolskiej kampanii „Dopalacze kradną życie”
CEL: uświadamianie młodych ludzi o niebezpieczeństwach związanych z zażywaniem dopalaczy ADRESACI: Młodzi ludzie, rodzice, nauczyciele oraz inne osoby mające kontakt z młodzieżą. Do realizacji kampanii włączyło się wiele osób m.in. przedstawiciele mediów, środowiska naukowe, sportowcy, a także instytucje i organizacje pozarządowe        NARZĘDZIA KAMPANII: Spot emitowany w mediach ogólnopolskich, regionalnych oraz mediach społecznych: „Taki z Ciebie mocarz” Profil na facebooku Mapa inicjatyw antydopalaczowych CIEKAWE INICJATYWY W RAMACH KAMPANII: Podpisanie „Paktu społecznego przeciwko dopalaczom” Pat Life’s Challenge Akcja viralowa na facebook-u PaT Life’s Challenge, w ramach której osoba nominowana do podjęcia wyzwania nagrywa około 10 sekundowy film pokazujący własną pasję, kogoś lub coś ważnego w swoim życiu. Następnie wypowiada hasło kampanii „Dopalacze kradną życie!”. Nagrany film publikuje na swoim profilu na Facebooku dodając opis #PaTlifeschallenge lub na fanpage-u PaT Life’s Challenge

5 Spoty antydopalaczowe
„Taki z Ciebie mocarz”

6 Działania profilaktyczne Policji – partnerstwo instytucji
Mapa inicjatyw antydopalaczowych

7 Krajowe i resortowe programy w obszarze przeciwdziałania narkomanii
Krajowy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata główny ciężar koordynacji realizacji zadań wynikających z przedmiotowego programu spoczął na Biurze Służby Kryminalnej Komendy Głównej Policji Program Resortu Spraw Wewnętrznych Przeciwdziałania Narkomanii i Zwalczania Przestępczości Narkotykowej (opracowano w 2012 roku i rozszerzono kwestie dotyczące działań profilaktycznych)

8 Zadania dla służby prewencyjnej wynikające z Programu Resortu Spraw Wewnętrznych Przeciwdziałania Narkomanii i Zwalczania Przestępczości Narkotykowej Udział w ogólnopolskich oraz regionalnych kampaniach i przedsięwzięciach edukacyjno-informacyjnych, głównie adresowanych do dzieci i młodzieży, mających na celu zapobieganie zagrożeniom związanym z narkomania i przestępczością narkotykową Inicjowanie i współuczestnictwo w realizacji regionalnych i lokalnych programów prewencyjnych we współpracy z podmiotami pozapolicyjnymi (w tym w szczególności z placówkami oświatowymi) Prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki ograniczania popytu na narkotyki oraz zasad konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych, w szczególności dla przedstawicieli: jednostek samorządu terytorialnego, instytucji administracji rządowej i organizacji pozarządowych, pracowników szkół wyższych, funkcjonariuszy więziennictwa i wojska, a także przedstawicieli podmiotów działających na rzecz dzieci i młodzieży Opracowanie i implementacja wkładu do publikacji na temat ryzyka używania narkotyków kierowanych do różnych grup docelowych Wspieranie programów profilaktycznych na wszystkich poziomach edukacji: przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, w szczególności programów, które uzyskały rekomendację KBPN, MEN lub Instytutu Psychiatrii i Neurologii. Wspieranie programów dot. Profilaktyki narkomanii adresowanych do rodziców Wspieranie programów profilaktycznych skierowanych do dzieci i młodzieży ze środowisk marginalizowanych, zagrożonych demoralizacją i wykluczeniem społecznym oraz dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Wspieranie programów profilaktyki selektywnej w miejscach o zwiększonym narażeniu na kontakt ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i środkami zastępczymi (np. kluby, dyskoteki, imprezy masowe)

9 Doskonalenie zawodowe policjantów/pracowników Policji w obszarze problematyki dopalaczy
Szkolenia adresowane do policjantów planowane są do realizacji w dniach września 2015 roku w Warszawie Podczas opisywanego przedsięwzięcia szkoleniowego policyjni specjaliści przedstawią zagadnienia z zakresu antyterroryzmu, natomiast specjaliści z Naukowej i Akademickiej Sieci Komputerowej (NASK) poruszą problematykę cyberzagrożeń, które obok dopalaczy stanowią priorytet w profilaktycznej aktywności jednostek organizacyjnych Policji Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii zostało zaproszone do włączenia się w szkolenie i podzielenia się wiedzą w zakresie nowych narkotyków

10 Raport NIK z kontroli – profilaktyka narkomanii w szkołach (2012r.)
CEL KONTROLI: Ocena prawidłowości i skuteczności wykonywania zadań z zakresu profilaktyki narkomanii w szkołach ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI: W szczególności podejmowanie działań z zakresu profilaktyki narkomanii skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej; podejmowanie działań interwencyjnych w sytuacjach związanych z posiadaniem narkotyków przez uczniów; proces przygotowywania, koordynowania, wdrażania oraz monitorowania Krajowych Programów Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2006–2010 i 2011–2016 ZAKRES PODMIOTOWY KONTROLI: Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Centrum Edukacji Artystycznej, osiem urzędów miast, Biuro Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Zielonej Górze, osiem komend miejskich Policji, siedem organizacji pozarządowych 32 szkoły (zespoły szkół), w tym 24 szkoły kształcenia ogólnego (osiem szkół podstawowych, osiem gimnazjów oraz osiem szkół ponadgimnazjalnych) i osiem szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne

11 Kluczowe wnioski pokontrolne
We wszystkich kontrolowanych szkołach w okresie objętym kontrolą prowadzone były dla uczniów zajęcia z zakresu profilaktyki narkomanii. Jakość podejmowanych działań pozostawała jednak na niskim poziomie, co nie zapewniało ich skuteczności Dwanaście spośród 32 skontrolowanych szkół zdiagnozowało podwyższone ryzyko sięgania po narkotyki wśród uczniów. Mimo to w szkołach tych nie zintensyfikowano działań profilaktycznych lub nie wykazano szczególnej dbałości o ich jakość i skuteczność, co w ocenie NIK było działaniem nierzetelnym Główny ciężar realizacji działań profilaktycznych w szkołach spoczywał na nauczycielach oraz pedagogach i psychologach szkolnych, jednak nauczyciele z 12 kontrolowanych szkół oraz pedagodzy i psycholodzy szkolni z 9 szkół nie uczestniczyli w badanym okresie w żadnych szkoleniach z tego obszaru W okresie objętym kontrolą w 9 spośród 32 skontrolowanych szkół wystąpiło łącznie 17 incydentów związanych z narkotykami, w związku z którymi szkoły podjęły działania interwencyjne W roku szkolnym 2010/2011 – w odpowiedzi na apel Minister Edukacji Narodowej – wszystkie kontrolowane szkoły podjęły działania profilaktyczne dotyczące zagrożenia używania „dopalaczy” Krajowe Programy Przeciwdziałania Narkomanii: na lata 2006–2010 oraz 2011–2016 cechowały się dużą ogólnikowością, a także nakładaniem na niektóre podmioty zadań niemieszczących się w ich właściwości rzeczowej (przykład stanowi przypisanie Policji działania dotyczącego m.in. prowadzenia szkoleń dotyczących zasad konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych - działanie 1.4 obszaru Profilaktyka KPPN na lata 2006–2010)

12 Kluczowe wnioski pokontrolne dotyczące działań Policji w obszarze
przeciwdziałania narkomanii Wszystkie kontrolowane komendy miejskie Policji prowadziły w szkołach spotkania, szkolenia i prelekcje dla dzieci i młodzieży, ich rodziców oraz nauczycieli/pedagogów, dotyczące w szczególności odpowiedzialności prawnej nieletnich, w tym wynikającej z naruszenia przepisów ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, oraz postępowania w przypadku ujawnienia nieletniego pod wpływem alkoholu lub narkotyków. Omawiano metody współpracy szkół z Policją w sytuacjach zagrożenia dzieci i młodzieży narkomanią, a także odpowiedzialność prawną rodziców za czyny karalne popełnione przez ich dzieci Kontrola NIK zidentyfikowała ponadto szereg innych działań profilaktyczno-prewencyjnych podejmowanych przez kontrolowane komendy Pracownicy żadnej z kontrolowanych komend nie prowadzili natomiast szkoleń w zakresie zasad konstruowania lokalnych strategii profilaktycznych, co było jednym z zadań nałożonych na Policję w KPPN na lata 2006–2010. Kontrolowani wyjaśniali, iż wykraczało to poza kompetencje komendy oraz że nie zgłaszano im zapotrzebowania w tym zakresie. Komendy dostarczały natomiast danych statystycznych dotyczących przestępczości narkotykowej na potrzeby opracowania GPPN

13 Jak powinna wyglądać edukacja społeczna wobec ewaluacji zagrożeń?
Debata publiczna Dlaczego ludzie młodzi sięgają po narkotyki z taką łatwością? Dlaczego mimo oczywistych zagrożeń i konsekwencji wybierają narkotyki jako sposób na własne życie? Jak funkcjonuje dzisiaj rodzina, szkoła, grupa rówieśnicza? Jaką rolę powinny odgrywać instytucje a jak powinien wyglądać system współpracy, w tym komunikacja? Jak powinna wyglądać edukacja społeczna wobec ewaluacji zagrożeń?

14 Koncepcja działań Policji w zakresie profilaktyki społecznej - diagnoza oczekiwań społecznych
DEBATY wnioski : 1) edukacja dla bezpieczeństwa - oczekiwania? - inwestycja państwa w edukację systemową i systematyczną od przedszkola do uniwersytetu III wieku - wspierająca rola Policji - brak programów edukacyjnych TV o bezpieczeństwie 2) rola instytucji państwowych w edukacji dla bezpieczeństwa? - 92% ankietowanych wskazuje znaczącą rolę mundurowej Policji - samorządy, oświata, organizacje pozarządowe 3) indywidualna znajomość działań edukacyjnych w rejonie? i źródła wiedzy? - brak znajomości działań, mała dostępność informacji - serwisy informacyjne, internet, pogadanki w szkołach

15 cd. diagnoza oczekiwań społecznych POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 2015

16 Diagnoza oczekiwań społecznych POLSKIE BADANIE PRZESTĘPCZOŚCI 2015

17 PROFILAKTYKA SPOŁECZNA – DIAGNOZA ŚRODOWISKOWA

18 Koncepcja Policji w zakresie profilaktyki społecznej
na lata Strategiczne kierunki: wzmocnienie etatowe pionu profilaktyki społecznej na poziomie powiatowym proces doskonalenia zawodowego policyjnych liderów profilaktyki zdefiniowanie źródeł finansowania doskonalenie komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej doskonalenie partnerstwa międzyinstytucjonalnego dobre praktyki krajowe i międzynarodowe Priorytety Policji na lata 2016 – 2018 Działania wspierające

19 Rekomendacja Policji – POWIATOWE CENTRA EDUKACJI SPOŁECZNEJ
Czy bezpieczne jutro zależy od edukacji opartej o: systemowe, długofalowe rozwiązania, partnerstwo instytucji i organizacji, kreatywne i nowoczesne narzędzia? Rekomendacja Policji – POWIATOWE CENTRA EDUKACJI SPOŁECZNEJ

20 PREWENCJA POLICJI DZISIAJ – PERSPEKTYWY I WYZWANIA

21 Dziękuję za uwagę mł. insp. Anna Kuźnia Zastępca Dyrektora Biura Prewencji i Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji mob


Pobierz ppt "Warszawa, 27 sierpnia 2015 roku"

Podobne prezentacje


Reklamy Google