Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GRZEGORZ LITKE AKTUALNE FORMY I WARUNKI FINANSOWANIA BIOGAZOWNI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA BYDGOSZCZ, 17.06.2015.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GRZEGORZ LITKE AKTUALNE FORMY I WARUNKI FINANSOWANIA BIOGAZOWNI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA BYDGOSZCZ, 17.06.2015."— Zapis prezentacji:

1 GRZEGORZ LITKE AKTUALNE FORMY I WARUNKI FINANSOWANIA BIOGAZOWNI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA BYDGOSZCZ,

2 Bank Ochrony Środowiska SA
Kim jesteśmy?

3 Kim jesteśmy? - Misja Banku
Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej, świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego.

4 Kim Jesteśmy? - Akcjonariat
Bank Ochrony Środowiska rozpoczął działalność operacyjną w 1991 roku. Jest to stabilna, bezpieczna, polska instytucja, której większościowym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 1997 r. akcje BOŚ notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

5 Kim Jesteśmy? - Strategia Banku
Filarem działalności Banku Ochrony Środowiska jest ekologia. W latach BOŚ S.A. przeznaczył około 15,1 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki kredytom Banku wyniosła ponad 42,5 mld zł. Dzięki inwestycjom zrealizowanym przy współpracy z Bankiem w roku 2013 uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 w ilości 380 tys. t/rok.

6 Finansowanie OZE przez BOŚ SA 1991-2012

7 Oferta BOŚ SA

8 INSTRUMENTY BANKOWE Kredyty dedykowane
Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia, Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi. Kredyty komercyjne „specjalizowane” Inne instrumenty finansowe Obligacje komunalne i korporacyjne, Wykup wierzytelności, Gwarancje bankowe.

9 KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ (1)
Przeznaczenie – finansowanie odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni. Struktura organizacyjna kredytobiorcy: Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV. Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt.

10 KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ (2)
Kwota kredytu inwestycyjnego - do wysokości 90% kosztu netto inwestycji Okres kredytowania kredyt inwestycyjny - do 20 lat, przy czym nie może przekroczyć okresu eksploatacji inwestycji, kredyt na VAT - do 18 m-cy. Karencja w spłacie kapitału kredyt inwestycyjny - max do 18 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej (okres budowy plus max. 6 m-cy), kredyt na VAT – brak okresu karencji w spłacie kapitału i odsetek. Harmonogram spłaty kredytu kredyt inwestycyjny - wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu, kredyt na VAT - ze zwrotów podatku VAT dokonywanych przez Urząd Skarbowy.

11 LINIE ZAGRANICZNE – EIB (1)
Kredytobiorcy: Mikro, małe i średnie prywatne przedsiębiorstwa oraz średnie prywatne przedsiębiorstwa (Midcap) zatrudniające od 250 do mniej niż 3000 pracowników). Przedmiot kredytowania- Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie wartości majątku trwałego, w tym przedsięwzięć na realizację potrzeb związanych z ochroną środowiska, takich jak np. inwestycje z zakresu OZE (w tym biogazownie), Możliwe współfinansowanie projektów wspartych funduszami Unii Europejskiej i krajowymi – do 100% wartości inwestycji netto. Okres kredytowania - od 2 do 10 lat (od daty podpisania umowy). Karencja w spłacie kapitału – do 2 lat. Okres realizacji inwestycji – do 3 lat.

12 LINIE ZAGRANICZNE – EIB (2)
Maksymalna kwota kredytu - 12,5 mln EUR (lub równoważna w PLN) jednak nie więcej niż 85% wartości projektu netto, 25,0 mln EUR (lub równowartość w PLN) jednak nie więcej niż 50% wartości projektu netto - dla Midcap`ów realizujących projekty o wartości od 25,0 do 50,0 mln EUR. Maksymalna wartość przedsięwzięcia 25,0 mln EUR (lub równoważna w PLN), 50,0 mln EUR (lub równowartość w PLN) - dla Midcap`ów, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln EUR wymagana jest indywidualna decyzja EIB. Prowizja przygotowawcza i procentowanie kredytu - ustalane indywidulanie w oparciu o stopę referencyjną WIBOR/EURIBOR 1,3, lub 6M powiększoną o marżę Banku zgodnie z aktualnymi przepisami bankowymi.

13 LINIE ZAGRANICZNE - KfW5 Kredyt EKOodnowa (1)
Kredytobiorcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedmiot kredytowania- wszystkie projekty inwestycyjne o charakterze proekologicznym, w tym: Odnawialne źródła energii, w tym biogazownie, Termomodernizacja obiektów usługowych i przemysłowych, Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Podstawowe parametry: Okres kredytowania - od 4 do 10 lat, Maksymalna kwota kredytu - do 250 tys. EUR (lub równoważna w PLN) jednak nie więcej niż 85% kosztu projektu, Prowizja przygotowawcza i procentowanie kredytu - ustalane indywidulanie w oparciu o stopę referencyjną WIBOR/EURIBOR 1,3, lub 6M powiększoną o marżę Banku zgodnie z aktualnymi przepisami bankowymi.

14 LINIE ZAGRANICZNE - KfW5 Kredyt EKOodnowa (2)
Maksymalny koszt przedsięwzięcia – bez ograniczeń. Finansowaniem nie są objęte projekty z dziedziny podstawowej produkcji rolnej, przemysłu zbrojeniowego, obrotu nieruchomościami, pośrednictwa finansowego, gier losowych, ubezpieczeń i bankowości. Możliwe współfinansowanie projektów wspartych funduszami Unii Europejskiej i krajowymi (oprócz NFOŚiGW).

15 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW
Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW Przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadań priorytetowych WFOŚiGW), Podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie, Kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania, Preferencje w zakresie oprocentowania lub dopłaty do kapitału, Okres kredytowania i karencji. Rodzaje mechanizmów wsparcia Kredyty ze środków Funduszu, Dopłaty do oprocentowania, Dopłaty do kapitału, w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych.

16 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW w Toruniu
Linia 1 – Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody, Linia 2 – Inwestycje dotyczące ocieplenia budynków, Linia 3 – Inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych, Linia 4 – Inwestycje dotyczące zagospodarowanie odpadów, Linia 5 – Inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji, Linia 6 – Inwestycje związane z produkcją biomasy, Linia 7 – Inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo – parkowych, Linia 8 – Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, Linia 9 – Inwestycje w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, Linia 10 – Inwestycje dotyczące poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu, Linia 11 – Inwestycje dotyczące energooszczędnego oświetlenia.

17 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Toruniu – warunki ogólne
Kredyty z dopłatami WFOŚiGW do odsetek w ramach linii kredytowych udzielane są inwestorom - podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) realizującym zadania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Kredytem może być sfinansowane do 90 % wartości inwestycji. Oprocentowanie preferencyjne dla klienta: 1,5% w stosunku rocznym - stałe przez cały okres kredytowania. Maksymalny okres kredytowania: 5 lat lub 7 lat (dla linii 2). Okres realizacji inwestycji: do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji klienta.

18 Kredyty z dopłatami WFOŚiGW w Toruniu związane z OZE – linia nr 8
Przedmiot kredytowania : Przyłączenie do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii (ciepłociąg i węzeł), Zakup i montaż urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW, Zakup i montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW, Zakup i montaż kolektorów i baterii słonecznych i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania, Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 100 kW, Zakup i montaż innych instalacji wykorzystujących OZE (w tym biogazownie) o mocy do 100 kW. Wysokość kredytu: do zł

19 Oferta BOŚ Eko Profit S.A. (1)
Co oferuje BOŚ Eko Profit? – idea 3 x K Unikalną możliwość pozyskania kapitału dla podmiotów rozpoczynających realizację projektów biznesowych, w tym biogazowych Komplementarną ofertę: kapitał + kredyt + konsulting, Strukturyzowanie projektu w celu minimalizowania wkładu własnego na korzyść kredytu, Zaangażowanie kapitałowe w pojedynczy projekt: mln zł., Zaangażowanie czasowe w projekt do 5 lat, Elastyczne i aktywne podejście; możliwość zaangażowania w cały proces realizacji projektu - od jego wstępnej oceny po sprzedaż zakończonej inwestycji, Różnorodne formy finansowania: kapitał (udział mniejszościowy lub większościowy), pożyczki podporządkowane oraz pożyczki konwertowane,

20 Oferta BOŚ Eko Profit S.A. (2)
Jakich inwestycji poszukuje BOŚ Eko Profit? Projekty o nakładach inwestycyjnych do 150 mln złotych, Dobrze przygotowane projekty w których trzeba uzupełnić kapitał własny, Inwestycje realizowane przez spółki celowe (SPV). Decyzję o udziale w Projekcie podejmuje na podstawie: Jakości dostarczonych dokumentów, Rozmów z pomysłodawcami/kierującymi biznesem, Oceny ryzyka dla danego projektu, Stopnia zaawansowania prac. Po pozytywnej weryfikacji i podpisaniu umowy BEP S.A. dostarcza rozwiązań w zakresie finansowania, doradztwa biznesowego i branżowego.

21 Oferta BOŚ Eko Profit S.A. (3)
W jaki sposób BOŚ Eko Profit uczestniczy finansowo w Projekcie? Forma inwestycji: objęcie udziałów (zawiązanie nowej spółki, nabycie udziałów w rozpoczętym projekcie, podwyższenie kapitału) oraz pożyczki o statusie kapitału własnego, Preferowane zaangażowanie kapitałowe na poziomie umożliwiającym kontrolę operacyjnej działalności SPV, W zależności od realizowanego projektu objęcie znacznej części, ale nie całość udziałów w SPV (a rzadko większość udziałów), Po zrealizowaniu inwestycji wyjście kapitałowe z inwestycji. Przed przystąpieniem do inwestycji ustalane są warianty wyjścia: Odsprzedaż pakietu udziałów pozostałym wspólnikom, Sprzedaż pakietu udziałów inwestorowi branżowemu lub finansowemu, Wprowadzenie spółki na rynek regulowany (np.: poprzez DM BOŚ).

22 Typy finansowanych biogazowni
Biogazownie rolnicze / odpadowe Biogazownie na składowiskach odpadów Biogazownie w oczyszczalniach ścieków

23 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (1)
CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I DOKUMENTACYJNA Technologia (referencje, parametry techniczne instalacji). Lokalizacja inwestycji (dostępność substratów i logistyka dostaw). Prawo do dysponowania nieruchomością: własność lub wieczyste użytkowanie, wieloletnia umowa dzierżawy (umowa w formie aktu notarialnego na okres nie krótszy niż okres kredytowania). Uzgodnienia formalno-prawne: pozwolenie na budowę, decyzje środowiskowe, warunki techniczne i umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (jeśli wymagana), umowy z dostawcami technologii i wykonawcami inwestycji, umowy serwisu instalacji i nadzoru technologicznego, zagospodarowanie osadów pofermentacyjnych.

24 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (2)
CZĘŚĆ BIZNESOWA Planowane nakłady inwestycyjne. Planowana struktura finansowania, w tym: poziom i forma środków własnych, poziom zaangażowania dotacji, pożyczek. Planowane przychody. sprzedaż energii elektrycznej / cieplnej / biogazu, sprzedaż praw majątkowych – certyfikatów Planowane wydatki. zakup i dostawa substratów, koszty zagospodarowania osadu, serwis instalacji, nadzór technologiczny, dostawa mediów, ubezpieczenia, podatki, wynagrodzenia. Projekty istotnych kontraktów (dzierżawy nieruchomości, dostaw urządzeń, serwisu, gwarancji wykonania, ubezpieczenia ….)

25 STUDIUM PRZYPADKU Biogazownia rolnicza (CHP)
nakłady inwestycyjne 13,3 mln zł moc zainstalowana KWe , 505 kWt substraty: wywar gorzelniany, zielonka i kiszonka kukurydzy, odpady organiczne (w tym poubojowe) produkcja energii elektrycznej MWh/rok produkcja energii cieplnej MWh/rok struktura finansowania: środki własne 27% dotacja POIŚ 39% (kredyt pomostowy BOŚ) kredyt uzupełniający BOŚ 34% razem BOŚ 9,8 mln zł

26 Korzyści ze współpracy z Grupą BOŚ S.A.
Kompleksowa oferta Grupy Kapitałowej BOŚ dotyczy: Zaangażowania w nowe projekty i ich strukturyzacja, Przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego, Pozyskiwania projektów dla inwestorów branżowych, Analiza i audyt projektów, Zapewnienia finansowania zarówno w zakresie kapitału jak i długu, Nadzór nad procesem realizacji inwestycji, Pozyskiwania inwestorów dla projektów: sprzedaż spółki inwestorom branżowym lub finansowym, wprowadzenie na rynek regulowany, Współpracy Klienta z zatrudnionymi w Banku specjalistami z zakresu OZE (Główni Ekolodzy), Wykorzystania wiedzy Banku Ochrony Środowiska w finansowaniu projektów energetyki odnawialnej. Atutem Grupy BOŚ jest doświadczenie i szeroka wiedza na temat projektów OZE

27 Dziękuję za uwagę! Grzegorz Litke
Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Departament Sprzedaży Korporacyjnej Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy Tel Tel. kom


Pobierz ppt "GRZEGORZ LITKE AKTUALNE FORMY I WARUNKI FINANSOWANIA BIOGAZOWNI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA BYDGOSZCZ, 17.06.2015."

Podobne prezentacje


Reklamy Google