Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Slajd 1 z 27 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Slajd 1 z 27 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz!"— Zapis prezentacji:

1 Slajd 1 z 27 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz! GRZEGORZ LITKE AKTUALNE FORMY I WARUNKI FINANSOWANIA BIOGAZOWNI W BANKU OCHRONY ŚRODOWISKA SA BYDGOSZCZ, 17.06.2015

2 Slajd 2 z 27 Bank Ochrony Środowiska SA Kim jesteśmy?

3 Slajd 3 z 27 Kim jesteśmy? - Misja Banku Misją Banku jest wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przemysłu i usług w zakresie ochrony środowiska, rozwojowi rynku produktów i usług związanych z ekologią oraz promowanie i kreowanie postaw proekologicznych i inicjatyw na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Bank realizuje swoją misję w szczególności poprzez  świadczenie wyspecjalizowanych usług bankowych wspierających działania służące ochronie środowiska i gospodarki wodnej,  świadczenie uniwersalnych usług bankowych na rzecz osób fizycznych, małych i średnich oraz dużych przedsiębiorstw, a także jednostek samorządu terytorialnego.

4 Slajd 4 z 27 Kim Jesteśmy? - Akcjonariat Bank Ochrony Środowiska rozpoczął działalność operacyjną w 1991 roku. Jest to stabilna, bezpieczna, polska instytucja, której większościowym udziałowcem jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Od 1997 r. akcje BOŚ notowane są na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

5 Slajd 5 z 27 Kim Jesteśmy? - Strategia Banku Filarem działalności Banku Ochrony Środowiska jest ekologia. W latach 1991- 2014 BOŚ S.A. przeznaczył około 15,1 mld zł na finansowanie projektów ekologicznych. Łączna wartość inwestycji zrealizowanych dzięki kredytom Banku wyniosła ponad 42,5 mld zł. Dzięki inwestycjom zrealizowanym przy współpracy z Bankiem w roku 2013 uzyskano efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO 2 w ilości 380 tys. t/rok.

6 Slajd 6 z 27 Finansowanie OZE przez BOŚ SA 1991-2012

7 Slajd 7 z 27 Oferta BOŚ SA

8 Slajd 8 z 27 INSTRUMENTY BANKOWE Kredyty dedykowane  Kredyty preferencyjne w ramach systemów wsparcia,  Kredyty we współpracy z zagranicznymi instytucjami finansowymi. Kredyty komercyjne „specjalizowane” Inne instrumenty finansowe  Obligacje komunalne i korporacyjne,  Wykup wierzytelności,  Gwarancje bankowe.

9 Slajd 9 z 27 KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ (1) Przeznaczenie – finansowanie odnawialnych źródeł energii, w tym biogazowni. Struktura organizacyjna kredytobiorcy: Projekt – realizowany przez spółkę celową (SPV), powołaną przez inwestorów w celu zrealizowania i eksploatacji inwestycji Powołanie odrębnego podmiotu prowadzącego projekt ma na celu zapewnienie przejrzystości przepływów finansowych w okresie finansowania i w okresie spłaty kredytu. Taka forma organizacji oraz wydzielenie majątku dotyczącego wyłącznie finansowanego projektu, pozwala także na przyjęcie kompleksowego zabezpieczenia spłaty kredytu na całym obecnym i przyszłym majątku spółki celowej. Szczególne znaczenie Bank przywiązuje do zabezpieczenia spłaty kredytu na udziałach w SPV. Dopuszcza się realizację projektu przez podmiot inny niż SPV, o ile realizacja projektu będzie związana z przedmiotem jego dotychczasowej działalności W takim przypadku projekcje finansowe (rachunek wyników, bilans i rachunek przepływów środków pieniężnych) przedstawione przez Kredytobiorcę w biznes planie powinny wyodrębniać przepływy pieniężne generowane przez projekt.

10 Slajd 10 z 27 KREDYT Z DOBRĄ ENERGIĄ (2) Kwota kredytu inwestycyjnego - do wysokości 90% kosztu netto inwestycji Okres kredytowania  kredyt inwestycyjny - do 20 lat, przy czym nie może przekroczyć okresu eksploatacji inwestycji,  kredyt na VAT - do 18 m-cy. Karencja w spłacie kapitału  kredyt inwestycyjny - max do 18 miesięcy od daty podpisania umowy kredytowej (okres budowy plus max. 6 m-cy),  kredyt na VAT – brak okresu karencji w spłacie kapitału i odsetek. Harmonogram spłaty kredytu  kredyt inwestycyjny - wysokość i częstotliwość spłaty poszczególnych rat dostosowana do projekcji finansowych projektu,  kredyt na VAT - ze zwrotów podatku VAT dokonywanych przez Urząd Skarbowy.

11 Slajd 11 z 27 LINIE ZAGRANICZNE – EIB (1) Kredytobiorcy: Mikro, małe i średnie prywatne przedsiębiorstwa oraz średnie prywatne przedsiębiorstwa (Midcap) zatrudniające od 250 do mniej niż 3000 pracowników). Przedmiot kredytowania- Przedsięwzięcia mające na celu zwiększenie wartości majątku trwałego, w tym przedsięwzięć na realizację potrzeb związanych z ochroną środowiska, takich jak np. inwestycje z zakresu OZE (w tym biogazownie), Możliwe współfinansowanie projektów wspartych funduszami Unii Europejskiej i krajowymi – do 100% wartości inwestycji netto. Okres kredytowania - od 2 do 10 lat (od daty podpisania umowy). Karencja w spłacie kapitału – do 2 lat. Okres realizacji inwestycji – do 3 lat.

12 Slajd 12 z 27 LINIE ZAGRANICZNE – EIB (2) Maksymalna kwota kredytu -  12,5 mln EUR (lub równoważna w PLN) jednak nie więcej niż 85% wartości projektu netto,  25,0 mln EUR (lub równowartość w PLN) jednak nie więcej niż 50% wartości projektu netto - dla Midcap`ów realizujących projekty o wartości od 25,0 do 50,0 mln EUR. Maksymalna wartość przedsięwzięcia  25,0 mln EUR (lub równoważna w PLN),  50,0 mln EUR (lub równowartość w PLN) - dla Midcap`ów, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektów o wartości powyżej 25 mln EUR wymagana jest indywidualna decyzja EIB. Prowizja przygotowawcza i procentowanie kredytu - ustalane indywidulanie w oparciu o stopę referencyjną WIBOR/EURIBOR 1,3, lub 6M powiększoną o marżę Banku zgodnie z aktualnymi przepisami bankowymi.

13 Slajd 13 z 27 LINIE ZAGRANICZNE - KfW5 Kredyt EKOodnowa (1) Kredytobiorcy: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Przedmiot kredytowania- wszystkie projekty inwestycyjne o charakterze proekologicznym, w tym:  Odnawialne źródła energii, w tym biogazownie,  Termomodernizacja obiektów usługowych i przemysłowych,  Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. Podstawowe parametry:  Okres kredytowania - od 4 do 10 lat,  Maksymalna kwota kredytu - do 250 tys. EUR (lub równoważna w PLN) jednak nie więcej niż 85% kosztu projektu,  Prowizja przygotowawcza i procentowanie kredytu - ustalane indywidulanie w oparciu o stopę referencyjną WIBOR/EURIBOR 1,3, lub 6M powiększoną o marżę Banku zgodnie z aktualnymi przepisami bankowymi.

14 Slajd 14 z 27 LINIE ZAGRANICZNE - KfW5 Kredyt EKOodnowa (2) Maksymalny koszt przedsięwzięcia – bez ograniczeń. Finansowaniem nie są objęte projekty z dziedziny podstawowej produkcji rolnej, przemysłu zbrojeniowego, obrotu nieruchomościami, pośrednictwa finansowego, gier losowych, ubezpieczeń i bankowości. Możliwe współfinansowanie projektów wspartych funduszami Unii Europejskiej i krajowymi (oprócz NFOŚiGW).

15 Slajd 15 z 27 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW Kredyty we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej są przeznaczone na wsparcie regionalnych programów ochrony środowiska Warunki finansowania ustalane indywidualnie z każdym WFOŚiGW  Przedmiot finansowania (zgodnie z listą zadań priorytetowych WFOŚiGW),  Podmiot uprawniony do ubiegania się o finansowanie,  Kwota kredytu i jej udział w kosztach zadania,  Preferencje w zakresie oprocentowania lub dopłaty do kapitału,  Okres kredytowania i karencji. Rodzaje mechanizmów wsparcia  Kredyty ze środków Funduszu,  Dopłaty do oprocentowania,  Dopłaty do kapitału, w ramach umów BOŚ-WFOŚiGW, lub decyzji indywidualnych.

16 Slajd 16 z 27 Kredyty preferencyjne we współpracy z WFOŚiGW w Toruniu Linia 1 – Inwestycje dotyczące centralnego ogrzewania i ciepłej wody, Linia 2 – Inwestycje dotyczące ocieplenia budynków, Linia 3 – Inwestycje dotyczące budowy płyt obornikowych, Linia 4 – Inwestycje dotyczące zagospodarowanie odpadów, Linia 5 – Inwestycje dotyczące budowy małych i przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji, Linia 6 – Inwestycje związane z produkcją biomasy, Linia 7 – Inwestycje związane z konserwacją parków w zespołach pałacowo – parkowych, Linia 8 – Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii, Linia 9 – Inwestycje w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest, Linia 10 – Inwestycje dotyczące poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska oraz zmniejszające uciążliwość transportu, Linia 11 – Inwestycje dotyczące energooszczędnego oświetlenia.

17 Slajd 17 z 27 Kredyty we współpracy z WFOŚiGW w Toruniu – warunki ogólne  Kredyty z dopłatami WFOŚiGW do odsetek w ramach linii kredytowych udzielane są inwestorom - podmiotom (osobom fizycznym, osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną) realizującym zadania na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.  Kredytem może być sfinansowane do 90 % wartości inwestycji.  Oprocentowanie preferencyjne dla klienta: 1,5% w stosunku rocznym - stałe przez cały okres kredytowania.  Maksymalny okres kredytowania: 5 lat lub 7 lat (dla linii 2).  Okres realizacji inwestycji: do 18 miesięcy od daty postawienia przez Bank kredytu do dyspozycji klienta.

18 Slajd 18 z 27 Kredyty z dopłatami WFOŚiGW w Toruniu związane z OZE – linia nr 8 Przedmiot kredytowania :  Przyłączenie do sieci cieplnej wykorzystującej geotermalne źródła energii (ciepłociąg i węzeł),  Zakup i montaż urządzeń małych elektrowni wodnych o mocy do 5 MW,  Zakup i montaż elektrowni wiatrowych o mocy do 3 MW,  Zakup i montaż kolektorów i baterii słonecznych i pozostałej instalacji centralnego ogrzewania,  Zakup i montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy do 100 kW,  Zakup i montaż innych instalacji wykorzystujących OZE (w tym biogazownie) o mocy do 100 kW. Wysokość kredytu: do 800 000 zł

19 Slajd 19 z 27 Oferta BOŚ Eko Profit S.A. (1) Co oferuje BOŚ Eko Profit? – idea 3 x K Unikalną możliwość pozyskania kapitału dla podmiotów rozpoczynających realizację projektów biznesowych, w tym biogazowych  Komplementarną ofertę: kapitał + kredyt + konsulting,  Strukturyzowanie projektu w celu minimalizowania wkładu własnego na korzyść kredytu,  Zaangażowanie kapitałowe w pojedynczy projekt: 1 - 10 mln zł.,  Zaangażowanie czasowe w projekt do 5 lat,  Elastyczne i aktywne podejście; możliwość zaangażowania w cały proces realizacji projektu - od jego wstępnej oceny po sprzedaż zakończonej inwestycji,  Różnorodne formy finansowania: kapitał (udział mniejszościowy lub większościowy), pożyczki podporządkowane oraz pożyczki konwertowane,

20 Slajd 20 z 27 Oferta BOŚ Eko Profit S.A. (2) Jakich inwestycji poszukuje BOŚ Eko Profit?  Projekty o nakładach inwestycyjnych do 150 mln złotych,  Dobrze przygotowane projekty w których trzeba uzupełnić kapitał własny,  Inwestycje realizowane przez spółki celowe (SPV). Decyzję o udziale w Projekcie podejmuje na podstawie:  Jakości dostarczonych dokumentów,  Rozmów z pomysłodawcami/kierującymi biznesem,  Oceny ryzyka dla danego projektu,  Stopnia zaawansowania prac. Po pozytywnej weryfikacji i podpisaniu umowy BEP S.A. dostarcza rozwiązań w zakresie finansowania, doradztwa biznesowego i branżowego.

21 Slajd 21 z 27 Oferta BOŚ Eko Profit S.A. (3) W jaki sposób BOŚ Eko Profit uczestniczy finansowo w Projekcie?  Forma inwestycji: objęcie udziałów (zawiązanie nowej spółki, nabycie udziałów w rozpoczętym projekcie, podwyższenie kapitału) oraz pożyczki o statusie kapitału własnego,  Preferowane zaangażowanie kapitałowe na poziomie umożliwiającym kontrolę operacyjnej działalności SPV,  W zależności od realizowanego projektu objęcie znacznej części, ale nie całość udziałów w SPV (a rzadko większość udziałów),  Po zrealizowaniu inwestycji wyjście kapitałowe z inwestycji. Przed przystąpieniem do inwestycji ustalane są warianty wyjścia:  Odsprzedaż pakietu udziałów pozostałym wspólnikom,  Sprzedaż pakietu udziałów inwestorowi branżowemu lub finansowemu,  Wprowadzenie spółki na rynek regulowany (np.: poprzez DM BOŚ).

22 Slajd 22 z 27 Biogazownie rolnicze / odpadowe Biogazownie na składowiskach odpadów Biogazownie w oczyszczalniach ścieków Typy finansowanych biogazowni

23 Slajd 23 z 27 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (1) CZĘŚĆ TECHNOLOGICZNA I DOKUMENTACYJNA  Technologia (referencje, parametry techniczne instalacji).  Lokalizacja inwestycji (dostępność substratów i logistyka dostaw).  Prawo do dysponowania nieruchomością:  własność lub wieczyste użytkowanie,  wieloletnia umowa dzierżawy (umowa w formie aktu notarialnego na okres nie krótszy niż okres kredytowania).  Uzgodnienia formalno-prawne:  pozwolenie na budowę,  decyzje środowiskowe,  warunki techniczne i umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej,  promesa koncesji na wytwarzanie energii elektrycznej (jeśli wymagana),  umowy z dostawcami technologii i wykonawcami inwestycji,  umowy serwisu instalacji i nadzoru technologicznego,  zagospodarowanie osadów pofermentacyjnych.

24 Slajd 24 z 27 CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU (2) CZĘŚĆ BIZNESOWA  Planowane nakłady inwestycyjne.  Planowana struktura finansowania, w tym:  poziom i forma środków własnych,  poziom zaangażowania dotacji, pożyczek.  Planowane przychody.  sprzedaż energii elektrycznej / cieplnej / biogazu,  sprzedaż praw majątkowych – certyfikatów  Planowane wydatki.  zakup i dostawa substratów, koszty zagospodarowania osadu,  serwis instalacji, nadzór technologiczny, dostawa mediów,  ubezpieczenia, podatki, wynagrodzenia.  Projekty istotnych kontraktów (dzierżawy nieruchomości, dostaw urządzeń, serwisu, gwarancji wykonania, ubezpieczenia ….)

25 Slajd 25 z 27 STUDIUM PRZYPADKU Biogazownia rolnicza (CHP)  nakłady inwestycyjne13,3 mln zł  moc zainstalowana526 KW e, 505 kW t  substraty: wywar gorzelniany, zielonka i kiszonka kukurydzy, odpady organiczne (w tym poubojowe)  produkcja energii elektrycznej 4.200 MWh/rok  produkcja energii cieplnej4.040 MWh/rok  struktura finansowania:  środki własne27%  dotacja POIŚ 39% (kredyt pomostowy BOŚ)  kredyt uzupełniający BOŚ34%  razem BOŚ9,8 mln zł

26 Slajd 26 z 27 Korzyści ze współpracy z Grupą BOŚ S.A. Kompleksowa oferta Grupy Kapitałowej BOŚ dotyczy:  Zaangażowania w nowe projekty i ich strukturyzacja,  Przygotowania i organizacji procesu inwestycyjnego,  Pozyskiwania projektów dla inwestorów branżowych,  Analiza i audyt projektów,  Zapewnienia finansowania zarówno w zakresie kapitału jak i długu,  Nadzór nad procesem realizacji inwestycji,  Pozyskiwania inwestorów dla projektów: sprzedaż spółki inwestorom branżowym lub finansowym, wprowadzenie na rynek regulowany,  Współpracy Klienta z zatrudnionymi w Banku specjalistami z zakresu OZE (Główni Ekolodzy),  Wykorzystania wiedzy Banku Ochrony Środowiska w finansowaniu projektów energetyki odnawialnej. Atutem Grupy BOŚ jest doświadczenie i szeroka wiedza na temat projektów OZE

27 Slajd 27 z 27 Dziękuję za uwagę! Grzegorz Litke Główny Ekolog ds. Klientów Korporacyjnych Departament Sprzedaży Korporacyjnej Centrum Korporacyjne w Bydgoszczy  Tel. 54 230 34 32  Tel. kom. 515 111 194  E-mail: grzegorz.litke@bosbank.pl


Pobierz ppt "Slajd 1 z 27 Z korzyścią dla Ciebie i świata w którym żyjesz BOŚ Bank promuje elektroniczny obieg dokumentów, który chroni środowisko. Pomyśl zanim wydrukujesz!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google