Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REDA 3 LISTOPADA 2011 R.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REDA 3 LISTOPADA 2011 R."— Zapis prezentacji:

1 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REDA 3 LISTOPADA 2011 R.

2 I. Stan organizacji przedszkoli i szkół publicznych w roku szkolnym 2010/2011 1.W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Miasto Reda była organem prowadzącym dla: 2 przedszkoli, 3 szkół podstawowych oraz 2 zespołów szkół w skład których wchodziły 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja. 2.Do przedszkoli publicznych oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych uczęszczało 457 wychowanków podzielonych na 19 oddziałów. 3.W szkołach podstawowych uczyło się 1472 uczniów w 66 oddziałach. 4.Do 29 oddziałów w gimnazjach uczęszczało 698 uczniów.

3 II. Stan organizacji przedszkoli i szkół niepublicznych w roku szkolnym 2010/2011 1.W roku szkolnym 2010/2011 na terenie Gminy Miasto Reda funkcjonowały 3 niepubliczne punkty przedszkolne, 3 przedszkola niepubliczne oraz niepubliczna szkoła podstawowa. 2.Do punktów przedszkolnych uczęszczało 100, a do przedszkoli 300 wychowanków. 3.W prywatnej szkole podstawowej uczyło się 20 uczniów w 2 oddziałach.

4 III. Kadra pedagogiczna. Administracja i obsługa 1.W roku szkolnym 2010/2011 w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Reda zatrudnionych było 199 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin oraz 44 nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin. 2.Staż nauczycielski odbywało 12 nauczycieli, nauczycieli kontraktowych było 45, minowanych 84, natomiast stopniem zawodowym nauczyciela dyplomowanego legitymowało się 102 nauczycieli. 3.W roku szkolnym 2010/2011 7 nauczycieli uzyskało stopień nauczyciela dyplomowanego, również 7 uzyskało stopień nauczyciela mianowanego.

5 4.Ponad 90 % zatrudnionych nauczycieli posiadało wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym, pozostali nauczyciele mieli wykształcenie wyższe zawodowe z przygotowaniem pedagogicznym. 5.W administracji i obsłudze redzkich placówek oświatowych pracowało w sumie 87 osób na 80 etatach.

6 IV. Poziom nauczania. Wyniki sprawdzianu w klasie szóstej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011 1.Osiągnięcia uczniów są wynikiem nauczania i uczenia się. W znacznym stopniu zależą od zdolności i aspiracji, ale także środowiska rodzinnego. Badanie postępów edukacyjnych i osiągnięć uczniów może przybierać różne formy. Najczęściej są to sprawdziany wewnętrzne i zewnętrzne oraz konkursy przedmiotowe. Wyniki poszczególnych szkół ze sprawdzianu na zakończenie szkoły podstawowej w roku szkolnym 2010/2011 obrazuje wykres nr 1.

7 Wykres Nr 1. Wyniki ze sprawdzianu umiejętności w klasach VI szkół podstawowych w roku szkolnym 2010/2011

8 V. Poziom nauczania Wyniki egzaminu w klasie trzeciej gimnazjum w roku szkolnym 2010/2011 1.Miernikiem poziomu nauczania w gimnazjum jest egzamin gimnazjalny, a także ocena edukacyjnej wartości dodanej czyli wykorzystania wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny efektów nauczania każdego ucznia przy uwzględnieniu jego uwarunkowań indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne, uwarunkowań społecznych wynikających z kapitału kulturowego i społecznego czy wpływu grupy rówieśniczej, a także uwarunkowań szkolnych takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania. Wykresy nr 2, 3 i 4 przedstawiają wyniki z egzaminu gimnazjalnego na zakończenie roku szkolnego 2010/2011.

9 Wykres Nr 2. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011. Część Humanistyczna

10 Wykres Nr 3. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011. Część Matematyczno - Przyrodnicza

11 Wykres Nr 4. Wyniki z egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2010/2011. Język angielski

12 VI. Stan realizacji zadań oświatowych Gminy na rzecz uczniów i szkół. 1.W roku szkolnym 2010/2011 realizowano szereg zadań wynikających z ustawowych obowiązków Gminy na rzecz uczniów i szkół. Najważniejszym zrealizowanym zadaniem Gminy było zabezpieczenie na odpowiednim poziomie przedszkolom i szkołom prowadzonym przez miasto środków finansowych na prowadzenie działalności, w tym na wynagrodzenia pracowników i eksploatację budynków komunalnych, a także środków finansowych w formie dotacji do działających w Gminie niepublicznych punktów przedszkolnych i przedszkoli.

13 2. Dowożenie uczniów do szkół W roku szkolnym 2010/2011 Gmina Miasto Reda realizując obowiązki określone w art. 17 ust. 3a ustawy o systemie oświaty zapewniała dowożenie dla 28 uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych w Rumi, Wejherowie, Pucku i Gdyni. Ponadto rodzicom 3 uczniów refundowano wydatki związane z dowożeniem swoich dzieci do placówek oświatowych samochodami prywatnymi.

14 3. Stypendia szkolne o charakterze socjalnym Zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych, którzy mieszkali na terenie Redy. Kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania pomocy określone było w kwocie 351 zł na członka rodziny. Stypendia szkolne przyznawane były za okres od X do XII 2010 r. w wysokości 220,00 zł (na ucznia) oraz za okres od II do VI 2011 r. w wysokości 364,00 zł. W sumie Miejska Komisja Stypendialna przyznała stypendia szkolne 147 uczniom.

15 4. Wyprawka szkolna Innym zadaniem o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu ”Wyprawka szkolna” Z tej formy pomocy w roku szkolnym 2010/2011 skorzystało 72 uczniów rozpoczynających naukę w klasach I – III szkoły podstawowej, w klasach II gimnazjum oraz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego. Na realizację zadania pozyskano środki finansowe w kwocie 13 687,48 zł z budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

16 5. Stypendia Burmistrza Miasta dla uczniów i studentów Za osiągnięcia naukowe, sportowe i artystyczne w roku szkolnym 2010/2011 stypendia Burmistrza Miasta Redy w formie finansowej otrzymało 75 uczniów oraz 7 studentów zamieszkałych w Redzie. Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 23 500 zł.

17 6. Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Wykonując obowiązki w zakresie wsparcia pracodawców w szkoleniu młodocianych pracowników zamieszkałych na terenie Gminy rozpatrywano zgodnie z dyspozycją art. 70b ustawy o systemie oświaty wnioski pracodawców o zwrot kosztów kształcenia młodocianych pracowników, którzy ukończyli przygotowanie zawodowe i zdali egzamin czeladniczy, lub egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych. W 2010 r. dofinansowanie otrzymało 27 pracodawców, którzy wyszkolili 33 młodocianych pracowników zamieszkałych w Redzie. Na realizację powyższego zadania pozyskano środki finansowe z Funduszu Pracy w kwocie 185829,14 zł, które w 100% pokryły poniesione wydatki.

18 7. Obowiązek szkolny i obowiązek nauki Ważnym zadaniem realizowanym w roku szkolnym 2010/2011 była kontrola obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Obowiązkowi szkolnemu podlegają uczniowie w wieku od 7 lat do ukończenia gimnazjum(16 lat), a obowiązkowi nauki uczniowie w wieku 17 - 18 lat. Kontroli spełniania obowiązku szkolnego dokonują dyrektorzy szkół w obwodach, w których zamieszkują uczniowie, a obowiązku nauki Gmina. Kontrola wykazał, iż na 741 uczniów (roczniki 1993 -1995) zameldowanych w Redzie obowiązek nauki realizuje 725 uczniów, 8 uczniów wyjechało z Redy bez wymeldowania i nie można określić nowego adresu zamieszkania, natomiast 8 uczniów zrezygnowało z nauki w trakcie roku szkolnego lecz zobowiązało się do spełniania w/w obowiązku od września br.

19 VII. Działalność legislacyjna Gminy 1.W roku szkolnym 2010/2011 realizowano również szereg działań o charakterze analitycznym, planistycznym w związku z likwidacją przedszkoli miejskich, reformą oświaty oraz prowadzono działalność normotwórczą w trybie i formach przewidzianych w ustawie. Podjęto uchwały w sprawie likwidacji przedszkoli publicznych, ustalono sieć prowadzonych przez Gminę oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, zmieniono uchwałę w sprawie określenia dotacji dla placówek niepublicznych, ustalono wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzonych w Redzie, zmieniono

20 regulamin udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów, zatwierdzono do realizacji projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego dotyczący indywidualizacji procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych. W sumie Rada Miejska w Redzie podjęła 11 uchwał odnoszących się do sfery oświaty. 2.W ramach wewnętrznego kierownictwa oprócz różnego rodzaju decyzji organizacyjno - kadrowych Burmistrz Miasta wydał 16 zarządzeń dotyczących spraw oświatowych oraz dokonał oceny pracy dwóch dyrektorów placówek oświatowych.

21 KONIEC PREZENTACJI DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ !


Pobierz ppt "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH W GMINIE MIASTO REDA W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 REDA 3 LISTOPADA 2011 R."

Podobne prezentacje


Reklamy Google