Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ODDZIAŁ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻOŁNIERZY ZA NARUSZENIA PRAWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW USTAWY.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ODDZIAŁ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻOŁNIERZY ZA NARUSZENIA PRAWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW USTAWY."— Zapis prezentacji:

1 1 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ODDZIAŁ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻOŁNIERZY ZA NARUSZENIA PRAWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW USTAWY O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ Wdrożenie nowej ustawy do praktyki życia służbowego

2 ZASADNICZE CELE I KIERUNKI ZMIAN W PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH DYSCYPLINY WOJSKOWEJ WYRÓŻNIANIE ZAPOBIEGANIE REAGOWANIE więcej wyróżnień niż kar i środków poszerzenie grona przełożonych dyscyplinarnych nowe środki zapobiegawcze uproszczenie procedur postępowania dyscyplinarnego nowelizacja prawa karnego zmiana zasad odpowiedzialności dyscyplinarnej ZAANGAŻOWANIE OBOWIĄZKOWOŚĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ PROFESJONALIZM

3 Rozporządzenia do ustawy o dyscyplinie wojskowej: 1) 1) rozporządzenie MON w sprawie wyróżniania żołnierzy, byłych żołnierzy, pododdziałów, oddziałów i instytucji wojskowych 2)rozporządzenie MON w sprawie dyscyplinarnych środków zapobiegawczych 3)rozporządzenie MON w sprawie wykonywania kar i środków dyscyplinarnych 5 5) rozporządzenie MON w sprawie dokumentacji i ewidencji dyscyplinarnej 4) rozporządzenie MON w sprawie regulaminu postępowania dyscyplinarnego NOWA USTAWA O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ ORAZ AKTY WYKONAWCZE DO TEJ USTAWY I USTAWY O ŻW I WOJSKOWYCH ORGANACH PORZĄDKOWYCH Rozporządzenie do znowelizowanej ustawy o Żandarmerii Wojskowej i wojskowych organach porządkowych: - rozporządzenie MON w sprawie izb zatrzymań Ustawa z dnia 9 października 2009 r. o dyscyplinie wojskowej (Dz. U. Nr 190, poz. 1474)

4 Kodeks wykroczeń - art. 33 § 4 pkt 7, art. 51 § 2 i art. 70 § 2: Zaostrzenie odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków Kodeks wykroczeń - art. 33 § 4 pkt 7, art. 51 § 2 i art. 70 § 2: Zaostrzenie odpowiedzialności za popełnienie wykroczeń pod wpływem alkoholu lub narkotyków NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W INNYCH USTAWACH Kodeks karny - art. 323 § 3 i art. 338: Zmiana zasad wykonywania kary ograniczenia wolności przez żołnierzy innych niż zasadniczej służby wojskowej, określenie dolnej granicy samowolnego oddalenia będącego przestępstwem oraz objęcie odpowiedzialnością żołnierzy wszystkich rodzajów pełnionej służby wojskowej za nieusprawiedliwioną nieobecność w służbie Kodeks karny - art. 323 § 3 i art. 338: Zmiana zasad wykonywania kary ograniczenia wolności przez żołnierzy innych niż zasadniczej służby wojskowej, określenie dolnej granicy samowolnego oddalenia będącego przestępstwem oraz objęcie odpowiedzialnością żołnierzy wszystkich rodzajów pełnionej służby wojskowej za nieusprawiedliwioną nieobecność w służbie Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - nowy art. 86a: Ustanowienie wykroczeń, które mogłyby być ścigane na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia - nowy art. 86a: Ustanowienie wykroczeń, które mogłyby być ścigane na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej Ustawa o Żandarmerii Wojskowej … - art. 4, 26a i 46: Określenie nowych funkcji izb zatrzymań, podporządkowania ich Żandarmerii Wojskowej oraz łączenie dyżurnego parku technicznego do wojskowych organów porządkowych Ustawa o Żandarmerii Wojskowej … - art. 4, 26a i 46: Określenie nowych funkcji izb zatrzymań, podporządkowania ich Żandarmerii Wojskowej oraz łączenie dyżurnego parku technicznego do wojskowych organów porządkowych

5 5 ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO ŻOŁNIERZA INNE CZYNY ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA WYKROCZENIA I WYKROCZENIA SKARBOWE PRZESTĘPSTWA WOJSKOWE PRZESTĘPSTWA POWSZECHNE I SKARBOWE TYPOWE PRZEWINIENIA DYSCYPLINARNE ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NARUSZENIA DYSCYPLINY FINANSÓW PUBLICZ- NYCH ODPOWIEDZIALNOŚĆ JAKO OBYWATELA PRZEWINIENIA ZWIĄZANE ZE SPECJALNO- ŚCIĄ ZAWODOWĄ RODZAJE ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻOŁNIERZY ZA NARUSZENIA PRAWA CZYNY W KOGNICJI WOJSKOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA Jeżeli czyn ma jakikolwiek związek ze służbą wojskową albo na podstawie ustawy złożono wniosek o ukaranie dyscyplinarne

6 OKOLICZNOŚCI CZYNÓW KARALNYCH PODLEGAJĄCE KOGNICJI SĄDÓW WOJSKOWYCH 1.Przestępstwa z części wojskowej Kodeksu karnego. 2.Przestępstwa pospolite popełnione w następujących okolicznościach: 1) przeciwko organowi wojskowemu 2) przeciwko innemu żołnierzowi 3) podczas pełnienia obowiązków służbowych 4) w związku z pełnieniem obowiązków służbowych 5) w obrębie obiektu wojskowego 6) w obrębie wyznaczonego miejsca przebywania 7) na szkodę wojska 8) z naruszeniem obowiązku wynikającego ze służby wojskowej. 3. Przestępstwa popełnione za granicą, podczas użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa, w rozumieniu ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o zasadach użycia lub pobytu Sił Zbrojnych RP poza granicami państwa. Punkty 2 i 3 odnoszą się również do przestępstw skarbowych, wykroczeń oraz wykroczeń skarbowych.

7 TRYBY ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻOŁNIERZY ZA PRZESTĘPSTWA Postępowanie dyscyplinarne Przestępstwo wojskowe na wniosek dcy JW Postępowanie przygotowawcze (ŻW, prokuratura wojskowa) Postępowanie przed sądem wojskowym Przestępstwo wojskowe ścigane z urzędu Przestępstwo pospolite w okolicznościach związanych ze służbą wojskową Przestępstwo pospolite ścigane z urzędu Przestępstwo prywatno- skargowe Postępowanie przygotowawcze (Policja, prokuratura powszechna) Postępowanie przed sądem powszechnym

8 TRYBY ODPOWIEDZIALNOŚCI ŻOŁNIERZY ZA WYKROCZENIA Postępowanie mandatowe Postępowanie przed sądem grodzkim Postępowanie przed sądem garnizonowym Postępowanie dyscyplinarne Wykroczenie w szczegól- nych warunkach Wykroczenie wojskowe na żądanie

9 9 Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 3 pkt 1): 1)dyscyplina wojskowa – przestrzeganie przez żołnierza przepisów prawa dotyczących służby wojskowej i innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i decyzji wydanych w sprawach służbowych; Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 3 pkt 1): 1)dyscyplina wojskowa – przestrzeganie przez żołnierza przepisów prawa dotyczących służby wojskowej i innych przepisów prawa przewidujących odpowiedzialność dyscyplinarną na zasadach i w trybie określonych w ustawie oraz wykonywanie rozkazów i decyzji wydanych w sprawach służbowych; ISTOTA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ I ODPOWIEDZIALNOŚCI DYSCYPLINARNEJ Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 1): 1. Żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, posiadającego jednocześnie znamiona innego czynu zabronionego, jeżeli to naruszenie prawa miało związek ze służbą wojskową, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie innych przepisów. Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 1): 1. Żołnierz ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za popełnienie przewinienia dyscyplinarnego, posiadającego jednocześnie znamiona innego czynu zabronionego, jeżeli to naruszenie prawa miało związek ze służbą wojskową, niezależnie od odpowiedzialności ponoszonej na podstawie innych przepisów.

10 10 1)czyny, za które właściwe organy są uprawnione do nakładania kar porządkowych lub wymierzania kar pieniężnych, jeżeli właściwy organ wystąpił z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne do dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej; 2) czyny o znamionach przestępstwa ściganego na wniosek dowódcy jednostki wojskowej albo wykroczenia ściganego na żądanie dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej, jeżeli uprawniony dowódca lub kierownik instytucji cywilnej odstąpił od złożenia wniosku albo żądania; 3) czyny o znamionach przestępstwa lub wykroczenia albo przestępstwa skarbowego lub wykroczenia skarbowego, jeżeli sąd lub prokurator albo inny organ uprawniony do orzekania w tych sprawach wystąpił do dowódcy jednostki wojskowej lub kierownika instytucji cywilnej z wnioskiem o ukaranie dyscyplinarne. Przepis ustawy o dyscyplinie wojskowej (art. 17 ust. 2): INNE CZYNY, ZA KTÓRE ŻOŁNIERZ PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNĄ

11 REAGOWANIE NA NARUSZENIA DYSCYPLINY WOJSKOWEJ POSTĘPOWANIE DYSCYPLINARNE: uniewinnienie albo umorzenie postępowania odstąpienie od ukarania ukaranie karą lub środkiem (-kami) dyscyplinarnym (-i) PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY DZIAŁANIA WYCHOWAWCZE: zwrócenie uwagi rozmowa ostrzegawcza PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY WOJSKOWY ORGAN PORZĄDKOWY ŻANDARMERIA WOJSKOWA ŚRODKI ZAPOBIEGAWCZE: niedopuszczenie do wykonywania czynności służbowych osadzenie w izbie zatrzymań zawieszenie w czynnościach służbowych

12 ISTOTA POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO Postępowanie dyscyplinarne – ogół czynności mających na celu rozpoznanie i rozstrzygnięcie sprawy przewinienia dyscyplinarnego, o którego popełnienie żołnierz jest obwiniony, prowadzonej w trybie uproszczonym lub zwykłym, a także postępowanie w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego

13 TRYB I ETAPY POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO POSTĘPOWANIE W TRYBIE UPROSZCZONYM I INSTANCJA POSTĘPOWANIE W TRYBIE ZWYKŁYM I INSTANCJA POSTĘPOWANIE W SPRAWIE WZRUSZENIA PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO Organ odwoławczy Wyższy przełożony dyscyplinarny Organ orzekający w I instancji Kolejny przełożony dyscyplinarny Kolejny wyższy przełożony dyscyplinarny lub sąd wojskowy Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny II INSTANCJA

14 Postępowanie w tym trybie wszczyna się, jeżeli okoliczności popełnienia przewinienia dyscyplinarnego oraz wina żołnierza nie budzą wątpliwości. Jedynym możliwym do wydania orzeczeniem jest ukaranie! WARUNKI POSTĘPOWANIA W TRYBIE UPROSZCZONYM

15 ALGORYTM POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W TRYBIE UPROSZCZONYM Wezwanie obwinionego do raportu dyscyplinarnego z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia oraz przedstawienie mu zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny pisemnie ustnie RAPORT DYSCYPLINARNY Zapoznanie obwinionego z całością materiałów sprawy Rzecznik dyscyplinarny Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Obwiniony Rzecznik dyscyplinarny Obwiniony Możliwość wysłuchania rzecznika dyscyplinarnego Możliwość wysłuchania obwinionego i jego obrońcy Wydanie orzeczenia o ukaraniu z pouczeniem o prawie do złożenia sprzeciwu Możliwość złożenia sprzeciwu przez obwinionego Nie wniesienie sprzeciwu: wpisanie orzeczenia o ukaraniu do karty ukarania żołnierza złożenie podpisów

16

17 ALGORYTM POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W TRYBIE UPROSZCZONYM Wezwanie obwinionego do raportu dyscyplinarnego z podaniem terminu i miejsca jego przeprowadzenia oraz przedstawienie mu zarzutu popełnienia przewinienia dyscyplinarnego Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny pisemnie ustnie RAPORT DYSCYPLINARNY Zapoznanie obwinionego z całością materiałów sprawy Rzecznik dyscyplinarny Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Obwiniony Możliwość wysłuchania rzecznika dyscyplinarnego Możliwość wysłuchania obwinionego i jego obrońcy Wydanie orzeczenia o ukaraniu z pouczeniem o prawie do złożenia sprzeciwu Możliwość złożenia sprzeciwu przez obwinionego Wniesienie sprzeciwu: konieczność wystąpienia o wszczęcie postępowania w trybie zwykłym do kolejnego przełożonego dyscyplinarnego Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny

18 ORZEKANIE W I INSTANCJI W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM W TRYBIE ZWYKŁYM Orzekanie w I instancji: Wezwanie do raportu dyscyplinarnego z podaniem terminu i miejsca raportu dyscyplinarnego – pisemne lub ustne Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Uprawniony do orzekania kary lub zastosowanie środka Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Nieuprawniony do orzekania kary lub zastosowanie środka Organ orzekający w I instancji Kolejny przełożony dysc. Uprawniony do orzekania kary lub zastosowanie środka Podczas raportu dyscyplinarnego Bez raportu dyscyplinarnego, w przypadku: uniewinnienia, umorzenia postępowania, odstąpienia od ukarania, przyjęcia wniosku o dobrowolne poddanie się ukaraniu

19 ALGORYTM POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO TRYBIE ZWYKŁYM Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny pisemnie Obwiniony Wydanie postanowienia o wszczęciu postępowania dyscyplinarnego: zawiadomienie obwinionego o wszczęciu postępowania z poleceniem wykonania czynności wyjaśniających bez polecenia wykonania czynności wyjaśniających możliwość złożenia wniosku w sprawie dobrowolnego poddania się ukaraniu Rzecznik dyscyplinarny zawiadomienie obwinionego o wszczęciu postępowania oraz zapoznanie go z całością materiałów postępowania dyscyplin. czynności wyjaśniające możliwość złożenia wniosku w sprawie dobrowolnego poddania się ukaraniu zapoznanie obwinionego z całością materiałów postęp. Rzecznik dyscyplinarny złożenie wniosku z propozycją orzeczenia możliwość zawieszenia postępowania dyscyplinarn. Organ orzekający w I instancji

20 PRZEBIEG RAPORTU DYSCYPLINARNEGO W POSTĘPOWANIU DYSCYPLINARNYM W TRYBIE ZWYKŁYM Rozpoczęcie raportu - sprawdzenie obecności wezwanych osób oraz stwierdzenie czy nie ma przeszkód do rozpoznania sprawy Pouczenie uczestników o obowiązku zachowania w tajemnicy okoliczności ujawnionych podczas postępowania dyscyplinarnego Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Odczytanie wniosku rzecznika dyscyplinarnego i obwinionego o dobrowolne poddanie się ukaraniu, jeśli z takim wnioskiem wystąpił Rzecznik dyscyplinarny Organ orzekający w I instancji Przełożony dyscyplinarny Obwiniony lub jego obrońca Wysłuchanie obrońcy obwinionego Wysłuchanie obwinionego Rozpatrzenie sprawy i wydanie orzeczenia Pouczenie o prawie do złożenia odwołania oraz wniosku o wydanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem Możliwość odwołania się od orzeczenia i złożenia wniosku o wydanie orzeczenia wraz z uzasadnieniem Rzecznik dyscyplinarny Przełożony dyscypl. nieuprawniony do orzekania kary lub zastosowanie środka

21 WARUNKI ORZEKANIA O UKARANIU Organ orzekający wymierza karę dyscyplinarną lub stosuje środek dyscyplinarny według swojego uznania, w granicach przewidzianych ustawą, uwzględniając: 1)stopień winy, stopień szkodliwości przewinienia dyscyplinarnego oraz cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ukaranie ma osiągnąć, 2)sposób popełnienia przewinienia dyscyplinarnego, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na obwinionym obowiązków, rodzaj i rozmiar następstw przewinienia dyscyplinarnego oraz właściwości i warunki osobiste żołnierza, przebieg jego służby przed popełnieniem przewinienia dyscyplinarnego i zachowanie się żołnierza po jego popełnieniu, 3) okoliczności obciążające: a) wspólnie lub w obecności innego żołnierza, w tym podwładnego lub z nim, b) pod wpływem alkoholu lub narkotyków, c) czyn z niskich pobudek lub zasługujący na szczególne potępienie, d) poważne skutki dla gotowości i zdolności bojowej SZ RP, e) przed zatarciem ukarania za inne przewinienie dyscyplinarne. 4) okoliczności łagodzące: a) wina nieumyślna, b) nienależyte doświadczenie w wykonywaniu czynności służbowej, c) ujawnienie istotnych i nieznanych okoliczności czynu, d) wniosek o dobrowolne poddanie się ukaraniu.

22 RODZAJE ORZECZEŃ W I INSTANCJI Orzeczenie organu orzekającego stanowi o: 1)uniewinnieniu, albo 2)umorzeniu postępowania dyscyplinarnego, albo 3)odstąpieniu od ukarania, albo 4)ukaraniu. Ukaranie – prawomocne wymierzenie kary dyscyplinarnej oraz prawomocne zastosowanie środka dyscyplinarnego, w tym z warunkowym zawieszeniem ich wykonania.

23 23 ZASADY WYMIERZANIA KAR I ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH Ukaranie za jedno przewinienie dyscyplinarne TYLKO KARA ŚRODEK TYLKO ŚRODEK/ KI Jedno przewinienie dyscyplinarne Jedna kara dyscyplinarna Kilka przewinień dyscyplinarnych Jedna kara dyscyplinarna odpowiednio surowsza Niezależnie od liczby przewinień dyscyplinarnych można zastosować jeden lub więcej środków dyscyplinarnych

24 WYMIERZANIE KAR DYSCYPLINARNYCH Kary dyscyplinarne: upomnienie nagana kara pieniężna ostrzeżenie o niepełnej przydatności na zajmowanym stanowisku służbowym odwołanie z zajmowanego stanowiska służbowego usunięcie ze służby kandydackiej, przygo- towawczej, okresowej albo zawodowej KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY DRUŻYNY WZWYŻ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY KOMPANII WZWYŻ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY JW WZWYŻ LUB KIEROWNIK INSTYTUCJI CYWILNEJ żołnierza służby kandydackiej lub przygotowawczej – komendant szkoły wojskowej, służby okresowej – przełożony od dowódcy JW. wzwyż zawodowego – organ wojskowy uprawniony do powołania do zawodowej służby wojskowej PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY JW (PPŁK, KMDR POR.) WZWYŻ LUB KIEROWNIK INSTYTUCJI CYWILNEJ ostrzeżenie o niepełnej przydatności do służby kandydackiej, okresowej, przygotowawczej albo zawodowej

25 STOSOWANIE ŚRODKÓW DYSCYPLINARNYCH Środki dyscyplinarne : zobowiązanie do przeproszenia pokrzywdzonego zobowiązanie do wykonania dodatkowych zadań służbowych podanie informacji o ukaraniu do wiadomości innych osób zobowiązanie do naprawienia wyrządzonej szkody pozbawienie prawa do noszenia odznaki honorowej lub odznaki tytułu honorowego oraz udziału w uroczystościach wojskowych i państwowych z udziałem wojska KAŻDY PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY DRUŻYNY WZWYŻ PRZEŁOŻONY DYSCYPLINARNY OD DOWÓDCY PLUTONU WZWYŻ

26 UPRAWNIENIA DO ROZPOZNAWANIA ODWOŁAŃ OD ORZECZEŃ W I INSTANCJI Organy odwoławcze Organ wojskowy nadrzędny nad organem uprawnionym do zwolnienia z danego stanowiska służbowego lub Minister ON Orzeczenie kary usunięcia ze służby kandydackiej, przygoto- wawczej, okresowej albo zawodowej Orzeczenie kary odwołania z zajmowanego stanowiska służbowego ORZECZENIE I INSTANCJI Orzeczenie Ministra Obrony Narodowej, Naczelnego Dowódcy SZ, kierownika instytucji cywilnej Orzeczenie wojskowego sądu garnizonowego Wyższy przełożony dyscyplinarny Wojskowy sąd garnizonowy Wojskowy sąd okręgowy odwołanie

27 ALGORYTM POSTĘPOWANIA W TRYBIE ZWYKŁYM PRZED ORGANEM ODWOŁAWCZYM Wyższy przełożony dyscyplinarny Uzupełnienie materiału dowodowego Rzecznik dyscyplinarny Sporządzenie wniosku z propozycją orzeczenia Wyższy przełożony dyscyplinarny Zawiadomienie obwinionego, jego obrońcę i rzecznika dyscyplinarnego o terminie i miejscu rozpatrzenia odwołania

28 RODZAJE ORZECZEŃ W II INSTANCJI Organ odwoławczy orzeka o: 1)utrzymaniu w mocy orzeczenia albo 2)zmianie orzeczenia w całości lub w części i w tym zakresie wymierza inną karę lub środek dyscyplinarny albo odstępuje od ukarania, albo 3)uchyleniu orzeczenia w całości lub w części i w tym zakresie uniewinnia obwinionego albo umarza postępowanie dyscyplinarne. Organ odwoławczy może rozstrzygnąć na niekorzyść obwinionego tylko wtedy, gdy odwołanie wniesiono na niekorzyść obwinionego

29 PRZESŁANKI WZRUSZENIA PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO Prawomocne orzeczenie organu orzekającego zmienia się albo uchyla, jeżeli: 1) ujawniono nowe okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy; 2) wydano je z rażącym naruszeniem przepisów prawa, które mogło mieć istotny wpływ na jego treść; 3) zostało ono wydane w oparciu o orzeczenie lub decyzję innego organu, które zostały następnie uchylone albo zmienione w istotnym zakresie, a miały znaczący wpływ na rozstrzygnięcie sprawy. Wzruszenie prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego następuje: 1) na wniosek prokuratora wojskowego lub organu kontroli; 2) w trybie nadzoru nad wykonaniem ukarania, oraz w ramach działalności kontrolnej prowadzonych w resorcie obrony narodowej, przez wyższego przełożonego dyscyplinarnego lub właściwy sąd wojskowy; 3) na wniosek ukaranego, pokrzywdzonego lub organu, na wniosek którego wszczęto postępowanie dyscyplinarne. Uchylenie lub zmiana prawomocnego orzeczenia w trybie nadzoru następuje z urzędu.

30 ALGORYTM POSTĘPOWANIA W SPRAWIE WZRUSZENIA PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO Wyższy przełożony dyscyplinarny Badanie przesłanek wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego i sporządzenie wniosku Rzecznik dyscyplinarny Wyższy przełożony dyscyplinarny Postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia Postanowienie o wszczęciu postępowania w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia z wezwaniem rzecznika dyscyplinarnego i poleceniem zawiadomienia ukaranego o terminie i miejscu rozpatrzenia sprawy wzruszenia prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego albo Orzeczenie o odroczeniu wykonania albo przerwaniu wykonania ukarania

31 RODZAJE ORZECZEŃ W SPRAWIE WZRUSZENIA PRAWOMOCNEGO ORZECZENIA DYSCYPLINARNEGO Wyższy przełożony dyscyplinarny lub sąd wojskowy, w razie: 1) zmiany prawomocnego orzeczenia, która może nastąpić na korzyść obwinionego, a jeżeli nie wystąpiły przesłanki, o których mowa w art. 22, na jego niekorzyść – orzeka o ukaraniu odmiennie niż w prawomocnym orzeczeniu dyscyplinarnym albo o odstąpieniu od ukarania ; 2) uchylenia w całości lub w części prawomocnego orzeczenia dyscyplinarnego – orzeka o uniewinnieniu, umorzeniu postępowania dyscyplinarnego albo przekazuje sprawę do ponownego rozpatrzenia, jeżeli nie upłynął okres przedawnienia ukarania dyscyplinarnego. Od orzeczenia w sprawie wzruszenia prawomocnego orzeczenia nie przysługuje odwołanie, lecz jedynie od określonego w orzeczeniu sposobu likwidacji skutków ukarania.

32 SZCZEGÓLNY ZAKRES I TRYB POSTĘPOWANIA DYSCYPLINARNEGO W STANACH NADZWYCZAJNYCH I W WARUNKACH DZIAŁAŃ ZBROJNYCH ORAZ UŻYCIA SZ RP POZA GRANICAMI PAŃSTWA 1)możliwość wymierzania żołnierzom kary aresztu izolacyjnego przez sąd wojskowy, 2)możliwość orzekania pod nieobecność obwinionego, który nie jest w stanie uczestniczyć w raporcie lub rozpatrzeniu odwołania (wzruszenia), 3)możliwość odstąpienia od wykonywania czynności lub dokumentów jeśli jest to niemożliwe lub szczególnie utrudnione, lecz bez narażenia uprawnień obwinionego, 4)możliwość zastąpienia rzecznika dyscyplinarnego przez innego, wyznaczonego żołnierza, 5) możliwość wydania przez Prezydenta RP-Zwierzchnika SZ polecenia wszczęcia postępowania dyscyplinarnego wobec żołnierza pełniącego służbę wojskową lub wykonującego zadania w tych warunkach.

33 ZASADNICZE WNIOSKI DO WDRAŻANIA USTAWY O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ W procesie wdrażania ustawy znaczenie ma nie tylko formalne stosowanie nowych przepisów, ale przede wprowadzenie w życie nowej idei ich oddziaływania: podmiotem stosowania ustawy są żołnierze powołani do służby wojskowej na zasadzie ochotniczej – w większości posiadający wyższą niż żołnierze z poboru świadomość prawną, a także możliwość korzystania z profesjonalnego obrońcy – stanowi to wyzwanie dla przełożonych i rzeczników dyscyplinarnych, ale za to ustawa jest łatwiejsza w stosowaniu i posiada więcej możliwości oddziaływania dyscyplinarnego, zwiększeniu ulegną możliwości dowódców do podejmowania adekwatnej reakcji dyscyplinarnej na różnorodne naruszenia prawa, co powoduje, że mniej będzie wymówek na zaniechania i zastępowania reakcji dyscyplinarnej stosowaniem innych przepisów, czy nieformalnymi działaniami, potrzebie rezygnacji ze stosowania zasady: najpierw wszystkie inne sposoby działania, a dyscyplinarne, jeśli te nie przynoszą efektów, na rzecz odpowiedniego reagowania dyscyplinarnego, którego sposobem jest również zwrócenie uwagi, czy przeprowadzenie rozmowy ostrzegawczej, a nie tylko ukaranie dyscyplinarne, priorytetem jest wyróżnianie, natomiast reakcja dyscyplinarna jest wynikiem naruszenia dyscypliny wojskowej, wymuszoną sytuacją, a nie samowolą przełożonego dyscyplinarnego - wobec czego nie można dyskredytować dowódców za liczbę prawidłowo podejmowanych reakcji dyscyplinarnych, w tym liczbę ukarań.

34 1.Szczególną odpowiedzialność za stosowanie ustawy ponoszą zwłaszcza: bezpośredni przełożeni dyscyplinarni żołnierzy, w tym dowódcy drużyn; dowódcy jednostek wojskowych, uprawnieni do decydowania o trybie ścigania przestępstw wnioskowych i wykroczeń na żądanie. ZASADNICZE WNIOSKI I REKOMENDACJE DO WDRAŻANIA USTAWY O DYSCYPLINIE WOJSKOWEJ 3.Potrzeba racjonalnego i oszczędnego gospodarowania jednolitym funduszem na wyróżnienia z ustawy o dyscyplinie wojskowej, którego wysokość wynosić będzie jedynie 0,5 % funduszu na uposażenia dla stanu ewidencyjnego żołnierzy w jednostce wojskowej, liczonego na styczeń 2010 r. 2.Istotną rolę wspierającą dowódców powinna spełniać kadra wychowawcza, a w przeprowadzaniu postępowań dyscyplinarnych, nowo wyznaczeni rzecznicy dyscyplinarni, przygotowani do pełnienia tej funkcji.

35 PROPOZYCJE WYTYCZNYCH DO WDRAŻANIA NOWYCH WOJSKOWYCH PRZEPISÓW DYSCYPLINARNYCH W projekcie wytycznych Sekretarza Stanu ds. Społecznych i Profesjonalizacji w sprawie wdrożenia nowych wojskowych przepisów dyscyplinarnych proponuje się w szczególności: 1. Do upowszechniania wojskowych przepisów dyscyplinarnych należy wykorzystać dostępne formy szkolenia, w tym zwłaszcza przedmiot Profilaktyka i dyscyplina wojskowa w pododdziałach, a dla kadry zawodowej w szkoleniu uzupełniającym - Kształcenie obywatelskie Do końca I kwartału szkoleniem należy objąć wszystkich przełożonych dyscyplinarnych i rzeczników dyscyplinarnych. 3.Współdziałać z prokuraturą i Żandarmerią Wojskową w kwalifikowaniu prawnym naruszeń prawa oraz w reagowaniu na tego rodzaju naruszenia. 2.Udzielać informacji i wyjaśnień dotyczących treści nowych przepisów oraz udostępniać teksty aktów prawnych, materiały poradnikowe i prezentacyjne na stronie internetowej DWiPO ( www. wojsko-polskie.pl ).

36 Kontakt: Tel./fax. CA MON: , szef ODW – płk Stanisław PIWOWAR Mat. pomocnicze: wojskowa Kontakt: Tel./fax. CA MON: , szef ODW – płk Stanisław PIWOWAR Mat. pomocnicze: wojskowa


Pobierz ppt "1 DEPARTAMENT WYCHOWANIA I PROMOCJI OBRONNOŚCI ODDZIAŁ DYSCYPLINY WOJSKOWEJ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ŻOŁNIERZY ZA NARUSZENIA PRAWA W ŚWIETLE NOWYCH PRZEPISÓW USTAWY."

Podobne prezentacje


Reklamy Google