Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

2 PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 marca 2004r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz.U. Nr 51 z dnia 30.03.2004r., poz. 505); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 marca 2004r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz.U. Nr 51 z dnia 30.03.2004r., poz. 505); Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych nr 116 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie uruchomienia procesu kształcenia w szkołach podoficerskich; Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych nr 116 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie uruchomienia procesu kształcenia w szkołach podoficerskich; Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

3 01.07.2004r. Powstanie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

4 REKRUTACJA Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

5 Informacja o naborze Kandydatem może zostać osoba, która: – posiada wyłącznie obywatelstwo polskie, – nie była karana sądownie, – posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej, – posiada ukończone co najmniej 18 lat życia w dniu powołania do służby, – posiada świadectwo dojrzałości, – zda egzamin wstępny. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

6 Wymagane dokumenty: – wniosek o przyjęcie do szkoły, – świadectwo dojrzałości (zaświadczenie o pobieraniu nauki w klasie maturalnej wydane przez szkołę), – życiorys (CV), – odpis skrócony aktu urodzenia, – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, – orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz opinię wojskowej pracowni psychologicznej, – inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyjęcie do szkoły wojskowej (prawo jazdy kat. B, audiogram – badanie słuchu, ankietę bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE). – dla kandydatów na kierunek ogólnowojskowy (muzyczny) świadectwo ukończenia średniej szkoły muzycznej II stopnia i wyższych szkół muzycznych o specjalności instrumenty dęte i perkusyjne. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

7 Informacja o egzaminach wstępnych Egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej mają na celu sprawdzenie i weryfikację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Proces egzaminacyjny składa się z czterech zasadniczych elementów: testu z wychowania fizycznego; testu ze znajomości języka angielskiego; gra na instrumencie ( tylko muzycy); rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie elementy egzaminów są oceniane i stanowią kryterium przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Maksymalnie kandydat do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych ze wszystkich części egzaminu może uzyskać 250 punktów. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

8 Egzamin z wychowania fizycznego Egzamin z wychowania fizycznego ma na celu sprawdzenie sprawności fizycznej kandydatów na podoficerów, której odpowiedni poziom jest jedną z podstawowych cech sprawnego i profesjonalnego działania podoficera Wojsk Lądowych i bardzo istotnym elementem dostosowania do trudów służby żołnierza zawodowego. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

9 W ramach sprawdzianu z wychowania fizycznego kandydat przystępuje do 4 prób testowych w trzech działach: dział wytrzymałość bieg na 1000 m dla kandydatek marszobieg na 3000 m dla kandydatów dział siła uginanie ramion w podporze przodem na ławeczce dla kandydatek podciąganie na drążku dla kandydatów skłony w przód dla wszystkich dział szybkość bieg zygzakiem (koperta) dla kandydatek bieg wahadłowy 10x10 dla kandydatów

10 Oceny i punktacja egzaminu z wychowania fizycznego Oceny i punktacja egzaminu z wychowania fizycznego Kandydat do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych z egzaminu z wychowania fizycznego maksymalnie może uzyskać 100 punktów w tym: z działu wytrzymałość - 20 punktów; z działu wytrzymałość - 20 punktów; z działu siła - 40 punktów (2 konkurencje); z działu siła - 40 punktów (2 konkurencje); z działu szybkość - 20 punktów. z działu szybkość - 20 punktów. za ocenę bardzo dobrą - 20 punktów; za ocenę bardzo dobrą - 20 punktów; za ocenę dobrą - 15 punktów; za ocenę dobrą - 15 punktów; za ocenę dostateczną- 10 punktów; za ocenę dostateczną- 10 punktów; za ocenę niedostateczną - 0 punktów. za ocenę niedostateczną - 0 punktów. Dodatkowo za ocenę ogólną z trzech działów kandydat/kandydatka otrzymuje: 20 punktów za ocenę bardzo dobrą (średnia z 3 działów powyżej 4,51); 20 punktów za ocenę bardzo dobrą (średnia z 3 działów powyżej 4,51); 15 punktów za ocenę dobrą (średnia z 3 działów od 3,51 do 4,50); 15 punktów za ocenę dobrą (średnia z 3 działów od 3,51 do 4,50); 5 punktów za ocenę dostateczną (średnia z 3 działów od 2,51 do 3,50). 5 punktów za ocenę dostateczną (średnia z 3 działów od 2,51 do 3,50).

11 UWAGA: Uzyskanie oceny niedostatecznej z dwóch działów skutkuje oceną niedostateczną z wychowania fizycznego, a to oznacza dyskwalifikację. Uzyskanie oceny niedostatecznej z dwóch działów skutkuje oceną niedostateczną z wychowania fizycznego, a to oznacza dyskwalifikację. Uzyskanie oceny niedostatecznej z biegu na 1000m (dla kandydatek do SP) lub marszobiegu na 3000m (dla kandydatów do SP) skutkuje tym, że ogólna ocena z wychowania fizycznego nie może być wyższa niż dostateczna. Uzyskanie oceny niedostatecznej z biegu na 1000m (dla kandydatek do SP) lub marszobiegu na 3000m (dla kandydatów do SP) skutkuje tym, że ogólna ocena z wychowania fizycznego nie może być wyższa niż dostateczna. Kandydat, który nie otrzyma oceny pozytywnej z wychowania fizycznego nie zostanie dopuszczony do innych egzaminów. Kandydat, który nie otrzyma oceny pozytywnej z wychowania fizycznego nie zostanie dopuszczony do innych egzaminów.

12 Test z języka angielskiego Test z języka angielskiego jest testem sprawdzającym znajomość słownictwa (rozumienie tekstu) i zasad gramatyki. Test sprawdzany jest przez lektoraty języków obcych. Czas trwania testu - 30 minut. Oceny i punktacja z testu ze znajomości języka angielskiego. Kandydat/kandydatka ze sprawdzianu ze znajomości języka angielskiego może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

13 Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu bliższe poznanie kandydata, zebranie danych szczegółowych, wskazanie ewentualnych obszarów do poprawy i sposobów jej dokonania. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie będą podlegały następujące działy: motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp; motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp; prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygląd itp.); prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygląd itp.); umiejętność precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglądów, sądów); umiejętność precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglądów, sądów); doświadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe). doświadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe). Zainteresowania (mające związek z przyszłym kierunkiem nauki). Zainteresowania (mające związek z przyszłym kierunkiem nauki).

14 Oceny i punktacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej: Kandydat/kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej może otrzymać maksymalnie 50 punktów, w tym: za dział motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp.) - 1÷10 pkt.; za dział motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp.) - 1÷10 pkt.; za dział prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygląd itp.) - 1÷10 pkt.; za dział prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygląd itp.) - 1÷10 pkt.; za dział umiejętność precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglądów, sądów) - 1÷10 pkt.; za dział umiejętność precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglądów, sądów) - 1÷10 pkt.; za dział doświadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe) -1÷10 pkt. za dział doświadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe) -1÷10 pkt. za dział zainteresowania (zainteresowania mające związek z przyszłym kierunkiem nauki) -1÷10 pkt za dział zainteresowania (zainteresowania mające związek z przyszłym kierunkiem nauki) -1÷10 pkt

15 Uwagi końcowe: O przyjęciu do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych decyduje łącznia ilość uzyskanych punktów ze wszystkich egzaminów. W przypadku impasu polegającego na uzyskaniu przez kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych tej samej ilości punktów, czynnikiem decydującym o przyjęciu jest: w pierwszej kolejności: wynik sprawdzianu z wychowania fizycznego; w pierwszej kolejności: wynik sprawdzianu z wychowania fizycznego; w trzeciej kolejności: wynik testu ze znajomości języka angielskiego; w trzeciej kolejności: wynik testu ze znajomości języka angielskiego; w czwartej kolejności: wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. w czwartej kolejności: wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

16 W SZKOLE PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W ZEGRZU SĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE KURSY: KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ( KURS MUZYKÓW ORKIESTR WOJSKOWYCH) KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ( KURS MUZYKÓW ORKIESTR WOJSKOWYCH) KURS SZKOLENIA REZERW KURS SZKOLENIA REZERW

17 W trakcie szkolenia programowego realizowane jest: W trakcie szkolenia programowego realizowane jest: szkolenie ogólne; szkolenie ogólne; szkolenie kierunkowe; szkolenie kierunkowe; szkolenie specjalistyczne. szkolenie specjalistyczne. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

18 Szkolenie ogólne: Szkolenie ogólne: Ma na celu wyposażenie elewa w niezbędny zasób wiedzy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i humanistycznych, stanowiących podstawę wszechstronnego rozwoju osobowości oraz skutecznego działania absolwenta. Nauka języka obcego ma umożliwić elewom jego opanowanie na poziomie pozwalającym komunikowanie się oraz rozumienie poleceń. Ma na celu wyposażenie elewa w niezbędny zasób wiedzy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i humanistycznych, stanowiących podstawę wszechstronnego rozwoju osobowości oraz skutecznego działania absolwenta. Nauka języka obcego ma umożliwić elewom jego opanowanie na poziomie pozwalającym komunikowanie się oraz rozumienie poleceń. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

19 Szkolenie kierunkowe: Szkolenie kierunkowe: Wyposaża elewa w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności ogólnozawodowych umożliwiających mu sprawną realizację zadań na stanowisku dowódcy drużyny (obsługi, załogi) elementu łączności oraz przekazanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty działania pododdziałów łączności. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny rozwijać kondycję i tężyznę fizyczną niezbędną dla dowódcy. Rozwijanie tej sprawności kontynuowane będzie w czasie porannego rozruchu fizycznego i zajęć programowych oraz na treningach. Wyposaża elewa w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności ogólnozawodowych umożliwiających mu sprawną realizację zadań na stanowisku dowódcy drużyny (obsługi, załogi) elementu łączności oraz przekazanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty działania pododdziałów łączności. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny rozwijać kondycję i tężyznę fizyczną niezbędną dla dowódcy. Rozwijanie tej sprawności kontynuowane będzie w czasie porannego rozruchu fizycznego i zajęć programowych oraz na treningach. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

20 Szkolenie specjalistyczne: Szkolenie specjalistyczne: Ma wyposażyć elewa w wiedzę i umiejętności umożliwiające dowodzenie drużyną, (załogą, obsługą) elementu łączności. Ma wyposażyć elewa w wiedzę i umiejętności umożliwiające dowodzenie drużyną, (załogą, obsługą) elementu łączności. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

21 Celem realizacji przedmiotów techniczno- specjalnych jest: Celem realizacji przedmiotów techniczno- specjalnych jest: wyposażenie elewów w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i elektrotechniki, wyposażenie elewów w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i elektrotechniki, wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę o systemach łączności, wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę o systemach łączności, nauczenie wykonywania dokumentów łączności na swoim szczeblu dowodzenia, nauczenie wykonywania dokumentów łączności na swoim szczeblu dowodzenia, nauczenie elewów przeznaczenia, ogólnej budowy i działania sprzętu łączności; nauczenie elewów przeznaczenia, ogólnej budowy i działania sprzętu łączności; wyrabianie nawyków kultury technicznej i zasad właściwej eksploatacji sprzętu wojskowego, wyrabianie nawyków kultury technicznej i zasad właściwej eksploatacji sprzętu wojskowego, przygotowanie dowódcy drużyny (załogi, obsługi) do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, w tym przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności instruktorsko- metodycznych; przygotowanie dowódcy drużyny (załogi, obsługi) do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, w tym przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności instruktorsko- metodycznych; nauczenie słuchaczy prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C. nauczenie słuchaczy prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

22 Celem realizacji przedmiotów taktyczno-specjalnych jest: Celem realizacji przedmiotów taktyczno-specjalnych jest: –wyposażenie elewów w podstawową wiedzę z zakresu przedsięwzięć wchodzących w skład zabezpieczenia bojowego; –przygotowanie słuchaczy do egzaminu na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń energetycznych do 1 kV. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

23 Praktyka Praktyka Praktyka ma umożliwić elewom nabycie praktycznych umiejętności dowodzenia drużyną, załogą, obsługą elementu łączności. Elewi powinni być kierowani do jednostek łączności na stanowiska zgodne ze specjalnością wojskową w której są szkoleni. Praktyka ma umożliwić elewom nabycie praktycznych umiejętności dowodzenia drużyną, załogą, obsługą elementu łączności. Elewi powinni być kierowani do jednostek łączności na stanowiska zgodne ze specjalnością wojskową w której są szkoleni. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

24 WARUNKI SZKOLENIOWE I SOCJALNO-BYTOWE W SPWLąd. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.pl. www.spwl.zegrze.pl.

25 BUDYNEK NR 6 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

26 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl BUDYNEK NR 301

27 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu ul. Juzistek 2 05-131 Zegrze woj. mazowieckie rzecznik prasowy tel. (022) 6-883-720 (022) 6-883-793 fax. (022) 6-883-749 wojtusika@o2.pl Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl

28 Adresy innych szkół podoficerskich Wojsk Lądowych: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu ul. Obornicka 108 51-114 WROCŁAW 43 (071) 765 71 31 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu ul. Wojska Polskiego 86 60-628 POZNAŃ (061) 857 50 70 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu ul. Dobrzyńska 2 87-100 TORUŃ (056) 653 25 33

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.cslii.mil.plwww.cslii.mil.pl


Pobierz ppt "Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google