Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl."— Zapis prezentacji:

1 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

2 PODSTAWY FUNKCJONOWANIA SZKOŁY Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 marca 2004r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz.U. Nr 51 z dnia r., poz. 505); Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 08 marca 2004r. w sprawie utworzenia szkół podoficerskich (Dz.U. Nr 51 z dnia r., poz. 505); Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych nr 116 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie uruchomienia procesu kształcenia w szkołach podoficerskich; Rozkaz Dowódcy Wojsk Lądowych nr 116 z dnia 31 maja 2004r. w sprawie uruchomienia procesu kształcenia w szkołach podoficerskich; Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

3 r. Powstanie Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych w Zegrzu Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

4 REKRUTACJA Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

5 Informacja o naborze Kandydatem może zostać osoba, która: – posiada wyłącznie obywatelstwo polskie, – nie była karana sądownie, – posiada odpowiednią zdolność psychiczną i fizyczną do zawodowej służby wojskowej, – posiada ukończone co najmniej 18 lat życia w dniu powołania do służby, – posiada świadectwo dojrzałości, – zda egzamin wstępny. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

6 Wymagane dokumenty: – wniosek o przyjęcie do szkoły, – świadectwo dojrzałości (zaświadczenie o pobieraniu nauki w klasie maturalnej wydane przez szkołę), – życiorys (CV), – odpis skrócony aktu urodzenia, – zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, – orzeczenie wojskowej komisji lekarskiej o zdolności do pełnienia zawodowej służby wojskowej oraz opinię wojskowej pracowni psychologicznej, – inne dokumenty mogące mieć wpływ na przyjęcie do szkoły wojskowej (prawo jazdy kat. B, audiogram – badanie słuchu, ankietę bezpieczeństwa do klauzuli TAJNE). – dla kandydatów na kierunek ogólnowojskowy (muzyczny) świadectwo ukończenia średniej szkoły muzycznej II stopnia i wyższych szkół muzycznych o specjalności instrumenty dęte i perkusyjne. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

7 Informacja o egzaminach wstępnych Egzaminy wstępne do Szkoły Podoficerskiej mają na celu sprawdzenie i weryfikację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Proces egzaminacyjny składa się z czterech zasadniczych elementów: testu z wychowania fizycznego; testu ze znajomości języka angielskiego; gra na instrumencie ( tylko muzycy); rozmowy kwalifikacyjnej. Wszystkie elementy egzaminów są oceniane i stanowią kryterium przyjęcia do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych. Maksymalnie kandydat do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych ze wszystkich części egzaminu może uzyskać 250 punktów. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

8 Egzamin z wychowania fizycznego Egzamin z wychowania fizycznego ma na celu sprawdzenie sprawności fizycznej kandydatów na podoficerów, której odpowiedni poziom jest jedną z podstawowych cech sprawnego i profesjonalnego działania podoficera Wojsk Lądowych i bardzo istotnym elementem dostosowania do trudów służby żołnierza zawodowego. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

9 W ramach sprawdzianu z wychowania fizycznego kandydat przystępuje do 4 prób testowych w trzech działach: dział wytrzymałość bieg na 1000 m dla kandydatek marszobieg na 3000 m dla kandydatów dział siła uginanie ramion w podporze przodem na ławeczce dla kandydatek podciąganie na drążku dla kandydatów skłony w przód dla wszystkich dział szybkość bieg zygzakiem (koperta) dla kandydatek bieg wahadłowy 10x10 dla kandydatów

10 Oceny i punktacja egzaminu z wychowania fizycznego Oceny i punktacja egzaminu z wychowania fizycznego Kandydat do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych z egzaminu z wychowania fizycznego maksymalnie może uzyskać 100 punktów w tym: z działu wytrzymałość - 20 punktów; z działu wytrzymałość - 20 punktów; z działu siła - 40 punktów (2 konkurencje); z działu siła - 40 punktów (2 konkurencje); z działu szybkość - 20 punktów. z działu szybkość - 20 punktów. za ocenę bardzo dobrą - 20 punktów; za ocenę bardzo dobrą - 20 punktów; za ocenę dobrą - 15 punktów; za ocenę dobrą - 15 punktów; za ocenę dostateczną- 10 punktów; za ocenę dostateczną- 10 punktów; za ocenę niedostateczną - 0 punktów. za ocenę niedostateczną - 0 punktów. Dodatkowo za ocenę ogólną z trzech działów kandydat/kandydatka otrzymuje: 20 punktów za ocenę bardzo dobrą (średnia z 3 działów powyżej 4,51); 20 punktów za ocenę bardzo dobrą (średnia z 3 działów powyżej 4,51); 15 punktów za ocenę dobrą (średnia z 3 działów od 3,51 do 4,50); 15 punktów za ocenę dobrą (średnia z 3 działów od 3,51 do 4,50); 5 punktów za ocenę dostateczną (średnia z 3 działów od 2,51 do 3,50). 5 punktów za ocenę dostateczną (średnia z 3 działów od 2,51 do 3,50).

11 UWAGA: Uzyskanie oceny niedostatecznej z dwóch działów skutkuje oceną niedostateczną z wychowania fizycznego, a to oznacza dyskwalifikację. Uzyskanie oceny niedostatecznej z dwóch działów skutkuje oceną niedostateczną z wychowania fizycznego, a to oznacza dyskwalifikację. Uzyskanie oceny niedostatecznej z biegu na 1000m (dla kandydatek do SP) lub marszobiegu na 3000m (dla kandydatów do SP) skutkuje tym, że ogólna ocena z wychowania fizycznego nie może być wyższa niż dostateczna. Uzyskanie oceny niedostatecznej z biegu na 1000m (dla kandydatek do SP) lub marszobiegu na 3000m (dla kandydatów do SP) skutkuje tym, że ogólna ocena z wychowania fizycznego nie może być wyższa niż dostateczna. Kandydat, który nie otrzyma oceny pozytywnej z wychowania fizycznego nie zostanie dopuszczony do innych egzaminów. Kandydat, który nie otrzyma oceny pozytywnej z wychowania fizycznego nie zostanie dopuszczony do innych egzaminów.

12 Test z języka angielskiego Test z języka angielskiego jest testem sprawdzającym znajomość słownictwa (rozumienie tekstu) i zasad gramatyki. Test sprawdzany jest przez lektoraty języków obcych. Czas trwania testu - 30 minut. Oceny i punktacja z testu ze znajomości języka angielskiego. Kandydat/kandydatka ze sprawdzianu ze znajomości języka angielskiego może otrzymać maksymalnie 50 punktów. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

13 Rozmowa kwalifikacyjna Rozmowa kwalifikacyjna ma na celu bliższe poznanie kandydata, zebranie danych szczegółowych, wskazanie ewentualnych obszarów do poprawy i sposobów jej dokonania. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej ocenie będą podlegały następujące działy: motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp; motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp; prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygląd itp.); prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygląd itp.); umiejętność precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglądów, sądów); umiejętność precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglądów, sądów); doświadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe). doświadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe). Zainteresowania (mające związek z przyszłym kierunkiem nauki). Zainteresowania (mające związek z przyszłym kierunkiem nauki).

14 Oceny i punktacja podczas rozmowy kwalifikacyjnej: Kandydat/kandydatka podczas rozmowy kwalifikacyjnej może otrzymać maksymalnie 50 punktów, w tym: za dział motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp.) - 1÷10 pkt.; za dział motywacja do podjęcia pracy w charakterze żołnierza zawodowego (np. tradycje rodzinne, zainteresowania, predyspozycje itp.) - 1÷10 pkt.; za dział prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygląd itp.) - 1÷10 pkt.; za dział prezencja (kultura osobista, kultura fizyczna, wygląd itp.) - 1÷10 pkt.; za dział umiejętność precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglądów, sądów) - 1÷10 pkt.; za dział umiejętność precyzyjnego, zwięzłego wysławiania się (prezentowanie swoich poglądów, sądów) - 1÷10 pkt.; za dział doświadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe) -1÷10 pkt. za dział doświadczenie (pełnienie nadterminowej służby wojskowej, zasadniczej służby wojskowej, odbycie zasadniczej służby wojskowej, udział w obozach przetrwania lub przysposobienia obronnego, udział w kursach lub szkoleniach np. górskie, spadochronowe) -1÷10 pkt. za dział zainteresowania (zainteresowania mające związek z przyszłym kierunkiem nauki) -1÷10 pkt za dział zainteresowania (zainteresowania mające związek z przyszłym kierunkiem nauki) -1÷10 pkt

15 Uwagi końcowe: O przyjęciu do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych decyduje łącznia ilość uzyskanych punktów ze wszystkich egzaminów. W przypadku impasu polegającego na uzyskaniu przez kandydatów do Szkoły Podoficerskiej Wojsk Lądowych tej samej ilości punktów, czynnikiem decydującym o przyjęciu jest: w pierwszej kolejności: wynik sprawdzianu z wychowania fizycznego; w pierwszej kolejności: wynik sprawdzianu z wychowania fizycznego; w trzeciej kolejności: wynik testu ze znajomości języka angielskiego; w trzeciej kolejności: wynik testu ze znajomości języka angielskiego; w czwartej kolejności: wynik z rozmowy kwalifikacyjnej. w czwartej kolejności: wynik z rozmowy kwalifikacyjnej.

16 W SZKOLE PODOFICERSKIEJ WOJSK LĄDOWYCH W ZEGRZU SĄ REALIZOWANE NASTĘPUJĄCE KURSY: KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KURS DOSKONALENIA ZAWODOWEGO KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ( KURS MUZYKÓW ORKIESTR WOJSKOWYCH) KURS KANDYDATÓW NA ŻOŁNIERZY ZAWODOWYCH ( KURS MUZYKÓW ORKIESTR WOJSKOWYCH) KURS SZKOLENIA REZERW KURS SZKOLENIA REZERW

17 W trakcie szkolenia programowego realizowane jest: W trakcie szkolenia programowego realizowane jest: szkolenie ogólne; szkolenie ogólne; szkolenie kierunkowe; szkolenie kierunkowe; szkolenie specjalistyczne. szkolenie specjalistyczne. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

18 Szkolenie ogólne: Szkolenie ogólne: Ma na celu wyposażenie elewa w niezbędny zasób wiedzy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i humanistycznych, stanowiących podstawę wszechstronnego rozwoju osobowości oraz skutecznego działania absolwenta. Nauka języka obcego ma umożliwić elewom jego opanowanie na poziomie pozwalającym komunikowanie się oraz rozumienie poleceń. Ma na celu wyposażenie elewa w niezbędny zasób wiedzy w zakresie przedmiotów ogólnokształcących i humanistycznych, stanowiących podstawę wszechstronnego rozwoju osobowości oraz skutecznego działania absolwenta. Nauka języka obcego ma umożliwić elewom jego opanowanie na poziomie pozwalającym komunikowanie się oraz rozumienie poleceń. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

19 Szkolenie kierunkowe: Szkolenie kierunkowe: Wyposaża elewa w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności ogólnozawodowych umożliwiających mu sprawną realizację zadań na stanowisku dowódcy drużyny (obsługi, załogi) elementu łączności oraz przekazanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty działania pododdziałów łączności. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny rozwijać kondycję i tężyznę fizyczną niezbędną dla dowódcy. Rozwijanie tej sprawności kontynuowane będzie w czasie porannego rozruchu fizycznego i zajęć programowych oraz na treningach. Wyposaża elewa w niezbędny zakres wiedzy i umiejętności ogólnozawodowych umożliwiających mu sprawną realizację zadań na stanowisku dowódcy drużyny (obsługi, załogi) elementu łączności oraz przekazanie wiedzy niezbędnej do zrozumienia istoty działania pododdziałów łączności. Zajęcia z wychowania fizycznego powinny rozwijać kondycję i tężyznę fizyczną niezbędną dla dowódcy. Rozwijanie tej sprawności kontynuowane będzie w czasie porannego rozruchu fizycznego i zajęć programowych oraz na treningach. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

20 Szkolenie specjalistyczne: Szkolenie specjalistyczne: Ma wyposażyć elewa w wiedzę i umiejętności umożliwiające dowodzenie drużyną, (załogą, obsługą) elementu łączności. Ma wyposażyć elewa w wiedzę i umiejętności umożliwiające dowodzenie drużyną, (załogą, obsługą) elementu łączności. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

21 Celem realizacji przedmiotów techniczno- specjalnych jest: Celem realizacji przedmiotów techniczno- specjalnych jest: wyposażenie elewów w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i elektrotechniki, wyposażenie elewów w podstawową wiedzę z zakresu elektroniki i elektrotechniki, wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę o systemach łączności, wyposażenie słuchaczy w podstawową wiedzę o systemach łączności, nauczenie wykonywania dokumentów łączności na swoim szczeblu dowodzenia, nauczenie wykonywania dokumentów łączności na swoim szczeblu dowodzenia, nauczenie elewów przeznaczenia, ogólnej budowy i działania sprzętu łączności; nauczenie elewów przeznaczenia, ogólnej budowy i działania sprzętu łączności; wyrabianie nawyków kultury technicznej i zasad właściwej eksploatacji sprzętu wojskowego, wyrabianie nawyków kultury technicznej i zasad właściwej eksploatacji sprzętu wojskowego, przygotowanie dowódcy drużyny (załogi, obsługi) do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, w tym przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności instruktorsko- metodycznych; przygotowanie dowódcy drużyny (załogi, obsługi) do realizacji przedsięwzięć szkoleniowych, w tym przekazanie niezbędnej wiedzy i umiejętności instruktorsko- metodycznych; nauczenie słuchaczy prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C. nauczenie słuchaczy prowadzenia pojazdów mechanicznych kat. C. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

22 Celem realizacji przedmiotów taktyczno-specjalnych jest: Celem realizacji przedmiotów taktyczno-specjalnych jest: –wyposażenie elewów w podstawową wiedzę z zakresu przedsięwzięć wchodzących w skład zabezpieczenia bojowego; –przygotowanie słuchaczy do egzaminu na dopuszczenie do eksploatacji urządzeń energetycznych do 1 kV. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

23 Praktyka Praktyka Praktyka ma umożliwić elewom nabycie praktycznych umiejętności dowodzenia drużyną, załogą, obsługą elementu łączności. Elewi powinni być kierowani do jednostek łączności na stanowiska zgodne ze specjalnością wojskową w której są szkoleni. Praktyka ma umożliwić elewom nabycie praktycznych umiejętności dowodzenia drużyną, załogą, obsługą elementu łączności. Elewi powinni być kierowani do jednostek łączności na stanowiska zgodne ze specjalnością wojskową w której są szkoleni. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

24 WARUNKI SZKOLENIOWE I SOCJALNO-BYTOWE W SPWLąd. Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

25 BUDYNEK NR 6 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

26 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu BUDYNEK NR 301

27 Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu ul. Juzistek Zegrze woj. mazowieckie rzecznik prasowy tel. (022) (022) fax. (022) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu

28 Adresy innych szkół podoficerskich Wojsk Lądowych: Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych we Wrocławiu ul. Obornicka WROCŁAW 43 (071) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Poznaniu ul. Wojska Polskiego POZNAŃ (061) Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Toruniu ul. Dobrzyńska TORUŃ (056)

29 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu


Pobierz ppt "Szkoła Podoficerska Wojsk Lądowych w Zegrzu www.spwl.zegrze.plwww.spwl.zegrze.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google