Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa"— Zapis prezentacji:

1 Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa
Modernizacja linii kolejowej E 65-Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01 Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

2 Informacje ogólne o projekcie
INWESTOR WYKONAWCA KONSORCJUM HALCROW W SKŁADZIE: Halcrow Group Ltd Scott Wilson Ltd Egis Poland sp. z o.o. Egis Rail S.A. PODPISANIE MOWY r. CZAS REALIZACJI MIESIĘCY TERMIN ZAKOŃCZENIA r. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT – 2015 r.

3 Korytarze transportowe na sieci PKP

4 Strategiczne cele do realizacji
promowanie kolei jako bezpiecznego, ekonomicznego, przyjaznego dla środowiska środka transportu, eliminowanie miejsc, gdzie istnieje możliwość kolizji ruchu kolejowego z ruchem drogowym, uzyskanie standardów europejskich na liniach magistralnych w transeuropejskich korytarzach transportowych, przebiegających przez terytorium Polski, zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowej i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, usprawnienie przemieszczania się ludzi i transportu towarów w kraju i poza jego granicami, usprawnienie transportu tranzytowego pomiędzy krajami Unii i krajami sąsiednimi, ochrona środowiska naturalnego na terenach położonych wzdłuż linii kolejowych.

5 Zakres i cel Projektu Podstawowe dokumnety strategiczne dotyczące Korytarza VI (m.in. „Master Plan dla transportu kolejowego do roku 2030”, „Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025”, „Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013”) Zakres Projektu E 65 – Południe obejmuje województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie oraz małopolskie. Łączna długość linii kolejowych wchodzących w zakres projektu wynosi około 510 km. Bezpośredni cel projektu: opracowanie rozwiązań przestrzennych i technicznych, opracowanie zakresu rzeczowego modernizacji i budowy wybranej opcji oszacowanie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia jakim jest KDP w Polsce uzyskanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z UE

6 W każdym zadaniu rozpatrywane są 3-4 opcje modernizacyjne
Zadania do realizacji Projekt E 65 – Południe podzielony został na następujące Zadania: Zadanie 1 – obejmuje prace na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie Zadanie 2 – obejmuje prace na odcinku Zawiercie – Katowice Zadanie 3 – obejmuje prace na odcinkach Psary – Kozłów – Kraków Zadanie 4 – obejmuje prace na odcinkach Katowice – Zwardoń – granica państwa oraz Czechowice–Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa W każdym zadaniu rozpatrywane są 3-4 opcje modernizacyjne

7 Zadanie 1 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK)
Rys historyczny czerwiec decyzja o budowie CMK wrzesień zakończenie I etapu – oddanie toru nr 1 marzec zakończenie budowy toru nr 2 – elektryfikacja linii maj rozpoczęcie modernizacji linii do V=250km/h maj ustanowienie rekordu prędkości V=250km/h pażdziernik otwarcie peronu na st. Włoszczowa Płn czerwiec podpisanie umowy na SW na modernizacje E 65 - Południe dla dużych prędkości

8 Zadanie 1 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK)
Centralna Magistarla Kolejowa przebiega przez 4 województwa, w bardzo zróżnicowanym krajobrazie, przecina 18 obszarów chronionych w tym obszary Natura 2000 oraz 2 korytarze ekologiczne. Opcje modernizacyjne Opcja 1:Modernizacja linii do V=200/220 km/h. Rozdział ruchu pociągów towarowych (tylko intermodalne) i ruchu pociągów pasażerskich kwalifikowanych na pory dnia. Opcja 2: Modernizacja linii do V=250/270 km/h Przewiduje się docelowo ruch pociągów tylko pasażerskich jako składy zespolone o ograniczonym nacisku na oś do 180 kN. Opcja 3: Modernizacja linii do V=300km/h. Przewiduje się tylko ruch pociągów pasażerskich kwalifikowanych. Dla opcji 2 i 3 zasilanie sieci trakcyjnej prądem o napięciu 2x25 kV AC i 50 Hz.

9 Zadanie 1 – CMK województwo łódzkie
Zakres opracowania w zasięgu województwa łódzkiego do km oraz od km do km (gminy: Kowiesy, Biała Rawska, Regnów, Cielądz, Rzeczyca, Poświętne, Drzewica, Opoczno, Sławno, Białaczów, Paradyż, Żarnów) Założenia do modernizacji oparte są o wytyczne Zamawiającego zapisne w OPZ. Linia na tym odcinku we wszystkich opcjach modernizacyjnych będzie przebiegać po dotychczasowym śladzie. Modernizacji będą podlegać podstawowo (zakres w zależności od wybranej opcji): nawierzchnia kolejowa, podtorze i podłoże (wzmocnienie), sieć trakcyjna i podstacje trakcyjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, drogi wzdłuż linii kolejowej (równoległe, technologiczne), obiekty inżynieryjne (mosty wiadukty, przepusty), układy torowe na wybranych posterunkach ruchu – dostosowane do nowych funkcji i pozostałe branże.

10 Zadanie 1 – CMK województwo łódzkie (założenia) – c.d.
Likwidacji podlegać będa wzystkie przejazdy kolejowe w poziomie szyn (wymóg bezpieczeństwa dla prędkości V > 160 km/h). st. Idzikowice – węzłowa dostosowana do parametrów KDP. Przejmuje rolę stacji technicznej dla zdefektowanego taboru Przejazdy kategorii: B w km linii (Nowy Wylezin – wiadukt drogowy), A (Idzikowice – droga dojazdowa), A (Kol. Zachorzów – wiadukt drogowy), B (Radwan – droga dojazdowa), B (Kol. Ruda Pilichowska – wiadukt drogowy) W zamian za likwidowane przejazdy planuje sie w ich pobliżu budowę skrzyżowań dwupoziomowych (np. wiaduktów drogowych) lub dróg dojazdowych do pobliskich wiaduktów).

11 Zadanie 1 – CMK województwo łódzkie (założenia) – c.d.
St. Opoczno Płd. – budowa dwóch peronów z dojściem podziemnym. Budowa dodatkowego toru do planowanej łącznicy (w ramach innego projektu) w kierunku Łodzi. Planowana lokalizacja węzła multimodalnego (pętla autobusowa, parking Park&Ride). Umożliwienie skomunikowania pociągów kursujacych po CMK z pociągami z kierunku Tomaszowa Maz., Koluszek i Łodzi. Opoczno Płd opcja 2 i 3

12 Zadanie 1 – CMK (założenia) – c.d.
W zakresie ochrony środowiska: Ochrona przed hałasem Ekrany akustyczne -podstawowy, w warunkach polskich, skuteczny środek ochrony przed hałasem. Podwyższenie izlolacyjności zewnętrznej budynków poprzez wymianę stolarki okiennej – wymaga przeprowadzenie uzgodnień z organami ochrony środowiska. W oparciu o przeprowadzone badania oraz symulacje opracowana została wstępna lokalizacja ekranów akustycznych wraz z ich parametrami (długość, wysokość) (przykład lokalizacji ekranów akustycznych dla opcji 3 - V=300km/h)

13

14

15 Zadanie 1 – CMK województwo świętokrzyskie
Zakres opracowania w zasięgu województwa świetokrzyskiego od do km Założenia do modernizacji oparte są o wytyczne Zamawiającego zapisne w OPZ. Linia na tym odcinku we wszystkich opcjach modernizacyjnych będzie przebiegać po dotychczasowym śladzie. Modernizacji będą podlegać podstawowo (zakres w zależności od wybranej opcji): nawierzchnia kolejowa, podtorze i podłoże (wzmocnienie), sieć trakcyjna i podstacje trakcyjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, drogi wzdłuż linii kolejowej (równoległe, technologiczne), obiekty inżynieryjne (mosty wiadukty, przepusty), układy torowe na wybranych posterunkach ruchu – dostosowane do nowych funkcji i pozostałe branże.

16 Zadanie 1 – CMK województwo świętokrzyskie (założenia) – c.d.
Likwidacji podlegać będa wzystkie przejazdy kolejowe w poziomie szyn (wymóg bezpieczeństwa dla prędkości V > 160 km/h). W zamian za likwidowane przejazdy planuje sie w ich pobliżu budowę skrzyżowań dwupoziomowych (np. wiaduktów drogowych) lub równoległych do linii kolejowej dróg dojazdowych do pobliskich wiaduktów. Przejazdy kategorii: A - km linii (Sułków – droga dojzdowa), B – km (Szreniawa – wiadukt drogowy), A – km (Ruda Pilczycka – wiadukt drogowy), A – km (Zaostrów – wiadukt drogowy) B – km (przed m. Zabrody – droga dojazdowa) A (Kozia Wieś – wiadukt kolejowy) A (Jamskie – wiadukt drogowy), A – (Celusno – wiadukt kolejowy)

17 Zadanie 1 – CMK województwo świętokrzyskie (założenia) – c.d.
st. Olszamowice – likwidacja stacji z zamianą na przejście dyspozytorskie st. Psary – zaprojektowana będzie bezkolizyjna łącznica w kierunku Krakowa st. Włoszczowa Płn – dobudowa drugiego peronu umożliwia skomunikowanie pociągów z kierunku Częstochowy. Dojście do peronów – tunelem. Planowana budowa łącznicy w kierunku Kielc. Budowa węzła multimodalnego: dworze autobusowy, parking typu Park & Ride Żelisławice (Częstochowa) Włoszczowa Północ Czarnca (Kielce) opcja 2 i 3

18 Zadanie 1 – CMK województwo świętokrzyskie (założenia) – c.d.
W zakresie ochrony środowiska W oparciu o przeprowadzone badania oraz symulacje opracowana została wstępna lokalizacja ekranów akustycznych wraz z ich parametrami (długość, wysokość) (przykład lokalizacji ekranów akustycznych dla opcji 3 - V=300km/h)

19

20 Zadanie 1 – CMK (założenia) – c.d.
Wygrodzenia linii dla wszystkich opcji Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz ze względu na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt przebywających w pobliżu linii kolejowj, miejsca, w których istnieje prawdopodobieństwo przekraczania torów przez osoby nieuprawnione, jak również zwierzęta dzikie lub domowe linia będzie trwale izolowana ogrodzeniami. Działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze Dla wszystkich opcji modernizacyjnych przewiduje się taki sam, istotny wpływ przedsięwzięcia na środowisko; Zaproponowanie środków minimalizujących na etapie budowy i eksploatacji spowoduje, że oddziaływanie inwestycji zmniejszy się do poziomu nieznaczącego.

21 Zadanie 1 – CMK (założenia) – c.d.
Przykłady: propozycje działań, których zastosowanie zminimalizuje barierowe oddziaływanie linii kolejowej na drożność korytarzy migracyjnych ssaków (przejścia dla zwierząt) działania minimalizujące negatywny wpływ planowanej modernizacji linii kolejowej na zinwentaryzowane siedliska i stanowiska gatunków ptaków, lokalizacja przejść dla płazów z płotkami naprowadzającymi do przepustów, budowa systemów podczyszczania wód, osadników, separatorów dla ograniczenia spływu zanieczyszczeń (szczególnie środków chemicznych) zarówno na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji celem ochrony siedlisk cennych gatunków ryb

22 Zadanie 1 – CMK przykłady rozwiązań z zakresu ochrony środowiska

23 D Z I Ę K U J EMY Z A U W A G Ę


Pobierz ppt "Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google