Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa"— Zapis prezentacji:

1 Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa
Modernizacja linii kolejowej E 65-Południe odcinek Grodzisk Mazowiecki – Kraków/Katowice – Zwardoń/Zebrzydowice – granica państwa Umowa nr FS 2006/PL/16/C/PA/002-01 Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa

2 Informacje ogólne o projekcie
INWESTOR WYKONAWCA KONSORCJUM HALCROW W SKŁADZIE: Halcrow Group Ltd Scott Wilson Ltd Egis Poland sp. z o.o. Egis Rail S.A. PODPISANIE MOWY r. CZAS REALIZACJI MIESIĘCY TERMIN ZAKOŃCZENIA r. PLANOWANY TERMIN ROZPOCZĘCIA ROBÓT – 2015 r.

3 Korytarze transportowe na sieci PKP

4 Strategiczne cele realizacji projektu
promowanie kolei jako bezpiecznego, ekonomicznego, przyjaznego dla środowiska środka transportu, eliminowanie miejsc, gdzie istnieje możliwość kolizji ruchu kolejowego z ruchem drogowym, uzyskanie standardów europejskich na liniach magistralnych w transeuropejskich korytarzach transportowych, przebiegających przez terytorium Polski, zapewnienie interoperacyjności sieci kolejowej i umożliwienie dostępu do polskiej infrastruktury kolejowej operatorom z innych krajów, skrócenie czasu podróżowania, usprawnienie transportu tranzytowego pomiędzy krajami Unii i krajami sąsiednimi, ochrona środowiska naturalnego na terenach położonych wzdłuż linii kolejowych.

5 Zakres i cel Projektu Podstawowe dokumnety strategiczne dotyczące Korytarza VI (m.in. „Master Plan dla transportu kolejowego do roku 2030”, „Polityka Transportowa Państwa na lata 2006 – 2025”, „Strategia dla transportu kolejowego do roku 2013”) Zakres Projektu E 65 – Południe obejmuje województwa: mazowieckie, łódzkie, świętokrzyskie, śląskie oraz małopolskie. Łączna długość linii kolejowych wchodzących w zakres projektu wynosi około 510 km. Bezpośredni cel projektu: opracowanie rozwiązań przestrzennych i technicznych modernizacji linii kolejowej, opracowanie zakresu rzeczowego modernizacji i budowy wybranej opcji oszacowanie nakładów finansowych na realizację przedsięwzięcia jakim jest KDP w Polsce uzyskanie decyzji środowiskowych i lokalizacyjnych. przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu z UE

6 W każdym zadaniu rozpatrywane są 3-4 opcje modernizacyjne
Zadania do realizacji Projekt E 65 – Południe podzielony został na następujące Zadania: Zadanie 1 – obejmuje prace na odcinku Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie Zadanie 2 – obejmuje prace na odcinku Zawiercie – Katowice Zadanie 3 – obejmuje prace na odcinkach Psary – Kozłów – Kraków Zadanie 4 – obejmuje prace na odcinkach Katowice – Zwardoń – granica państwa oraz Czechowice–Dziedzice – Zebrzydowice – granica państwa W każdym zadaniu rozpatrywane są 3-4 opcje modernizacyjne

7 Zadanie 1 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK
Rys historyczny czerwiec decyzja o budowie CMK wrzesień zakończenie I etapu – oddanie toru nr 1 marzec zakończenie budowy toru nr 2 – elektryfikacja linii maj rozpoczęcie modernizacji linii do V=250km/h maj ustanowienie rekordu prędkości V=250km/h pażdziernik 2006 – otwarcie peronu na st. Włoszczowa Płn czerwiec podpisanie umowu na SW na modernizacje linii E 65 Południe dla dużych prędkości

8 Zadanie 1 Grodzisk Mazowiecki – Zawiercie (CMK)
Centralna Magistarla Kolejowa przebiega przez 4 województwa, w bardzo zróżnicowanym krajobrazie, przecina 18 obszarów chronionych w tym obszary Natura 2000 oraz 2 korytarze ekologiczne. Opcje modernizacyjne Opcja 1:Modernizacja linii do V=200/220km/h Rozdział ruchu pociągów towarowych (tylko intermodalne) i ruchu pociągów pasażerskich kwalifikowanych na pory dnia. Opcja 2: Modernizacja linii do V=250/270km/h Przewiduje sie docelowo ruch pociągów tylko pasażerskich jako składy zespolone o ograniczonym nacisku na oś do 180 kN. Opcja 3: Modernizacja linii do V=300km/h. Przewiduje się docelowo ruch pociągów pasażerskich kwalifikowanych. Dla opcji 2 i 3 zasilanie sieci trakcyjnej prądem o napięciu 2x25 kV AC i 50 Hz.

9 Zadanie 1 – CMK województwo mazowieckie (założenia)
Zakres opracowania w zasięgu województwa mazowieckiego obejmuje linię kolejową od km do km oraz od km do km (gminy: Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Radziejowice, Mszczonów, Nowe Miasto nad Pilicą) – łącznie 27,5 km Założenia do modernizacji oparte są o wytyczne Zamawiającego zapisne w OPZ. Linia na tym odcinku we wszystkich opcjach modernizacyjnych będzie przebiegać po dotychczasowym śladzie. Modernizacji będą podlegać podstawowo (zakres w zależności od wybranej opcji): nawierzchnia kolejowa, podtorze i podłoże (wzmocnienie), sieć trakcyjna i podstacje trakcyjne, urządzenia sterowania ruchem kolejowym, drogi wzdłuż linii kolejowej (równoległe, technologiczne), obiekty inżynieryjne (mosty wiadukty, przepusty), układy torowe na wybranych posterunkach ruchu – dostosowane do nowych funkcji i pozostałe branże.

10 Zadanie 1 – CMK województwo mazowieckie (założenia) – c.d.
Likwidacji podlegać będa wzystkie przejazdy kolejowe w poziomie szyn (wymóg bezpieczeństwa ruchu dla prędkości V > 160 km/h). Na stacji Korytów we wszystkich opcjach planowane jest rozwiązanie połaczenia do linii KDP. W opcji 3 przewiduje się likwidację bocznicy do zakładu eksploatacji kruszyw (z uwagi na zamknięcie linii dla ruchu towarowego). st. Szeligi – uproszczenie układu torowego stacji w opcji 2 i 3 z zastosowaniem rozjazdów do wyższych prędkości. Likwidacja st. Strzałki we wszystkich opcjach z zamianą na przejście dyspozytorskie z uwagi na brak wykorzystania handlowego i i technicznego W zamian za likwidowane przejazdy planuje się w ich pobliżu budowę skrzyżowań dwupoziomowych (np. wiaduktów drogowych) lub równoległych do linii kolejowej dróg dojazdowych do pobliskich wiaduktów. Przejazdy kategorii: A w km linii 3.407, 4.384, 5.501, do miejscowości Jaktorów będą likwidowane w ramach projektu Warszawa – Łodź Etap II.

11 Zadanie 1 – CMK województwo mazowieckie (założenia) – c.d.

12 Zadanie 1 – CMK województwo mazowieckie (założenia) – c.d.
W zakresie ochrony środowiska: Ochrona przed hałasem Ekrany akustyczne -podstawowy, w warunkach polskich, skuteczny środek ochrony przed hałasem. Podwyższenie izlolacyjności zewnętrznej budynków poprzez wymianę stolarki okiennej – wymaga przeprowadzenie uzgodnień z organami ochrony środowiska. W oparciu o przeprowadzone badania oraz symulacje opracowana została wstępna lokalizacja ekranów akustycznych wraz z ich parametrami (długość, wysokość) lokalizacja ekranów akustycznych dla opcji 3 - V=300km/h)

13

14

15 Zadanie 1 – CMK województwo mazowieckie (założenia) – c.d.
Wygrodzenia linii dla wszystkich opcji Ze względu na bezpieczeństwo uczestników ruchu oraz ze względu na bezpieczeństwo ludzi i zwierząt przebywających w pobliżu linii kolejowj, miejsca, w których istnieje prawdopodobieństwo przekraczania torów przez osoby nieuprawnione, jak również zwierzęta dzikie lub domowe linia będzie trwale izolowana ogrodzeniami. Działania minimalizujące negatywny wpływ inwestycji na środowisko przyrodnicze Dla wszystkich opcji modernizacyjnych przewiduje się taki sam, istotny wpływ przedsięwzięcia na środowisko; Zaproponowanie środków minimalizujących na etapie budowy i eksploatacji spowoduje, że oddziaływanie inwestycji zmniejszy się do poziomu nieznaczącego.

16 Zadanie 1 – CMK województwo mazowieckie (założenia) – c.d.
Przykłady: działania minimalizujące barierowe oddziaływanie linii kolejowej na drożność korytarzy migracyjnych ssaków (przejścia dla zwierząt) działania minimalizujące negatywny wpływ planowanej modernizacji linii kolejowej na zinwentaryzowane siedliska i stanowiska gatunków ptaków, lokalizacja przejść dla płazów z płotkami naprowadzającymi do przepustów, budowa systemów podczyszczania wód, osadników, separatorów dla ograniczenia spływu zanieczyszczeń (szczególnie środków chemicznych) zarówno na etapie realizacji i eksploatacji inwestycji celem ochrony siedlisk cennych gatunków ryb

17 Zadanie 1 – CMK województwo mazowieckie przykłady rozwiązań z zakresu ochrony środowiska

18 D Z I Ę K U J EMY Z A U W A G Ę Strona internetowa: Południe Zadanie 1: Tomaszewski Andrzej


Pobierz ppt "Studium wykonalności - dokumentacja przedprojektowa"

Podobne prezentacje


Reklamy Google