Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ZASAD I WARUNKÓW OBROTU WYROBAMI PIROTECHNICZNYMI

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ZASAD I WARUNKÓW OBROTU WYROBAMI PIROTECHNICZNYMI"— Zapis prezentacji:

1 ZASAD I WARUNKÓW OBROTU WYROBAMI PIROTECHNICZNYMI
A D R REGULACJE PRAWNE DOTYCZĄCE ZASAD I WARUNKÓW OBROTU WYROBAMI PIROTECHNICZNYMI

2 Materiały wybuchowe Substancje chemiczne stałe, ciekłe albo mieszaniny substancji zdolne do reakcji chemicznej z wytwarzaniem gazu o takiej temperaturze i ciśnieniu i z taką szybkością, że mogą powodować zniszczenia w otaczającym środowisku, a także wyroby wypełnione materiałem wybuchowym.

3 Materiały pirotechniczne
Odmiana materiałów wybuchowych będąca materiałem lub mieszaniną materiałów przewidzianych do wytwarzania efektów cieplnych, świetlnych, dźwiękowych, gazu, dymu, lub kombinacji tych efektów w wyniku bezdetonacyjnej, samopodtrzymującej się reakcji chemicznej, a także wyroby wypełnione materiałem pirotechnicznym.

4 Wyroby pirotechniczne
Wyroby zawierające jeden lub kilka materiałów pirotechnicznych, przeznaczone do uzyskiwania efektów pirotechnicznych, w tym widowiskowych.

5 Wyroby pirotechniczne widowiskowe
Wyroby pirotechniczne służące do organizacji widowisk.

6 Klasyfikacja mat. wybuchowych
A D R A D R Umowa europejska dotycząca między- narodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych sporządzona w Genewie dnia r (Dz. U. z 2002 roku nr 194, poz ze zmianami).

7 A B Załącznik A Załącznik B
Przepisy ogólne i przepisy dotyczące mat. niebezpiecznych, określa m. in. klasyfikację mat. niebezpiecznych, łącznie z kryteriami klasyfikacyjnymi, stosowanie opakowań, oznakowanie i stosowanie nalepek ostrzegawczych. A Załącznik B Przepisy dotyczące pojazdów i przewozu – określa warunki dot. konstrukcji, wyposażenia i używania pojazdów przewożących materiały niebezpieczne. B

8 Klasa 1 Klasa 2 Klasa 3 Klasa 4.1 Klasa 4.2 Klasa 4.3 Klasa 5.1 Klasa 5.2 Klasa 6 Klasa 6.2 Klasa 7 Klasa 8 Klasa 9 Materiały i przedmioty wybuchowe Gazy Materiały ciekłe zapalne Materiały stałe zapalne, samoreaktywne Materiały samozapalne Mat. wytw. w zetknięciu z wodą gazy palne Materiały utleniające Materiały organiczne Materiały trujące Materiały zakaźne Materiały promieniotwórcze Materiały żrące Różne mat. i przedmioty niebezpieczne

9 PODKLASY 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 Zagrożenie wybuchem masowym
Zagrożenie rozrzutem a nie wybuchem masowym Zagrożenie pożarem i małe zagrożenie wybuchem lub rozrzutem Małe zagrożenie pożarem i niewielkim wybuchem lub rozrzutem Minimalne zagrożenie wybuchem masowym lub rozrzutem Skrajnie małe zagrożenie wybuchem

10 Każdy materiał niebezp. posiada:
Numer UN Nazwę przewozową Kod klasyfikacyjny numer 4 – cyfrowy poprzedzony literami UN nazwa materiału przyporząd- kowana numerowi UN symbol cyfrowo literowy zawierający podklasę i grupę zgodności

11 numer rozpoznawczy OGNIE SZTUCZNE UN G nazwa przewozowa kod klasyfikacyjny

12 WZORY NALEPEK ** - podklasa * - grupa zgodności

13 Obrót koncesjonowany Ustawa z dnia 22 czerwca 2001 roku o wykonywaniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. Nr 67, poz. 679 ze zm.)

14 Ustawa z dnia 21 czerwca 2002 roku o materiałach wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego (Dz. U. Nr 117, poz ze zm.)

15 Wyroby niekoncesjonowane
Petardy Do 8 g prochu czarnego lub do 5 g innych mieszanin pirotechnicznych i działaniu hukowym Zestawy petard Do 50 g prochu czarnego lub do 30 g innych mieszanin pirotechnicznych i działaniu hukowym w całym zestawie

16 „wolna” sprzedaż Wyroby określone w rozporządzeniu MSW i A z dnia 29 lipca 2005 r. w sprawie wykazu wyrobów pirotechnicznych, na których nabywania, przechowywanie, i używanie nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia (Dz. U. nr 158, poz. 1329).

17 Wyroby niekoncesjonowane
Baterie, wyrzutnie Do 30 g mieszaniny pirotechn. w jednej rurze, do 2000 g w całej baterii, w tym 10% o działaniu hukowym lub błyskowym, Ø do 30 mm włącznie. Bączki, wiry Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

18 Wyroby niekoncesjonowane
Fontanny, wulkany Do 1000 g mieszaniny pirotechnicznej Samoloty, motyle, pszczółki Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

19 Wyroby niekoncesjonowane
Moździerze, miny Do 40 g w pojedynczym ładunku, w tym nie więcej niż 5 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym, Ø do 50 mm włącznie. Ognie bengalskie, flary Do 1000 g mieszaniny pirotechnicznej

20 Wyroby niekoncesjonowane
Rakiety ze stabilizatorem i bez Do 100 g łącznie w tym do 70 g mieszaniny wywo-łującej efekt pirotechniczny w tym nie więcej niż 5 g mieszaniny o działaniu hukowym lub błyskowym Słońca Do 700 g mieszaniny pirotechnicznej

21 Wyroby niekoncesjonowane
Strzelające konfetti Do 10 g mieszaniny pirotechnicznej Strzelające kulki, taśmy, cukierki itp. Do 20 g mieszaniny pirotechnicznej, w tym nie więcej niż 3 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

22 Wyroby niekoncesjonowane
Dymne świece, kulki dymne itp. Do 1000 g mieszaniny pirotechnicznej Rzymskie świece, ognie Łącznie do 200 g, nie więcej niż 25 g na jeden wystrzał, w tym nie więcej niż 5 g mieszaniny o działaniu hukowym lub błyskowym, Ø do 30 mm włącznie.

23 Wyroby niekoncesjonowane
Zimne ognie Nie określa się Rakietki wystrzeliwane z nasadek broni alarmowej lub gazowej Do 10 g, w tym nie więcej niż 5 g masy o działaniu hukowym lub błyskowym

24 Wyroby niekoncesjonowane
Do 2.5 mg azydku srebra Cebulki, diabełki Pirot. sceniczna fontanny, wodospady świece dymne, ognie bengalskie Do 100 g w pojedynczym elemencie wyrobu bez mieszanin pirotechnicznych o działaniu hukowym.

25 Wyroby niekoncesjonowane
Lonty prochowe wolnopalne Szybkość palenia do 10 cm/s Nie określa się Kapiszony, korki

26 Informację o zaliczeniu wyrobu do wykazu potwierdza producent lub importer tego wyrobu w instrukcji jego stosowania, umieszczając znak literowy < N W P >

27 art § 1 kw. Kto prowadzi działalność gospodarczą bez wymaganego zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej [...] podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny.

28 Wyroby pirotechniczne mogą być sprzedawane wyłącznie osobom pełnoletnim.
art. 37 ustawy: Kto sprzedaje wyroby pirotechniczne, wyłączone spod koncesjonowania lub broń, na posiadanie której nie jest wymagane pozwolenie osobom niepełnoletnim podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

29 Wyroby pirotechniczne wolno sprzedawać
Innym podmiotom, których dostęp do materiałów wybuchowych regulują odrębne przepisy. Siłom Zbrojnym RP, Policji, AW, ABW, SG, SW, BOR i PSP, po okazaniu dokumentu uprawniającego do ich nabycia, Podmiotom posiadającym pozwolenie na ich nabywanie, przechowywanie lub używanie wydane przez wojewodę Podmiotom posiadającym koncesję na wykonywanie dział. gospodarczej w zakresie wytwarzania lub obrotu tym materiałem,

30 OGNIE SZTUCZNE UN 0334

31 art. 36 ustawy: Kto wykonuje działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania lub obrotu mat. wybuchowymi […] bez koncesji lub wbrew warunkom określonym w koncesji, podlega karze pozbawienia wolności od roku do 10 lat. Jeżeli sprawca działa nieumyślnie, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. W razie skazania za przestępstwo określone w ust. 1 lub 2 orzeka się przepadek materiałów wybuchowych […], które służyły lub były przeznaczone do popełnienia przestępstwa albo pochodzących bezpośrednio lub pośrednio z przestępstwa, chociażby nie stanowiły one własności sprawcy.

32 art. 171 § 1 kk.: Kto, bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom wyrabia, przetwarza, gromadzi, posiada, posługuje się lub handluje substancją lub przyrządem wybuchowym, materiałem radioaktywnym, urzą- dzeniem emitującym promienie jonizujące lub innym przedmiotem lub substancją, która może sprowadzić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia wielu osób albo mienia w wielkich rozmiarach podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do 8 lat.

33 Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy produkcji, transporcie wewnątrzzakładowym oraz obrocie materiałów wybuchowych, w tym wyrobów pirotechnicznych (Dz. U. z 2003 r. nr 163, poz. 1577).

34 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 roku w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybu- chowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2002 r. nr 190, poz. 1589).

35 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2003 r. nr 121, poz. 1138).

36 Pomieszczenia sklepowe
przeznaczone do realizacji bezpośredniej sprzedaży przeznaczone do przechowy-wania ilości wyrobów pirotech-nicznych zapewniających ciągłą sprzedaż Pomieszczenia zaplecza przystosowane do składowania wyrobów pirotechnicznych o masie brutto ponad 1000 kg nieprzerwanie przez co najmniej 90 dni w roku Pomieszczenia magazynowe

37 W pomieszczeniach sklepowych oraz zaplecza można przechowywać wyroby pirotechniczne oznaczone kodem klasyfikacyjnym 1.1G, 1.2G, 1.3G w ilości do 50 kg brutto pod warunkiem, że ilość mieszaniny pirotechnicznej w jednostkowym wyrobie nie przekracza w: 1.4 G rakietach g, w tym mieszaniny do 70 g, moździerzach – 40 g petardach – 5 g strzelającym konfetti – 10 mg ogniach bengalskich – 2500 g bateriach – 500 g i nie więcej niż 40 w poj. wystrzale innych wyrobach – 50 g w poj. wystrzale

38 Dopuszczalne ilości Klasyfikacja wyrobu pirotechnicznego
Pomieszczenie sklepowe Pomieszczenie zaplecza 1.4 S 1000 kg 1.4 g

39 Wymagania eksploatacyjne pomieszczeń
Wyposażone w podręczny sprzęt gaśniczy dostosowany do zagrożenia stwarzanego przez wyroby, Konstrukcja zabezpieczająca przechowywane materiały przed dostępem osób nieuprawnionych,

40

41 Wymagania eksploatacyjne pomieszczeń
System wentylacji wyciągowej, Drzwi ewakuacyjne otwierające się na zewnątrz, wyposażone w zamki rolkowe, Półki, regały i inne wyposażenie pomieszczeń winny być wykonane z materiałów trudnopalnych, uniemożliwiają-cych w czasie pożaru wytwarzanie toksycznych związków zagrażających życiu i zdrowiu ludzi.

42

43 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 października 2002 roku w sprawie pomieszczeń magazynowych i obiektów do przechowywania materiałów wybu- chowych, broni, amunicji oraz wyrobów o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym (Dz. U. z 2002 r. nr 190, poz. 1589).

44 Magazyny bazowe obiekty magazynowe, w których przechowuje się materiały wybuchowe wytworzone w zakładzie produkcyjnym lub przeznaczone do obrotu. Magazyny podręczne Pomieszczenia przemysłowe, laboratoryjne, sklepowe, rusznikarnie, w których przechowuje się materiały wybuchowe wytworzone w zakładzie produkcyjnym lub przeznaczone do obrotu, w ilościach nie stwarzających istotnego zagrożenia.

45 Wymagania eksploatacyjne obiektów magazynowych
jednokondygnacyjne, wykonane z mat. niepalnych, spełniające wymagania PN w zakresie elektryczności antystatycznej, drzwi ewakuacyjne otwierane na zewnątrz w wyniku pchnięcia wyposażone w zamki rolkowe lub rozsuwane, wydzielona strefa ochrony bez czynników zwiększających ryzyko wybuchu, właściwa lokalizacja i odpowiednia konstrukcja, umieszczone wewnątrz trwałe oznaczenie określające: podklasy i grupy zgodności, dopuszczalną ilość przechowywanych materiałów oraz dopuszczalną liczbę pracowników obsługi ,

46 Wymagania eksploatacyjne obiektów magazynowych
skuteczne zabezpieczenie przed kradzieżą i dostępem osób nieuprawnionych, książka ewidencji osób wchodzących do obiektu,

47 Obowiązki przedsiębiorcy
przechowywanie wyrobów pirotechnicznych właściwie opakowanych i oznakowanych, w ustalonych terminach ważności, posiadających certyfikaty, zapewnienie wymaganej ochrony obiektu magazynowego, przechowywanie opakowań z wyrobami w miejscach do tego przeznaczonych, w sposób uniemożliwiający ich przypadkowe przemieszczanie lub deformowanie. opracowanie instrukcji postępowania w sytuacji awaryjnej.

48 Instrukcja winna zawierać
Rodzaj i skalę zagrożeń, Sposób postępowania w przypadku awarii i sposób organizacji akcji ratowniczej ze wskazaniem lokalizacji środków gaśniczych, Zasady oraz miejsce ewakuacji ludzi, Sposób powiadomienia służb ratowniczych, Sposób zabezpieczenia miejsca awarii, likwidacji bezpośrednich skutków oraz metod przeciwdziała-nia rozszerzaniu się skutków awarii.

49 Karta kwalifikacyjna obiektu
do 90 dni Karta kwalifikacyjna wymagana powyżej 90 dni

50 art. 83 § 1 kw. Kto nieostrożnie obchodzi się z materiałami wybuchowymi, łatwo zapalnymi lub substancjami promieniotwórczymi albo wykracza przeciwko przepisom o wyrobie, sprzedaży, przechowywaniu, używaniu lub przewożeniu takich materiałów, podlega karze aresztu, grzywny lub karze nagany.

51 art. 164 § 1 kk. Kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, [...], eksplozji materiałów wybucho-wych lub łatwopalnych [...], podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.


Pobierz ppt "ZASAD I WARUNKÓW OBROTU WYROBAMI PIROTECHNICZNYMI"

Podobne prezentacje


Reklamy Google