Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2009 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Więcek Kielce, 14 sierpnia 2009 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2009 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Więcek Kielce, 14 sierpnia 2009 r."— Zapis prezentacji:

1 2009 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Więcek Kielce, 14 sierpnia 2009 r.

2 Plan prezentacji - Zasady udzielania wsparcia - Intensywność wsparcia oraz wydatki kwalifikowane - Kryteria oceny formalnej i merytorycznej wniosków

3 Podstawy udzielania wsparcia Rozporządzenie MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013 (Dz. U. nr 68 poz. 414 z późn. zm.), Rozporządzenie Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia 2008 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (Dz. Urz. WE L 214 z 9.8.2008).

4 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.4 POIG Wykluczone działalności (1) Pomoc finansowa nie może być udzielona na działalność w zakresie: produkcji lub wprowadzania do obrotu wyrobów tytoniowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu napojów alkoholowych, produkcji lub wprowadzania do obrotu treści pornograficznych, obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, produkcji lub wprowadzania do obrotu środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów, na działalność związaną z wywozem, tj. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i funkcjonowaniem sieci dystrybucyjnej lub z innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności wywozowej.

5 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.4 POIG Wykluczone działalności (2) w sektorze rybołówstwa i akwakultury, produkcji podstawowej produktów rolnych, związanej z przetwarzaniem i wprowadzaniem do obrotu produktów rolnych, w przypadku gdy: a) wysokość pomocy byłaby ustalana na podstawie ceny lub ilości takich produktów nabytych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez przedsiębiorstwa objęte pomocą, lub b) przyznanie pomocy byłoby uzależnione od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców.

6 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.4 POIG Wykluczone działalności (3) w sektorze górnictwa węgla, w sektorach hutnictwa żelaza i stali, w sektorze budownictwa okrętowego, w sektorze włókien syntetycznych.

7 Zasady udzielania wsparcia w ramach działania 4.4 POIG Wnioskodawcy: Przedsiębiorcy, Wykluczone podmioty (np. ustawa o PARP), Ponadto pomoc finansowa nie może być udzielona: - mikroprzedsiębiorcy, małemu lub średniemu przedsiębiorcy, spełniającemu kryteria zagrożonego przedsiębiorcy, - podmiotowi innemu niż mikroprzedsiębiorca, mały lub średni przedsiębiorca, spełniającemu kryteria podmiotu w trudnej sytuacji ekonomicznej lub znajdującemu się w okresie restrukturyzacji przeprowadzanej z wykorzystaniem pomocy publicznej, -udzielona ani wypłacona podmiotowi, na którym ciąży obowiązek zwrotu pomocy, wynikający z decyzji Komisji Europejskiej, uznającej pomoc za niezgodną z prawem oraz wspólnym rynkiem.

8 Koszty całkowite i kwalifikowane projektu - limity Maksymalna całkowita wartość projektu 50 mln euro Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 160 mln zł Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych projektu 8 mln zł

9 Kwota dofinansowania - limity Kwota dofinansowania dla jednego przedsiębiorcy na jeden projekt Maksymalne wsparcie na inwestycje 40 mln zł Maksymalne wsparcie na doradztwo 1 mln zł Maksymalne wsparcie na szkolenia 1 mln zł Minimalne wsparcie na inwestycje 2,4 mln zł

10 Intensywność wsparcia - inwestycje WOJEWÓDZTWA PRZEDSIĘBIORCY Mikro Mali ŚredniInni Miasto stołeczne Warszawa 50%40%30% Dolnośląskie, Mazowieckie, Pomorskie, Śląskie, Wielkopolskie, Zachodniopomorskie 60%50%40% Kujawsko – Pomorskie, Lubelskie, Lubuskie, Łódzkie, Małopolskie, Opolskie, Podkarpackie, Podlaskie, Świętokrzyskie, Warmińsko – Mazurskie 70%60%50%

11 Intensywność wsparcia – doradztwo i szkolenia szkolenia – mikro i małe przedsiębiorstwa 45% szkolenia – średnie przedsiębiorstwa 35% szkolenia – duże przedsiębiorstwa 25% doradztwo (tylko dla MSP)50%

12 Katalog kosztów kwalifikowanych - grunty (również leasing lub dzierżawa) - budynki i budowle (również leasing lub najem), - inne środki trwałe (również leasing), - roboty i materiały budowlane, - wartości niematerialne i prawne (również leasing), - usługi doradcze (tylko dla MSP) - szkolenia specjalistyczne (wynagrodzenie trenerów, delegacje, materiały szkoleniowe itp.)

13 Koszty kwalifikowane - limity - grunty do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych - budynki i budowle wraz z robotami i materiałami budowlanymi do 50% całkowitych kosztów kwalifikowanych - wartości niematerialne i prawne do 50% kosztów na część inwestycyjną projektu (dotyczy tylko dużych przedsiębiorców) - szkolenia specjalistyczne do 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych - w przypadku przedsiębiorcy działającego w sektorze transportu wydatki na zakup środków transportu są niekwalifikowane - w przypadku dużych przedsiębiorców środki trwałe muszą być nowe

14 Koszty kwalifikowane – planowane zmiany - koszt obsługi instrumentów zabezpieczających realizację umowy o udzielenie wsparcia, określonych w umowie o udzielenie wsparcia (pomoc de minimis) – intensywność wsparcia do 100% tych wydatków

15 Rozpoczęcie realizacji projektu W dniu następnym po złożeniu wniosku o dofinansowanie w RIF lub w dniu następnym po uzyskaniu pozytywnej opinii Promotora Projektów Innowacyjnych o kwalifikowalności projektu co do zasady

16 Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne - wniosek - złożenie wniosku we właściwej instytucji - złożenie wniosku w ramach właściwego działania - złożenie wniosku w terminie - kompletność dokumentacji - wniosek wraz z załącznikami przygotowany zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku o dofinansowania

17 Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne - wnioskodawca - kwalifikowalność wnioskodawcy w ramach działania - wnioskodawca prowadzi działalność (jeśli dotyczy) i ma siedzibę, a w przypadku osoby fizycznej – miejsce zamieszkania na terenie RP - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie art. 211 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych

18 Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne - projekt -projekt jest realizowany na terenie RP -projekt mieści się w ramach czasowych działania PO IG (do 31.12.2015 r.) -wnioskowana kwota jest zgodna z: - linią demarkacyjną ustaloną dla Działania - przepisami dotyczącymi pomocy publicznej (intensywność wsparcia) - projekt jest zgodny z politykami horyzontalnymi - przedmiot projektu nie dotyczy działalności wykluczonych z uzyskania wsparcia w ramach Działania 4.4 PO IG

19 Kryteria wyboru projektów – kryteria formalne specyficzne - wnioskodawca nie podlega wykluczeniu z ubiegania się o dofinansowanie na podstawie ustawy z dnia 9 listopada o PARP -w przypadku pomocy udzielonej dużemu przedsiębiorcy, udzielana pomoc nie będzie wykorzystywana na wsparcie inwestycji dotyczącej przeniesienia działalności produkcyjnej lub usługowej z innych krajów UE -biznes plan jest spójny z wnioskiem o dofinansowanie zaakceptowanym przez promotora -projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie -Wnioskodawca dysponuje lub będzie dysponował licencjami, pozwoleniami, koncesjami niezbędnymi do realizacji inwestycji, (jeśli dotyczy) -Wnioskodawca dysponuje zasobami gwarantującymi realizację projektu (np. know-how, doświadczoną kadrą, infrastrukturą techniczną) -Wnioskodawca zapewnia trwałość rezultatów projektu przez okres minimum 5 lat, a w przypadku MSP - 3 lat od zakończenia projektu

20 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne 1. Wnioskodawca wykazał spełnienie efektu zachęty (dotyczy przedsiębiorców innych niż MSP) tj. - Wnioskodawca przed rozpoczęciem inwestycji złożył wniosek o dofinansowanie oraz - Wnioskodawca zakłada spełnienie jednego lub więcej z poniższych kryteriów: a) znaczące zwiększenie rozmiaru projektu dzięki dofinansowaniu, b) znaczące zwiększenie zasięgu projektu dzięki dofinansowaniu, c) znaczące zwiększenie całkowitej kwoty wydanej przez beneficjenta na projekt dzięki dofinansowaniu, d) znaczące przyspieszenie zakończenia projektu, e) fakt, że w przypadku braku dofinansowania projekt nie zostałby zrealizowany w danym obszarze objętym pomocą.

21 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne 2. Projekt dotyczy inwestycji początkowej oznaczającej inwestycję w aktywa materialne i niematerialne i prawne związane z tworzeniem nowej jednostki, rozbudową istniejącej jednostki, dywersyfikacją produkcji jednostki poprzez wprowadzenie nowych dodatkowych produktów lub zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego istniejącej jednostki, związanej z zastosowaniem nowych rozwiązań technologicznych 3. Inwestycja polega na zakupie lub wdrożeniu rozwiązania technologicznego, które jest stosowane na świecie przez okres nie dłuższy niż 3 lata bądź technologii, która jest stosowana dłużej niż 3 lata pod warunkiem, że stopień rozprzestrzenienia tej technologii na świecie w danej branży nie przekracza 15% Uwaga: opinia o innowacyjności może stanowić podstawę do uznania kryteriów 2 i 3 za spełnione (opinia musi dotyczyć technologii będącej przedmiotem projektu, musi być sporządzana na wzorze dla Działania 4.4 PO IG, musi być wystawiona przez uprawnioną instytucję oraz potwierdzać spełnienie kryteriów)

22 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne 4. W wyniku realizacji projektu zostanie wprowadzony na rynek nowy lub zasadniczo ulepszony produkt (kryterium nie dotyczy projektów prowadzących do powstania produktów nie posiadających desygnatu materialnego) 5. Nowy lub zasadniczo ulepszony produkt będący wynikiem realizacji projektu wykazuje użyteczność dla potencjalnych odbiorców. Uwaga: opinia o innowacyjności może stanowić podstawę do uznania kryteriów 4 i 5 za spełnione (opinia musi dotyczyć produktu będącego przedmiotem projektu, musi być sporządzana na wzorze dla Działania 4.4 PO IG, musi być wystawiona przez uprawnioną instytucję oraz potwierdzać spełnienie kryteriów)

23 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne 6. Wskaźniki produktu i rezultatu są: - obiektywnie weryfikowalne, - odzwierciedlają założone cele projektu - adekwatne dla danego rodzaju projektu Uwaga: - wskaźniki podane w procentach nie będą brane pod uwagę - nie jest dopuszczalne wskazywanie wartości bazowych 0 we wskaźnikach, które definiują zmniejszenie

24 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne 7. Projekt wykazuje opłacalność finansową, w tym opłacalność wprowadzenia na rynek nowego lub zasadniczo ulepszonego produktu NPV>0 8. Informacje zawarte we wniosku lub załączone dokumenty (np. promesa kredytowa) potwierdzają zdolność wnioskodawcy do sfinansowania projektu Uwaga: promesa kredytowa / leasingowa lub umowa kredytowa wystawione zgodnie z zasadami przyjętymi dla działania 4.4 i które potwierdzają finansowanie minimum 30% kosztów kwalifikowanych są podstawą do uznania kryteriów finansowych za spełnione

25 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne obligatoryjne 9. Wskazane przez wnioskodawcę wydatki są kwalifikowane w ramach działania, uzasadnione i niezbędne ze względu na osiągnięcie planowanych rezultatów Uwaga: Komisja Konkursowa może dokonać korekty wydatków kwalifikowanych (uznając je za niekwalifikowane) do 15% łącznych wydatków kwalifikowanych projektu. Oceniający stwierdza, że kryterium zostało spełnione i jednocześnie rekomenduje obniżenie kwoty dofinansowania

26 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne – max 100 punktów 1.Innowacja produktowa stanowi innowacje o znaczeniu światowym (propozycja - 23 pkt) Uwaga: opinia o innowacyjności może stanowić podstawę do uznania kryterium nr 1 za spełnione (opinia musi dotyczyć produktu będącego przedmiotem projektu, musi być sporządzana na wzorze dla Działania 4.4 PO IG, musi być wystawiona przez uprawnioną instytucję oraz potwierdzać spełnienie kryteriów) 2. Projekt w znaczącym stopniu wykorzystuje elementy prowadzonych lub zakupionych przez przedsiębiorcę wyników prac B+R (propozycja - 15 pkt) Uwaga: Punkty zostaną przyznane jeżeli udział kosztów prac B+R wyniesie co najmniej 1% wartości kosztów kwalifikowanych projektu

27 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne 3. Dodatkowym efektem projektu jest wprowadzenie nowych rozwiązań organizacyjnych lub nowych rozwiązań marketingowych prowadzących do poprawy produktywności i efektywności w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy (propozycja – 5 pkt 4. Procentowy udział przychodów z tytułu wywozu na JRE oraz eksportu produktów wytworzonych w wyniku realizacji inwestycji w całkowitych przychodach z tytułu sprzedaży tych produktów wyniesie powyżej 20% 30 miesięcy po zakończeniu projektu (propozycja – 10 pkt)

28 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne 5. W wyniku realizacji projektu nastąpi rozwój już istniejącego działu B+R, utworzenie własnego działu B+R lub nawiązanie trwałej współpracy z jednostką naukową w zakresie rozwoju produktu (propozycja – 10 pkt) 6. W wyniku realizacji projektu powstaną nowe miejsca pracy (propozycja – 5 pkt)

29 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne 7. Wnioskodawca posiada doświadczenie w opracowywaniu koncepcji produktów uznanych za innowacyjne, czego rekomendacją jest: - uzyskanie przez Wnioskodawcę nagrody głównej, bądź wyróżnienia w konkursie Polski Produkt Przyszłości, lub - wprowadzenie na rynek przez Wnioskodawcę produktu lub wdrożenie technologii nagrodzonych lub wyróżnionych w konkursie Polski Produkt Przyszłości (propozycja – 3 pkt)

30 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne 8. Wnioskodawca lub podmiot mający co najmniej 51% udziałów lub akcji w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy posiada: patent na wynalazek lub prawo ochronne na wzór użytkowy lub prawo z rejestracji wzoru przemysłowego lub prawo z rejestracji topografii układów scalonych, jakie stosowane są w ramach projektu lub produkt/technologia użyta w projekcie została objęta działaniami mającymi na celu ochronę praw własności przemysłowej, a sporządzone przez właściwy Urząd Patentowy sprawozdanie o stanie techniki/raport nie podważyło nowości rozwiązania ani poziomu wynalazczego (propozycja -15 pkt)

31 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne 9. Wnioskodawca posiada: - akredytowany certyfikat jakości w przedsiębiorstwie zgodny z wymaganiami normy ISO 9001 lub inne certyfikaty branżowe zawierające w sobie wymagania normy ISO 9001, lub - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania BHP zgodny z wymaganiami OHSAS 18001 lub PN-N-18001, lub - akredytowany certyfikat Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodny z wymaganiami normy ISO 14001 lub rozporządzeniem EMAS (propozycja 2 pkt)

32 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne 10. Projekt ma pozytywny wpływ na polityki horyzontalne UE wymienione w art. 16 i 17 Rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 w tym: - pozytywny wpływ na politykę równości szans – (propozycja 2 pkt) - pozytywny wpływ na ochronę środowiska – (propozycja 8 pkt) Uwaga: W odniesieniu do pozytywnego wpływu projektu na ochronę środowiska punkty zostaną przyznane gdy nastąpi poprawa wartości wskaźników o co najmniej 10% w porównaniu do wartości bazowych

33 Kryteria wyboru projektów – kryteria merytoryczne fakultatywne 11. Działalność Wnioskodawcy przyczynia się do zmiany wzorców produkcji i konsumpcji na sprzyjające realizacji zasad zrównoważonego rozwoju: a) wnioskodawca udostępnia publicznie informacje dotyczące celów oraz wyników realizacji polityki w zakresie zrównoważonego rozwoju, b) wnioskodawca realizuje politykę równych szans w zakresie zatrudnienia, c) wnioskodawca uwzględnia kryteria środowiskowe podczas realizacji zakupów oraz współpracy z podwykonawcami, d) Wnioskodawca uwzględnia aspekty ochrony środowiska w rachunkowości Propozycja 2 pkt za spełnienie przynajmniej jednego z podpunktów od a) do d)

34 Promotorzy Projektów Innowacyjnych (PPI) PPI świadczą bezpłatnie usługi dla przedsiębiorców zamierzających złożyć wniosek o dofinansowanie z funduszy strukturalnych, sprawdzając czy projekt co do zasady kwalifikuje się do dofinansowania w ramach działań 4.2 i 4.4 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Promotorzy posiadają odpowiednią wiedzę i kwalifikacje oraz zapewniają wysoki standard świadczonych usług Lista PPI dostępna jest pod adresem: https://ksu.parp.gov.pl/pl/biznes/ppi/lista_ppi

35 Usługa Promotora Projektów Innowacyjnych (PPI) polega na: 1. Analizie wniosku przedsiębiorcy (wnioskodawcy) czyli weryfikacji kwalifikowalności formalnej wnioskodawcy i projektu oraz wstępnej weryfikacji kwalifikowalności merytorycznej zgodnie z wytycznymi dla wnioskodawców do działania 4.2 i 4.4 POIG 2. Bieżących kontaktach z przedsiębiorcą (wnioskodawcą) w zakresie wyjaśniania zapisów zawartych we wniosku 3. Udzielaniu podstawowych informacji dotyczących przygotowania załączników do wniosku (w tym Biznes Planu) 4. Informowaniu przedsiębiorców (wnioskodawców) nt. zasad korzystania z usług PPI, w tym konsekwencji wydania poszczególnych opinii 5. Wydaniu pisemnej opinii nt. kwalifikowalności formalnej wnioskodawcy i projektu oraz kwalifikowalności merytorycznej projektu

36 Rodzaje opinii wydawanych przez PPI: - opinia pozytywna – potwierdza zgodność wnioskodawcy i projektu z zasadami działania 4.2 lub 4.4 POIG Zakłada się, że dzień po otrzymaniu potwierdzenia przedsiębiorca będzie miał możliwość rozpoczęcia ponoszenia wydatków kwalifikowanych w ramach projektu - opinia negatywna rokująca – przekazanie zaleceń i oczekiwanych uzupełnień, możliwość ponownego złożenia wniosku do opinii (tylko dwukrotna opinia tego samego wniosku, tj. jeden wniosek może być opiniowany przez PPI maksymalnie 2 razy, co oznacza, że tylko 1 raz może on uzyskać opinię negatywną rokującą) - opinia negatywna – nie potwierdza zgodności wnioskodawcy i/lub projektu z zasadami działania 4.2 lub 4.4 POIG

37 Zasady działania PPI PPI działają przy Regionalnych Instytucjach Finansujących Przedsiębiorca po wypełnieniu wniosku w generatorze wniosków ma możliwość skorzystania z bezpłatnej usługi PPI: zaznaczając opcję Przekaż wniosek do weryfikacji przez promotora oraz dokonując wyboru osoby promotora z dostępnej listy Po dokonaniu wyboru promotora, wniosek w wersji elektronicznej, zostaje automatycznie wysłany do weryfikacji na konto wybranego promotora Po otrzymaniu wniosku na swoje konto, promotor w ciągu 1 dnia roboczego od momentu wpływu wniosku na konto, informuje, że przyjmuje wniosek do opiniowania lub, że nie podejmuje się wydania opinii W ciągu 10 dni kalendarzowych od daty przyjęcia wniosku do opiniowania sporządza i podpisuje opinię oraz powiadamia telefonicznie lub drogą elektroniczną przedsiębiorcę o uzyskanej opinii

38 Oferta Krajowego Systemu Usług (KSU) dla przedsiębiorców

39 Punkty Konsultacyjne KSU świadczą przedsiębiorcom oraz osobom zamierzającym rozpocząć działalność gospodarczą bezpłatne usługi informacyjne, w zakresie: 1.prowadzenia działalności gospodarczej (m. in. rejestracja, wady i zalety różnych form prowadzenia działalności gospodarczej, dokumentacja niezbędna do rejestracji, wskazanie obowiązków rejestracyjnych, możliwości pozyskania kapitału na etapie zakładania firmy) 2.możliwości uzyskania wsparcia na realizację projektów w latach 2007-2013 ze środków publicznych (dostępność środków, wysokość pomocy, zasady ubiegania się o środki 3.możliwości korzystania z usług specjalistycznych, np. szkoleń, doradztwa, transferu technologii (pozyskaniu/wdrożeniu technologii), uzyskania pożyczek i poręczeń itp. 4.danych teleadresowych instytucji przydatnych w rozwoju firmy

40 Punkty Konsultacyjne KSU to instytucje otoczenia biznesu wybrane w drodze ogólnopolskiego konkursu, które spełniają kryteria świadczenia bezpłatnych usług informacyjnych oraz standardy jakościowe Krajowego Systemu Usług 1.Posiadają doświadczenie w realizacji usług informacyjnych 2.Dysponują wykwalifikowanym personelem (nabór konsultantów PK KSU na podstawie testów wstępnych oraz weryfikacja ich wiedzy na podstawie testów kompetencji, doskonalenie i poszerzanie wiedzy konsultantów poprzez organizowane szkolenia) 3.Zapewniają konsultantów - obecnych w PK KSU w godzinach ich funkcjonowania oraz na dyżurach, poza siedzibą PK KSU, jak również telefonicznie i mailowoWięcej informacji, na stronie: http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk http://ksu.parp.gov.pl/pl/pk

41 Zapraszamy przedsiębiorców i osoby zamierzające rozpocząć działalność gospodarczą do Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług zlokalizowanych na terenie kraju 111 Punktów Konsultacyjnych KSU 154 Innych lokalizacji, w których prowadzone są dodatkowe dyżury konsultantów PK KSU Lista adresowa PK: http://www.parp.gov.pl/index/index/268 Podobnych informacji udzielają Eksperci PARP: kontakt pod numerem 0-22 432 89 91-93, infolinia 0-801 33 22 02 lub e-mail: info@parp.gov.plinfo@parp.gov.pl

42 Zapraszamy do Punktów Konsultacyjnych Krajowego Systemu Usług zlokalizowanych na terenie województwa świętokrzyskiego 1. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa, ul. Sienkiewicza 53,25-002 Kielce, tel. (0-41) 344 43 92, fax. (0-41) 344 43 92, godz. otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00, e-mail: sekretariat@siph.com.pl www: www.siph.com.pl sekretariat@siph.com.plwww.siph.com.pl 2. Świętokrzyskie Centrum Innowacji i Transferu Technologii Sp. z o.o., ul. Zagnańska 847, 25-528 Kielce, tel. (0-41) 343 29 10, fax. (0-41) 343 29 12, godz. otwarcia: pon. - pt.: 7:30-15:30, e-mail: biuro@it.kielce.pl www: www.it.kielce.plbiuro@it.kielce.plwww.it.kielce.pl 3. Ośrodek Promowania i Wspierania Przedsiębiorczości Rolnej, ul. Pl. K.J.Poniatowskiego 2, 27-600 Sandomierz, tel. (0-15) 833 34 00, fax. (0-15) 833 34 60 godz. otwarcia: pon. - pt.: 8:00-16:00, e-mail:fundacja@opiwpr.org.pl www: www.opiwpr.org.plfundacja@opiwpr.org.plwww.opiwpr.org.pl 4. Koneckie Stowarzyszenie Wspierania Przedsiębiorczości, ul. Mieszka I 1,26-200 Końskie, tel. (0-41) 375 14 55, fax. (0-41) 375 14 56, godz. otwarcia: pon. - pt.: 8:00- 16:00 e-mail: kswp@kswp.org.pl www: www.kswp.org.plkswp@kswp.org.plwww.kswp.org.pl

43 USŁUGI PROINNOWACYJNE ŚWIADCZONE BEZPŁATNIE PRZEZ OŚRODKI KRAJOWEJ SIECI INNOWACJI KSU Krajowa Sieć Innowacji KSU to grupa organizacji świadczących usługi proinnowacyjne, na które do tej pory wielu przedsiębiorców nie mogło sobie pozwolić Teraz dzięki projektowi systemowemu PARP finansowanemu z Działania 5.2 POIG firma może zyskać łatwiejszy dostęp do innowacji W ramach projektu, doświadczeni konsultanci KSI KSU pomogą w zidentyfikowaniu potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa (audyt technologiczny), dzięki czemu firma zyska solidne podstawy informacyjne do planowania rozwoju technologicznego oraz wdrażania innowacyjnych rozwiązań i produktów Dzięki usłudze transferu technologii, firma uzyska ponadto pomoc w wielu obszarach związanych z pozyskaniem i wdrożeniem nowych technologii (np. wyszukanie oferty, pomoc doradcza podczas negocjacji i zawierania umowy zakupu technologii) oraz asystę powdrożeniową

44 Zakres usług proinnowacyjnych Krajowej Sieci Innowacji KSU został wskazany w Rozporządzeniu MRR z dnia 7 kwietnia 2008 r. w sprawie udzielania przez PARP pomocy finansowej w ramach PO IG (§ 32 ust. 1) Usługa proinnowacyjna I – Etap I Usługa audytu technologicznego polega na: ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, ocenie możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych przez przedsiębiorcę produktów lub usług. Usługa proinnowacyjna I – Etap I Usługa audytu technologicznego polega na: ocenie potencjału i potrzeb technologicznych przedsiębiorcy, ocenie możliwości i potrzeb w zakresie rozwoju wytwarzanych przez przedsiębiorcę produktów lub usług.

45 KONTAKT KSI KSU Serdecznie zapraszamy przedsiębiorców poszukujących innowacyjnych rozwiązań technologicznych, bądź proceduralnych, jak również jednostki poszukujące możliwości rozpowszechnienia swoich innowacyjnych pomysłów do korzystania z oferty i pomocy ośrodków Krajowej Sieci Innowacji KSU Do Krajowej Sieci Innowacji KSU należy 18 jednostek zlokalizowanych w 11 województwach kraju Dane kontaktowe poszczególnych ośrodków można znaleźć pod adresem: https://ksu.parp.gov.pl/pl/ksi/lista_ksi

46 Dziękuję za uwagę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa Telefony informatorium 22 432 89 91, 22 432 89 92, 22 432 89 93 0 801 33 22 02, www.parp.gov.pl


Pobierz ppt "2009 Działanie 4.4 Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Michał Więcek Kielce, 14 sierpnia 2009 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google