Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PENGAB - wartości trendu cyklu 06 / 2008 1 W czerwcu odczyt wskaźnika Pengab wyniósł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PENGAB - wartości trendu cyklu 06 / 2008 1 W czerwcu odczyt wskaźnika Pengab wyniósł"— Zapis prezentacji:

1 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PENGAB - wartości trendu cyklu 06 / 2008 1 W czerwcu odczyt wskaźnika Pengab wyniósł 34,5 pkt. W stosunku do maja br jest niższy o 4,7 pp., a w porównaniu z analogicznym okresem roku poprzedniego - o 3,5 pkt. Spadek wartości indeksu to efekt przede wszystkim pogorszenia wskaźnika wyprzedzającego (o 7,0 pkt.); w mniejszym stopniu - wskaźnika bieżącego (spadek o 2,5 pkt.). Z kolei wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury, informujący o sytuacji ekonomicznej placówek, obniżył się nieznacznie (o1,0 pkt.) i aktualnie wynosi 47,8 pkt. Pogorszeniu uległy oceny koniunktury na wszystkich rynkach depozytowych: depozytów złotowych bieżących i terminowych oraz depozytów dewizowych – bieżących i dewizowych. Spadki wystąpiły także na rynkach kredytowych: złotowych, dewizowych i mieszkaniowych. Zmalała liczba placówek informujących o zwyżce oprocentowania kredytów. Poprawę odnotowano na rynku kredytów o wartości powyżej 1 mln EURO udzielanych przedsiębiorcom oraz kredytów konsumenckich dla osób prywatnych. W czerwcu pogorszeniu uległy oceny popytu na akcje, obligacje i polisy ubezpieczeń na życie. Nie odnotowano zmian na rynku jednostek uczestnictwa funduszy inwestycyjnych oraz w liczbie nowo otwieranych rachunków. W warstwie prognostycznej obniżyły się oczekiwania wobec wszystkich typów depozytów – złotowych i dewizowych oraz bieżących i terminowych, a także kredytów mieszkaniowych i udzielanych przedsiębiorcom. Przewiduje się również pogorszenie koniunktury na rynkach ościennych - akcji, obligacji i funduszy inwestycyjnych i rynku polis na życie. Przedstawiciele sektora bankowego są ostrożni w ocenie przygotowywanej ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osób fizycznych. Wprawdzie większość dostrzega potrzebę jej uchwalenia, ale bardziej optują za odłożeniem jej w czasie na parę lat, niż wprowadzeniem od zaraz. Nieznacznie więcej bankowców ocenia, że ustawa taka przyniesie bankom i ich klientom więcej korzyści niż szkód. Większość placówek banków nie stwierdza zmiany poziomu zjawiska niespłacenia w terminie kredytów i pożyczek przez klientów indywidualnych. Zdecydowana większość bankowców popiera przystąpienie Polski do Europejskiej Unii Walutowej. Nieco mniejszym poparciem cieszy się wśród pytanych pomysł jednostronnego przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro. Bankowcy są jednocześnie dość sceptycznie nastawieni odnośnie szans wprowadzenia euro do roku 2012, czyli do Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej. Do rzadkości należą prognozy, określające szansę na więcej niż 50%. Według przedstawicieli sektora bankowego wprowadzenie wspólnej waluty euro przyniesie korzyści przede wszystkim dużym firmom i bankom. Więcej korzyści niż strat wprowadzenie wspólnej waluty przyniesie również małym i średnim przedsiębiorstwom. W najgorszej sytuacji po wprowadzeniu euro zdaniem bankowców będą gospodarstwa domowe. Tu straty przewyższą – zdaniem badanych - korzyści. Czerwcowy sondaż w placówkach bankowych został przeprowadzony w dniach 6-12 bm. W telefonicznym sondażu wspomaganym komputerowo (CATI) wzięło udział 201 placówek bankowych z całego kraju, reprezentujących wszystkie typy banków krajowych Kontynuacja spadków DEPOZYTY ZŁOTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 46 proc. placówek (w stosunku do maja – 2 pkt. proc. mniej): ludności – w 42 proc. (-5), a podmiotów gospodarczych w 37 proc. (-3). Spadek aktywności deponentów wystąpił łącznie w 13 proc. placówek (-4); ludności 15 proc. (-1), podmiotów gospodarczych 18 proc. (+1). Salda ocen, informujące o różnicy między odsetkiem placówek stwierdzających wzrost i spadek wynoszą: dla łącznych lokat bieżących 33 punktów (+2), klientów indywidualnych 27 punkty (-5) oraz korporacyjnych 19 punktów (-5). Lokaty terminowe rosły łącznie w 53 proc. placówek (w stosunku do maja – 5 pkt. mniej). W segmencie gospodarstw domowych wzrastały w 52 proc. placówek (-3), a podmiotów gospodarczych w 36 proc. placówek (+1). Spadki wystąpiły łącznie w 14 proc. oddziałów (+1); ludności 16 proc. (+1), a podmiotów gospodarczych w 14 proc. (+2). Wskaźniki netto, czyli salda ocen wynoszą: dla depozytów terminowych ogółem 39 pkt. (-6); gospodarstw domowych 36 pkt. (-3) oraz podmiotów gospodarczych 22 pkt. proc. (-2). Oczekiwania. Wzrostu stanów lokat avista ogółem spodziewa się 50 proc. placówek (w stosunku do maja 9 pkt. proc. mniej), spadek przewiduje 9 proc. (+4), a 42 proc (+6) nie oczekuje zmiany. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 51 proc. (-5), korporacyjnych: 40 proc. (-7); spadek przewiduje 7 proc. (+1) podmiotów indywidualnych i 10 proc. (+5) gospodarczych. Saldo prognozy dla lokat łącznie wynosi 41 punktów (-12), gospodarstw domowych 44 (-6) oraz podmiotów gospodarczych 30 punktów (-12). Poprawy sytuacji w zakresie depozytów terminowych ogółem spodziewa się 59 proc. oddziałów (-5), spadek przewiduje 8 proc. (+5), a 34 proc. (+2) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 61 proc. (-4), a instytucjonalnych 40 proc. (-2); pogorszenia - odpowiednio 8 proc. (+3) i 10 proc. (+6). Salda prognozy wynoszą: ogółem 52 pkt. (-9), depozyty ludności 53 pkt. (-7), natomiast podmiotów gospodarczych 31 pkt. (-7).

2 2 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 062008 DEPOZYTY WALUTOWE Oceny. Wkłady na rachunkach bieżących ogółem rosły w 19 proc. placówek (-6); w segmencie ludności w 20 proc. (-2) i podmiotów gospodarczych 16 proc. (-3). Malały natomiast: ogółem w 16 proc. (=), ludności 20 proc. (+1) oraz firm 17 proc. (+3). Saldo oceny w odniesieniu do wkładów ogółem wynosi 2 punkt (-7), lokat ludności 0 punkty (-3) i depozytów podmiotów gospodarczych minus 1 punkt (-6). Depozyty terminowe ogółem rosły w 18 proc. placówek (-4), malejąc w 21 proc. (=) i nie ulegając zmianie w 61 proc. (+4). Depozyty ludności wzrosły w 17 proc. (-3), podmiotów gospodarczych w 15 proc. (-1), malejąc odpowiednio w 24 proc. (+1) i 20 proc. (+2). Salda oceny kształtują się następująco: dla lokat ogółem minus 2 punkty proc. (-3), lokat klientów indywidualnych minus 7 punktów (-4) oraz korporacyjnych minus 5 pkt (-3). Oczekiwania. Przewidywania wzrostowe dla wkładów avista ogółem formułuje 20 proc. placówek (-4), spadkowe 16 proc. (+2), a 63 proc. (+1) nie oczekuje zmiany sytuacji. Wzrostu aktywności deponentów indywidualnych oczekuje 21 proc. placówek (-1), a podmiotów gospodarczych 18 proc. (-4). Spadek przewiduje odpowiednio 18 proc. (+1) i 14 proc. (+4). Salda prognoz są następujące: lokaty ogółem 4 punktów (-6), gospodarstwa domowe 3 punktów (-2) oraz firmy i instytucje 3 punktów (-9). Wzrostu aktywności deponentów terminowych ogółem spodziewa się 21 proc. placówek (-4), spadku 18 proc. (=), a 60 proc. nie przewiduje zmiany (+3). Wzrost depozytów terminowych ludności przewiduje 21 proc. (-4), a podmiotów gospodarczych 16 proc. (-1); spadek odpowiednio 20 proc. (+1) i 16 proc. (=). Salda prognoz wynoszą: lokaty ogółem 3 punktów (-4), ludności 2 punkty (-4), oraz podmioty gospodarcze 1 punktów (=). KREDYTY ZŁOTOWE Oceny. Akcja kredytowa ogółem rosła w 74 proc. placówek (-6), malała w 6 proc. (-1) i nie zmieniła się w 20 proc. (+7). Wzrost kredytów dla ludności odnotowało 71 proc. placówek (-2), a na cele gospodarcze 68 proc. oddziałów (-3); spadek wystąpił odpowiednio w 7 proc. (+1) i 7 proc. (=). Saldo ocen dla kredytów ogółem wynosi 67 punktów (-5), dla kredytów ludności 64 punktów (-3) oraz podmiotów gospodarczych 60 punktów (-4). Oczekiwania. Rozwoju akcji kredytowej ogółem spodziewa się 82 proc. placówek (-7), dla ludności 78 proc. (-4) i 78 proc. dla klientów korporacyjnych (-7). Spadek akcji kredytowej ogółem przewiduje: 1 proc. (-1), kredytów dla ludności 3 proc. (=), a podmiotów gospodarczych 3 proc. (+1). Salda prognoz wynoszą: w odniesieniu do kredytów ogółem 81 punktów (-6), ludności 74 punktów (-5), podmiotów gospodarczych 75 punktów (-8). OPROCENTOWANIE KREDYTÓW Oprocentowanie kredytów pozostało bez zmian w 66 proc. (+15), w 34 proc. wzrosło (-15), a w 0 proc. zmalało (=). Utrzymania ceny kredytu na obecnym poziomie spodziewa się 42 proc. (+4), zmniejszenia 0 proc. (-1), a wzrostu 58 proc. (-4).

3 . 3 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 062008 KREDYTY NIEREGULARNE (ZAGROŻONE) Kredyty nieregularne dla ludności wzrastały w 10 proc. placówek (-4), malejąc w 19 proc. (-2) i nie zmieniając się w 70 proc. (+7). Saldo oceny spadło do poziomu minus 9 (-1). Wzrost wartości kredytów nieregularnych przewiduje 14 proc. placówek (+3), spadek 17 proc. (-5), a 69 proc. (+2) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wzrosło do poziomu minus 4 pkt. (+7). KREDYTY WALUTOWE Kredyty walutowe rosły w 20 proc. placówek (-8), malały w 22 proc. (+2), a w 57 proc. (+6) nie wystąpiły zmiany. Saldo oceny jest na poziomie minus 2 punktów proc. (-10). Wzrostu akcji kredytowej w walutach obcych spodziewa się 31 proc. (-4), spadku 18 proc. (+6), a 50 proc. (-3) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 13 pkt. proc. (-10). KREDYTY O WARTOŚCI DO 1 MLN EURO UDZIELANE PRZEDSIĘBIORSTWOM Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln EURO wystąpił w 42 proc. placówek (+2), spadek w 8 proc. (+4), a w 51 proc. nie nastąpiły zmiany (-4). Wskaźnik oceny netto wyniósł 34 pkt. proc. (-2). Wzrost liczby kredytów o wartości do 1 mln EURO przewiduje 53 proc. (-3), spadek 2 proc. (-1), a 45 proc. nie przewiduje zmiany (+4). Wskaźnik prognozy wynosi 51 pkt. (-3). KREDYTY KONSUMENCKIE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów konsumenckich dla osób prywatnych wystąpił w 69 proc. placówek (+1), spadek w 5 proc. (-1), a w 26 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (=). Wskaźnik netto wynosi 64 pkt. proc. (+2). Kredyty konsumenckie dla osób prywatnych wzrosną według 80 proc. placówek (+2), zmaleją według 4 proc. (+2), a 16 proc. nie przewiduje zmiany (-4). Wskaźnik prognozy wynosi 76 pkt. (-1). KREDYTY MIESZKANIOWE DLA OSÓB PRYWATNYCH Wzrost kredytów mieszkaniowych dla osób prywatnych wystąpił w 61 proc. placówek (-2), spadek w 9 proc. (=), a w 31 proc. kredyty oceniono na niezmienionym poziomie (+3). Wskaźnik oceny netto wyniósł 52 pkt. proc. (-1). Kredyty mieszkaniowe dla osób prywatnych wzrosną według 65 proc. placówek (-9), zmaleją według 7 proc. (+3), a 28 proc. nie przewiduje zmiany (+6). Wskaźnik prognozy wynosi 58 pkt. (-11). AKCJE I OBLIGACJE Wzrost popytu na akcje stwierdzono w 7 proc. placówek (=), spadek w 39 proc. (+11), brak zmian w 54 proc. (-11). Saldo oceny spadło do -32 pkt. (-12). Wzrost popytu na obligacje odnotowało 11 proc. placówek (-4), spadek 14 proc. (+2), a 75 proc. nie stwierdziło zmiany popytu (+3). Saldo oceny wyniosło minus 3 pkt. (-6). Wzrostu popytu na akcje spodziewa się 19 proc. (-8), spadku 18 proc. (+5), a 64 proc. (+4) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wynosi 1 punktów (-14). Wzrost popytu na obligacje przewiduje 25 proc. (-7), spadek 11 proc. (+6), a 64 proc. (+1) spodziewa się stabilizacji popytu na obecnym poziomie. Saldo prognozy wynosi 14 pkt. (-14).

4 4 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 062008 JEDNOSTKI FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH Wzrost popytu na jednostki funduszy inwestycyjnych zaobserwowało 9 proc. placówek (+1), spadek 37 proc. (-1), a w 54 proc. nie stwierdzono zmian (=). Saldo wynosi minus 28 pkt. (+1). Wzrost popytu przewiduje 26 proc. (-9), spadek 18 proc. (+8), a 56 proc. (+1) nie spodziewa się zmiany. Saldo prognozy wynosi 8 pkt. (-17). POLISY UBEZPIECZEŃ NA ŻYCIE Wzrost popytu na polisy zaobserwowało 20 proc. placówek (-5), spadek 14 proc. (+5) i brak zmian w 66 proc. (=). Saldo oceny wzrosło do poziomu 7 pkt. (-9). Wzrost popytu na polisy przewiduje 24 proc. (-9), spadek 7 proc. (+3), a 69 proc. nie spodziewa się zmiany (+6). Saldo prognozy spadło do 17 pkt. (-11). RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE Liczba nowo otwieranych ROR-ów rosła w 51 proc. placówek (=), malała w 8 proc. (+3) i nie zmieniła się w 42 proc. (-2). Saldo oceny wyniosło 43 punkty (-3). Wzrostu liczby nowo otwieranych rachunków spodziewa się 63 proc. placówek (=), spadku 2 proc. (=), a 36 proc (+1) nie przewiduje zmiany. Saldo prognozy wyniosło 61 pkt. (=). OGÓLNA SYTUACJA EKONOMICZNA (WOKKB – 47,8) O poprawie ogólnej sytuacji ekonomicznej informuje 44 proc. placówek (+1). Pogorszenie wystąpiło w 1 proc. (-2), a 54 proc. oddziałów nie odnotowało zmiany sytuacji (=). Saldo oceny wzrosło do 43 punktów (+3). Poprawa kondycji ekonomicznej wystąpiła w 42 proc. oddziałów banków z przewagą kapitału krajowego (-10) i 39 proc. banków z przewagą kapitału zagranicznego (+4), 40 proc. banków giełdowych (+4) i 64 proc. banków spółdzielczych (+11). Poprawy sytuacji ekonomicznej spodziewa się 56 proc. ankietowanych placówek (-3), pogorszenia 3 proc. (+2), a 41 proc. nie przewiduje zmiany (+1). Wskaźnik prognozy netto wyniósł 53 pkt. (-4). Wskaźnik ogólnego klimatu koniunktury (WOKKB), obliczany jako średnia arytmetyczna sald odpowiedzi na oba pytania dotyczące ogólnej sytuacji ekonomicznej - tzn. obecnej i przewidywanej, spadł w stosunku do maja o 1,0 pkt. i wynosi 47,8. WSKAŹNIK KONIUNKTURY BANKOWEJ – 34,5 pkt. Index PENGAB traktowany jako syntetyczny wskaźnik koniunktury w placówkach bankowych spadł o 4,7 pkt. w stosunku do maja (z 39,2 do 34,5). Skumulowany wskaźnik ocen wyniósł 30,3 pkt. i jest niższy niż majowy o 2,5 pkt., natomiast skumulowany wskaźnik prognoz spadł z 45,6 do 38,6 pkt., czyli o 7,0 pkt. Index PENGAB w grupie placówek z przewagą kapitału krajowego obniżył się z 44,6 do 37,2 (o 7,4 pkt.), w grupie banków giełdowych – z 33,4 do 33,1 (o 0,3 pkt.), z przewagą kapitału zagranicznego – z 34,4 do 30,2 (o 4,2 pkt.) i w grupie banków spółdzielczych – z 45,0 do 43,4 (o 2,6 pkt.). STOPY PROCENTOWE Placówki przewidują następujące oprocentowanie (dane uśrednione): kredytu lombardowego – 7,52 proc. (-0,01 pkt.) redyskonta weksli – 6,29 proc. (-0,03 pkt.) kredytu na cele gospodarcze – 11,84 proc. (-0,03 pkt.) lokaty trzymiesięcznej – 4,18 proc. (+0,02 pkt.) INFLACJA Bankowcy przewidują, że w 2008 roku w okresie grudzień 2007 - grudzień 2008 inflacja wyniesie 4,55 proc. (dane uśrednione). W porównaniu z pomiarem majowym oznacza to wzrost o 0,1 pkt. Mediana wynosi 4,38 proc. Reprezentanci banków z przewagą kapitału krajowego szacują stopę inflacji na 4,66 proc, banków spółdzielczych – 4,38 proc., banków giełdowych – 4,67 proc. i banków z przewagą kapitału zagranicznego – 4,50 proc.

5 Czy w przypadku Pana(i) banku poziom zjawiska niespłacenia w terminie kredytów i pożyczek przez klientów indywidualnych …? 5 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 062008 KURS DOLARA I EURO Oczekiwania kursowe wobec dolara i euro według przewidywań (uśrednionych) na koniec 2007 roku wynoszą dla ceny dolara – 2,26 zł (mediana – 2,20), a dla euro - 3,42 zł (mediana 3,39). Średnia dla ceny dolara spadła o 6 groszy, a dla euro w porównaniu z kwietniem wzrosła o 4 grosze. PYTANIA DODATKOWE Ustawa o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej i wprowadzeniu upadłości konsumenckiej Na przestrzeni trzech ostatnich lat przedstawiciele sektora bankowego nieznacznie zmienili swoją postawę wobec propozycji ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej i wprowadzeniu upadłości konsumenckiej. Obecnie co 4 pytany (21%) uważa, że zdecydowanie istnieje taka, co 2 (51%) twierdzi, że ustawa jest potrzebna, ale w perspektywie najbliższych 2-3 lat. Z kolei 28% uznaje, że nie ma takiej potrzeby. Ustawa o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej, a korzyści dla banków i klientów Bankowcy są wyraźnie podzieleni w ocenie wpływu ustawy o przeciwdziałaniu niewypłacalności osób fizycznych na działalność banków i ich ofertę kierowaną do klientów. Według co 2 respondenta, ustawa ta przyniesie więcej szkód niż korzyści (49%), natomiast 44% pytanych zajmuje przeciwne stanowisko twierdząc, że takie uregulowanie pociągnie za sobą przede wszystkim szkody. Zdecydowane głosy, mówiące jedynie o korzyściach lub szkodach należą do rzadkości. Stanowisko bankowców w tym względzie uległo pewnej zmianie; nieco częściej przypisują ustawie pozytywne niż negatywne skutki. Nieterminowe spłacenie kredytów i pożyczek przez indywidualnych klientów banków Według blisko 2/3 przedstawicieli sektora bankowego (61%) poziom zjawiska niespłacenia w terminie kredytów i pożyczek przez klientów indywidualnych w zasadzie się nie zmienia. Według co 5 pytanego (21%) trochę wzrasta, a według 2% zdecydowanie wzrasta. 15% respondentów uznaje, że poziom nieterminowych spłat raczej maleje. Europejska Unia Walutowa i euro w miejsce złotego Na przestrzeni ostatniego roku nieznacznie wzrosło poparcie dla przystąpienia Polski do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpienia złotego euro. Obecnie inicjatywa ta popierana jest przez 84% przedstawicieli sektora bankowego (o 3 pkt. proc. więcej niż w roku 2007). Przeciwnego zdania jest 15% pytanych, a jedynie co 100 nie ma sprecyzowanej opinii w tym względzie. Jednostronne przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty euro. Bankowcy w coraz wyraźniej popierają jednostronne przyjęcie przez Polskę wspólnej waluty euro. W przeciągu ostatnich dwóch lat aprobata takiego rozwiązania wzrosła o 6 pkt proc i wynosi obecnie 67%. Przeszło co 5 pytany (22%) sprzeciwia się takiej inicjatywie, a aż co 10 (11%) nie ma zdania w tym względzie (brak zdania odnośnie takiego rozwiązania w roku 2006 deklarował jedynie co 100 pytany). Trwają prace nad ustawą o przeciwdziałaniu niewypłacalności osoby fizycznej i wprowadzeniu upadłości konsumenckiej. Czy według Pana(i) istnieje potrzeba uchwalenia takiej ustawy? Czy wprowadzenie ustawodawstwa dotyczącego niewypłacalności osób fizycznych przyniesie bankom i ich klientom więcej korzyści czy więcej szkód? ŚREDNIA 2.1 N=201 Czy sądzi Pan(i), że Polska powinna przystąpić do Europejskiej Unii Walutowej i zastąpić złotego wspólną walutą euro? Jakie jest Pana(i) stanowisko w sprawie jednostronnego przyjęcia przez Polskę wspólnej waluty euro? 2.4 2.5 ŚREDNIE 2.4

6 Czy wprowadzenie euro przyniesie według Pana(i) więcej korzyści czy więcej szkód działającym w Polsce …. 6 Monitor Bankowy - ZBP/Pentor 062008 Prawdopodobieństwo wprowadzenia euro przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Co 10 przedstawiciel sektora bankowego (11%) uznaje, że nie ma żadnych szans, na wprowadzenie waluty euro przed rozpoczęciem Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej w 2012 roku. Co 3 pytany (34%) ocenia takie szanse na 10 – 20%. Dwie piąte bankowców (39%) ocenia takie prawdopodobieństwo pomiędzy 30 a 50%. Szanse wprowadzenia waluty euro przed rokiem 2012 przekraczające 50% dostrzega 16% pytanych, a jedynie 1 na 100 bankowców jest pewny, że do tego czasu polski złoty zostanie zastąpiony europejską walutą. Przewidywane skutki wprowadzenia euro Bankowcy coraz optymistyczniej postrzegają ewentualne zmiany jakie przyniesie bankom wprowadzenie w Polsce wspólnej waluty euro. O samych korzyściach mówi 4% pytanych, natomiast o przewadze korzyści nad szkodami kolejne 51%. Przeszło co 3 przedstawiciel sektora (38%) przewiduje tyle samo korzyści co strat, a 6% przewiduje przewagę strat nad korzyściami. Średnia ocena tej kwestii na 5 stopniowej skali, gdzie 1 oznacza wyłącznie straty, a 5 wyłącznie korzyści wyniosła 3,5 i jest o 0,2 punktu wyższa niż w roku 2006. Mniej optymistycznie oceniane są zmiany, jakie wprowadzenie nowej waluty przyniesie gospodarstwom domowym. Przewagę korzyści dostrzega niespełna co 4 bankowiec (23%), tyle samo korzyści co strat co 3 (35%), a 36% mówi o przewadze strat nad korzyściami. Ponadto co 20 pytany twierdzi, że z perspektywy gospodarstw domowych wprowadzenie euro będzie oznaczało wyłącznie straty. Na 5 stopniowej skali średnia nota wyniosła 2,8 i jest o 0,3 niższa niż odnotowana w 2006 roku. Najlepiej oceniane są korzyści jakie wprowadzenie euro przyniesie dużym przedsiębiorcom i korporacjom –średnia 3,8. W tym wypadku co 10 przedstawiciel sektora bankowego (9%) mówi o samych korzyściach, a kolejne 2/3 (68%) o przewadze korzyści nad stratami. Nieco niżej oceniana jest intratność zmian jakie wspólna waluta będzie oznaczała dla małych i średnich przedsiębiorców. Połowa badanych (49%) wskazuje na korzyści bądź ich przewagę nad stratami. 30% uważa, że korzyści będą przeplatać się ze stratami, a 19% wskazuje na przewagę strat. Średnia ocena tego aspektu (na 5 stopniowej skali) wynosi 3,4. A jak ocenia Pan(i) prawdopodobieństwo wprowadzenia waluty euro przed Mistrzostwami Europy w Piłce Nożnej EURO 2012? Prawdopodobieństwo to szacuje Pan(i) na … N=201 bankom ŚREDNIE 3.2 3.3 3.5 3.1 2.8 3.0 gospodarstwom domowym - konsumentom 3.43.8


Pobierz ppt "1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 PENGAB - wartości trendu cyklu 06 / 2008 1 W czerwcu odczyt wskaźnika Pengab wyniósł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google