Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości."— Zapis prezentacji:

1 dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości

2 Ogólnopolski Zjazd Administratywistów, Puławy 5-8 czerwca 1979 r. Zwiedzanie Nałęczowa 4 czerwca 1979 r. Od prawej Adam Błaś, Tadeusz Kuta i Jerzy Supernat.

3 W Kazimierzu Dolnym 4 czerwca 1979 r. Jan Jeżewski (z lewej) i Adam Błaś. Kazimierz Sand: Mam wielką przyjemność otworzyć obrady Ogólnopol- skiego Zjazdu Administratywistów, zorganizowanego przez Zakład Prawa Administracyjnego i Nauki o Admi- nistracji Uniwersytetu Marii Curii-Skłodowskiej w Lubli- nie. […] Historia Zjazdów Administratywistów nie jest odległa. W grudniu 1950 roku w Łodzi zorganizowano pierwsze tego typu forum w ramach prac przygotowa- wczych do I Kongresu Nauki Polskiej. Tematyką Zjazdu były zagadnienia metodologiczne w nauce prawa administracyjnego i plan badań naukowych. Obradom przewodniczyli między innymi profesorowie Bigo, Jaroszyński i Litwin. […] Duszą i inicjatorem wszystkich dotychczasowych Zjazdów był niezapomniany profesor Jerzy Starościak. Inicjatywa reaktywowania tego typu Zjazdów wyszła od kolegów z Poznania i Wrocławia podczas konferencji naukowej w Regensburgu. Ośrodek Lubelski podjął się realizacji tej inicjatywy i dlatego spotykamy się dzisiaj w Puławach. […] Rola tego typu forum administratywistów ma doniosłe znaczenie zwłaszcza w naszej dyscyplinie. Jest nas w tej chwili na sali ponad siedemdziesiąt osób i w tej liczbie przeważają młodzi. Zjazd niewątpliwie pozwoli im na poznanie swoich kolegów prawie ze wszystkich ośrodków naukowych, wymianę doświadczeń naukowych i dydaktycznych i przyczyni się do większej integracji administratywistów […] sądzę, że naszą inicjatywę będą kontynuować inne ośrodki naukowe, organizując kolejne Zjazdy, z przemówienia inauguracyjnego, wygłoszonego 5 czerwca 1979 r., Materiały ze Zjazdu, Lublin 1979, s. 6-8.

4 Time flies. W Kazimierzu Dolnym po 31 latach! Na zdjęciu uczestnicy (nie wszyscy) Zjazdu Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego Kazimierz Dolny nad Wisłą 19-22 września 2010 r.

5 Pracownicy Instytutu Nauk Administracyjnych, wrzesień 1980 r. Siedzą od lewej: Jan Boć, Krystyna Jandy-Jendrośka, Jan Jendrośka (dyrektor Instytutu) i Barbara Adamiak. Stoją od lewej: Leon Kieres, Jan Jeżewski, Ryszard Mastalski, Julita Dzikowska, Adam Chełmoński, Iwonna Dyrda, Szyja Bronsztejn i Adam Błaś.

6 Jan Jeżewski, Franciszek Longchamps de Bérier (1912-1969), [w:] Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer- sytetu Wrocławskiego 1945-2010, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 185: Miał wielu zdolnych uczniów, których pracom doktorskim lub habilitacyjnym wspólnie z prof. Tadeuszem Bigą patronował – recenzował je lub promował. Niektórzy, np. Henryk Rot, Adam Chełmoński junior, Jan Jendrośka, Tadeusz Kuta czy Jan Boć zostali profesorami Uniwersytetu Wrocławskiego. Leon Kieres, Adam Chełmoński junior (1929-2001), [w:] Pamięci zmarłych Pro- fesorów i Docentów…, s. 39-40: Często w rozmowach z nami, którzy dzisiaj zaliczamy się do Jego uczniów, przywo- ływał wspomnienia rozmów z prof. Franciszkiem Longchampsem de Bérier, którego uznawał za swojego mistrza w nauce i wyborach życiowych. Jan Jeżewski, Nauka administracji w pracach Tadeusza Bigo i Franciszka Longchamps de Bérier, [w:] 35-lecie Instytutu Nauk Administracyjnych Uniwersytetu Wrocławskie- go, pod redakcją Jana Bocia, Wrocław 2007, s. 29: Charakteryzując w 1980 roku sylwetkę i twórczość Profesora Longchamps jego znako- mity uczeń i przyjaciel, Profesor Adam Chełmoński pisał: W pracach tych (w badaniu prawa – J.S.) wyniku poszukuje prawnik na gruncie prawa, ale wynik ten osiąga uczo- ny, który jest także filozofem, historykiem nauki, literatem – słowem humanista.

7 Franciszek Longchamps de Bérier i Adam Chełmoński w 1951 r.

8 Lądek Zdrój, wrzesień 1981 r. Jan Jeżewski (z lewej) i Adam Błaś

9 Konferencja naukowa w Karpaczu w październiku 1994 r. Adam Błaś (z lewej) i Jan Szreniawski (przewodniczący sesji).

10 Ta sama konferencja. Od lewej: Barbara Adamiak, Adam Błaś (w głębi), Tadeusz Kuta i Jan Jeżewski.

11 Spotkanie w Instytucie Nauk Administracyjnych, jesień 2000 r. Od prawej: Jan Jendrośka, Jerzy Korczak, Jan Jeżewski, Adam Błaś i Jerzy Supernat.

12 Barbara Adamiak, Jan Jendrośka (1919-2007), [w:] Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwer- sytetu Wrocławskiego 1945-2010, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s. 119-120: Na postawę uczonego składa się nie tylko Jego stosunek do nauki – nie mniej ważna była życzliwość wobec uczniów i kolegów. Profesor zawsze potrafił wy- tworzyć przyjazną atmosferę w Instytucie, wpływać na prawidłowe kształto- wanie stosunków międzyludzkich. To Profesor Jan Jendrośka kontynuował i wprowadził stały zwyczaj uroczystości z okazji imienin, co łączyło i dawało podstawy do nawiązywania przyjaźni, które przetrwały, wyłączając nieprzy- chylność i wrogość. Nie tylko te okazje łączyły i tworzyły atmosferę, ale i w czasie wolnym od konferencyjnych dyskusji był inicjatorem nastrojów zaba- wowych przy ognisku na polanie koło domów wczasowych Krokus w Kar- paczu. To Profesor inicjował śpiewy nie zawsze skorej do tego młodej kadry naukowej wrocławskiego Instytutu Nauk Administracyjnych, a także młodych pracowników innych uniwersytetów. To Profesor tę młodą kadrę wprowadził w życie naukowe, ucząc nie tylko warsztatu naukowego, ale i wartości szcze- gólnej: życzliwości, braku zawiści. Stworzyło to atmosferę, która na stałe zadomowiła się w Instytucie Nauk Administracyjnych Wydziału Prawa, Admini- stracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

13 Sympozjum Administracja publiczna w warunkach gospodarki rynkowej – wyzwania dla nauk administracyjnych, zorganizowane przez Instytut Nauk Administracyjnych 29 listopada 2005 r. Od lewej: Barbara Kowalczyk, Ewa Prandota-Prandecka i Magdalena Tabernacka.

14 III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Biurokracja", zorganizowana przez rzeszowski oddział Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, Krynica Zdrój 2-4 czerwca 2006 r. Za stołem prezydialnym od lewej: Jan Łukasiewicz, Jan Szreniawski, Zbigniew Leoński i Adam Błaś. Owocem Konferencji jest epokowe dzieło pod redakcją Jana Łukasiewicza Biurokracja – Bureaucracy, Rze- szów 2006, liczące 760 stron i składające się z blisko 100 opracowań (przygotowanych do druku przez Teresę Rzegocką-Łukasiewicz) z – najpewniej – ostatnim referatem konferencyjnym profe- sora Zbigniewa Leońskiego, Biurokracja jako zawód w polskich warunkach ustrojowych, s. 363-368.

15 Z Janem Jeżewskim i jego seminarzystkami po egzaminie magisterskim, czerwiec 2006 r.

16 Obrona pracy doktorskiej przez Andrzeja Michóra (po lewej) przed Komisją na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego w dniu 15 stycznia 2007 r. Za stołem od lewej: Leszek Bogunia, Andrzej Bator, Elwira Marszałkowska-Krześ, Wiesława Miemiec, Jerzy Jacyszyn, Zofia Świda, Jan Jeżewski, Barbara Adamiak, Jan Boć (promotor), Marek Wierzbowski (recenzent z Uniwersytetu Warszawskiego) i Leon Kieres (recenzent miejscowy). Na drugim planie od prawej: Aleksandra Szadok-Bratuń, Adam Ostapski, Łukasz Mikowski, (głęboko zasłuchana i bardzo przejęta obroną) Kamila Kwaśnicka, Konrad Nowacki, Adam Błaś, Andrzej Borkowski i Piotr Sikora.

17 W otoczeniu doktorantek z Instytutu Nauk Administracyjnych w trakcie nieformalnego spotkania we Wrocławiu po obronie pracy doktorskiej przez Andrzeja Michóra 15 stycznia 2007 r. Od lewej: Kamila Kwaśnicka, Małgorzata Giełda, Monika Przybylska i Justyna Przedańska.

18 Nieformalne spotkanie towarzyskie 27 maja 2007 r. we Wrocławiu w przeddzień VIII Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administra- cji Publicznej. Uczestniczyli w nim (na zdjęciu od prawej): Karol Kiczka (niestety poza kadrem), Jolanta Blicharz, Joanna Wyporska, Dorota Dąbek, Paweł Chmielnicki, Elżbieta Ura, Jerzy Korczak, Sta- nisław Pieprzny, Jan Jeżewski, Agnieszka Korzeniowska-Polak i Je- rzy Supernat. Pozdrawiam serdecznie i dziękuję za miły wieczór. Nothing but the best for you. And see you again. Hopefully soon!

19 Otwarcie VIII Dorocznej Konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Umowy w administracji, Wrocław 28 maja 2007 r. Oczywiście w Auli Leopoldyńskiej. Na zdjęciu uczestnicy z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Od lewej: Zbigniew Kmieciak, Agnieszka Kubiak, Joanna Wyporska i Agnieszka Korzeniowska-Polak.

20 Wśród obserwowanych współcześnie kierunków przemian w prawie administracyjnym dość wyraźnie zaznacza się tendencja zmierzająca do uzupełnienia klasycznych formuł procedowania w sprawach administracyjnych formami konsensualnymi. W obcych systemach prawnych typową ich odmianą jest konstrukcja umowy administracyjnej, ujmowanej najczęściej jako alternatywa dla władczych form działania administracji. […] Zgoła odmienna metoda regulacji form konsensualnych jest charakterystyczna dla polskiego ustawodawcy. W stosunkach między obywatelem i administracją dominuje umowa prawa cywilnego […], Agnieszka Kubiak, Perspektywy rozwoju form konsensualnych w polskim prawie administracyjnym, [w:] Umowy w administracji, pod redakcją Jana Bocia i Ludmiły Dziewięckiej-Bokun, Kolonia Limited, Wrocław 2008. Agnieszka Kubiak

21 VIII Doroczna Konferencja Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej Umowy w administracji. Obrady w sekcji Nieruchomości i zamówienia publiczne 29 maja 2007 r. w s. 201C na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Od prawej: prof. Eugeniusz Bojanowski z Uniwersytetu Gdańskiego, mgr Małgorzata Sieradzka i dr Jarosław Dobkowski z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego.

22 Dr Joanna Jagoda z Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego przygotowała na VIII konferencję Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej we Wrocławiu w 2007 roku referat: Uchwała organu jednostki samorządu terytorialnego jako czynność poprzedzająca zawarcie umowy cywilnoprawnej. Praca została opublikowana w księdze konferencyjnej: Umowy w administracji, pod redakcją Jana Bocia i Ludmiły Dziewięckiej- Bokun, Kolonia Limited, Wrocław 2008. Joanna Jagoda

23 Okazjonalne zdjęcie zrobione bezpośrednio po posiedzeniu Rady Instytutu Nauk Administracyjnych 19 września 2007 r. Siedzą od prawej: Jan Boć (dyrektor Instytutu), Barbara Adamiak, Małgorzata Giełda, Jan Jeżewski i Adam Błaś. Stoją od prawej: Karol Kiczka, Renata Raszewska-Skałecka, Jolanta Blicharz, Andrzej Chajbowicz, Leon Kieres, Monika Szymkowska i Jerzy Supernat.

24 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości."

Podobne prezentacje


Reklamy Google