Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"— Zapis prezentacji:

1 Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości
dr hab. Jerzy Supernat Instytut Nauk Administracyjnych Uniwersytet Wrocławski

2 Jan Boć, Tadeusz Bigo ( ), [w:] Pamięci zmarłych Profesorów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego , pod red. L. Lehmann i M. Maciejewskiego, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2010, s : Profesora Tadeusza Bigę pamiętam dobrze, choć nie tylko pamięć po nim pozostała. […] Profesor Bigo wyglądał szczególnie. Siwy, dostojny, niewysoki i spokojny. Wykładał głosem eksponującym ciszę, tak że w czasie Jego wykładu nawet ptaki świergocące na zewnątrz słychać było w sali. […] A język miał ścisły i piękny. Za jego pomocą potrafił na kilkunastu stronach opisać to, co dziś innym zajmuje grube woluminy […] Choć nie zajmował się astronomią czy matematyką, pokazywał w swych dziełach wartości nieprzemijające. Jego praca habilitacyjna o związkach publicznoprawnych w świetle ustawodawstwa polskiego jest dziś z powodzeniem cytowana i przepisywana. Okoliczność ta daje wiele do myślenia. Okazuje się, że podstawowe ustalenia w sprawach stosunków społeczno-prawnych mogą być – mimo pędu cywilizacyjnego – równie trwałe, jak składowe elementy materii fizycznej. […] Profesor Tadeusz Bigo należał do wielkich ludzi epoki, których nieudawana skromność za każdym razem zaskakuje i budzi ogromny szacunek otoczenia. Pełen wewnętrznej równowagi emanował spokojem. […] W jego zawsze pogodnych oczach nigdy nie dało się dostrzec trudów życia, śladów choroby czy przeciwności losu. Tak, jakby chciał zająć jak najmniej miejsca tam, gdzie się właśnie znajdował. Po takich postaciach pozostaje zawsze ogromna pustka i przestrzeń nie do zapełnienia. Tadeusz Bigo

3 Lesław Adam Profesorem Wydziału Prawa i Administracji
Uniwersytetu Wrocławskiego o lwowskich korzeniach był także Lesław Adam

4 Ryszard Mastalski, Lesław Adam ( ), [w:] Pamięci zmarłych Profeso-rów i Docentów Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocław-skiego , pod red. L. Lehmann i M. Maciejewskiego, Uniwersytet Wro-cławski, Wrocław 2010, s : Po studiach na Wydziale Prawa i Umiejętności Politycznych Uniwersytetu Jana Ka- zimierza otrzymał dyplom magistra praw w 1930 r. Od roku 1931 był zatrudniony na Wydziale Prawa tegoż Uniwersytetu jako asystent, później starszy asystent i wykładowca z zakresu prawa państwowego (politycznego) w Katedrze Prawa Na- rodów i Nauki o Państwie kierowanej przez Ludwika Ehrlicha. Jednocześnie praco- wał w Izbie Skarbowej we Lwowie, a także odbył staż w Ministerstwie Skarbu. W r. uzyskał stopień doktora na podstawie pracy Delegacje prawodawcze mini- strów w Anglii współczesnej. […] W 1945 r. na polecenie władz państwowych zorganizował w Rzeszowie Państwo-we Studium Administracyjne, które było pierwszą wyższą uczelnią zawodową w skali krajowej. Był wykładowcą i dyrektorem tego studium do listopada 1946 r. […] Cechą charakterystyczną Jego twórczości naukowej było ukazywanie związków pomiędzy prawem a ekonomią. […] Wypromował 29 doktorów, z których wielu uzyskało tytuł naukowy profesora. Był twórcą autentycznej, jedynej tego rodzaju w Polsce, Wrocławskiej Szkoły Finan-sów i Prawa Finansowego.

5 Prof. Lesław Adam w drzwiach z prawej
Prof. Lesław Adam w drzwiach z prawej. Obok Dyrektor Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego w latach prof. Antoni Knot. W centrum Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego w latach prof. Stanisław Kulczyński oraz (bokiem) Dziekan Wydziału Prawa w latach prof. Seweryn Wysłouch.

6 Lesław Adam, Z Podkarpacia do Wrocławia, s. 163-167:
Rejestrując się jako pracownik naukowy na Wydziale Prawa Uniwersytetu Jagie- llońskiego w Krakowie 1945 r. dowiedziałem się, że do Wrocławia wyjechała ekipa rektora Kulczyńskiego, rekrutująca się przeważnie z byłych pracowników Uniwer- sytetu Lwowskiego i że życie uniwersyteckie we Wrocławiu zaczyna się powoli organizować. Znałem wprawdzie dobrze Kraków, nie odpowiadał mi jednak wtedy jako miejsce stałego pobytu. Bo ja wiem, był chyba za spokojny, za mało dynamiczny. Już w trzecim kwartale 1945 r. byłem zdecydowany do podróży na zachód i tylko czekałem na okazję, którą stworzył mi prof. Styś, całkowicie zawo- jowany przez nowe środowisko uniwersyteckie, po rekonesansowym wyjeździe do Wrocławia. […] Niestety, do tego musze się przyznać, byłem i jestem wymagający przy egzami-nach, a dyscyplina, której nauczam nie należy do najłatwiejszych. […] Egzaminy nie zawsze dawały rezultaty pozytywne. Było sporo poprawek. W tym też okresie egzaminów poprawczych pojawił się na tablicy ogłoszeń Dziekanatu wierszyk, którego pierwsza zwrotka brzmiała mniej więcej tak: O Adamie Lesławie, co wykładasz na prawie Czy chcesz jadła i napoju? Zostawże nas w spokoju. A kysz. A kysz. Dalszego ciągu, który był nawet dowcipniejszy, a dowodził, że studenci prawnicy są bardzo pilną bracią, już nie pamiętam, a poszukiwania w archiwum za pełnym tekstem jak dotąd nie dały rezultatu.

7 Profesor Lesław Adam ze studentami kierunku Administracji przed Gmachem Głównym Uniwersytetu w maju 1972 r. Od lewej: Marek Pasławski, Zbigniew Maciejewski, Andrzej Marciniak, Halina Kuryś, ? Majewski, Grażyna Łochwinowicz, Lesław Adam, Halina ?, ??, Wojciech Lewanda, Ewa ?, Danuta Mielnik, Róża Maciejewska, Jolanta Kowalczyk, Maciej Lukasek, Teresa Łapin, Andrzej Koszyk (Dowgird) i Antoni Malaka.

8 Na chwilę przeniesiemy się ze stolicy Dolnego Śląska
do stolicy Polski.

9 Janusz Łętowski ( ) Książka profesora Janusza Łętowskiego Polecenie służbowe w administracji, Warszawa 1972 była jedną z moich pierwszych naukowych lektur po rozpoczęciu pracy w Instytucie Nauk Administracyjnych. Z innych prac prof. J. Łętowskiego bardzo cenię Prawo administracyjne dla każdego, Warszawa 1995.

10 Jan P.M. Pruszyński ( )

11 Magda (Teresa) Górzyńska
Kierownik Zakładu Prawa Administracyjnego w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk Dziękuję za udostępnienie warszawskich zdjęć i przesyłam serdeczne wrocławskie pozdrowienia.

12 Jan Boć

13 Po owocach ich poznacie.
Jan Boć Po owocach ich poznacie.

14 Jan Boć Portret może nieco wprowadzać w błąd. Przyjaciele, koledzy i współpracownicy profesora Jana Bocia celnie napisali we wstępie do Księgi jubileuszowej dedykowanej profesorowi Janowi Bociowi Między tradycją a przyszłością w nauce prawa administracyjnego: „Wśród licznych zajęć i obowiązków Profesor zawsze znajduje czas, uśmiech i dobre słowo dla wszystkich […]. Nie widziano chyba Profesora Jana Bocia nachmurzonego, szorstkiego, z góry traktującego rozmówcę!”

15 Wręczenie Księgi jubileuszowej prof
Wręczenie Księgi jubileuszowej prof. Janowi Bociowi miało miejsce w trakcie uroczystości, które odbyły się listopada 2009 r. Powyżej jego krakowscy uczestnicy: dr hab. Iwona Niżnik-Dobosz i prof. Jan Zimmermann. Być może w tych dniach została poczęta idea spotkań administratywistów krakowskich i wrocławskich, która zaowocowała m.in. książką z pierwszego Krakowsko-Wrocławskiego Spotkania Naukowego Administratywistów Czas w prawie administracyjnym, pod red. J. Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2011.

16 W uroczystościach jubileuszowych profesora Jana Bocia uczestniczyli miedzy innymi: Marek Stefaniuk, Jan Szreniawski, Jacek Jagielski, Grażyna Szpor, Czesław Martysz (w pierwszym rzędzie od prawej), Leszek Stadniczeńko, Sławomir Fundowicz, Zbigniew Janku i Bogdan Dolnicki (w drugim rzędzie od prawej). Marek Stefaniuk był bardzo aktywny w życiu akademickim i jego przedwczesna śmierć 13 września 2011 roku była wstrząsem dla środowiska. Z pewnością na trwałe zapisze się w pamięci wielu.

17 Jubileuszowe życzenia od prof. Jana Szreniawskiego
Jubileuszowe życzenia od prof. Jana Szreniawskiego. Obok Marek Stefaniuk.

18 Prof. Teresa Rabska wśród uczestników uroczystości jubileuszowych prof
Prof. Teresa Rabska wśród uczestników uroczystości jubileuszowych prof. Jana Bocia. Pierwszy z prawej przyjaciel naszego Instytutu Dyrektor Instytutu Nauk Ekonomicznych prof. Jarosław Kundera.

19 Od lewej: Zofia Duniewska, Małgorzata Stahl i Ewa Olejniczak-Szałowska.
Na zdjęciu są także: Elżbieta Ura, Sławomir Fundowicz, Jacek Jagielski, Jan Łukasiewicz, Jan Szreniawski, Leszek Stadniczeńko, Marek Stefaniuk i Eugeniusz Ochendowski (z książką).

20 Lidia Klat-Wertelecka i Krzysztof Sobieralski. Za nimi Jarosław Kundera.

21 Jan Jeżewski z naszymi gośćmi z Uniwersytetu Śląskiego:
Lidią Zacharko i Ernestem Knosalą.

22 Życzenia składa Beata Kozicka, co skłania do refleksji, że warto być profesorem 
Na zdjęciu nadto: Marta Woźniak, Ewa Pierzchała (zasłonięta) i Mateusz Pszczyński.

23 Jeszcze wrocławscy uczestnicy uroczystości jubileuszowych profesora Jana Bocia w Oratorium Marianum 15 listopada 2009 r. W głębi: Barbara Adamiak, Jolanta Blicharz, Hanna Kilijan, Maryla Miemiec, Renata Raszewska-Skałecka, Magdalena Tabernacka, Sylwester Baćko, Andrzej Borkowski, Andrzej Chajbowicz, Karol Kiczka, Jarosław Kundera, Piotr Lisowski, Marcin Miemiec i Rafał Mikowski. Pośrodku: Jerzy Korczak. Z prawej: Jerzy Supernat.

24 Niezapomnianym dopełnieniem uroczystości jubileuszowych prof
Niezapomnianym dopełnieniem uroczystości jubileuszowych prof. Jana Bocia były wieczorne rozmowy. Na pierwszym planie Irena Lipowicz i Jan Jeżewski. W głębi Grażyna Szpor i Marek Stefaniuk.

25 Ewa Kustra, Jan Jeżewski i Jerzy Supernat podczas XII Dorocznej Międzynarodowej Konferencji Naukowej Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Teoria nauk administracyjnych – aktualność dzieła profesora Jerzego Stefana Langroda” Paryż września 2011 r. W trakcie Konferencji miało miejsce wyjątkowe i wzruszające wydarzenie: 25 września w jednej z kaplic Bazyliki Sacre-Coeur w centrum Montmartu została odprawiona msza w intencji profesora Jerzego S. Langroda i doktora habilitowanego Marka Stefaniuka. Głównym celebransem był ksiądz profesor Mirosław Sitarz z KUL, a koncelebransami ksiądz profesor Józef Krukowski z UKSW i ksiądz profesor Sławomir Fundowicz z UMCS. Pięknie i w osobisty sposób Marka Stefaniuka pożegnał w kazaniu ksiądz profesor Sławomir Fundowicz.

26 I Krakowsko-Wrocławskie Spotkanie Naukowe Administratywistów listopada 2010 r. swoją problematykę czasu w prawie administracyjnym zawdzięcza dr Joannie Człowiekowskiej (na zdjęciu). Był to strzał w dziesiątkę. Dzięki uprzejmości Pani Doktor to i kolejne 10 zdjęć pokazują spotkanie i niektórych jego uczestników.

27 Jan Boć i Jan Zimmermann
Ojcowie założyciele krakowsko-wrocławskich / wrocławsko-krakowskich spotkań administratywistów Jan Boć i Jan Zimmermann

28 Jan Zimmermann i Wojciech Jakimowicz.

29 Na pierwszym planie Mariusz Kotulski. Obok Konrad Nowacki
Na pierwszym planie Mariusz Kotulski. Obok Konrad Nowacki. W głębi Jan Boć. Mariusz poświęcił swój prywatny czas po spotkaniu i oprowadził Jolantę Blicharz i mnie po zabytkach Krakowa. Bardzo kompetentnie. Było to dla nas wspaniałe zwieńczenie krakowskiego spotkania. Dziękujemy i pozdrawiamy!

30 Iwona Niżnik-Dobosz i Piotr Dobosz.

31 Dorota Dąbek i Monika Pałka.

32 Dorota Dąbek Katedra Prawa Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński

33 Joanna Lemańska Katedra Prawa Administracyjnego Wydział Prawa i Administracji Uniwersytet Jagielloński

34 Barbara Kowalczyk Zakład Prawa Ochrony Środowiska i Prawa Administracyjnego Porównawczego Instytut Nauk Administracyjnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

35 Piotr Lisowski Zakład Prawa Administracyjnego Instytut Nauk Administracyjnych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski

36 Jan Zimmermann i Jerzy Supernat 28 listopada 2010 r.
Nieubłaganie nadchodzący koniec naszego pobytu w Krakowie i kres wszystkich miłych chwil tutaj spędzonych każe mi z bólem powiedzieć: wyście przeminęły i moje żale nie mogą was przywrócić! Z drugiej strony można zauważyć, że żal rozstania jest niczym w porównaniu z radością ponownego spotkania. Zatem do zobaczenia za rok! We Wrocławiu! Jan Zimmermann i Jerzy Supernat 28 listopada 2010 r. Podsumowanie krakowsko-wrocławskiego spotkania.

37 Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego,
Hanna Knsiak-Molczyk Hanna Knysiak-Molczyk, Umowa cywilnoprawna jako forma działania organów administracji publicznej, [w:] Koncepcja systemu prawa administracyjnego. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego i Postępowania Administracyjnego, Zakopane września 2006 r., pod red. Jana Zimmermanna, Wolters Kluwer, Warszawa 2007: [W]idać wyraźnie, jak różnorodne są obszary działania administracji, w których posługuje się ona formą umowy cywilnoprawnej, jak również jaki wpływ wywierają regulacje administracyjnoprawne na treść, dopuszczalność zawarcia lub skuteczność umowy, określanej jako umowa cywilnoprawna. […] w wielu wypadkach organy administracji podejmują działania w formie umowy zdecydowanie odbiegającej od klasycznej umowy cywilnoprawnej. Można podjąć pewną próbę zdefiniowania pojęcia umowy administracyjnej. W moim przekonaniu jest to umowa, której przedmiotem jest realizacja przez organ administracji zadań publicznych, stanowiąca alternatywną dla aktu administracyjnego formę działania administracji.

38 Hanna Knysiak-Molczyk, Przedmowa, [w:]
Hanna Knysiak-Molczyk, Artur Mudrecki, Czynności procesowe zawodowego pełnomocnika w sprawach administracyjnych i sądowoadministracyjnych, pod red. Hanny Knysiak-Molczyk, Lexis-Nexis, Warszawa 2011: Postępowanie administracyjne stanowi jedno z głównych ogniw realizacji idei państwa praworządnego, w którym wymagane jest zrozumiałe i zgodne z regułami wynikającymi z istoty tego państwa unormowanie procedury oraz jej prawidłowe stosowanie w praktyce. Szczególnie istotną rolę odgrywają przy tym regulacje określające uprawnienia procesowe uczestników postępowania. Jednym z istotnych uprawnień, zapewniających pełniejszą realizację zasady czynnego udziału strony w postępowaniu administracyjnym, jest prawo do ustanowienia pełnomocnika procesowego. […] W postępowaniu sądowoadministracyjnym, choć ustawodawca nie wprowadził co do zasady przymusu adwokacko-radcowskiego, profesjonalni pełnomocnicy – adwokaci, radcowie prawni, doradcy podatkowi i rzecznicy patentowi – stanowią najistotniejszą kategorię podmiotów uprawnionych do bycia pełnomocnikami stron. Prawo strony do ustanowienia pełnomocnika, który będzie reprezentował jej interesy przed sądem, ma służyć pełniejszej realizacji prawa do sądu. Hanna Knsiak-Molczyk

39 JJ Pożegnalne spotkanie z Janem Jeżewskim 12 lipca Bohater wieczoru w środku, a od lewej: Maryla Miemiec, Lucyna Lehmann, Konrad Nowacki, Joanna Filaber, Jerzy Korczak, Małgorzata Giełda, Andrzej Borkowski, Bożena Górna, Justyna Przedańska, Marcin Miemiec, Andrzej Pakuła, Maciej Guziński, Krzysztof Horubski, Monika Szymkowska-Krauz, Andrzej Chajbowicz, Michał Kulesza (obok Jana Jeżewskiego), Renata Raszewska-Skałecka, Bartosz Olszewski, Piotr Lisowski, Jolanta Blicharz, Jerzy Supernat, Lidia Klat-Wertelecka, Aleksandra Szadok-Bratuń, Agnieszka Chrisidu-Budnik, Monika Przybylska, Jan Boć i Renata Kusiak-Winter.

40 Wręczenie księgi z pamiątkowymi wpisami
Wręczenie księgi z pamiątkowymi wpisami. Jan Jeżewski, Jerzy Korczak i Jerzy Supernat.

41 Humory w trakcie spotkania dopisywały
Humory w trakcie spotkania dopisywały. Od lewej: Małgorzata Giełda, Bartosz Olszewski, Aleksandra Szadok-Bratuń, Agnieszka Chrisidu-Budnik (inicjatorka i główny organizator spotkania), Bożena Górna, Maryla Miemiec i Lidia Klat-Wertelecka.

42 Janie! Jakże nam brakuje Twojej stałej obecności!!

43 Jan Jeżewski i Marcin Miemiec.

44 Monika Szymkowska-Krauz z wyjątkową, godną zazdrości asystą.
Od lewej: Jan Jeżewski, Andrzej Chajbowicz, Jana Boć, Konrad Nowacki i Andrzej Pakuła.

45 Barbara Kowalczyk Praktyka w Szwajcarii w 1990 r.

46 To samo przecięcie czasowoprzestrzenne.

47 Przy pierwszym stole od lewej: Barbara Kowalczyk, Rafał Mikowski,
Krzysztof Sobieralski, Marcin Wojtasik, Lidia Klat-Wertelecka i Agata Krasiczyńska-Knuter.

48 Od lewej: Barbara Kowalczyk, Lidia Klat-Wertelecka i Monika Mucha.

49 Od lewej: Iwona Skrzydło-Niżnik, Robert Sawuła i Dorota Dąbek.
V Ogólnopolskie Dni Prawnicze w Rzeszowie 23 maja 1995 r.

50 Na zdjęciu między innymi Dorota Dąbek.
Konferencja „Gwarancje praw i wolności obywatelskich” Rzeszów maja 1997. Na zdjęciu między innymi Dorota Dąbek.

51 Od lewej m.in.: Iwona Skrzydło-Niżnik, Piotr Dobosz, Dorota Dąbek, Mariusz Kotulski
i Joanna Lemańska. Zjazd Katedr Prawa Administracyjnego, Wisła 8-10 października 1998 r.

52 Na zdjęciu m.in.: Dorota Dąbek, Joanna Lemańska i Paweł Chmielnicki
na konferencji w Lublinie 19 października 2000 r.

53 Wyjście na Śnieżkę w 1999 r. w czasie konferencji naukowej z okazji 80
Wyjście na Śnieżkę w 1999 r. w czasie konferencji naukowej z okazji 80. rocznicy urodzin prof. Jana Jendrośki. Od lewej: Peter Tettinger, Marek Mazurkiewicz, Konrad Nowacki, Aleksandra Szadok-Bratuń, Barbara Kowalczyk, Mirosław Wyrzykowski, Friedrich Schnapp, Andrzej Chajbowicz, Piotr Sikora, Jan Boć, Dariusz Domaradzki, Krzysztof Sobieralski, Rafał Mikowski i Michał Rynkowski.

54 Wycieczka w trakcie konferencji naukowej w Baranowie Sandomierskim maja 2005 r. Od lewej m.in.: Mariusz Kotulski, Jan Caban, Jerzy Korczak, Zbigniew Janku, Jerzy Supernat, Jan Jeżewski, Dorota Dąbek, Magdalena Małecka-Łyszczak, Zbigniew Leoński, Michał Waligórski, Ernest Knosala, Elżbieta Ura, Joanna Radwanowicz, Piotr Lisowski, Ryszarda Michalska-Badziak, Ewa Olejniczak-Szałowska, Barbara Jaworska-Dębska, Piotr Dobosz, Małgorzata Stahl, Zofia Duniewska, Piotr Szreniawski, Bogdan Dolnicki, Andrzej Pakuła, Barbara Adamiak, Janusz Sługocki, Janusz Borkowski, Eugeniusz Bojanowski, Jerzy Posłuszny i Jan Szreniawski.

55 Przejażdżka po Wiśle podczas konferencji Stowarzyszenia Edukacji Administracji Publicznej „Sprawność działania administracji samorządowej”, Sandomierz maja 2006 r. Na pokładzie m.in.: Barbara Jaworska-Dębska, Małgorzata Stahl, Jerzy Stelmasiak, Piotr Lisowski, Barbara Adamiak, Janusz Borkowski, Jerzy Korczak i Jan Boć.

56 Zjazd Katedr, Szklarska Poręba 2008.
Andrzej Borkowski Marcin Miemiec Barbara Adamiak

57 Po egzaminie magisterskim z seminarzystami prof
Po egzaminie magisterskim z seminarzystami prof. Adama Błasia 15 czerwca 2009 r. Dominika Cendrowicz (pierwsza z lewej) jest dzisiaj doktorantką w Zakładzie Nauki Administracji.

58 To (tak?) idzie młodość: Mateusz Pszczyński, Ewa Pierzchała i Andrzej Michór. W głębi Janusz Niczyporuk. Zjazd Katedr Prawa i Katedr Postępowania Administracyjnego, Kazimierz Dolny nad Wisłą, wrzesień 2010.

59 Ponownie SEAP w Paryżu we wrześniu 2011 r. Od prawej: Małgorzata Jaśkowska i Magdalena Sieniuć. Sławomir Fundowicz, Zygmunt Niewiadomski i Jerzy Supernat.

60 Jan Szreniawski, Dorota Dąbek, Joanna Radwanowicz-Wanczewska, Jerzy Supernat i Dominik Sypniewski.

61 Od lewej: Dariusz Kijowski, Dorota Dąbek, Patrycja Suwaj i Robert Suwaj.

62 Dorota Dąbek, Iwona Niżnik-Dobosz, Jan Zimmermann,
Wojciech Jakimowicz, Jan Jeżewski i Piotr Dobosz.

63 Jan Jeżewski w rozmowie
z Wojciechem Jakimowiczem.

64 Mam na to mnóstwo argumentów…

65 Nieprzekonany?

66 Cracovians and Joanna Radwanowicz-Wanczewska in distress.
JRW Cracovians and Joanna Radwanowicz-Wanczewska in distress.

67 Joanna Lemańska i Dorota Dąbek.

68 Joanna Człowiekowska i Ewa Skorczyńska.

69 Dorota Konopka, Jerzy Supernat, Ewa Szewczyk i Marek Szewczyk.

70 Will we always have Paris? Dorota Konopka i Julita Sitniewska.

71 Agnieszka Korzeniowska-Polak i Jerzy Supernat.
Konferencja „Legislacja administracyjna” Łódź 23 listopada 2011 r.

72 Dyrektor Instytutu Nauk Administracyjnych i Kierownik Zakładu Nauki Administracji prof. Adam Błaś otwiera II wrocławsko-krakowskie spotkanie administratywistów: Pewność sytuacji prawnej jednostki w prawie administracyjnym, Wrocław listopada 2011 r. Obok Prodziekan prof. Karol Kiczka. Za udostępnienie zdjęć ponownie dziękuję dr Joannie Człowiekowskiej.

73 Obradom pierwszego dnia przewodniczył prof. Jan Zimmermann.

74 Nasi goście w pełnym imponującym składzie.

75 Iwona Niżnik-Dobosz wygłasza pierwszy referat pierwszego dnia wrocławsko-krakowskiego spotkania:
Stałość sytuacji administracyjnoprawnej jednostki w ustrojowym prawie administracyjnym.

76 Niepewność sytuacji administracyjnoprawnej jednostki
Jolanta Blicharz wygłasza pierwszy referat drugiego dnia wrocławsko-krakowskiego spotkania: Niepewność sytuacji administracyjnoprawnej jednostki w świetle niektórych przepisów ustawy o emeryturach i rentach z FUS.

77 Strona krakowska z naszym Andrzejem Chajbowiczem.

78 Strona wrocławska: Aleksandra Szadok-Bratuń, Lidia Klat-Wertelecka, Barbara Kowalczyk i Marcin Miemiec. W głębi backbenchers: Aleksandra Nowicka, Paulina Bieś, Marta Górka, Dominika Cendrowicz i Ewa Tokarek.

79 Marta Kisielowska, Jan Boć, Dorota Dąbek i Piotr Dobosz
Marta Kisielowska, Jan Boć, Dorota Dąbek i Piotr Dobosz. W głębi Maciej Guziński.

80 Jan Boć w rozmowie z Iwoną Niżnik-Dobosz.
W środku Dorota Dąbek i Piotr Dobosz. W głębi Justyna Przedańska.

81 Dorota Dąbek, Piotr Dobosz, Iwona Niznik-Dobosz i Jerzy Supernat
Dorota Dąbek, Piotr Dobosz, Iwona Niznik-Dobosz i Jerzy Supernat. Na ścianie widoczne fotografie Dziekanów naszego Wydziału. Na trzeciej od lewej prof. Tadeusz Bigo.

82 W głębi Maciej Guziński i Andrzej Borkowski.

83 Czyżby show-stopper effect?

84 Lunch w Salonie Śląskim.

85 Mariusz Kotulski

86 W drodze na wieżę matematyczną.

87 Iwona Niżnik-Dobosz i Piotr Dobosz.

88 Joanna Człowiekowska

89 Marta Kisielowska, Joanna Człowiekowska i Barbara Kowalczyk.

90 Barbara Kowalczyk i Marta Kisielowska.

91 Dorota Dąbek

92 I to już prawie koniec. Jeszcze tylko

93 pozazdrościć…

94 Dziękuję za uwagę.


Pobierz ppt "Wykładowca na zdjęciach z bardziej i mniej odległej przeszłości"

Podobne prezentacje


Reklamy Google