Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie – działania kontrolne i prewencyjne PIP.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie – działania kontrolne i prewencyjne PIP."— Zapis prezentacji:

1 Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie – działania kontrolne i prewencyjne PIP

2 Informacje ogólne o Polsce POLSKA w liczbach 16 województw, 379 powiatów, 2479 gmin Liczba ludności: 38,2 mln Liczba ludności na wsi: 14,8 mln Liczba podmiotów gospodarczych: 3,7 mln Liczba osób pracujących: 13,8 mln Liczba osób pracujących w rolnictwie: 2,1 mln Przeciętne wynagrodzenie w 2011 roku: 3 399,52 zł Minimalne wynagrodzenie w 2011 roku: 1 389 zł Poszkodowani we wszystkich wypadkach przy pracy w 2011 r.: 97 223 osoby Liczba wypadków śmiertelnych: 404 osoby Liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy w rolnictwie indywidualnym: 16 576 osób Wypadkom śmiertelnym w gospodarstwach indywidualnych uległo 81 osób 2

3 Powierzchnia użytków rolnych –15,5 mln ha (13,7 mln ha gospodarstwa indywidualne) Szacunkowo w Polsce jest ok. 2,3 mln gospodarstw, (ponad 715 tys. gospodarstw nie większych niż 1 ha) Liczba gospodarstw indywidualnych pow. 1 ha – 1,559 mln Średnia powierzchnia użytków rolnych w 1 gosp. – 6,82 ha Średnia powierzchnia użytków rolnych w gospodarstwie pow. 1 ha – 9,50 ha Sektor prywatny – 96,8% powierzchni użytków rolnych, z czego ok. 90% użytkują gospodarstwa indywidualne Rolnictwo w Polsce 2011 3

4 Rolnictwo w Polsce (dane GUS 2010) 4 Liczba gospodarstw indywidualnych według grup obszarowych (w tysiącach i %) 31,5 % 15,0 % 22,9 % 15,5 % 6,7 %8,4 %

5 Rolnictwo w Polsce (dane GUS 2010) 5

6 Pracujący w rolnictwie indywidualnym według grup obszarowych UR (dane GUS 2010) 6 Pracujący w rolnictwie indywidualnym ogółem z tego w grupach obszarowych UR 0-11-22-55-1010-1515-2020-50 50 i więcej w tysiącach osób ogółem221630526654649225112918641 w tym:rodzinna siła robocza rodzinna siła robocza (pracujący wyłącznie w gosp.) 194526522746843122611817138 rodzinna siła robocza (pracujący głównie w gosp.) 271403978612511144 pracownicy najemni pracownicy najemni stali 46635532517

7 Liczba osób pracujących we własnych gospodarstwach indywidualnych według grup obszarowych UR (dane GUS 2010) Ogółem: 2216 tys. osób

8 Podmioty zaangażowane w problematykę bezpieczeństwa pracy w polskim rolnictwie Podlegają mu Inspektoraty Weterynaryjny oraz Ochrony Roślin i Nasiennictwa, a także KRUS i Centrum Doradztwa Rolniczego wraz z Agencjami i Instytutami branżowymi. Jest organem legislacyjnym, odpowiadającym za wydawanie i nowelizację przepisów dotyczących bezpieczeństwa pracy w rolnictwie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Organ kontroli przestrzegania prawa pracy i nadzoru nad warunkami pracy m.in. w rolnictwie. Prowadzi szeroko zakrojoną działalność prewencyjno-promocyjną, skoncentrowaną na zwiększeniu świadomości zagrożeń występujących w sektorze rolniczym pracy i zmniejszeniu liczby wypadków. Państwowa Inspekcja Pracy Do podstawowych zadań KRUS należy ubezpieczanie rolników i obsługa ubezpieczeń w związku z możliwością dobrowolnego ubezpieczenia społecznego. W ramach działań prewencyjnych upowszechnianie wiedzy o zagrożeniach i znajomości zasad bhp wśród dorosłych i dzieci, analiza przyczyn i okoliczności powstawania wypadków przy pracy rolniczej i chorób zawodowych, prowadzenie szkoleń w zakresie znajomości zagrożeń i zasad bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym, podejmowanie starań o właściwą produkcję i dystrybucję bezpiecznych technicznych środków produkcji dla rolników, ubrań roboczych i ochronnych. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS) 8

9 Podmioty zaangażowane w problematykę bezpieczeństwa pracy w polskim rolnictwie Zadania Centrum uwzględniają przede wszystkim działania na rzecz podnoszenia konkurencyjności rynkowej gospodarstw rolnych, wspierania zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a także podnoszenia poziomu kwalifikacji zawodowych rolników i innych mieszkańców obszarów wiejskich poprzez przeprowadzanie szkoleń, pokazów bezpiecznej obsługi maszyn, upowszechnianie wyników badań naukowych itp. Centrum Doradztwa Rolniczego Instytucja rządowa, która powstała w 1994 r. Celem ARiMR jest wspieranie działań służących rozwojowi rolnictwa i obszarów wiejskich. Agencja zajmuje się wdrażaniem instrumentów współfinansowanych z budżetu Unii Europejskiej oraz udziela pomocy ze środków krajowych. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Instytut Medycyny Wsi, utworzony w 1951 roku przez grupę lekarzy i naukowców, jest placówką naukową i usługowo-leczniczą podległą Ministrowi Zdrowia, działającą na rzecz szeroko pojętej ochrony zdrowia ludności wiejskiej i poprawy warunków sanitarno-higienicznych środowiska wiejskiego. Instytut Medycyny Wsi 9

10 Regulacje prawne dotyczące rolnictwa w Polsce 10

11 11 Regulacje prawne dotyczące rolnictwa w Polsce 1.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budowle rolnicze i ich usytuowanie. 2.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn, narzędzi i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie 3.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze zwierząt gospodarskich 4.Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów mineralnych i organiczno- mineralnych 5.Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn. 6.Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki

12 Ubezpieczenie zdrowotne i wypadkowe polskich rolników Rolnicy indywidualni podlegają ustawowemu i/lub dobrowolnemu ubezpieczeniu w KRUS KRUS zarejestrował w 2011 roku 1,52 mln ubezpieczonych, rolników w Polsce jest ok. 2,3 mln Tylko ok. 70% rolników indywidualnych ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego z tytułu wypadku i choroby zawodowej tylko taki odsetek rolników ujęty jest w statystykach wypadkowych ubezpieczaniu w KRUS podlegają wyłącznie rolnicy i członkowie rodzin powyżej 16 roku życia (ubezpieczeniom nie podlegają dzieci i z tego powodu niemożliwa do określenia jest w obecnej sytuacji prawnej liczba dzieci ulegających wypadkom) Składka ubezpieczeniowa wynosi (I kw. 2012 r.) do 50 ha - 345 zł, do 100 ha – 606 zł, do 150 ha – 870 zł, do 300 ha – 1131 zł, pow. 300 ha – 1395 zł i jest płacona raz na kwartał 12

13 Wypadkowość w polskim rolnictwie W 2011 roku na terenie całego kraju rolnicy zgłosili 25 772 wypadki przy pracy w gospodarstwie rolnym. W 16 574 przypadkach poszkodowani doznali trwałego uszczerbku na zdrowiu, bądź ponieśli śmierć. Zginęło 81 osób Najwięcej wypadków zdarzyło się w województwach: warmińsko- mazurskim, podlaskim i wielkopolskim Uznano 183 przypadki chorób zawodowych 13

14 Podmioty zaangażowane w problematykę bezpieczeństwa pracy w polskim rolnictwie Sygnatariusze porozumienia o współpracy na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie: Główny Inspektor Pracy Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi KRUS Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa Zarząd Główny ZZ Pracowników Rolnictwa w RP Zarząd Federacji Związków Pracodawców Rolnych Krajowa Rada Izb Rolniczych Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 14

15 Dwutorowość działań w rolnictwie – kontrola i prewencja w działalności PIP Nadzór i kontrola przestrzegania przepisów prawa pracy, w szczególności przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów dotyczących stosunku pracy, wynagrodzenia za pracę i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, czasu pracy, urlopów, uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem, zatrudniania młodocianych i osób niepełnosprawnych Podejmowanie działań polegających na zapobieganiu i eliminowaniu zagrożeń w środowisku pracy, a w szczególności: … d) inicjowanie przedsięwzięć w sprawach ochrony pracy w rolnictwie indywidualnym, Zakłady rolne zatrudniające pracowników - kontrole Rolnicy indywidualni - prewencja 15 Ustawa o Państwowej Inspekcji Pracy

16 Działania kontrolne PIP w rolnictwie 16 Kontrole przeprowadzane przez państwowych inspektorów pracy w zakładach rolnych, wykazują, że najczęstsze nieprawidłowości, to: - niezapewnienie pracownikom odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony osobistej, - nieprawidłowy stan techniczny urządzeń i maszyn używanych w produkcji i transporcie, - brak aktualnych wyników badań skuteczności ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym w zakładzie, - brak badań lekarskich, - brak szkoleń pracowników w zakresie bhp, - nieprawidłowe prowadzenie ewidencji czasu pracy lub jej brak, - nie potwierdzanie na piśmie zawartych umów o pracę, - nie wypłacanie wynagrodzenia za pracę.

17 Działania kontrolne PIP w rolnictwie 17

18 Działania prewencyjne PIP w rolnictwie 18

19 UPRAWNIENIA INSPEKCJI PRACY Maksymalny mandat jaki może nałożyć inspektor pracy to: 2 tys. zł Specjalna kara dla pracodawców, którzy uporczywie łamią prawa pracowników : 5 tys. zł Maksymalna grzywna, jaką może nałożyć sąd: 30 tys. zł Inspektorzy kontrolują także legalność zatrudnienia, również wśród cudzoziemców Możliwe jest kontrolowanie przedsiębiorców, którzy zatrudniają osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej i samozatrudnienia 19

20 Kampania prewencyjno-informacyjna w rolnictwie – formy realizacji 20

21 Od połowy lat 90-tych powoływano w OIP-ach Wojewódzkie Komisje ds. BHP w Rolnictwie: tworzą i realizują plany regionalne regionalna współpraca z oddziałami izb rolniczych, dyrektorami szkół, kuratoriami oświaty, ZHP, Policją, Strażą Pożarną, Wydziałami Rolniczymi Urzędów Wojewódzkich, Stowarzyszeniami Sołtysów Od roku 2007 rozpoczęto powoływanie Powiatowych Komisji ds. BHP: aktywizacja liderów społeczności wiejskiej 21 Kampania prewencyjno-informacyjna w rolnictwie – sposób realizacji

22 Kampania prewencyjno-informacyjna w rolnictwie – grupy docelowe i skala działań 22

23 Kampania prewencyjno-informacyjna w rolnictwie – formy działania 23 KAMPANIA EDUKACJA i PROMOCJA RolnicyMłodzieżDzieci WIZYTACJE i DORADZTWO Rolnicy i osoby pracujące z rolnikiem

24 Działalność wizytacyjno-doradcza 24 Wyszczególnienie lata 201120102009 wizytacje ogółem: w tym wizytacje: 8 42011 04212 245 prac żniwnych:356242585060 innych prac polowych:141418921414 gospodarstw ogółem: w tym: 344437145771 gospodarstw uczestniczących w konkursie Bezpieczne gospodarstwo rolne 100810281026 liczba osób pracujących podczas wizytacji13,2 tys.21,7 tys.25,1 tys.

25 25 Działalność wizytacyjno-doradcza Stan techniczny maszyn i urządzeń Maszyny i sprzęt rolniczy poddany ocenie Odsetek maszyn i urządzeń rolniczych, w których stwierdzono uchybienia w zakresie bezpieczeństwa obsługi Uwagi 201120102009 W 2010 roku stwierdzono ponadto m. in.: nieprawidłowy stan instalacji i urządzeń elektrycznych - prowizoryczne podłączenia, przewody niezabezpieczone przed mechanicznym uszkodzeniem, naprawiane bezpieczniki topikowe, itp. (1178 przypadków), nieprawidłowe wejścia na poddasza - brak barierek przy schodach, zły stan techniczny schodów (722 przypadki), nieprawidłowe drabiny i rusztowania, brak zabezpieczeń podczas pracy na wysokości (1072 przypadki), brak zabezpieczeń otworów technologicznych (974 przypadki), niewłaściwe przechowywanie maszyn (1064 przypadki), brak lub niewłaściwe zabezpieczenia studni, dołów, szamb i zbiorników (523 przypadki), ogólny nieporządek (1129 przypadków). - ciągniki rolnicze464044 - przyczepy44 50 - kombajny zbożowe654748 - inne maszyny i urządzenia 514752 - wały przegubowo- teleskopowe 545256

26 Dzieci w rolnictwie Brak możliwości ubezpieczenia dzieci w ramach ubezpieczenia społecznego – brak informacji o stanie wypadkowości w tej grupie Inspektorzy PIP corocznie obserwują spadek ogólnej liczby dzieci wykonujących prace, do których nie mają predyspozycji lub prace szkodliwe Jednak ok. 44% (220 dzieci) w dalszym ciągu znajdowało się w strefie bezpośredniego zagrożenia w pobliżu pracujących maszyn 26 Udział dzieci w pracach rolnych Lata 2011201020092008 Liczba dzieci biorąca udział w pracach podczas wizytacji Odsetek dzieci w stosunku do ogólnej liczby pracujących podczas wizytacji 500 3,8% 1048 4,8% 1099 4,4% 1727 5,5% Liczba dzieci wykonująca prace wzbronione młodocianym Odsetek dzieci wykonujący prace wzbronione do wszystkich zaobserwowanych dzieci 166 33% 298 28,4% 409 37% 406 24% Liczba dzieci przebywająca w strefie bezpośredniego zagrożenia220407622897

27 Działalność edukacyjna 27 Działania edukacyjne i promocyjne rok 2011 Szkolenia bhp dla rolników - uczestnicy szkoleń 463 12,1 tys. Wykłady w szkołach o profilu rolniczym - uczestnicy wykładów 141 4,8 tys. Prelekcje wśród dzieci szkół podstawowych i gimnazjów - uczniowie – słuchacze prelekcji 624 23,2 tys. Konkursy o tematyce bhp dla rolników - uczestnicy 136 3,5 tys. Olimpiady i konkursy nt. wiedzy o bhp wśród młodzieży i dzieci wiejskich - uczestnicy 273 13,2 tys. Konkursy plastyczne dla dzieci wiejskich - uczestnicy 243 12,9 tys. Punkty informacyjno-doradcze na masowych imprezach rolniczych (np. targi) - zwiedzający punkty na imprezach masowych 168 41 tys.

28 Współpraca ze Związkiem Harcerstwa Polskiego, Policją i KRUS W ramach Nieobozowej Akcji Letniej, podczas 115 spotkań przeprowadzono prelekcje dla 5,4 tys. dzieci (harcerzy, dzieci wiejskich – uczestników kolonii) Udział w akcji Bezpieczne wakacje, skierowanej do dzieci i młodzieży szkolnej Ogólnokrajowy konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, - w 2011 r. zwizytowano 1008 gospodarstw rolników 28

29 Edukacja – działalność wydawnicza PIP 29

30 Współpraca z mediami w 2011r. Prasa – 127 publikacji prasowych TV – 48 felietonów i wywiadów z pracownikami PIP Radio – 95 audycji Internet 30


Pobierz ppt "Państwowa Inspekcja Pracy Bezpieczeństwo pracy i ochrona zdrowia w polskim rolnictwie – działania kontrolne i prewencyjne PIP."

Podobne prezentacje


Reklamy Google