Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prowadzący projekt: prof. dr hab. inż. Adam Hernas

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prowadzący projekt: prof. dr hab. inż. Adam Hernas"— Zapis prezentacji:

1 Prowadzący projekt: prof. dr hab. inż. Adam Hernas
Temat projektu: Ocena zgodności „starej” maszyny do wymagań bezpieczeństwa na poziomie zasadniczym GRUPA- P10 ZZIP-13 ZJ IV/7 1. Ireneusz HEBDA 2. Aleksandra ŁYKO 3. Andrzej KALEJA 4. Grzegorz MICHALSKI 5. Karolina SONIK 6. Małgorzata SZCZYPAŁA

2 Cel i zakres projektu Ocena zgodności „starej” maszyny do wymagań bezpieczeństwa na poziomie zasadniczym zgodnie dyrektywą maszynową dotyczącą minimalnych wymagań w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny użytkowania sprzętu roboczego przez pracowników podczas pracy 2009/104/WE i Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 roku. Zakres projektu: 1.1. Specyfikacja maszyny. 1.2. Dane techniczne. 1.3. Ocena zgodności maszyny do wymagań bezpieczeństwa na poziomie zasadniczym w postaci listy kontrolnej.

3 Specyfikacja maszyny Oklejarka górno-wrzecionowa KURZ- LS101 Nr. Maszyny /96. Rok produkcji Made in Germany

4 Dokumentacja techniczna
Szerokość/długość/wysokość 1150/720/1920 mm Waga 440 kg Napięcie zasilania 400V/50Hz N+PE Moc silnika 2,1 kW Zabezpieczenie 25 A ( B25) Docisk druku rzeźbiącego max.1 kN (100 kp) przy 6,5 bar Wysokość koła docisku max.125 mm Wymiary drukowanego przedmiotu szerokość max.: 100 mm wysokość max.: 100 mm długość min.: 1000 mm Regulacja stołu oklejarki pionowo i poziomo 100° +/-5 mm Moc silnika koła oklejarki 550 W Moc grzałki koła grzejnego 1500 W Zakres temp. grzałki koła 0°-400°C Wymiary koła grzejnego grubość: 20 mm średnica: 200 mm Materiał wykonania koła aluminium oblane silikonem +/-25 mm Prędkość drukowania 1-20 m/min Ilość kół transportowych 2 szt. 40 mm x 100 mm Przeznaczenie oklejarki: okleinowanie profili folią ozdobną nanoszenie nadruku pod wpływem temperatury i docisku.

5 Ocena zgodności maszyny do wymagań bezpieczeństwa na poziomie zasadniczym w postaci listy kontrolnej
Do tego typu maszyna nie ma konieczności spełnienia tego wymogu. Maszyna nie wytwarza substancji szkodliwych. NIE DOTYCZY Maszyna nie posiada wyłączalnych ze stosowania systemów ochronnych. NIE DOTYCZY Maszynę należy wyposażyć w środki umożliwiające skuteczne alarmowanie operatora i innych osób zagrożonych, wskutek zmiany parametrów pracy, jeśli może to stanowić źródło niebezpiecznej sytuacji (np. zmiana ciśnienia, temperatury, prędkości). NIE DOTYCZY Urządzania Lub ich części, z których mogą wydzielać się szkodliwe gazy, pary lub pyły, powinny być zhermetyzowane. W razie niemożliwości zhermetyzowania, urządzenia te powinny być wyposażone w miejscowe wyciągi. W przypadku maszyn pracujących normalnie bez zamkniętej obudowy, urządzenia do separacji lub usuwania substancji, powinny być umieszczone możliwie jak najbliżej źródła emisji tych substancji. Zapewnienie takiego rozwiązanie, by po zdjęciu osłon maszyna stanęła. PN-EN ISO 12100 PN-EN ISO 12100 PN-EN ISO 12100 Czy maszyna jest wyposażona w skuteczny system ostrzegania pracowników o stanach awaryjnych? Czy zdjęcie, otwarcie lub wyłączenie systemu ochronnego spowoduje natychmiastowe zatrzymanie maszyny bądź jej niebezpiecznych elementów? Czy maszyna jest wyposażona w systemy eliminujące możliwość emisji substancji szkodliwych i niebezpiecznych do pomieszczeń pracy?

6 Ocena zgodności maszyny do wymagań bezpieczeństwa na poziomie zasadniczym w postaci listy kontrolnej
Maszyna jest właściwie zainstalowana, pomieszczenie jest przystosowane do pracy takiej maszyny. Sterowanie jest poza strefami zagrożeń operatora. Maszyna nie ma możliwości uruchomić się sama. ZGODNOŚĆ PN-EN ISO 12100 PN-EN PN-EN ISO 12100 Maszyna posiada właściwą ilość wyłączników awaryjnych. ZGODNOŚĆ PN-EN PN-EN ISO EN 62061 Maszyna nie posiada, żadnych niebezpiecznych elementów w konstrukcji obudowy. ZGODNOŚĆ Miejsce i sposób zainstalowania powinien uwzględniać minimalizację ryzyka zawodowego, w szczególności poprzez – zapewnienie dostatecznej przestrzeni pomiędzy ruchomymi częściami maszyn a ruchomymi lub stałymi elementami otoczenia; - zapewnienie, aby wszystkie używane lub produkowane materiały bądź energia były w bezpieczny sposób dostarczane i odprowadzane ze stanowiska pracy. PN-EN , PN-EN ISO 12100, EN 62061, PN-EN 13850 ZGODNOŚĆ Konstrukcja maszyny pozwala na jej stabilną pracę. Zapewnienie takiego rozmieszczenia elementów sterowniczych, by operator nie był narażony na zetknięcie się ruchomymi częściami napędu, narzędziami, ostrymi krawędziami i narożami urządzeń, elementami pod napięciem elektrycznym i innymi czynnikami stwarzającymi zagrożenie. PN-EN ISO :2005 PN-EN ISO :2005 ZGODNOŚĆ Zastosowanie rozwiązań technicznych wykluczających możliwość samoczynnego uruchomienia, np. po opuszczeniu osłony z blokadą, zadziałaniu wyłącznika krańcowego, przywróceniu napięcia zasilania. Wykonano pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji. ZGODNOŚĆ Maszyna powinna być wyposażona, co najmniej w jeden wyłącznik awaryjny, w celu wyeliminowania istniejącego lub możliwego do wystąpienia niebezpieczeństwa. Wyłącznik awaryjny powinien: mieć wyraźnie rozpoznawalne i widoczne oraz szybko dostępne elementy sterownicze; możliwie jak najszybciej zatrzymać niebezpieczny proces, bez stwarzania dodatkowego zagrożenia; w koniecznych przypadkach – inicjować lub umożliwiać zainicjowanie pewnych ruchów zabezpieczających. PN-EN ISO 12100 ZGODNOŚĆ Każda maszyna powinna być skonstruowana tak, by jej kształty nie powodowały zagrożenia dla obsługujących pod względem możliwości doznania ran ciała. PN-EN ISO 12100 Maszyna powinna być zbudowana tak, alby jej praca nie powodowała nadmiernych wibracji lub zagrożeń uszkodzenia konstrukcji, możliwości wywrócenia się, odporności na wiatr i inne czynniki środowiska. Instalacja elektryczna powinna być sprawdzona pod kątem skuteczności ochrony przeciwporażeniowej oraz rezystancji izolacji. Instalacje gazowe i wentylacyjne powinny mieć sprawdzone pod kątem skuteczności ich działania. Czy uruchomienie maszyny jest możliwe tylko poprzez celowe i zamierzone zadziałanie na przeznaczony do tego układ sterowania? Czy elementy sterownicze są usytuowane poza strefami zagrożenia, a ich obsługa nie powoduje dodatkowych zagrożeń? Czy maszyna jest właściwie zainstalowana, czy jest konstrukcyjnie przystosowana do pomieszczenia? Czy maszyna, ze względu na swój kształt nie powoduje dodatkowych zagrożeń? Czy maszyna posiada dostatecznie trwałą konstrukcję? Czy maszyna jest wyposażona w odpowiednią ilość wyłączników awaryjnych? Czy maszyna podłączona jest do sprawnych instalacji?

7 Ocena zgodności maszyny do wymagań bezpieczeństwa na poziomie zasadniczym w postaci listy kontrolnej
Maszyna nie posiada instrukcji obsługi i instrukcji BHP. Maszyna ma niesprawną instalacje elektryczną. NIE ZGODNOŚĆ Maszyna nie posiada właściwego oznakowania, informujących o zagrożeniach. Miejsce uziemienia oznaczyć odpowiednim piktogramem. NIE ZGODNOŚĆ Ocena ryzyka obejmuje ocenę stanowiska pracy, które zawiera wiele stanowisk pracy. Z oceny ryzyka nie wynika jasno, jakie jest ryzyko obsługi tego urządzenia. Ocenę ryzyka należy wykonać wg PN-EN ISO Dokleić piktogramy. Maszyny oddawane do eksploatacji powinny być wyposażone w instrukcję w języku polskim. NIE ZGODNOŚĆ Maszyna powinna mieć podwójną obudowę lub maszyna powinna być właściwie uziemiona, dla sieci czteroprzewodowej na wspólnym przewodzie uziemienia z przewodem neutralnym. Urządzenie nie ma tabliczki znamionowej. Maszyny wyposaża się w znaki ostrzegawcze i oznakowania konieczne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników. Maszyny powinny być oznakowane znakami i barwami bezpieczeństwa, zgodnie z wymaganiami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia o Ogólnych przepisach BHP oraz w Polskich Normach. NIE ZGODNOŚĆ Maszyna nie posiada dokumentacji konserwacji. NIE ZGODNOŚĆ Użytkownik maszyny powinien dokonać oceny ryzyka na stanowisku pracy, powinien dokonać oceny zagrożeń oraz przewidzieć środki zapobiegawcze do obsługi maszyny. Z wynikami oceny powinni być zapoznani wszyscy obsługujący potwierdzając wyniki pisemnie. PN-EN ISO 12100 NIE ZGODNOŚĆ PN-EN ISO PN-EN 18002 PN-EN PN-EN ISO 12100 PN-EN ISO 12100 PN-EN ISO 12100 Maszyny wyposaża się w tabliczkę znamionową, informującą użytkownika o pochodzeniu, nazwie, typie, numerze seryjnym, roku produkcji maszyny. PN-EN ISO 12100 Maszyna powinna posiadać udokumentowaną dokumentację przeglądów i napraw maszyny, powinna posiadać harmonogram konserwacji i przeglądów. Czy maszyna posiada niezbędną dokumentację techniczno-ruchową lub instrukcję? Czy jest zapewniona ochrona maszyny lub jej części przed skutkami kontaktu z energią elektryczną? Czy maszyna wyposażona jest w znaki bezpieczeństwa i informacyjne? Czy na stanowisku pracy operatora dokonano oceny ryzyka przy obsłudze maszyny? Czy maszyna wyposażona jest w czytelną tabliczkę znamionową? Czy maszyna posiada dokumentację konserwacji maszyny?

8 Ocena zgodności maszyny do wymagań bezpieczeństwa na poziomie zasadniczym w postaci listy kontrolnej
Maszyna ma zamontowane osłony, lecz ich skuteczność jest niewystarczająca. Brak opisu pulpitu sterowniczego. Należy zabezpieczyć zębatkę osłoną powodującą obrót maszyny – stelaż pomalować na kolor żółty oraz wyznaczyć strefę roboczą maszyny. NIE ZGODNOŚĆ Maszyna posiada wyłącznik główny, należy go tylko właściwie oznaczyć. Należy opisać wszystkie elementy sterowania maszyny. Pulpit należy opisać przy pomocy tabliczek metalowych lub naklejek odpornych na ścieranie. Skrzynkę zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. Wymienić uszkodzone przyciski. NIE ZGODNOŚĆ Należy zamontować wyłącznik główny, który będzie całkowicie odcinał zasilanie. Dziękujemy za uwagę! Elementy ruchome i inne części maszyn, które w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie, powinny być do wysokości co najmniej 2,5m od poziomu podłogi (podestu) stanowiska pracy osłonięte lub zaopatrzone w inne skuteczne urządzenia ochronne, z wyjątkiem przypadków, gdy spełnienie tych wymagań, nie jest możliwe ze względu na funkcję maszyny. Pasy, łańcuchy, taśmy, koła zębate i inne elementy układów napędowych oraz części maszyn zagrażające spadnięciem, znajdujące się nad stanowiskami pracy lub przejściami na wysokości ponad 2,5m od poziomu podłogi, powinny być osłonięte co najmniej od dołu trwałymi osłonami. Osłony stosowane na maszynach powinny uniemożliwiać bezpośredni dostęp do strefy niebezpiecznej. NIE ZGODNOŚĆ Oznakowanie czytelnymi napisami w języku polskim lub za pomocą zrozumiałych symboli (wysokość napisów i symboli powinna wynosić minimum 3mm). Zastosowanie właściwych barw elementów sterowniczych: – uruchomianie (włączanie) – biała (dopuszczalnie: szara, czarna bądź zielona) – przycisk wklęsły, - zatrzymywanie (wyłączanie) – czarna (dopuszczalnie: biała, szara bądź czerwona) – przycisk wypukły, zatrzymywanie awaryjne – czerwona na żółtym tle, łatwy do użycia. Informacje potrzebne do sterowania maszyną powinny być sformułowane w sposób jednoznaczny i łatwo zrozumiały. Należy oznaczyć strzałką kierunek obrotu na boku wałków w taki sposób, aby był widoczny ich obrót. Maszyny wyposaża się w układ sterowania przeznaczony do całkowitego i bezpiecznego ich zatrzymania. Układ sterowania przeznaczony do zatrzymania maszyny powinien mieć pierwszeństwo przed układem sterowania przeznaczonym do jej uruchomienia. Należy pomalować osłonę kolorem żółtym oraz oznaczyć odpowiednim piktogramem. Czy elementy sterownicze są widoczne i łatwe do zidentyfikowania oraz odpowiednio oznakowane, jeśli jest to konieczne? Czy ruchome elementy i inne części maszyny, która w razie zetknięcia się z nimi stwarzają zagrożenie są odsunięte lub zaopatrzone w inne urządzenia ochronne, czy są właściwie oznakowane? PN-EN ISO 12100 PN-EN 13857 PN-EN 953 Czy maszyna jest wyposażona w układ sterowania służący do całkowitego i bezpiecznego jej zatrzymania? PN-EN PN-EN ISO 12100 EN 62061 PN-EN PN-EN ISO 12100 PN-EN ISO 13849


Pobierz ppt "Prowadzący projekt: prof. dr hab. inż. Adam Hernas"

Podobne prezentacje


Reklamy Google