Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie 1 przedstawicieli partnerów z zespołem projektowym.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie 1 przedstawicieli partnerów z zespołem projektowym."— Zapis prezentacji:

1 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie 1 przedstawicieli partnerów z zespołem projektowym czerwiec 2010

2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cele spotkania: Omówienie zadań i harmonogramu prac w projekcie Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, w tym: celów i rezultatów projektu struktury działań w projekcie zadań i harmonogramów prac w poszczególnych komponentach zadań realizowanych przez oke w ramach partnerstwa

3 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Modernizacja egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe Decyzja Ministra Edukacji Narodowej Nr UDA – POKL 03.02.00-00-001/10-00 Wartość projektu: 46 669 993,50 PLN

4 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zespół projektowy Koordynator projektu: Zdzisław Kolan Menadżer projektu:Jolanta Stasiak Koordynatorzy komponentów: Elżbieta Araminowicz, Elżbieta Czapnik Dariusz Kołodziejczyk Beneficjent – Centralna Komisja Egzaminacyjna Partnerzy – Okręgowe Komisje Egzaminacyjne

5 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Cel ogólny projektu: dostosowanie systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych do potrzeb rynku pracy Cele szczegółowe projektu: 1. stworzenie jednolitego i powszechnego systemu potwierdzania kwalifikacji zawodowych 2. opracowanie technologii egzaminowania w zakresie szczegółowych kwalifikacji zawodowych, powtarzanego kilkakrotnie w procesie kształcenia zawodowego 3. rozbudowanie ośrodków egzaminacyjnych i zwiększenie liczby egzaminatorów

6 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty projektu Twarde raport dotyczący europejskich systemów potwierdzania kwalifikacji nabytych w ramach formalnego uczenia się elektroniczna baza zadań egzaminacyjnych stosowanych w etapie pisemnym i praktycznym w obecnych egzaminach potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla wszystkich zawodów, w których odbył się egzamin

7 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt nowych rozwiązań organizacyjnych i prawnych w zakresie potwierdzania kwalifikacji zawodowych uzyskanych w uczeniu się formalnym, pozaformalnym i nieformalnym projekt zmian prawa oświatowego niezbędnych do ujednolicenia egzaminów zawodowych dla zawodów szkolnych, które obecnie funkcjonują w OKE, KO, u pracodawców, którzy przeprowadzają ww. egzaminy,

8 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego metodologia tworzenia nowych zadań egzaminacyjnych oraz modernizacji zadań stosowanych w obecnym egzaminie dla szczegółowych kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach KZSZ ok. 30 zespołów krajowych autorów zadań egzaminacyjnych, ok. 95 tys. sparametryzowanych zadań w bankach zadań

9 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego informatory o zmodernizowanym systemie zewnętrznych egzaminów zawodowych - dla wszystkich zawodów ujętych w KZSZ (produkt: informatory będą ogłoszone i zamieszczone na stronie internetowej CKE - do 30 sierpnia 2013r.)

10 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego elektroniczna baza wszystkich ośrodków egzaminacyjnych funkcjonujących w systemie zewnętrznych egzaminów zawodowych standardy wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych dla wszystkich zawodów ujętych w KZSZ z uwzględnieniem kwalifikacji wyodrębnionych w zawodach (produkt: obowiązkowe, będą je musiały spełniać ośrodki egzaminacyjne - niezbędne do przygotowania zadań praktycznych dla zmodernizowanego egzaminu) krajowa sieć ośrodków egzaminacyjnych potwierdzających kwalifikacje zawodowe w zawodach ujętych w KZSZ

11 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego raport i wnioski z badań nad sposobami włączania pracodawców do systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych (mechanizmami tworzenia ośrodków egzaminacyjnych u pracodawców) uzgodnione zasady współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jst, kuratorami oświaty, samorządami gospodarczymi i pracodawcami w zakresie tworzenia nowych ośrodków egzaminacyjnych (będą wdrażane w życie po przeprowadzeniu pilotażu w wybranych zawodach - od czerwca 2012r.),

12 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego platforma internetowa umożliwiająca współpracę CKE i OKE w zakresie organizacji i przeprowadzania egzaminów zawodowych oraz współpracę CKE i OKE ze wszystkimi instytucjami tworzącymi krajową sieć ośrodków egzaminacyjnych

13 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oprogramowanie egzaminu przed komputerem w czasie rzeczywistym - w 2013r. planuje się wyposażenie ośrodków, które spełnią wymagania co do sprzętu i łączy internetowych w oprogramowanie umożliwiające egzamin on line,

14 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Rezultaty projektu Miękkie podniesienie rangi zewnętrznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe poprawa jakości i efektywności kształcenia zawodowego.

15 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Struktura działań w projekcie Stworzenie zaplecza merytorycznego Stworzenie zaplecza technicznego Stworzenie zaplecza informatycznego Pilotaże Zarządzanie projektem, informacja i promocja

16 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stworzenie zaplecza merytorycznego Zadanie1. Opracowanie nowej koncepcji egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe oraz projektu zmian w prawie oświatowym Zadanie 2. Opracowanie metodologii tworzenia zadań potwierdzających szczegółowe kwalifikacje wyodrębnione w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Zadanie 3. Utworzenie ok. 30 krajowych zespołów autorów zadań oraz skorelowanych z nimi banków zadań do egzaminu zawodowego Zadanie 4. Przeprowadzenie szkoleń ok.30 krajowych zespołów autorów zadań Zadanie 5. Wprowadzenie do banków zadań wykorzystanych już zadań egzaminacyjnych z etapu pisemnego i praktycznego Zadanie 6. Opracowanie programów szkoleń i przeprowadzenie szkoleń

17 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stworzenie zaplecza technicznego Zadanie 7. Zewidencjonowanie funkcjonujących ośrodków egzaminacyjnych Zadanie 8. Opracowanie standardów wyposażenia ośrodków egzaminacyjnych dla wszystkich zawodów/kwalifikacji ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego Zadanie 9. Opracowanie modelu współpracy systemu zewnętrznych egzaminów zawodowych z jednostkami samorządów terytorialnych, kuratorami oświaty, samorządami gospodarczymi i pracodawcami w zakresie tworzenia nowych ośrodków egzaminacyjnych Zadanie 10. Zakładanie nowych ośrodków (w tym u pracodawców, wyłonionych w ramach badań) Zadanie 11. Przeprowadzenie szkoleń dla właścicieli ośrodków egzaminacyjnych, w tym dla pracodawców dot. udziału w systemie zewnętrznych egzaminów zawodowych

18 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Stworzenie zaplecza informatycznego Zadanie 12. Opracowanie i wdrożenie systemu informatycznego łączącego CKE, komisje okręgowe i instytucje tworzące sieć ośrodków egzaminacyjnych Zadanie 13. Opracowanie projektu i wdrożenie egzaminów przed komputerem w czasie rzeczywistym (online) Zadanie 14. Utworzenie portalu internetowego wspomagającego realizację projektu Zadanie 15. Przeprowadzenie szkoleń dla lokalnych administratorów sieci

19 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pilotaże Zadanie 16. Przeprowadzenie pilotażu egzaminu przed komputerem w czasie rzeczywistym z udziałem ok. 3 tys. zdających dla oceny możliwości przeprowadzenia egzaminu w tej formie oraz opracowania wymagań dot. sprzętu i łączy internetowych Zadanie 17. Przeprowadzenie pilotażu egzaminów w 5 wybranych zawodach z 3 grup branżowych przed komputerem w czasie rzeczywistym oraz na stanowiskach rzeczywistych w 40 ośrodkach z udziałem ok. 1 tys. zdających

20 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania oke w ramach partnerstwa W ramach zadania 2 7 - organizacja i przeprowadzenie w ośrodkach egzaminacyjnych etapu praktycznego egzaminu w nowej formule dla wybranych zawodów (2010) W ramach zadania 3 6 - opracowanie zadań egzaminacyjnych do nowej formuły egzaminu (2010-2013) W ramach zadania 4 3 - przygotowanie list autorów zadań oraz recenzentów współpracujących z OKE rekomendowanych do udziału w szkoleniach, (2010) 5 - organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla kandydatów na autorów zadań dla kwalifikacji, w określonych zawodach (2010-2013) W ramach zadania 5 4 - przeprowadzenie rekrutacji kandydatów na autorów zadań do udziału w szkoleniach (2010)

21 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania oke w ramach partnerstwa W ramach zadania 6 10) organizacja i przeprowadzenie szkoleń uzupełniających dla egzaminatorów OKE (2011 – 2013) 11) organizacja i przeprowadzenie szkoleń kandydatów, w tym pracodawców i ich przedstawicieli, na egzaminatorów egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe (2011 – 2013) W ramach zadania 7 i 10 1) przeprowadzenie inwentaryzacji wyposażenia w funkcjonujących ośrodkach egzaminacyjnych oraz sprzętu komputerowego i łącza internetowego w szkołach/placówkach, w których odbywa się etap pisemny egzaminu zawodowego, scalenie danych i wstępna ich analiza (2010 - 2011) W ramach zadania 11 9) organizacja i przeprowadzenie spotkań/konferencji z pracodawcami (2011)

22 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania oke w ramach partnerstwa W ramach zadania 12 13) praca nad systemem informatycznym, utrzymanie (m.in. obsługa, monitoring) systemu informatycznego wspomagającego przeprowadzanie egzaminów zawodowych w nowej formule (2010-2013 i po zakończeniu projektu) 15) zakup sprzętu komputerowego dla zespołu ekspertów (informatyków) - notebooki/komputery z oprogramowaniem systemowym) wraz z oprogramowaniem -podstawowym, MS Office, pakiet antywirusowym (2010) W ramach zadania 15 14) organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich użytkowników systemu (OKE i na terenie OKE) (2011 – 2012)

23 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania oke w ramach partnerstwa W ramach zadania 16 2) organizacja i przeprowadzenie pilotażu etapu pisemnego egzaminu w określonych zawodach z wykorzystaniem technologii ITC w szkołach/ośrodkach na terenie OKE (2010) W ramach zadania 17 8) organizacja i przeprowadzenie pilotażu egzaminów w zawodach ujętych w 3 branżach według nowej formuły (cz. pisemna z wykorzystaniem technologii ITC oraz cz. praktyczna na stanowiskach rzeczywistych w ośrodkach egzaminacyjnych) w tym przeszkolenie egzaminatorów (2012)

24 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zadania zespołu ekspertów w ramach komponentu informatycznego Przygotowanie wymagań i specyfikacji systemu informatycznego, testowanie, monitoring (2010 – 2013) 13) praca nad systemem informatycznym, utrzymanie (m.in. obsługa, monitoring) systemu informatycznego wspomagającego przeprowadzanie egzaminów zawodowych w nowej formule (2010-2013 i po zakończeniu projektu) W ramach zadania 15 14) organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla wszystkich użytkowników systemu (OKE i na terenie OKE) (2011 – 2012) Zespół ekspertów – informatycy OKE i CKE (razem 9 osób) W ramach zadania 12

25 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego W ramach zadania 16 2) organizacja i przeprowadzenie pilotażu etapu pisemnego egzaminu w określonych zawodach z wykorzystaniem technologii ITC w szkołach/ośrodkach na terenie OKE (2010) W ramach zadania 17 8) organizacja i przeprowadzenie pilotażu egzaminów w zawodach ujętych w 3 branżach według nowej formuły (cz. pisemna z wykorzystaniem technologii ITC (2012)

26 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Dziękujemy


Pobierz ppt "Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Spotkanie 1 przedstawicieli partnerów z zespołem projektowym."

Podobne prezentacje


Reklamy Google