Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

„Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia.” Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "„Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia.” Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr."— Zapis prezentacji:

1 „Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia.” Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku

2 Autorzy i osoby realizujące innowację pedagogiczną
mgr Dorota E. Matejko – surdpedagog, logopeda, terapeuta słuchu i mowy, nauczyciel dyplomowany mgr Katarzyna Płońska – surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta słuchu i mowy, nauczyciel dyplomowany mgr Anna Wałejsza – psycholog, nauczyciel kontraktowy Białystok

3 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia2002 roku (Dz. U. Nr 56/2002, poz 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 256/2004, poz z późniejszymi zmianami) Białystok

4 Rodzaj innowacji: Innowacja organizacyjna – jest prowadzona w formie zajęć dodatkowych i obejmuje: zajęcia terapeutyczne skierowane do dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola; spotkania grupy wsparcia rodziców tych dzieci; Innowacja metodyczna – obejmuje łączenie zróżnicowanych metod terapeutycznych oraz metod nauczania mowy i języka dzieci z wadami słuchu Białystok

5 „Grupa wsparcia” Możliwość spotkania się w grupie ludzi, którzy mają podobny problem, spełnia rolę wzajemnego, pozytywnego motywowania siebie nawzajem do działań, poprzez które człowiek wpływa na jakość swojego życia. Chroni to osobę przed tworzeniem sobie zamkniętego świata i budowaniem poczucia bezradności. Białystok

6 Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi
- metoda totalnej komunikacji (w tym język migowy) - metoda ośrodków pracy, - metoda verbo – tonalna, - metody pedagogiki zabawy, - logorytmika, - psychomotoryka, - psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia. Białystok

7 Uzasadnienie powstania programu:
Duże zainteresowanie rodziców dotychczasową terapią małych dzieci z wadami słuchu prowadzoną od 6 lat w ramach wolontariatu w przedszkolu, Negatywne skutki zbyt późnego rozpoczynania terapii dla losów przedszkolnych i szkolnych dzieci, Brak specjalistycznej pomocy rodzicom dzieci z dysfunkcją narządu słuchu. Białystok

8 Adresaci: Dzieci z wadą słuchu, z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami od 2 do 5 roku życia, Rodzice tych dzieci. Białystok

9 Zasady naboru: Dzieci z wadami słuchu nieuczęszczające do przedszkola ani na terapię grupową, Dzieci z wadami słuchu różnego pochodzenia, korzystające z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, Dzieci z wadą słuchu i dodatkowymi dysfunkcjami, Dzieci z rodzin słyszących i niesłyszących (korzystające z różnych form komunikacji), Rodzice wyżej wymienionych dzieci, deklarujący aktywny i systematyczny udział zarówno w terapii dzieci jak i w spotkaniach grupy wsparcia. Białystok

10 Główny cel innowacji: Kompleksowa i wielospecjalistyczna diagnoza i rehabilitacja dzieci z uszkodzonym narządem słuchu oraz pomoc psychologiczna ich rodzinom. Białystok

11 Cele szczegółowe dotyczące dzieci:
Wyposażenie dzieci w podstawowe narzędzie niezbędne do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz do zdobywania wiedzy, jakim jest mowa i język, Zaspokojenie potrzeby komunikowania się z otoczeniem w wybrany przez siebie sposób (mowa dźwiękowa lub język migowy), Zmniejszenie poczucia „inności” dzięki kontaktom z niesłyszącymi rówieśnikami, Przygotowanie dzieci do aktywnego udziału w życiu słyszących rówieśników poprzez uczestniczenie w uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola, Rozwijanie aktywności, samodzielności oraz niezależności dzieci, Akceptacja aparatów słuchowych i implantów ślimakowych i uświadomienie korzyści, jakie wynikają z korzystania z nich. Białystok

12 Cele szczegółowe dotyczące rodziców:
uświadomienie sobie przez rodziców ich problemów, słabszych stron, lepsze rozumienie przez rodziców charakteru i przyczyn ich trudności, dostarczenie rodzicom nowych strategii radzenia sobie z trudnościami, dostarczenie uczestnikom wsparcia (od prowadzącego i innych uczestników grupy), możliwości odreagowania emocji, przeżywanych stresów, niwelowanie poczucia osamotnienia, niezrozumienia (stanów związanych z urodzeniem i wychowaniem dziecka z wadą słuchu), wzmacnianie ich mocnych stron, wskazywanie zasobów, jakie mają w sobie, w otoczeniu, dostarczenie rodzicom możliwości korzystania z doświadczenia innych współuczestników grupy wsparcia, dostarczenie rodzicom wiedzy psychologicznej dotyczącej metod wychowawczych. Białystok

13 Sposób dokumentowania realizacji programu:
Ankieta dotycząca dziecka i rodziny, kwalifikująca do programu, Kontrakt terapeutyczny, Profil osiągnięć dziecka z wadą słuchu, Kwestionariusz oceny zachowań komunikacyjnych, Programy terapeutyczne, Ankieta ewaluacyjna. Białystok

14 Nowatorstwo realizowanego projektu:
Systematyczną terapią zostali równocześnie objęci rodzice i ich niesłyszące dzieci, Uczestnikami projektu są dzieci spoza placówki, w której jest on realizowany, Indywidualizacja metod terapii ze względu na dużą różnorodność grupy, Indywidualizacja doboru metod komunikacji, z uwzględnieniem preferencji dziecka i rodziców, Rozwój mowy i języka (w zakresie rozumienia i nadawania), Usprawnianie resztek słuchu i rozwijanie umiejętności odczytywania mowy z ust. Białystok

15 Przewidywane efekty: W odniesieniu do dziecka – rozwój mowy i języka, rozwój emocjonalny i społeczny osiągnie poziom, który umożliwi dziecku pełny i skuteczny udział w życiu przedszkola oraz ułatwi zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie równym dzieciom słyszącym; W odniesieniu do rodziców – poprawi relacje z własnym dzieckiem, pozwoli go w pełni zaakceptować, obiektywnie oceniać jego możliwości i udzielić właściwego wsparcia w trudnym procesie rozwoju. Usprawni relacje rodziców z terapeutą i nauczycielem pracującym z dzieckiem. Białystok

16 Dziękuję za uwagę Białystok


Pobierz ppt "„Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia.” Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google