Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia. Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia. Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr."— Zapis prezentacji:

1 Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia. Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr 55 z Oddziałami Integracyjnymi w Białymstoku www.ps55.bialystok.pl

2 Białystok 8-12-2009 Autorzy i osoby realizujące innowację pedagogiczną mgr Dorota E. Matejko – surdpedagog, logopeda, terapeuta słuchu i mowy, nauczyciel dyplomowany mgr Dorota E. Matejko – surdpedagog, logopeda, terapeuta słuchu i mowy, nauczyciel dyplomowany mgr Katarzyna Płońska – surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta słuchu i mowy, nauczyciel dyplomowany mgr Katarzyna Płońska – surdopedagog, pedagog specjalny, terapeuta słuchu i mowy, nauczyciel dyplomowany mgr Anna Wałejsza – psycholog, nauczyciel kontraktowy mgr Anna Wałejsza – psycholog, nauczyciel kontraktowy

3 Białystok 8-12-2009 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia2002 roku (Dz. U. Nr 56/2002, poz 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 9 kwietnia2002 roku (Dz. U. Nr 56/2002, poz 506) w sprawie warunków prowadzenia działalności innowacyjnej i eksperymentalnej przez publiczne szkoły i placówki Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 256/2004, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) Ustawa o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz. U. Nr 256/2004, poz. 2572 z późniejszymi zmianami)

4 Białystok 8-12-2009 Rodzaj innowacji: Innowacja organizacyjna – jest prowadzona w formie zajęć dodatkowych i obejmuje: Innowacja organizacyjna – jest prowadzona w formie zajęć dodatkowych i obejmuje: zajęcia terapeutyczne skierowane do dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola; spotkania grupy wsparcia rodziców tych dzieci; Innowacja metodyczna – obejmuje łączenie zróżnicowanych metod terapeutycznych oraz metod nauczania mowy i języka dzieci z wadami słuchu Innowacja metodyczna – obejmuje łączenie zróżnicowanych metod terapeutycznych oraz metod nauczania mowy i języka dzieci z wadami słuchu

5 Białystok 8-12-2009 Grupa wsparcia Możliwość spotkania się w grupie ludzi, którzy mają podobny problem, spełnia rolę wzajemnego, pozytywnego motywowania siebie nawzajem do działań, poprzez które człowiek wpływa na jakość swojego życia. Chroni to osobę przed tworzeniem sobie zamkniętego świata i budowaniem poczucia bezradności. Możliwość spotkania się w grupie ludzi, którzy mają podobny problem, spełnia rolę wzajemnego, pozytywnego motywowania siebie nawzajem do działań, poprzez które człowiek wpływa na jakość swojego życia. Chroni to osobę przed tworzeniem sobie zamkniętego świata i budowaniem poczucia bezradności.

6 Białystok 8-12-2009 Metody terapeutyczne stosowane w pracy z dziećmi - metoda totalnej komunikacji (w tym język migowy) - metoda totalnej komunikacji (w tym język migowy) - metoda ośrodków pracy, - metoda ośrodków pracy, - metoda verbo – tonalna, - metoda verbo – tonalna, - metody pedagogiki zabawy, - metody pedagogiki zabawy, - logorytmika, - logorytmika, - psychomotoryka, - psychomotoryka, - psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia. - psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy i myślenia.

7 Białystok 8-12-2009 Uzasadnienie powstania programu: Duże zainteresowanie rodziców dotychczasową terapią małych dzieci z wadami słuchu prowadzoną od 6 lat w ramach wolontariatu w przedszkolu, Duże zainteresowanie rodziców dotychczasową terapią małych dzieci z wadami słuchu prowadzoną od 6 lat w ramach wolontariatu w przedszkolu, Negatywne skutki zbyt późnego rozpoczynania terapii dla losów przedszkolnych i szkolnych dzieci, Negatywne skutki zbyt późnego rozpoczynania terapii dla losów przedszkolnych i szkolnych dzieci, Brak specjalistycznej pomocy rodzicom dzieci z dysfunkcją narządu słuchu. Brak specjalistycznej pomocy rodzicom dzieci z dysfunkcją narządu słuchu.

8 Białystok 8-12-2009 Adresaci: Dzieci z wadą słuchu, z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami od 2 do 5 roku życia, Dzieci z wadą słuchu, z wadą słuchu i innymi dysfunkcjami od 2 do 5 roku życia, Rodzice tych dzieci. Rodzice tych dzieci.

9 Białystok 8-12-2009 Zasady naboru: Dzieci z wadami słuchu nieuczęszczające do przedszkola ani na terapię grupową, Dzieci z wadami słuchu nieuczęszczające do przedszkola ani na terapię grupową, Dzieci z wadami słuchu różnego pochodzenia, korzystające z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, Dzieci z wadami słuchu różnego pochodzenia, korzystające z aparatów słuchowych lub implantów ślimakowych, Dzieci z wadą słuchu i dodatkowymi dysfunkcjami, Dzieci z wadą słuchu i dodatkowymi dysfunkcjami, Dzieci z rodzin słyszących i niesłyszących (korzystające z różnych form komunikacji), Dzieci z rodzin słyszących i niesłyszących (korzystające z różnych form komunikacji), Rodzice wyżej wymienionych dzieci, deklarujący aktywny i systematyczny udział zarówno w terapii dzieci jak i w spotkaniach grupy wsparcia. Rodzice wyżej wymienionych dzieci, deklarujący aktywny i systematyczny udział zarówno w terapii dzieci jak i w spotkaniach grupy wsparcia.

10 Białystok 8-12-2009 Główny cel innowacji: Kompleksowa i wielospecjalistyczna diagnoza i rehabilitacja dzieci z uszkodzonym narządem słuchu oraz pomoc psychologiczna ich rodzinom. Kompleksowa i wielospecjalistyczna diagnoza i rehabilitacja dzieci z uszkodzonym narządem słuchu oraz pomoc psychologiczna ich rodzinom.

11 Białystok 8-12-2009 Cele szczegółowe dotyczące dzieci: Wyposażenie dzieci w podstawowe narzędzie niezbędne do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz do zdobywania wiedzy, jakim jest mowa i język, Wyposażenie dzieci w podstawowe narzędzie niezbędne do prawidłowego rozwoju emocjonalnego, społecznego oraz do zdobywania wiedzy, jakim jest mowa i język, Zaspokojenie potrzeby komunikowania się z otoczeniem w wybrany przez siebie sposób (mowa dźwiękowa lub język migowy), Zaspokojenie potrzeby komunikowania się z otoczeniem w wybrany przez siebie sposób (mowa dźwiękowa lub język migowy), Zmniejszenie poczucia inności dzięki kontaktom z niesłyszącymi rówieśnikami, Zmniejszenie poczucia inności dzięki kontaktom z niesłyszącymi rówieśnikami, Przygotowanie dzieci do aktywnego udziału w życiu słyszących rówieśników poprzez uczestniczenie w uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola, Przygotowanie dzieci do aktywnego udziału w życiu słyszących rówieśników poprzez uczestniczenie w uroczystościach organizowanych na terenie przedszkola, Rozwijanie aktywności, samodzielności oraz niezależności dzieci, Rozwijanie aktywności, samodzielności oraz niezależności dzieci, Akceptacja aparatów słuchowych i implantów ślimakowych i uświadomienie korzyści, jakie wynikają z korzystania z nich. Akceptacja aparatów słuchowych i implantów ślimakowych i uświadomienie korzyści, jakie wynikają z korzystania z nich.

12 Białystok 8-12-2009 Cele szczegółowe dotyczące rodziców: uświadomienie sobie przez rodziców ich problemów, słabszych stron, lepsze rozumienie przez rodziców charakteru i przyczyn ich trudności, uświadomienie sobie przez rodziców ich problemów, słabszych stron, lepsze rozumienie przez rodziców charakteru i przyczyn ich trudności, dostarczenie rodzicom nowych strategii radzenia sobie z trudnościami, dostarczenie rodzicom nowych strategii radzenia sobie z trudnościami, dostarczenie uczestnikom wsparcia (od prowadzącego i innych uczestników grupy), możliwości odreagowania emocji, przeżywanych stresów, niwelowanie poczucia osamotnienia, niezrozumienia (stanów związanych z urodzeniem i wychowaniem dziecka z wadą słuchu), dostarczenie uczestnikom wsparcia (od prowadzącego i innych uczestników grupy), możliwości odreagowania emocji, przeżywanych stresów, niwelowanie poczucia osamotnienia, niezrozumienia (stanów związanych z urodzeniem i wychowaniem dziecka z wadą słuchu), wzmacnianie ich mocnych stron, wskazywanie zasobów, jakie mają w sobie, w otoczeniu, wzmacnianie ich mocnych stron, wskazywanie zasobów, jakie mają w sobie, w otoczeniu, dostarczenie rodzicom możliwości korzystania z doświadczenia innych współuczestników grupy wsparcia, dostarczenie rodzicom możliwości korzystania z doświadczenia innych współuczestników grupy wsparcia, dostarczenie rodzicom wiedzy psychologicznej dotyczącej metod wychowawczych. dostarczenie rodzicom wiedzy psychologicznej dotyczącej metod wychowawczych.

13 Białystok 8-12-2009 Sposób dokumentowania realizacji programu: Ankieta dotycząca dziecka i rodziny, kwalifikująca do programu, Ankieta dotycząca dziecka i rodziny, kwalifikująca do programu, Kontrakt terapeutyczny, Kontrakt terapeutyczny, Profil osiągnięć dziecka z wadą słuchu, Profil osiągnięć dziecka z wadą słuchu, Kwestionariusz oceny zachowań komunikacyjnych, Kwestionariusz oceny zachowań komunikacyjnych, Programy terapeutyczne, Programy terapeutyczne, Ankieta ewaluacyjna. Ankieta ewaluacyjna.

14 Białystok 8-12-2009 Nowatorstwo realizowanego projektu: Systematyczną terapią zostali równocześnie objęci rodzice i ich niesłyszące dzieci, Uczestnikami projektu są dzieci spoza placówki, w której jest on realizowany, Uczestnikami projektu są dzieci spoza placówki, w której jest on realizowany, Indywidualizacja metod terapii ze względu na dużą różnorodność grupy, Indywidualizacja metod terapii ze względu na dużą różnorodność grupy, Indywidualizacja doboru metod komunikacji, z uwzględnieniem preferencji dziecka i rodziców, Indywidualizacja doboru metod komunikacji, z uwzględnieniem preferencji dziecka i rodziców, Rozwój mowy i języka (w zakresie rozumienia i nadawania), Rozwój mowy i języka (w zakresie rozumienia i nadawania), Usprawnianie resztek słuchu i rozwijanie umiejętności odczytywania mowy z ust. Usprawnianie resztek słuchu i rozwijanie umiejętności odczytywania mowy z ust.

15 Białystok 8-12-2009 Przewidywane efekty: W odniesieniu do dziecka – rozwój mowy i języka, rozwój emocjonalny i społeczny osiągnie poziom, który umożliwi dziecku pełny i skuteczny udział w życiu przedszkola oraz ułatwi zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie równym dzieciom słyszącym; W odniesieniu do dziecka – rozwój mowy i języka, rozwój emocjonalny i społeczny osiągnie poziom, który umożliwi dziecku pełny i skuteczny udział w życiu przedszkola oraz ułatwi zdobywanie wiedzy i umiejętności na poziomie równym dzieciom słyszącym; W odniesieniu do rodziców – poprawi relacje z własnym dzieckiem, pozwoli go w pełni zaakceptować, obiektywnie oceniać jego możliwości i udzielić właściwego wsparcia w trudnym procesie rozwoju. Usprawni relacje rodziców z terapeutą i nauczycielem pracującym z dzieckiem. W odniesieniu do rodziców – poprawi relacje z własnym dzieckiem, pozwoli go w pełni zaakceptować, obiektywnie oceniać jego możliwości i udzielić właściwego wsparcia w trudnym procesie rozwoju. Usprawni relacje rodziców z terapeutą i nauczycielem pracującym z dzieckiem.

16 Białystok 8-12-2009 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Program rozwoju osobowości, kształcenia i wychowania dzieci z wadą słuchu w wieku od 2 do 5 roku życia. Miejsce realizacji: Przedszkole Samorządowe nr."

Podobne prezentacje


Reklamy Google