Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wietnam, Polska i możliwości biznesowe w górnictwie

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wietnam, Polska i możliwości biznesowe w górnictwie"— Zapis prezentacji:

1 Wietnam, Polska i możliwości biznesowe w górnictwie
Nguyen Hoang, Ambasador Wietnamu w Polsce Katowice 18/12/2012

2 26 lat: otwartych drzwi Gospodarka Wietnamu przeciętny wzrost na poziomie 7-8% rocznie w 2011 r., wzrost gospodarki około 6 % PKB. obroty handlowe przez ostatnie 20 lat rosną stale średnio o 15-20% rocznie obecnie obroty handlowe osiągnęły wielkość 160% wartości początkowej GDP Katowice

3 Wietnam Uwagi ogólne Hanoi Powierzchnia: 331 690 km2
Członkostwo w organizacjach: Populacja: 88,4 mln WTO– 2007 PKB: bln USD ASEAN– 1995 PKB/mieszkańca: 1200 USD Uwagi ogólne Wietnam – 13. Najbardziej ludne państwo świata. HCMC – 7,2 mln mieszkańców Metropolia HCMC – ponad 9 mln mieszkańców Planowany obszar metropolitalny HCMC i otaczających prowincji – ok. 20 mln mieszkańców w 2020 r. Hanoi – 6,5 mln mieszkańców (w tym 2,6 mln w samym mieście) Planowany obszar metropolitalny Hanoi i otaczających prowincji: – ok. 15 mln mieszkańców w 2020 r. HCMC Wietnam Katowice 3

4 Stosunki międzynarodowe handlowe
z dwustoma krajami. atrakcyjny rejon do inwestowania w ramach ODA w wysokości 8 miliardów USD w roku 2011. do końca 2010 roku Wietnam uzyskał ponad 180 miliardów USD w ramach bezpośrednich inwestycji zagranicznych z 89 krajów. Wietnam stał się także inwestorem, posiada obecnie już blisko 500 projektów inwestycyjnych za granicą, ich łączna wartość sięga kilka miliardów USD. Znajdują sie one w ponad 50 krajach. Polityka otwartych drzwi przyczyniła się do dynamicznego rozwoju eksportu, dzięki czemu Wietnam znalazł się w gronie czołowych eksporterów m.in takich produktów jak produkty rybne, ryż, pierprz, kauczuk, kawa i herbata. Katowice

5 Wietnam na arenie międzynarodowej
Wietnam jest aktywnym członkiem ASEAN, ASEM, APEC, WTO i innych organizacji międzynarodowych. Z powodzeniem zakończył swoją działalność jako niestały członek Rady Bezpieczeństwa ONZ w latach Z powodzeniem pełnił rolę przewodniczącego ASEAN-u w roku 2010. W ocenie Organizaji Narodów Zjednocznych, Wietnam jest uważany za jeden z krajów, które osiągnęły największe sukcesy w dziedzinie likwidacji klęski głodu i zmniejszenia poziomu ubóstwa. Zakończył też przed terminem realizację celów Rozwojowych Tysiąclecia przewidzianych na 2006r., zmniejszając liczbę osób żyjących w ubóstwie z 58% w 1993 r. Do około 16 % w roku 2006, a do 10% w 2010 r. Katowice

6 Stosunki pomiędzy Wietnamem i Polską
60 lat tradycyjnych stosunków Stosunki polityczne, gospodarcze, kuturalne, educacyjne rozwiją się pomyślnie zwiaszcza w ostatnich dwóch latach. Wymiana handlowa między naszymi krajami sukcesywnie rozwiją i stabilizuje się na dobrym poziomie. Polska jest największym rynkiem dla eksportu wietnamu w Europie Środkowej. Katowice

7 Wartość obrotów handlowych w ostatnich latach i
w 2011 wzrosła do 910 mln USD (najwyższy poziom dotychczas) Rok 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 obrot (mln USD) 125 142,9 176 220 240  330 500 650 550 621 Đã đến đáy của khủng hoảng chưa ? chữ V, U hay ….L XNK 160% GDP Kim ngạch XNK per capita: USD563; Thái 1860; Philipn 546; Mã lai 5890; Spore 60600 Katowice NĐT-thông tin tham khảo 7 7

8 dobry klimat polityczny panujący między Wietnamem a Polską,
wysoko wykwalifikowanych pracowników i specjalistów wykształconych w Polsce (ponad ludzi) blisko Wietnamczyków zamieszkałych w Polsce Katowice

9 bezpośrednie połączenie lotnicze Warszawa – Hanoi
na rynek wietnamski, rynek 88 milionów konsumentów, na rynek jeszcze większy – 580 milionów mieszkańców krajów ASEAN-u. utrudnienia, związane z dużą odległością między naszymi krajami, pewnymi różnicami tradycji i obyczajów, różnicami klimatycznymi. Jednakże zalet jest z pewnością dużo więcej. Prawie wszyscy biznesmeni, i ci ze Stanów Zjednoczonych , z Europy, Afryki musieli przejść pewien trudny pierwszy okres adaptacji, jednakże pokonali te trudności, odnaleźli swe miejsce w Wietnamie i pozostają tu na długo. Aktywność biznesmenów polskich przyczyni się m.in do zmniejszenia deficytu strony Polski: zachęcamy do zbilansowania wymiany handlowej. Katowice

10 Krótkie wprowadzenie: Ministerstwo Przemysłu i Handlu (MOIT) wietnamski sektor górniczy Brief Introduction of the Ministry of Industry and Trade (MOIT) and vietnam mining sector

11 1. Zarys informacji na temat MOIT Brief Information on MOIT
MOIT powstało w 2007 roku w wyniku połączenia 2 dużych ministerstw (Ministerstwo Przemysłu i Ministerstwao Handlu). * Str. www: * MOIT nadzoruje stan sektorów przemysłowych (mechanika, metalurgia energetyka, ropa i gaz, górnictwo i przetwórstwo minerałów, chemia, dobro konsumpcyjne, przetwórstwo żywności i innych przemysłu przetwórczego) i handel (handel wewnętrzny, import-eksport, promowanie handlu , międzynarodowa integracja gospodarcza i handlowa, konkurencyjne zarządzanie itp.) w całym kraju. * MOIT ma więcej niż 20 departamentów, 7 agencji, ponad 20 państwowych własnych ekonomicznych grup / korporacje, 24 organizacje badawczo-rozwojowe, 50 uczelni wyższych i szkół zawodowych i komercyjnych konsulat w 60 krajach. MOIT was established in 2007 by merging 2 large ministries (Ministry of Industry and Ministry of Trade). Website: MOIT does State management of the industrial sectors (mechanical engineering, metallurgy, energy, oil and gas, mining & mineral processing, chemicals, consumer goods, food processing and others processing industries) and trade sectors (domestic trade, import-export, trade promotion, international economic and trade integration, competitive management etc.) throughout the country. MOIT has more 20 Departments, 7 Agencies, more than 20 state-own economic groups/corporations, 24 R&D organizations, 50 universities and vocational schools and commercial consulate in 60 countries. Katowice

12 2. Krótka informacja o sektorze górniczym w Wietnamie Brief Information on Vietnam mining sector
1. Potencjał zasobów mineralnych      Wietnam jest bardzo bogaty w zasoby mineralne. Niektóre minerały mają duże rezerwy, takie jak: Olej: ok.1700 mln. ton, skoncentrowanej morskie z centralnej części Wietnamu. Węgiel: ok mln. ton, skupione w prowincji Quang Ninh i Song Hong regionu Delty. Apatyt: ok mln. ton, skupione na Północy (w prowincji Lao Cai). Rudy żelaza: ok.1200 młyn. Skupione w prowincjach Ha Tinh i Lao Cai Rudy zawierające tytan : ok.650 mln. ton, skoncentrowane w Europie Środkowej i Południowym Wietnamie. Wapień: mln. ton, skoncentrowane w północnej i centralnej części Wietnamu itd. 1. Mineral Resource Potential Vietnam is quite rich in minerals resource. Some minerals have big reserve, such as: Oil: app mill. tons, concentrated offshore of Central part of Vietnam. Coal: appr mill. tons, concentrated in Quang Ninh province and Song Hong delta region. Apatite: app mill. tons, concentrated in the North (Lao Cai province). Iron ore: app mill. tones, concentrated in Ha Tinh and Lao Cai provinces. Titanium containing ore: app. 650 mill. tons, concentrated in the Central and South of Vietnam Limestone: mill. tons, concentrated in the North and Central part of Vietnam etc. Katowice

13 2. Krótka informacja o sektorze górniczym w Wietnamie Brief Information on Vietnam mining sector
2. Wydobycie i przetwarzanie minerałów Większość minerałów jest wykorzystywych do użytku domowego. Istnieje ok.1000 przedsiębiorstw górniczych. 90% z nich działa na małą skalę. Skala produkcji niektórych minerałów w roku 2010 są następujące: Ropa: ok.15 mln. ton z rafinerii ropy naftowej w Wietnamie Środkowej. Węgiel: ok.44 mln. ton z 5 centralnych zakładów przetwórczych. Apatyt: ok. 2,7 mln. ton z zakładu flotacji w prowincji Lao Cai. Rudy żelaza: ok.. 3,2 mln. ton z pieca w prowincji Thai Nguyen. Rudy zawierające tytan : ok. 0,6 mln. ton z zakładów przetwórczych związanych z kopalń. Wapień: 150 mln. ton itd. 2. Mining and Mineral processing Most of minerals are being exploited mostly for domestic use. There are app mining enterprises. 90% of them are small scale. Production scale of some minerals in year 2010 are as follows: Crude Oil: app. 15 mill. tons with oil refinery plant in the Central. Coal: app. 44 mill. tons with 5 central processing plants. Apatite: app. 2.7 mill. tons with flotation plant in Lao Cai province. Iron ore: app. 3.2 mill. tones with blast furnace in Thai Nguyen province. Titanium containing ore: app. 0.6 mill. tons with processing plants associated with mines. Limestone: 150 mill. tons etc. Katowice

14 2. Krótka informacja o sektorze górniczym w Wietnamie Brief Information on Vietnam mining sector
3. Technologia a) technologia wydobycia * W zależności od warunków geologicznych, większość minerałów wydobywa się z użyciem otwartych sposobów odkrywkowych lub podziemnych metod wydobywczych (oprócz oleju). * W sektorze górnictwa węgla kamiennego, sposoby odkrywkowe używane są dla ok.60% rocznej produkcji (z 5 dużych kopalni rocznej produkcji ponad 2 ton przemiału) i podziemne wydobywanie ok. 40% rocznej produkcji (z 10 dużych kopalniach rocznej produkcji ponad 1 mln ton). * W górnicstwie odkrywkowym używa się głównie : wybuch-wykop-transport lub wykop-transport (bez wybuchu) technologie z starego i zacofanego urządzenia, niski poziom mechanizacji i automatyzacji. * Technologia w kopalniach jest podobnie zacofana, o niskim poziomie mechanizacji i automatyzacji 3. Technology a) Mining technology Depending on geological conditions, most of minerals are mined using open cast mining or underground mining methods(except oil). In coal mining sector, open cast mining accounts for app. 60% of annual production (with 5 big mine of annual production more than 2 mill tons) and underground mining accounts for app. 40% of annual production (with 10 big mines of annual production more than 1 mill tons). Open cast mines use mostly explosion-excavation-transportation or excavation-transportation (without explosion) technologies with old and backward equipment, low level of mechanization and automation. Technology in underground mines is similarly backward, with low level of mechanization and automation. Katowice

15 2. Krótka informacja o sektorze górniczym w Wietnamie Brief Information on Vietnam mining sector
3. Technologia (cd.) b) technologia przetwarzania * Wszystkie konwencjonalne mechaniczne metody przetwarzania, takie jak flotacja, separacja grawitacyjna, separacja magnetyczna itp. Sortowanie wielkości frakcji są używane. * Flotacja jest stosowana w procesach przetwarzania apatyt, miedzi, ołowiu i cynku rud itp., podczas gdy sortowanie wielkości frakcji i separacji są wykorzystywane do wagi węgla, boksyt, piaska plażowego itp. * W sektorze węgla, jest 5 przetwórni rocznej pojemności od 1 do 6 mln.ton, przy użyciu sortowania rozmiar i ciężkich urządzeń (zawiesina magnetyt) technologii separacji. * W większości zakładów przetwórczych, zwłaszcza w przetworze roślin, większość sprzętów jest dość stara i nie są wydajne, intensywnie energochłonne i z niski poziomem automatyki. 3. Technology (cont.) b) Processing technology All conventional mechanical processing methods, such as flotation, gravity separation, magnetic separation, size fraction sorting etc. are being used. Flotation is used in processing apatite, copper, lead and zinc etc. ores, while size fraction sorting and gravity separation are used for coal, bauxite, beach sand etc. In coal sector, there are 5 processing plants of annual capacity of 1 to 6 mill. tons, using size sorting and heavy media (magnetite suspension) separation technology. In most processing plants, especially flotation plants, most equipment is quite old and not comprehensive, intensive energy consuming and low automation control level. Katowice

16 3. Potrzeba modernizacji technologii w sektorze górnictwa w Wietnamie i wymiana doświadczeń Need for technology upgrading in Vietnam mining sector and experience sharing Program o innowacyjności technologii i modernizacji * Ministerstwo Przemysłu i Handlu wdraża Program na innowacyjność technologii i modernizacji w sektorze górniczym, w celu zwiększenia efektywności sektora górniczego, minimalizując utratę zasobów mineralnych i wpływ na środowisko. * Potrzeba modernizacji technologii w sektorach górnictwa i przetwórstwa jest wysoka. Potrzeba wymiany doświadczeń Na poziomie zarządzania państwa, musimy zdobyć doświadczenie w: * Technice zarządzania. * Metodzie i kryterii oceny i zarządzania technologią modernizacji działalności. * Politce modernizacji technologii. 1. Program on technology innovation and upgrading Ministry of Industry and Trade is implementing Program on technology innovation and upgrading in mining sector in order to increase the efficiency of the mining sector, minimizing the loss of mineral resource and environment impact. Need for technology upgrading in mining and processing sectors is high. 2. Need for experience exchange At the state management level, we need to learn experience in: Technology management. Method and criteria for assessment and management of technology upgrading activity. Policy in technology upgrading. Katowice

17 Dziękuję bardzo za uwagę
H.E Mr. Nguyen Hoang Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary Tel: ,   /ext.50 Commercial Office Katowice


Pobierz ppt "Wietnam, Polska i możliwości biznesowe w górnictwie"

Podobne prezentacje


Reklamy Google