Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2010-09-29 Polska branża spożywcza wobec globalnego kryzysu surowcowego – przetrwać czy wygrać KATOWICE, 2011-05-17 Andrzej Butra – Podsekretarz Stanu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2010-09-29 Polska branża spożywcza wobec globalnego kryzysu surowcowego – przetrwać czy wygrać KATOWICE, 2011-05-17 Andrzej Butra – Podsekretarz Stanu."— Zapis prezentacji:

1 2010-09-29 Polska branża spożywcza wobec globalnego kryzysu surowcowego – przetrwać czy wygrać KATOWICE, 2011-05-17 Andrzej Butra – Podsekretarz Stanu andrzej.butra@minrol.gov.pl 2010-08-071

2 Priorytety w obszarze Wspólnej Polityki Rolnej po 2013r. Przyszłość WPR po 2013r – jeden z najbardziej istotnych i najbardziej wrażliwych tematów podczas polskiej Prezydencji, Dyskusja zainicjowana w 2008r, należy zakładać, iż w II połowie 2011r dyskusja znajdzie się w fazie rozstrzygającej, - Rosnące znaczenie rolnictwa i rybołówstwa wobec zjawisk o charakterze globalnym, nowe funkcje rolnictwa – społeczne, gospodarcze, środowiskowe, - Niepewność co do kalendarza i programu prac Komisji Europejskiej, postępu prac poprzedzających Prezydencji.

3 Priorytet 1: Reforma systemu płatności bezpośrednich w ramach Wsp ó lnej Polityki Rolnej po 2013r. Porozumienie polityczne z listopada 2008r. kończące przegląd funkcjonowania WPR – zobowiązanie Rady UE i Komisji Europejskiej do analizy problemu nier ó wnego poziomu płatności bezpośrednich w UE oraz zaproponowania rozwiązań Konkluzje z czerwca 2009r. – potwierdzenie zobowiązania KE do przedstawienia Komunikatu do końca 2010r. i przedłożenia propozycji legislacyjnych w 2011r. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

4 Priorytet 2: Kompleksowa i komplementarna polityka rozwoju obszar ó w wiejskich po 2013r. Znaczenie II filara WPR w procesie przekształceń strukturalnych i modernizacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz realizacji zadań związanych z nowymi wyzwaniami (m.in.. zmiany klimatyczne, wykorzystanie energii odnawialnej, gospodarka wodna, bior ó żnorodność, innowacyjność), Związek z agendą UE – dyskusja nt przyszłości WPR i polityki sp ó jności, debata o kształcie Nowej Perspektywy Finansowej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

5 Priorytet 3: Biomasa, zasoby odnawialne – elementem poprawy bezpieczeństwa energetycznego i rozwoju gospodarczego UE Zobowiązania Wsp ó lnoty dot. przeciwdziałania skutkom zmian klimatu – rola rolnictwa w realizacji cel ó w wynikających z pakietu Klimatyczno-Energetycznego, zakładany wzrost udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym, Możliwość zwiększenia konkurencyjności wsp ó lnotowego rolnictwa, Włączenie się sektora rolnego w proces wytwarzania energii – dywersyfikacja źr ó deł, zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego UE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

6 Priorytet 4: Wsp ó lna Polityka Rybacka po 2012r. Zasady wsparcia finansowego i powiązanie kierunków wsparcia z celami reformy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

7 Polski handel zagraniczny artykułami rolno-spożywczymi Eksport- 13 268 mln EUR (+ 15,4%) Import- 10 694 mln EUR ( + 15,0%) Saldo ogółem - 2 574 mln EUR ( + 17,0%) Saldo z UE- 3 181 mln EUR ( + 14,01%)

8

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ i zachęcam do dyskusji Wykorzystanie prezentacji, w całości lub części, - z podaniem źródła - po wcześniejszym uzyskaniu zgody autora 9


Pobierz ppt "2010-09-29 Polska branża spożywcza wobec globalnego kryzysu surowcowego – przetrwać czy wygrać KATOWICE, 2011-05-17 Andrzej Butra – Podsekretarz Stanu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google