Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bożena Balcerzak-Paradowska POLITYKA RODZINNA W POLSCE Rodzina jako podmiot inwestycji w młode pokolenie Podstawowe kierunki zmian.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bożena Balcerzak-Paradowska POLITYKA RODZINNA W POLSCE Rodzina jako podmiot inwestycji w młode pokolenie Podstawowe kierunki zmian."— Zapis prezentacji:

1 Bożena Balcerzak-Paradowska POLITYKA RODZINNA W POLSCE Rodzina jako podmiot inwestycji w młode pokolenie Podstawowe kierunki zmian

2 Ocena dotychczasowych działań Regulacje prawne/ Programy Kierunki działań/Instrumenty Procesy realne Wspieranie rodziny w realizacji inwestycji w młode pokolenie Konstytucja RP Konwencja Praw Dziecka ochrona praw dziecka do: – odpowiedniego standardu życia – zabezpieczenia społecznego – ochrony zdrowia – dostępu do nauki – opieki – wypoczynku, czasu wolnego i rozrywki wzrost zagrożenia ubóstwem dzieci ograniczenie zakresu podmiotowego świadczeń rodzinnych obniżanie się wskaźników dzieci objętych badaniami profilaktycznymi obniżenie się liczby placówek opiekuńczych i dzieci z nich korzystających ograniczenie dostępu dla mniej zamożnych wzrost wskaźników skolaryzacji wzrost liczby korzystających z placówek kulturalnych i sportowych

3 Program Polityki Rodzinnej (1997) Polityka Prorodzinna Państwa (1999) poprawa dostępności do szkół średnich i wyższych rozwój zajęć pozalekcyjnych rozwój działalności sportowej, rekreacyjnej, turystycznej poprawa stanu zdrowia Regulacje w zakresie świadczeń społecznych zasiłki rodzinne ograniczanie liczby świadczeniobiorców obniżanie się relacji przeciętnego zasiłku do minimum socjalnego dodatki z tytułu nauki dziecka rozpoczęcia roku szkolnego nauki poza miejscem zamieszkania (możliwość oceny po pewnym okresie funkcjonowania Regulacje w zakresie systemu podatku od dochodów osobistych ulgi na kształcenie dzieci w szkołach niepublicznych ulgi na dojazdy dzieci do szkoły poza miejscem zamieszkania likwidacja w 2002 r. nie obejmuje dzieci i rodzin rolniczych

4 Wspieranie rodziny w realizacji inwestycji w młode pokolenie Konstytucja RP zasada wyrównywania szans poprzez pomoc rodzinom w trudnych warunkach Regulacje w zakresie świadczeń społecznych prawo do świadczeń zależne od kryterium dochodu obniżanie się liczby świadczeniobiorców wysokość zasiłków rodzinnych zależna od liczby dzieci w rodzinie wzrost udziału świadczeń w dochodach rodzin wielodzietnych okres wypłaty zasiłków wychowawczych zależny do liczby dzieci wprowadzenie dodatków do zasiłków rodzinnych na cele związane z nauka dzieci wzrost udziału świadczeń w dochodach rodzin wielodzietnych (możliwość oceny po pewnym okresie funkcjonowania)

5 Program dożywiania uczniów dofinansowanie posiłków wzrost liczby korzystających 1996 – 516,7 tys – 983 tys. Pomoc społeczna zasiłki na opłaty za przedszkola wyprawka szkolna brak danych o zakresie korzystania Regulacje w zakresie pomocy materialnej dla uczącej się młodzieży stypendia wzrost liczby studentów otrzymujących stypendia: 1995/96 – 160,6 tys. 2001/02 – 236,5 tys. (31,1% ogółu) zakwaterowanie w bursie lub internacie bursy i internaty 1995/96 – 141,4 tys. 2001/02 – 89,8 tys. domy studenckie 1995/96 – 137,4 tys. (30,6% ogółu) 2001/02 – 142,5 tys. (18,6% ogółu) korzystanie z posiłków na zasadach preferencyjnych obniżanie się liczby studentów korzystających ze stołówek: 1995/96 – 56,8 tys. 2001/02 – 53,4 tys. Źródło: opracowanie własne

6 Pomoc rodzinie w postaci transferów pieniężnych uległa ograniczeniu. Świadczenia trafiają do rodzin o niskich dochodach, ale w niewielkim stopniu pokrywają wydatki związane z utrzymaniem dziecka Nastąpiła likwidacja ulg podatkowych związanych z kształceniem dzieci W obecnym systemie świadczeń rodzinnych należy pozytywnie ocenić pomoc rodzinie w ponoszeniu kosztów związanych z edukacją dzieci (dodatki z tego tytułu) Komercjalizacja usług społecznych środowisk, ograniczenie zakresu korzystania z nich, zwłaszcza dzieci z ubogich środowisk

7 Proponowane kierunki zmian w polityce rodzinnej Cele: Tworzenie warunków sprzyjających: powstawaniu rodzin przede wszystkim poprzez zawieranie małżeństw realizacji planów prokreacyjnych Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia w rodzinie jako czynnik poprawy jakości kapitału ludzkiego Pomoc rodzinom w trudnych sytuacjach; ubogim, wielodzietnym, niepełnym Tworzenie warunków sprzyjających umacnianiu więzi rodzinnych i zapewnienie trwałości rodziny

8 Zasady polityki rodzinnej poszanowanie podmiotowości i suwerenności rodziny dobra dziecka równość szans (dla młodego pokolenia, kobiet i mężczyzn) partnerstwa w rodzinie i z rodziną

9 Zasady realizacji celów: aktywna polityka = tworzenie warunków dla osiągnięcia danego celu, = wykorzystanie aktywizujących form i metod działania, pozwalających na udział rodzin w rozwiązywaniu własnych problemów i aktywności na rzecz swojego środowiska pomocniczości wielość i różnorodność stosowanych instrumentów i metod działania w ramach polityki typu implicite i explite

10 Podmioty realizujące Główny podmiot – państwo Podmioty współdziałające: samorządy lokalne organizacje pozarządowe kościoły różnych wyznań związki zawodowe organizacje pracodawców zakłady pracy Rola rodziny – działanie w formach zinstytucjonalnych, ruchów społecznych, samopomocy

11 I. Tworzenie warunków sprzyjających powstawaniu rodzin i ich rozwojowi Tworzenie warunków sprzyjających osiąganie i utrzymanie samodzielności ekonomicznej przez osoby młode oraz utrzymanie niezależności ekonomicznej przez rodziny edukacja – praca – mieszkanie Wspieranie rodzin z dwojgiem pracujących rodziców Rozwój systemu pozwalającego na godzenie obowiązków zawodowych z rodzinnymi na zasadach: - Wyborze (opieka osobista – opieka instytucjonalna – inne formy opieki) - Partnerstwa obojga rodziców - rozszerzanie proporcji urlopu (macierzyńskiego, wychowawczego) wykorzystywanych przez matkę i ojca - korzystanie z urlopu wychowawczego w powiązaniu z możliwością udziału w rożnych formach edukacyjnych - rozszerzenie możliwości skorzystania (na zasadach wyboru) z niestandardowych form zatrudnienia i czasu pracy Rozwój edukacji prorodzinnej

12 II. Tworzenie warunków sprzyjających rozwojowi młodego pokolenia jako czynnik poprawy jakości kapitału ludzkiego Wspieranie rodziny w ponoszeniu kosztów utrzymania i wychowania dzieci w rodzinie system świadczeń rodzinnych – podwyższenie dodatków do zasiłku rodzinnego w relacji do kosztów ponoszonych w danej sytuacji możliwość wykorzystania systemu podatkowego zapewnienie stabilnej sytuacji finansowej rodzinom zastępczym Rozwój usług społecznych dla dzieci i młodzieży, sprzyjających rozwojowi młodej generacji: poszerzenie edukacji przedszkolnej rozszerzenie opieki pozalekcyjnej rozwój zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, środowiskowych zwiększenie socjalnej funkcji szkoły (żywienie, wychowanie prozdowotne) przywrócenie opieki medycznej w szkołach Stworzenie systemu pozwalającego na zapewnienie dostępu dzieci i młodzieży do usług społecznych na zasadzie równych szans rozwój infrastruktury społecznej (wieś, małe miasta) zapewnienie większego dostępu do usług społecznych dzieciom z rodzin mniej zamożnych system stypendialny Włączenie rodziców do współpracy z placówkami świadczącymi usługi społeczne

13 III. Pomoc rodzinom w trudnej sytuacji Rodziny niepełne Tworzenie warunków sprzyjających aktywności zawodowej osób samotnie wychowujących dzieci możliwość podnoszenia kwalifikacji + opieka nad dzieckiem weryfikacja zasad pomocy w ramach systemu świadczeń rodzinnych niestandardowe formy zatrudnienia i organizacji czasu pracy Zwiększenie dostępu do placówek opieki nad dziećmi; rozszerzenie form opieki (z wykorzystaniem dezaktywizacji i bierności zawodowej kobiet) Wzmocnienie roli : poradnictwa rodzinnego pracy socjalnej Zwiększenie odpowiedzialności drugiego rodzica za los dzieci poprawa ściągalności zobowiązań alimentacyjnych Rodziny wielodzietne Tworzenie warunków na rzecz rozwoju dzieci i młodzieży na zasadach równości szans zwiększenie dostępu do opieki przedszkolnej i placówek oświatowo-kulturalnych system stypendialny Zwiększanie aktywności rodzin wielodzietnych w zakresie rozwiązywania własnych problemów promowanie i wspieranie programów na rzecz rodzin wielodzietnych – w ramach lokalnej polityki rodzinnej (w tym w formie samopomocy) Kształtowanie pozytywnych postaw wobec wielodzietności


Pobierz ppt "Bożena Balcerzak-Paradowska POLITYKA RODZINNA W POLSCE Rodzina jako podmiot inwestycji w młode pokolenie Podstawowe kierunki zmian."

Podobne prezentacje


Reklamy Google